MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN


Monday, July 18, 2011

Patriotism is a matter of date. - Ái quốc là vấn đề niên đại.

Patriotism is a matter of date. - Ái quốc là vấn đề niên đại.
by Raja Petra Kamarudin


They say that patriotism is a matter of date. It all depends on when (the date) you are declared a patriot. You can be a patriot one day and a traitor the next, or vice versa.

Người ta nói rằng lòng yêu nước là một vấn đề của niên đại. Tất cả đều phụ thuộc vào KHI NÀO (ngày tháng) bạn tuyên bố một người yêu nước. Bạn có thể là một người yêu nước một ngày và một kẻ phản bội ngày hôm sau, hoặc ngược lại.

This would ring true for many a patriot. And it all depends on how the image of this patriot is built through the ages. Myths and legends have a way of creeping into facts to distort history and make the truth murky. It also depends a lot on who won the day. History is always recorded by the victor, not the vanquished, so the winner decides who becomes the patriot and who the traitor.

Điều này quả đúng với nhiều người yêu nước. Và tất cả phụ thuộc vào hình ảnh của người yêu nước này được xây dựng qua các thời đại. Huyền thoại và truyền thuyết có cách len lỏi vào các sự kiện để làm sai lệch lịch sử và khiến sự thật u ám. Nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào việc ai là người giành lấy ngày đó. Lịch sử luôn luôn được ghi lại bởi người chiến thắng, không phải là kẻ bại trận, vì vậy người chiến thắng quyết định ai trở thành người yêu nước và ai là kẻ phản bội.

Paul Revere is a patriot merely because the Americans won the ‘War of Independence’. Even the ‘War of Independence’ would not be known as the ‘War of Independence’ today if the British had won. It would have been called the ‘American Rebellion’.

Paul Revere là một người yêu nước chỉ đơn thuần là bởi vì người Mỹ chiến thắng trong cuộc Chiến tranh giành chiến độc lập. Ngay cả cuộc chiến tranh giành độc lập” cũng sẽ không được biết đến như "Chiến tranh giành Độc lập" ngày nay nếu người Anh đã giành chiến thắng. Nó sẽ được gọi là 'Cuộc nổi loạn Mỹ.’

During the War of Independence, the Americans called themselves ‘Patriots’. The British, however, called them ‘Rebels’. But since the Americans won and the Americans wrote the history books, then they shall forever be known as ‘Patriots’ and not ‘Rebels’.

Trong cuộc chiến tranh độc lập, người Mỹ tự gọi mình là 'yêu nước'. Thế nhưng người Anh gọi họ là người 'nổi dậy'. Nhưng bởi vì người Mỹ giành chiến thắng và người Mỹ đã viết những cuốn sách lịch sử, thành ra họ mãi mãi được gọi là 'những người yêu nước' và không phải là 'người nổi dậy'.

Paul Revere is one of the more famous ‘Patriots’. He is credited with the famous ‘Midnight Ride’ from Boston to Lexington on 18 April 1775 where he was supposed to have ridden to warn the Americans that the British were coming. In 1940 a statue of Paul Revere was unveiled in Boston to commemorate this famous ride.

Paul Revere là một trong những người yêu nước nổi tiếng. Ông được gán cho câu chuyện "Kỵ sỹ nửa đêm" nổi tiếng từ Boston đến Lexington ngày 18 tháng 4 năm 1775 trong đó được cho là đã cưỡi ngựa để cảnh báo người Mỹ rằng người Anh đã đến. Năm 1940, một bức tượng của Paul Revere đã được khánh thành tại Boston để kỷ niệm chuyến đi nổi tiếng này.

But Paul Revere did not ride alone. In fact, he did not even complete the ride. He was captured by the British and later released. Others who managed to avoid capture actually completed the ride, though they are not mentioned by history.

Tuy nhiên, Paul Revere đã không đi một mình. Trong thực tế, ông đã không hoàn thành chuyến đi. Ông đã bị bắt bởi người Anh và sau đó được thả. Những người khác tìm cách tránh bị bắt đã thực sự hoàn thành chuyến đi, mặc dù họ không được đề cập đến trong lịch sử.

So how come Paul Revere is credited with this ‘Midnight Ride’ and the impression given is that he was the sole rider and actually completed the ride? This is because of a poem written by Henry Wadsworth Longfellow 40 years after Paul Revere’s death, which opens with:

Thế thì, làm sao mà Paul Revere được gán là nhân vật "Kỵ sỹ nửa đêm" và với ấn tượng rằng ông là kỵ sỹ duy nhất và thực sự hoàn thành chuyến đi? Đó là do một bài thơ được viết bởi Henry Wadsworth Longfellow 40 năm sau cái chết của Paul Revere, mà mở đầu với:

Listen, my children, and you shall hear

Of the midnight ride of Paul Revere,

On the eighteenth of April, in Seventy-Five;

Hardly a man is now alive

Who remembers that famous day and year?

Lắng nghe, các em ơi, rồi em sẽ rõ

Chuyến đi lúc nửa đêm của Paul Revere,

Ngày mười tám, tháng Tư năm bảy lăm;

Hầu như không một ai bây giờ còn sống

Còn nhớ ngày tháng năm nổi tiếng đó?

This poem was memorised by American schoolchildren all over America and eventually immortalised Paul Revere, culminating in that statue in Boston 122 years after his death.

Bài thơ này được các học sinh Mỹ trên toàn nước Mỹ thuộc nằm lòng và cuối cùng làm cho Paul Revere trở thành bất tử, lên tới đỉnh điểm trong bức tượng tạc ở Boston 122 năm sau khi ông mất.

Paul Revere started his military career as a Major of the Infantry and was later promoted to Lieutenant Colonel of the Artillery. He was involved in the Penobscot Expedition, which ended in disaster and is said to be the worst American defeat in the war against the British.

Paul Revere bắt đầu binh nghiệp với cấp bực thiếu tá bộ binh và sau đó được thăng trung tá pháo binh. Ông tham gia chiến dịch Penobscot, mà đã kết thúc trong thảm họa và được cho là thất bại tồi tệ nhất của người Mỹ trong cuộc chiến chống lại người Anh.

Paul Revere was alleged to have demonstrated cowardice when he led a retreat and deserted the American forces, which were utterly destroyed by the British. Paul Revere's rather undistinguished military career ended with the failed Penobscot Expedition.

Paul Revere bị cáo buộc là đã tỏ ra hèn nhát khi ông dẫn đầu một cuộc triệt thoái và bỏ mặc các lực lượng Mỹ, mà đã hoàn toàn bị người Anh tiêu diệt. Cuộc đời binh nghiệp không mấy tăm tiếng của Paul Revere đã kết thúc với chiến dịch Penobscot thảm bại.

After his return he was accused of having disobeyed the orders of one of his commanding officers and dismissed from the militia. Paul Revere was later cleared of the charges by a court martial.

Sau khi trở về, ông bị buộc tội bất tuân lệnh của một trong những sĩ quan chỉ huy của mình, bãi nhiệm khỏi lực lượng dân quân. Paul Revere sau đó được miễn trừ buộc tội bởi một tòa án quân sự.

Because of Longfellow’s poem, the Paul Revere myth lives on while the truth is forgotten. And what American schoolchildren remember is his famous ‘Midnight Ride’ and not the desertion and failure to obey orders and the court martial that followed (which exonerated him but does not change the facts of history).

Bởi vì bài thơ của Longfellow, huyền thoại Paul Revere sống lại sau khi đã thật sự bị lãng quên. Và những gì học sinh Mỹ nhớ là "Chuyến cưỡi ngựa nửa đêm" nổi tiếng của ông và không có đào ngũ và không chấp hành mệnh lệnh và tòa án quân sự sau đó (mà đã minh oan cho ông nhưng không thay đổi sự thật của lịch sử).

The problem is Paul Revere was unruly and defiant and very quarrelsome. He wanted to be the man in charge and not take orders from his superiors, with whom there was a lot of bad blood. So he refused to attack the British and instead retreated, giving the British their most successful victory of the entire campaign.

Vấn đề là Paul Revere là người ngang tàngbướng bỉnh và rất hay tranh cãi. Ông muốn làm người chỉ huy và không muốn nghe lệnh từ những cấp trên của mình, mà vốn có nhiều ác ý. Vì vậy, ông đã từ chối tấn công người Anh và thay vào đó đã rút lui, khiến cho người Anh giành chiến thắng vang dội nhất trong toàn bộ chiến dịch.

For all intents and purposes, the British were winning the war and America would have remained a British colony if not for one fact. And that one fact is the French declared war on England because they thought the British were bogged down in America and would not be able to defend their more lucrative colonies in other parts of the world.

Với tất cả ý nghĩa và mục đích, người Anh đã chiến thắng trong chiến tranh và Mỹ sẽ vẫn là một thuộc địa của Anh nếu không phải vì một sự kiện. Và sự kiện đó là nước Pháp tuyên chiến với nước Anh vì họ nghĩ rằng người Anh đã bị sa lầy ở Mỹ và sẽ không thể bảo vệ các thuộc địa hấp dẫn hơn của họ ở các nơi khác của thế giới.

The British decided that from an economic point of view the other colonies should be defended first (they were bringing in more money). So the British withdrew from America and sent their army and navy to fight the French elsewhere.

Từ quan điểm kinh tế, người Anh đã quyết định rằng các thuộc địa khác cần được bảo vệ đầu tiên (mang lại nhiều tiền hơn). Vì vậy, người Anh rút khỏi Mỹ và gửi quân đội và hải quân của họ để chống lại người Pháp ở những nơi khác.

So it was not the American ‘Patriots’ who made the birth of America possible. It was the French. In fact, the French played a crucial role in the American War of Independence, as did the native-Americans who fought alongside the Americans against the British. Left to the Americans, it was disaster after disaster.

Vì vậy, không phải là “những người Mỹ yêu nước” đã làm cho sự ra đời của nước Mỹ trở nên có thể. Mà đó chính là người Pháp. Trong thực tế, người Pháp đã đóng một hết sức vai trò quan trọng trong Chiến tranh giành Độc lập Hoa Kỳ, cũng như thổ dân châu Mỹ đã chiến đấu bên cạnh những người Mỹ chống lại người Anh. Chỉ để một mình người Mỹ, thì chỉ có thàm hại này tới thảm họa khác.

George Washington, the first President of the United States, was actually a very bad general. While the Americans referred to him as ‘General Washington’ the British refused to acknowledge him as a general and addressed him as ‘Mister Washington’.

George Washington, Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, thực sự là một tướng tồi. Trong khi người Mỹ gọi ông là " Đại tướng Washington, người Anh đã từ chối thừa nhận ông là một vị tướng và gọi ông là "Ông Washington.”The British refused to recognise Washington as a General because of his dismal track record on the battlefield.

Người Anh đã từ chối công nhận Washington như một vị tướng vì thành tích ghi nhận quá ảm đạm của ông trên chiến trường.

So, as I am trying to demonstrate above, history laced with myths, legends and cleverly written poems have a way of creating ‘Patriots’. Those who are ‘Patriots’ today could actually have been traitors or bungling fools in their days.

Vì vậy, khi tôi đang cố gắng để minh chứng những điều trên, lịch sử được thêu dệt với huyền thoại, truyền thuyết và những bài thơ viết khéo léo đã tìm cách tạo ra 'những người yêu nước'. Những 'yêu nước' ngày hôm nay có thể thực sự đã là những kẻ phản bội, hay kẻ ngu ngốc cẩu thả trong thời của họ.

And is this not true of a Malay patriot called Tok Janggut? Today, he is a patriot. But back in his days he was a traitor who rebelled against the Sultan of Kelantan. Tok Janggut was arrested and put to death and his body hung upside down along the banks of the Kelantan River and left to rot.

liệu điều này có đúng không với một người yêu nước Mã Lai có tên là Tok Janggut? Hôm nay, ông là một người yêu nước. Nhưng trở lại trong ngày của mình, ông là một kẻ phản bội đã nổi loạn chống lại vua Kelantan. Janggut Tok đã bị bắt và bị giết chết và cơ thể của ông bị treo ngược xuống dọc theo bờ sông Kelantan và được để cho thối rửa.

And what was Tok Janggut’s crime? He rebelled against the British and wanted independence for Kelantan. And for that the Sultan had him killed and refused to allow him a decent burial. In short, he had committed treason and was not a patriot.

tội danh của Tok Janggut là gì? Ông đã nổi dậy chống lại người Anh và mong muốn độc lập cho Kelantan. Và vì điều đó Quốc vương đã giết ông và từ chối để ông được an táng xứng đáng. Nói ngắn gọn, ông đã phạm tội phản quốc và không phải là một người yêu nước.

And with that we end your history lesson for today -Traitor one day and Patriot the next, or vice versa.

Và với điều đó, chúng tôi kết thúc bài học lịch sử của bạn cho ngày hôm nay - Kẻ phản bội ngày này là người yêu nước hôm sau, hoặc ngược lại.


source:http://malaysia-today.net/mtcolumns/no-holds-barred/37939-patriotism-is-a-matter-of-date

Patriotism is growing - Có phải lòng yêu nước đang dâng


Patriotism is growing


CHARLOTTE MCPHERSON
c.mcpherson@todayszaman.comThis past weekend was a national holiday for Canada and the United States. Do you ever wonder if patriotism is growing or not? Is there a difference between patriotism and nationalism? When I was a child growing up in Texas and the South, “patriotism” to me meant those who treasured the liberties and heritage of the homeland.

Cuối tuần vừa qua là ngày lễ quốc khánh của Canada và Hoa Kỳ. Bạn có bao giờ tự hỏi liệu lòng yêu nước đang dâng hay không? Có một sự khác biệt giữa lòng yêu nước và chủ nghĩa dân tộc? Khi tôi là một đứa trẻ lớn lên ở Texas và miền Nam, "lòng yêu nước" đối với tôi có nghĩa là những người trân trọng các quyền tự do và di sản của quê hương.
I came across some interesting statistics on patriotism between 1990 and 1992. A World Values Survey of nations measured the degree of patriotism in various countries on a scale of one to four, with four being the strongest degree. At that time the United States led the pack with a rating of 3.74, followed by Ireland with a rating of 3.73. The next nations in line were India (3.67), South Africa (3.55), Canada (3.53), Spain (3.46), the United Kingdom (3.38), Denmark (3.27), Italy (3.25), Sweden (3.22), France (3.18) and Germany with a rating of only 2.75. The average patriotism rating was a 3.26.
Tôi điểm qua một số thống kê thú vị về lòng yêu nước từ năm 1990 và 1992. Một khảo sát giá trị ở nhiều quốc gia nhằm định lượng mức độ của lòng yêu nước ở các nước khác nhau trên thang điểm từ 1-4, với bốn là mức độ mạnh mẽ nhất. Vào thời điểm đó Hoa Kỳ dẫn đầu các nước với một điểm số là 3,74, tiếp theo là Ireland với 3,73. Các quốc gia tiếp theo trong bảng xếp hạng là Ấn Độ (3,67), Nam Phi (3,55), Canada (3,53), Tây Ban Nha (3,46), Anh (3,38), Đan Mạch (3,27), Italy (3,25), Thụy Điển (3.22), Pháp (3,18) và Đức với điểm số chỉ có 2,75. Điểm số lòng yêu nước trung bình là 3,26.
The results of a subsequent survey conducted between 1995 and 1997 indicated some new nations had been added, and some of those in the earlier survey had lower ratings the second time round. The United States rated 3.92; Venezuela rated 3.73 and Canada remained the same while Germany dropped to 1.37. As I read this information I wondered about Turkey. From my observations, Turks tend to be very nationalistic. What do you think?
Kết quả của một cuộc khảo sát tiếp theo được thực hiện từ năm 1995 và 1997 cho thấy một số quốc gia mới đã được thêm vào, và một số những nước được điều tra trước đó có thứ hạng thấp hơn lần thứ hai. Hoa Kỳ có điểm số 3,92; Venezuela 3,73 và Canada vẫn giữ nguyên, trong khi Đức giảm xuống đến 1,37. Khi tôi đã đọc thông tin này, tôi tự hỏi về Thổ Nhĩ Kỳ. Từ quan sát của tôi, người Thổ Nhĩ Kỳ có xu hướng rất dân tộc chủ nghĩa. Bạn nghĩ sao?

When I visited some Canadian friends a few years ago on the Fourth of July, unlike their neighbors to the South -- those in the United States, most of the Canadians I spoke with did not have any special celebrations planned, but they were appreciative for the long weekend to enjoy the beautiful countryside and lakes. Meanwhile, just across the border Americans were planning their celebrations for the national holiday and barbeques. Across the country you could go to special programs and watch fireworks and be entertained and have a good time. Many would even be wearing T-shirts and shorts with the American flag on it and silly red, white and blue-colored hats, etc.
Khi tôi đến thăm một số bạn bè Canada một vài năm trước đây vào ngày 4 tháng 7, không giống như nước láng giềng của họ miền Nam - những người Hoa Kỳ, hầu hết những người Canada tôi đã trò chuyện đều không có bất kỳ kế hoạch kỷ niệm đặc biệt nào, nhưng họ đã đánh giá cao kỳ nghĩ cuối tuần dài để tận hưởng những vùng quê và hồ nước xinh đẹp. Trong khi đó, chỉ cần qua bên kia biên giới thì đã thấy người Mỹ lập kế hoạch lễ kỷ niệm ngày lễ quốc gia và tiệc barbeques. Trên khắp đất nước, bạn có thể tham gia những chương trình đặc biệt và xem pháo hoa và được giải trí và có một thời gian vui vẻ. Nhiều người thậm chí mặc T-shirt và quần soóc in cờ Mỹ trên đó và những chiếc mũ ba màu đỏ, trắng và xanh lố lăng, vv.

Not all nations allow the flag to be worn as clothing. In Turkey, it is an offense to wear a garment made out of the Turkish flag. A well-loved Turkish TV presenter outraged the Turkish national press a while back by kicking a balloon that had the crescent and star on it during a program celebrating Republic Day. It is a serious insult to make jokes about the national anthem, the flag or Atatürk. If you are new to Turkey, you will notice Turks may be very critical of their own nation or government, but they do not like it if you agree with them or make negative statements of your own.
Không phải tất cả các quốc gia đều cho phép lá cờ được mặc như quần áo. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, mặc y phục làm từ lá cờ Thổ Nhĩ Kỳ là một hành vi phạm tội. Một người dẫn chương trình truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ được yêu thích cũng bị báo chí quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ phẫn nộ khi anh đá một quả bóng có hình trăng lưỡi liềm và ngôi sao trên nó trong một chương trình kỷ niệm ngày Cộng hòa. Làm trò cười về quốc ca, quốc kỳ (Ataturk) là một sự xúc phạm nghiêm trọng. Nếu bạn là người mới đến Thổ Nhĩ Kỳ, bạn sẽ thấy người Thổ rất hay chỉ trích quốc gia và chính phủ họ, nhưng họ không thích nếu bạn đồng ý với họ hoặc có những phát biểu tiêu cực của riêng bạn.

I thought I would do a little simple research myself this past week to find out how people feel about America. My research really just involved informally asking Americans one question -- which was to hear what they like about America. The results were interesting in that the most common reply given was “I’ll take America any day.” Some people expressed regret for some of America’s past mistakes involving injustices towards American Indians and Blacks, but they were still glad to be American.
Tôi nghĩ tự tôi sẽ làm một nghiên cứu đơn giản trong tuần vừa qua để tìm hiểu cách thức mọi người cảm nhận về nước Mỹ. Nghiên cứu của tôi thực sự chỉ bao gồm hỏi người Mỹ một cách than mật một câu hỏi để được nghe họ nói những gì họ thích về nước Mỹ. Các kết quả thú vị ở chỗ câu trả lời phổ biến nhất là "Tôi sẽ chọn nước Mỹ bất kỳ ngày nào." Một số người bày tỏ sự hối tiếc cho một số những sai lầm quá khứ của Mỹ liên quan đến những bất công đối với người da đỏ và người da đen, nhưng họ vẫn vui mừng được làm người Mỹ.

It is all a matter of perspective. For example, although nearly every American thinks that gasoline is expensive, when I share with them the price in Turkey they are shocked and quickly perk up about what they are paying and state they are glad to be American.

Tất cả điều đó là vấn đề quan điểm. Ví dụ, mặc dù gần như tất cả người Mỹ đều nghĩ xăng đắt, khi tôi chia sẻ với họ giá ở Thổ Nhĩ Kỳ thì họ bị sốc và nhanh chóng phấn khởi về cái giá mà họ đang trả tiền và nói họ rất vui mừng được làm người Mỹ.
Let me just share a few other comments that people expressed about what they like about America:
Hãy để tôi chia sẻ một vài ý kiến ​​khác mà mọi người bày tỏ về những gì họ thích về nước Mỹ:
“Even though we have had setbacks and are experiencing high unemployment, when I go to the grocery store the shelves are stocked, and I remember that many in the world go without, but I can find what I need.”
"Mặc dù chúng tôi đã có những trở ngại và đang trải qua thất nghiệp cao, khi tôi đi đến các cửa hàng tạp hóa các kệ chất hàng, thì tôi nhớ ra rằng nhiều người trên thế giới không có gì để mua, nhưng tôi có thể tìm thấy những gì tôi cần."

“America is still the land of the free and a land of opportunity. In many countries the ruling elite own the most lucrative industries and are very wealthy and the poor wallow in poverty.”
"Nước Mỹ vẫn là mảnh đất của tự do và cơ hội. Ở nhiều nước, các tầng lớp cầm quyền chiếm hữu các ngành công nghiệp sinh lợi nhất và rất giàu có còn người nghèo chìm trong cảnh nghèo đói. "

“I believe when there is a temporary abuse of power in America, the constitution eventually wins over it. Not so in some countries.” Not every nation is as patriotic as some others but one thing is for sure -- all citizens usually have the same idea for celebrating: The majority of Americans and Canadians were at parks, lakes and the seaside this past weekend having a barbecue.
Share with us how patriotic your home country is or what your plans are for Aug. 30 -- Victory Day?
"Tôi tin rằng khi có lạm dụng quyền lực tạm thời ở Mỹ, hiến pháp cuối cùng sẽ chiến thắng lạm quyền. Ở một số nước không được thế." Không phải mọi quốc gia đều yêu nước như các quốc gia khác nhưng có một điều chắc chắn là tất cả các công dân thường có cùng một ý tưởng để ăn mừng: Phần lớn người Mỹ và Canada tụ tập tại các công viên, hồ nước và bãi biển vào cuối tuần vừa rồi với món thịt nướng. 


Chia sẻ với chúng tôi người dân nước bạn yêu nước như thế nào hoặc bạn có kế hoạch dành cho ngày 30 tháng 8 - Ngày Chiến thắng?


Translated by nguyenquang

http://www.todayszaman.com/columnist-249513-patriotism-is-growing.html

PATRIOTIC QUOTATION 2 - DANH NGÔN YÊU NƯỚC 2


If you are ashamed to stand by your colors, you had better seek another flag.

- Author Unknown

Nếu bạn xấu hổ khi đứng cạnh màu cờ của bạn, thì tốt hơn bạn nên tìm kiếm một ngọn cờ khác.

- Khuyết danh

Where liberty dwells, there is my country.

- Benjamin Franklin

Nơi nào tự do cư ngụ, nơi đó là đất nước tôi.

- Benjamin Franklin

If you take advantage of everything the country has to offer, there’s nothing you can’t accomplish.

- Geraldine Ferraro

Nếu bạn tận dụng mọi thứ đất nước dành cho bạn, thì sẽ không có cái gì bạn không thể hoàn thành được.

- Geraldine Ferraro

Liberty and Union, now and forever, one and inseparable! - Daniel Webster

Tự do và Thống nhất, bây giờ và mãi mãi, là một khối không thể tách rời!

- Daniel Webster

He loves his country best who strives to make it best. - Robert G. Ingersoll

Người yêu đất nước nhất là người phấn đấu để làm cho nó tốt nhất.

- Robert G. Ingersoll

It is the love of country that has lighted and that keeps glowing the holy fire of patriotism.

- J. Horace McFarland

Chính tình yêu đất nước đã thắp lên và giữ sáng ngọn lửa thiêng liêng của lòng ái quốc.

- J. Horace McFarland

Patriotism consists not in waving the flag, but in striving that our country shall be righteous as well as strong.

- James Bryce

Yêu nước không chỉ có vẫy cao ngọn cờ, mà còn là nỗ lực để đất nước chúng ta được công chính và mạnh mẽ.

- James Bryce

For what avail the plough or sail, or land or life, if freedom fail?

- Ralph Waldo Emerson

Cái cày hay con thuyền, đất đai hay mạng sống sẽ chẳng để làm gì nếu không có tự do?

- Ralph Waldo Emerson

Those who won our independence believed liberty to be the secret of happiness and courage to be the secret of liberty.

- Louis D. Brandeis

Những người giành độc lập cho đất nước ta tin rằng tự do là bí quyết của hạnh phúc và can đảm là bí quyết của tự do.

- Louis D. Brandeis

We on this continent should never forget that men first crossed the Atlantic not to find soil for their ploughs but to secure liberty for their souls.

- Robert J. McCracken

Chúng ta ở châu lục này không bao giờ quên rằng những người đầu tiên vượt qua Đại Tây Dương không phải để tìm đất cho máy cày của họ, nhưng để bảo đảm tự do cho linh hồn họ.

- Robert J. McCracken

It is sweet to serve one's country by deeds, and it is not absurd to serve her by words.

- Sallust

Thật ngọt ngào khi phục vụ đất nước bằng những việc làm, và cũng không phải là vô lý khi phục vụ đất nước bằng ngôn từ.

- Sallust

We need a country with the wisdom of experience. But we must not let it grow old in spirit.

- Hubert H. Humphrey

Chúng ta cần một đất nước khôn ngoan nhờ từng trải. Nhưng chúng ta không được để cho đất nước già nua về tinh thần.

- Hubert H. Humphrey

A real patriot is the fellow who gets a parking ticket and rejoices that the system works.

- Bill Vaughan

Một người yêu nước thực sự là người chấp nhận một vé phạt đậu xe trái phép và vui mừng rằng quy định này vẫn còn được tôn trọng.

- Bill Vaughan

Each man must for himself alone decide what is right and what is wrong, which course is patriotic and which isn't. You cannot shirk this and be a man. To decide against your conviction is to be an unqualified and excusable traitor, both to yourself and to your country, let men label you as they may.

- Mark Twain

Mỗi người phải tự mình quyết định cái gì là đúng và cái gì là sai, thế nào là yêu nước và thế nào là không yêu nước. Làm người, bạn không thể trốn tránh câu hỏi này. Quyết định chống lại niềm tin của bạn là một sự phản bội không thể chấp nhận và tha thứ, đối với bản thân bạn cũng như đối với đất nước, hãy để nhân dân nhận diện bạn khi họ có thể.

- Mark Twain

He is a poor patriot whose patriotism does not enable him to understand how all men everywhere feel about their altars and their hearthstones, their flag and their fatherland.

- Harry Emerson Fosdick

Một người nghèo lòng yêu nước có cái tinh thần ái quốc không đủ để y thấu hiểu tình cảm của người dân ở khắp mọi nơi dành cho bàn thờ và bếp lửa trong nhà họ, lá cờ và tổ quốc của họ.

- Harry Emerson Fosdick

We dare not forget that we are the heirs of that first revolution. - John F. Kennedy

Chúng ta không dám quên rằng chúng ta là người kế tục cuộc cách mạng đầu tiên.

- John F. Kennedy

The American Revolution was a beginning, not a consummation.

- Woodrow Wilson

-

Cách mạng Mỹ là một khởi đầu, không phải là sự kết thúc.

- Woodrow Wilson

A patriot must always be ready to defend his country against his government.

- Edward Abbey

Một người yêu nước luôn luôn phải sẵn sàng để bảo vệ đất nước chống lại chính phủ của mình.

- Edward Abbey

Patriotism is supporting your country all the time, and your government when it deserves it.”

- Mark Twain

Lòng yêu nước luôn luôn ủng hộ quốc gia, và ủng hộ chính phủ khi chính phủ xứng đáng. "

- Mark Twain

Dissent is the highest form of patriotism.

- Anand Singh

Bất đồng chính kiến ​​ hình thức cao nhất của lòng yêu nước.

- Anand Singh

You're not supposed to be so blind with patriotism that you can't face reality. Wrong is wrong, no matter who says it.

- Howard Zinn

Bạn đang không thể vì lòng yêu nước quáng không thể đối mặt với thực tế. Dù ai có nói gì đi nữa thì sai vẫn là sai.

- Howard Zinn

If you can't get them to salute when they should salute and wear the clothes you tell them to wear, how are you going to get them to die for their country?

- General George S. Patton

Nếu bạn không thể khiến họ chào cờ khi họ phải chào cờ mặc áo khi bạn bạn bảo họ mặc, thì làm thế nào bạn khiến họ chết cho đất nước của họ được?

- Tướng George S. Patton

Our obligations to our country never cease but with our lives.

- John Adams (1735 - 1826)

Nghĩa vụ của chúng ta là không để đất nước chúng ta chết đi bằng cách hy sinh cuộc sống của chúng ta.

- John Adams (1735 - năm 1826)

My fellow Americans: ask not what your country can do for you - ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world: ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man.

- John F. Kennedy (1917 - 1963)

Hỡi đồng bào: Đừng hỏi đất nước có thể làm gì cho ta - hãy hỏi ta có thể làmcho đất nước. Hõi ban bè thế giới: Đừng hỏi nước Mỹ sẽ làm gì cho các bạn, mà hãy hỏi chúng ta có thể cùng nhau làm gì cho sự tự do của con người.

- John F. Kennedy (1917 - 1963)

I only regret that I have but one life to lose for my country.

- Nathan Hale (1755 - 1776)

Tôi chỉ tiếc rằng tôi chỉ có mỗi một cuộc sống để cống hiến cho đất nước của tôi mà thôi.

- Nathan Hale (1755 - 1776)

When a whole nation is roaring Patriotism at the top of its voice, I am fain to explore the cleanness of its hands and purity of its heart.

- Ralph Waldo Emerson (1803 - 1882)

Khi toàn quốc cất cao tiếng gọi yêu nước, tôi tìm thấy ngay những bàn tay trong sạch và những trái tim thanh khiết.

- Ralph Waldo Emerson (năm 1803 - năm 1882)

There is nothing wrong with America that the faith, love of freedom, intelligence, and energy of her citizens cannot cure.

- Dwight D. Eisenhower

Không có bệnh tật gì của đất nước mà đức tin, tình yêu tự do, trí thông minh, và sức lực của các công dân của không có thể chữa khỏi.

- Dwight D. Eisenhower

The people cannot be all, and always well informed. The part which is wrong will be discontented in proportion to the importance of the facts they misconceive.

- Thomas Jefferson

Nhân dân có thể không được cung cấp thông tin đầy đủ. Và bộ phận dân chúng hiểu sai sẽ bất mãn tỷ lệ thuận với với tầm quan trọng của các sự kiện mà họ hiểu sai.

- Thomas Jefferson

The true test of the American ideal is whether we're able to recognize our failings and then rise together to meet the challenges of our time. Whether we allow ourselves to be shaped by events and history, or whether we act to shape them.

- Barack Obama

Các thử nghiệm thực sự của lý tưởng Mỹ là liệu chúng ta có thể nhận ra các thiếu sót của chúng ta và sau đó cùng nhau vươn lên để đáp ứng những thách thức của thời đại chúng ta. Liệu chúng ta để bản thân mình bị định hình bởi các sự kiện và lịch sử, hay cho chúng ta hành động để định hình các sự kiện và lịch sử đó.

- Barack Obama

Patriotism is a lively sense of collective responsibility. Nationalism is a silly cock crowing on its own dunghill.

- Richard Aldington

Chủ nghĩa yêu nước một cảm giác sinh động về trách nhiệm tập thể. Chủ nghĩa dân tộc là một con ngớ ngẩn gáy to trên đống phân của chính mình.
- Richard Aldington

The only real nation is humanity.

- Paul Farmer

Chỉ có một quốc gia thực sự duy nhất, đó nhân loại.
- Paul Farmer

When Socrates was asked where he came from, he said that he was a citizen of the world. He regarded himself as a citizen of the universe.

- Marcus Tullius Cicero

Khi Socrates được hỏi ông người từ đâu đến, ông nói rằng ông là công dân của thế giới. Ông coi mình là một công dân của vũ trụ.

- Marcus Tullius Cicero

There is no flag large enough to cover the shame of killing innocent people.

- Howard Zinn

Không có lá cờ nào đủ lớn để che đậy hết nỗi xấu hổ của việc giết hại những người dân vô tội.

- Howard Zinn

A man's feet must be planted in his country, but his eyes should survey the world.

- George Santayana

Bàn chân bạn phải bám rễ vào mảnh đất dân tộc, nhưng đôi mắt bạn thì phải nhìn khắp thế giới.
- George Santayana

I will fight for my country, but I will not lie for her.

- Zora Neale Hurston

Tôi sẽ chiến đấu cho đất nước tôi, nhưng tôi sẽ không nói dối vì dất nước tôi.

- Zora Neale Hurston

The nation is divided, half patriots and half traitors, and no man can tell which from which.

- Mark Twain

Quốc gia này được chia ra một nửa là những người yêu nước một nửa kia là những kẻ phản bội, không ai có thể phân biệt được ai là yêu nước và ai phản bội.

- Mark Twain

A citizen of America will cross the ocean to fight for democracy, but won't cross the street to vote in a national election.

- Bill Vaughan

Một công dân Mỹ sẽ vượt qua đại dương để đấu tranh cho dân chủ, nhưng sẽ không băng qua đường để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc gia.
- Bill Vaughan

Patriotism is your conviction that this country is superior to all others because you were born in it.

- George Bernard Shaw

Lòng yêu nước niềm tin rằng đất nước bạn tốt hơn tất cả những nước khác bởi vì bạn được sinh ra ở đó.

- George Bernard Shaw

A nation's culture resides in the hearts and in the soul of its people.

- Mohandas K. Gandhi

Văn hóa của một quốc gia nằm trong trái tim và trong tâm hồn của người dân.

- Mohandas K. Gandhi

Unless our conception of patriotism is progressive, it cannot hope to embody the real affection and the real interest of the nation.

- Jane Addams

Nếu quan niệm của chúng ta về lòng yêu nước mà không tiến bộ, thì không thể hy vọng lòng yêu nước đó sẽ thể hiện tình cảm thực sự và mối quan tâm thực sự của dân tộc.
- Jane Addams

Love of country is like love of woman -- he loves her best who seeks to bestow on her the highest good.

- Felix Adler

Tình yêu đối với đất nước cũng giống như tình yêu dành cho người phụ nữ - kẻ yêu thương người phụ nữ nhất là kẻ biết tìm kiếm để dâng tặng cho người ấy những gì cao đẹp nhất.

- Felix Adler

I saw courage both in the Vietnam War and in the struggle to stop it. I learned that patriotism includes protest, not just military service.

- John Kerry

Tôi nhìn thấy lòng dũng cảm cả trong cuộc chiến tranh Việt Nam lẫn trong cuộc đấu tranh để ngăn chặn cuộc chiến đó. Tôi đã học được tinh thần yêu nước bao gồm cả phản đối, chứ không chỉ có đi nghĩa vụ quân sự.

- John Kerry

Restriction of free thought and free speech is the most dangerous of all subversions. It is the one un-American act that could most easily defeat us.

- William O. Douglas

Hạn chế tự do tư tưởng tự do ngôn luận điều làm mất lòng dân nguy hiểm nhất. Đây là một hành động không có tính cách Mỹ và dễ khiến chúng ta thất bại nhất.

- William O. Douglas

In the United States, doing good has come to be, like patriotism, a favorite device of persons with something to sell.

- H. L. Mencken

Tại Hoa Kỳ, cũng như lòng yêu nước, làm việc tốt đã trở thành công cụ ưa thích của người biết buôn bán.

- H. L. Mencken

A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the sound of a nation, long suppressed, finds utterance.

- Jawaharlal Nehru

Thời điểm đã đến, thời cơ hiếm có trong lịch sử, khi chúng ta bước đi từ cái đến với cái mới, khi một thời đại kết thúc, và khi tiếng nói của một dân tộc, từ lâu bị đè nén, đã tìm cách cất lời.

- Jawaharlal Nehru

During times of war, hatred becomes quite respectable, even though it has to masquerade often under the guise of patriotism.

- Howard Thurman

Trong thời gian chiến tranh, hận thù trở nên đáng kính, mặc dù nó phải cải trang, thường là dưới vỏ bọc của chủ nghĩa yêu nước.

- Howard Thurman

We must not confuse dissent with disloyalty. When the loyal opposition dies, I think the soul of America dies with it.

- Edward R. Murrow

Chúng ta không được nhầm lẫn bất đồng quan điểm với phản bội. Khi sự đối lập trung thành chết đi, tôi nghĩ rằng linh hồn nước Mỹ cũng chết theo.

- Edward R. Murrow

Moral cowardice that keeps us from speaking our minds is as dangerous to this country as irresponsible talk. The right way is not always the popular and easy way. Standing for right when it is unpopular is a true test of moral character.

- Margaret Chase Smith

Sự hèn nhát về đạo đức ngăn cản chúng ta nói ra điều chúng ta nghĩ trong đầu là nguy hiểm cho đất nước này ngang với lối nói vô trách nhiệm. Phương cách đúng không phải lúc nào cũng phương cách phổ biến và dễ dàng. Bênh vực cho cái đúng khi nó chưa phổ biến là một thử nghiệm thực sự của tính cách đạo đức.

- Margaret Chase Smith

It is in vain, sir, to extenuate the matter. Gentlemen may cry, Peace, Peace--but there is no peace. The war is actually begun! The next gale that sweeps from the north will bring to our ears the clash of resounding arms! Our brethren are already in the field! Why stand we here idle? What is it that gentlemen wish? What would they have? Is life so dear, or peace so sweet, as to be purchased at the price of chains and slavery? Forbid it, Almighty God! I know not what course others may take; but as for me, give me liberty or give me death!

March 23, 1775

- Patrick Henry

Thật vô ích, thưa quý ông, khi cố giảm nhẹ vấn đề. Quý vị có thể khóc, Hòa Bình, Hòa bình - nhưng không hòa bình. Cuộc chiến đã thực sự bắt đầu! Các cơn gió mạnh quét xuống từ phương bắc sẽ mang đến bên tai chúng ta tiếng gầm rú của vũ khí! Anh em của chúng ta đã có mặt trên chiến trận! Tại sao chúng ta đứng nhàn nhã ở đây? Thế quý ông ước gì? Quý ông muốn? Cuộc sống quá quý giá, hòa bình thật ngọt ngào, khi mua được với cái giá của xiềng xích nô lệ? Hãy cấm cản , hỡi Thiên Chúa toàn năng! Tôi không biết những những người khác sẽ đi theo con đường nào, nhưng đối với tôi, hãy cho tôi tự do hoặc cho tôi chết!

23 Tháng Ba 1775

- Patrick Henry

To announce that there must be no criticism of the president, or that we are to stand by the president, right or wrong, is not only unpatriotic and servile, but is morally treasonable to the American public. (1918)

- Theodore Roosevelt

Nếu nói với mọi người rằng không được chỉ trích tổng thống, rằng chúng ta phải bênh vực tổng thống dù tổng thống đúng hay sai, thì không những là không yêu nước hèn hạ, mà còn là sự phản bội về mặt đạo lý đối với công chúng Mỹ. (1918)

- Theodore Roosevelt

Naturally the common people don't want war; neither in Russia, nor in England, nor in America, nor in Germany. That is understood. But after all, it is the leaders of the country who determine policy, and it is always a simple matter to drag the people along, whether it is a democracy, or a fascist dictatorship, or a parliament, or a communist dictatorship. Voice or no voice, the people can always be brought to the bidding of the leaders. That is easy. All you have to do is to tell them they are being attacked, and denounce the pacifists for lack of patriotism and exposing the country to danger. It works the same in any country.

- Hermann Goering

Đương nhiên những người dân thường không muốn có chiến tranh, ở Nga không, ở Anh cũng không, ở Mỹ không, ở Đức cũng không. Đó là điều rõ ràng. Tuy nhiên, rốt cục thì, chính các nhà lãnh đạo của quốc gia xác định chính sách, luôn luôn là một vấn đề đơn giản nếu muốn lôi kéo mọi người đi theo, cho dù đó là một nền dân chủ, chế độ phát xít, hoặc quốc hội, hoặc một chế độ độc tài. Có tiếng nói hoặc không tiếng nói, nhân dân luôn luôn có thể trở thành kẻ tuân lệnh các nhà lãnh đạo. Đó là chuyện dễ dàng. Tất cả những gì bạn phải làm nói với họ rằng họ đang bị tấn công, tố cáo những người chủ trương hòa bình thiếu tinh thần yêu nước và nói ra rằng quốc gia đang gặp nguy khốn. Điều đó giống nhau ở bất kỳ quốc gia nào.

- Hermann Goering

There are two visions of America. One precedes our founding fathers and finds its roots in the harshness of our puritan past. It is very suspicious of freedom, uncomfortable with diversity, hostile to science, unfriendly to reason, contemptuous of personal autonomy. It sees America as a religious nation. It views patriotism as allegiance to God. It secretly adores coercion and conformity. Despite our constitution, despite the legacy of the Enlightenment, it appeals to millions of Americans and threatens our freedom.

The other vision finds its roots in the spirit of our founding revolution and in the leaders of this nation who embraced the age of reason. It loves freedom, encourages diversity, embraces science and affirms the dignity and rights of every individual. It sees America as a moral nation, neither completely religious nor completely secular. It defines patriotism as love of country and of the people who make it strong. It defends all citizens against unjust coercion and irrational conformity.

This second vision is our vision. It is the vision of a free society. We must be bold enough to proclaim it and strong enough to defend it against all its enemies.

- Rabbi Sherwin Wine

Có hai cách nhìn về nước Mỹ. Một cách nhìn có trước những người cha đã sáng lập đất nước và tìm thấy gốc rễ của nó trong sự khắc nghiệt của quá khứ Thanh giáo. Nó hoài nghi tự do, không hài lòng với sự đa dạng, thù nghịch với khoa học, không thân thiện với suy lý, khinh bỉ tự chủ cá nhân. Nó thấy nước Mỹ là một quốc gia tôn giáo. Xem lòng yêu nước là trung thành với Thiên Chúa. Nó bí mật ngưỡng mộ cưỡng chế và tuân phục. Bất chấp hiến pháp của chúng ta, bất chấp di sản của thời Khai sáng, nó vẫn thu hút hàng triệu người Mỹ và đe dọa tự do của chúng ta.

Một cách nhìn khác có nguồn gốc từ tinh thần của cuộc cách mạng thành lập đất nước và các nhà lãnh đạo của quốc gia này, những người bảo bọc thời đại của lý trí. Nó yêu mến tự do, khuyến khích sự đa dạng, chấp nhận khoa học và khẳng định phẩm giá và quyền của mỗi cá nhân. Nó nhìn nhận nước Mỹ là một quốc gia đạo đức, không hoàn toàn tôn giáo cũng không hoàn toàn thế tục. Nó định nghĩa lòng ái quốc là tình yêu đối với đất nước và những con người làm cho đất nước hùng mạnh. Nó bảo vệ tất cả các công dân chống lại áp chế bất công và những tuân thủ bất hợp lý.

Cách nhìn thứ hai là cách nhìn của chúng ta. Đó là cách nhìn của một xã hội tự do. Chúng ta phải đủ mạnh mẽ để công bố nó và đủ mạnh để bảo vệ nó chống lại tất cả kẻ thù của nó.

- Rabbi Sherwin Wine

Patriotism does not oblige us to acquiesce in the destruction of liberty. Patriotism obliges us to question it, at least.

- Wendy Kaminer

Lòng yêu nước không bắt buộc chúng ta ngấm ngầm bằng lòng hủy diệt tự do. Ít ra, lòng yêu nước buộc chúng ta phải chất vấn nó.

- Wendy Kaminer

The government is merely a servant -- merely a temporary servant; it cannot be its prerogative to determine what is right and what is wrong, and decide who is a patriot and who isn't. Its function is to obey orders, not originate them.

- Mark Twain

Chính phủ đơn giản chỉ là đầy tớ - chỉ là một đầy tớ tạm thời, nó không thể có đặc quyền để xác quyết cái gì là đúng và điều gì là sai, và quyết định ai là người yêu nước và ai không phải là người yêu nước. Chức năng của nó là chấp hành mệnh lệnh, chứ không phải làm ra mệnh lệnh.

- Mark Twain

Some men see things as they are and say, "Why?" I dream of things that never were and say, "Why not?"

- George Bernard Shaw

Một số người nhìn thấy những thứ như chúng đang tồn tại và nói, "Tại sao lại thế?" Tôi mơ về những điều chưa bao giờ tồn tại và nói, "Tại sao không?"

- George Bernard Shaw

The notion that a radical is one who hates his country is naïve and usually idiotic. He is, more likely, one who likes his country more than the rest of us, and is thus more disturbed than the rest of us when he sees it debauched. He is not a bad citizen turning to crime; he is a good citizen driven to despair.

- H. L. Mencken

Quan điểm cho rằng những người cấp tiến cực đoan là những người ghét bỏ đất nước mình là quan điểm ngây thơ và thường là ngu ngốc. Những người cấp tiến cực đoan rất có thể là người yêu thích đất nước của mình nhiều hơn so với tất cả chúng ta, và do đó tâm tư bị xáo động nhiều hơn so với chúng ta khi họ nhìn thấy đất nước trở nê đồi bại. Họ không phải là công dân xấu chuyển sang tội phạm, mà là một công dân tốt hóa thành tuyệt vọng.

- H. L. Mencken

I love America more than any other country in this world, and, exactly for this reason, I insist on the right to criticize her perpetually.

- James Baldwin

Tôi yêu đất nước tôi nhiều hơn bất kỳ nước nào khác trên thế giới này, và chính vì lý do này, tôi nhấn mạnh vào quyền được chỉ trích nó vĩnh viễn.

- James Baldwin

The love of one's country is a splendid thing. But why should love stop at the border?

- Pablo Casals

Tình yêu dành cho đất nước mình thật là hùng vỹ. Nhưng tại sao tình yêu đó phải dừng lại ở biên giới?
- Pablo Casals

No matter that patriotism is too often the refuge of scoundrels. Dissent, rebellion, and all-around hell-raising remain the true duty of patriots.

- Barbara Ehrenreich

Cho dù tinh thần yêu nước thường là nơi trú ẩn của bon côn đồ. Bất đồng chính kiến, nổi loạn, và làm reo vẫn còn là nghĩa vụ thực thụ của những người yêu nước.

- Barbara Ehrenreich

The heights of popularity and patriotism are still the beaten road to power and tyranny; flattery to treachery; standing armies to arbitrary government; and the glory of God to the temporal interest of the clergy.

- David Hume

Đỉnh cao của sự nổi tiếng và lòng yêu nước vẫn còn là con đường tan nát dẫn quyền lực và bạo chúa, nịnh hót tới phản bội, quân đội thường trực tới chính phủ độc đoán; và vinh quang của Thiên Chúa tới lợi ích tạm thời của hàng giáo sĩ.

- David Hume

I do not mean to exclude altogether the idea of patriotism. I know it exists, and I know it has done much in the present contest. But I will venture to assert, that a great and lasting war can never be supported on this principle alone. It must be aided by a prospect of interest, or some reward.

- George Washington

Tôi không có ý loại trừ hoàn toàn ý tưởng về lòng yêu nước. Tôi biết nó tồn tại, và tôi biết nó đã làm rất nhiều trong cuộc tranh đua này. Nhưng tôi sẽ liều lĩnh khẳng định rằng một cuộc chiến tranh lớn và lâu dài không bao giờ có thể được hỗ trợ chỉ bởi một mình nguyên tắc này. Nó phải được hỗ trợ bởi một triển vọng về lợi ích, hoặc một phần thưởng nào đó.

- George Washington

Patriotism ... is a superstition artificially created and maintained through a network of lies and falsehoods; a superstition that robs man of his self-respect and dignity, and increases his arrogance and conceit.

- Emma Goldman

Lòng yêu nước ... là một mê tín được tạo ra một cách giả tạo và duy trì thông qua một mạng lưới các lời dối trá và sai lầm, một mê tín cướp mất lòng tự trọng và phẩm giá của con người, và làm tăng sự kiêu ngạo và tự phụ của họ.

- Emma Goldman

Patriotism is proud of a country's virtues and eager to correct its deficiencies; it also acknowledges the legitimate patriotism of other countries, with their own specific virtues. The pride of nationalism, however, trumpets its country's virtues and denies its deficiencies, while it is contemptuous toward the virtues of other countries. It wants to be, and proclaims itself to be, "the greatest," but greatness is not required of a country; only goodness is.

- Sydney J. Harris

Chủ nghĩa yêu nước tự hào về đức tính của một quốc gia và mong muốn sửa chữa thiếu sót của nó, nó cũng thừa nhận lòng yêu nước chính đáng của các quốc gia khác, với những đức tính đặc trưng của riêng họ. Niềm tự hào của chủ nghĩa dân tộc, ngược lại, ngợi ca đức tính quốc gia của nó và phủ nhận mọi khiếm khuyết, trong khi nó lại khinh bỉ đức tính của các nước khác. Nó muốn và tự tuyên bố mình là "vĩ đại nhất", nhưng không phải sự vĩ đại mà chỉ có lòng tốt mới là yêu cầu của một quốc gia,.

- Sydney J. Harris

Men in authority will always think that criticism of their policies is dangerous. They will always equate their policies with patriotism, and find criticism subversive.

- Henry Steele Commager

Những người cầm quyền luôn luôn nghĩ rằng những lời chỉ trích chính sách của họ là nguy hiểm. Họ sẽ luôn luôn đánh đồng chính sách của họ với lòng yêu nước, và thấy những lời chỉ trích mang tính chất lật đổ.

- Henry Steele Commager