MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN


Wednesday, July 13, 2011

Woman confronts PM over carbon 'lies' - Một phụ nữ Úc đối đầu với Thủ Tướng về việc nói dối

Woman confronts PM over carbon 'lies' - Một phụ nữ Úc đối đầu với Thủ Tướng về việc TT nói dối
Spruiking politics in public can be a risky business but Prime Minister Julia Gillard, way behind in the polls and fighting for her political life, was prepared to take the risk today.

Diễn thuyết chính trị ở nơi công cộng có thể là một công việc nhiều nguy cơ, nhưng Thủ tướng Julia Gillard, đang bị bỏ lại phía sau trong các cuộc thăm dò đang đấu tranh cho sinh mệnh chính trị của mình, đã chuẩn bị để đối phó với nguy đó ngày hôm nay.

While Opposition Leader Tony Abbott was at a forum of hand-picked supporters in Melbourne, Ms Gillard braved a Brisbane shopping centre and took pot luck as she continued to promote the carbon price scheme.

Trong khi lãnh đạo phe đối lập Tony Abbott đang có mặt tại một diễn đàn gồm những người ủng hộ được lựa chọn kỹ tại Melbourne, bà Gillard can đảm chọn một trung tâm mua sắm tại Brisbane và đã cầu may khi bà tiếp tục thúc đẩy chương trình giá có tính thuế carbon.

Mostly, it all went well. Michael and David were very pleased to meet her. Others thanked her for coming to Queensland. Young Conor was in the hairdressers "getting a Justin Bieber thing happening".

Nhìn chung, mọi việc đều tốt đẹp. Michael và David rất hài lòng khi gặp bà. Những người khác cảm ơn bà đã đến Queensland. Young Conor, một trong những thợ cắt tóc "cảm nhận một hiện tượng Justin Bieber sắp xảy ra ".


Ca sỹ tuổi teen Justin Bieber là thần tượng mới của hàng triệu cô gái trẻ khắp thế giới.

It couldn't last. Ms Gillard was approached by a middle-aged woman who had been told by one of the Prime Minister's minders that "no-one has asked about the carbon tax".

Điều đó đã không thể kéo dài. Gillard đã được tiếp cận bởi một người phụ nữ trung niên người đã được một trong những người của Thủ tướng Chính phủ nhắc nhở rằng "Không ai hỏi về thuế carbon".

The woman was angry – and had a question about the carbon tax alright.

Người phụ nữ đã tức giận và có ngay một câu hỏi về thuế carbon.

"Why did you lie to us?" she asked.

"Tại sao bà đã nói dối với chúng tô?" ấy hỏi.

"And why are you continuing to lie and say, 'Well, I didn't really mean to lie'?"

"Và tại sao bà liên tục dối trá nói, 'Vâng, tôi đã không thực sự nghĩa bà đã nói dối?"

Strong words - and Ms Gillard said she could explain, but the woman was not really interested in explanations.

Những lời đó quá nặng nề - và bà TT Gillard cho biết, bà có thể giải thích, nhưng người phụ nữ không thực sự quan tâm tới lời giải thích.

"I've listened to you for months, I've watched Parliament - and you are still lying," the woman said.

"Tôi đã nghe bà nói nhiều tháng, tôi đã theo dõi Quốc hội - bà vẫn còn nói dối", người phụ nữ nói.

Ms Gillard has never really been comfortable admitting that she was forced into the carbon tax by the Greens in return for their support for her minority government and support for a climate change program.

Gillard đã không bao giờ thực sự được thoải mái khi phải thừa nhận rằng bà đã buộc phải ủng hộ thuế carbon của đảng Xanh để nhận lấy sự ủng hộ của họ cho chính phủ thiểu số của bà và hỗ trợ cho một chương trình biến đổi khí hậu.

So she just said she "didn't foresee we'd have a hung Parliament".

Vì vậy, bà cho biết "đã không thấy trước chúng ta sẽ một Quốc hội treo".

Later, the Prime Minister was defended by others as a woman cried out: "You have no mandate!"

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã được bảo vệ bởi những người khác khi một người phụ nữ kêu lên: "Đó không phải là một ủy thác chính trị của Thủ tướng"

A shouting match broke out as another woman defended Ms Gillard: "She does have a mandate, she has our mandate".

Một trận la hét nổ ra khi là một người phụ nữ bảo vệ Gillard: "Thủ tướng phải chấp nhận ủy thác, đó là ủy thác của chúng tôi".The election may be more than two years away, but the campaign is already under way.

Còn hai năm nữa mới tới bầu cử, nhưng chiến dịch tranh cử đã được khởi sự.

Public intellectuals hide behind demagogues-Khi các nhà trí thức núp đàng sau những kẻ mị dân


Public intellectuals hide behind demagogues
Khi các nhà trí thức núp đàng sau những kẻ mị dân
Lei Shaohua
Lei Shaohua

Modern Chinese intellectuals, widely considered as sharing the vested interests of the ruling party, had long been criticizing current affairs. Most of them have been abroad before, thus their longing for public order and freedom never ends.
Tầng lớp trí thức Trung Quốc hiện đại, vốn được xem là cùng chia sẻ những quyền lợi căn bản với đảng cầm quyền, nhưng lại có quá trình liên tục chỉ trích các vấn đề hiện nay của xã hội. Hầu hết những người này trước đây từng học tại nước ngoài, nên họ luôn khát khao tự do và trật tự công cộng.

With the spirit of establishing an ideal society, those charismatic individuals open fire on all kinds of national problems. Though sharing huge benefits along with the Party, they just can't ignore anything which they believe to be unfair.
Với tinh thần muốn thiết lập một xã hội lý tưởng, những nhân vật nhiều uy tín ấy đã công khai chỉ trích mọi vấn đề quốc gia. Mặc dù được hưởng những lợi ích to lớn cùng với Đảng, họ vẫn không thể bỏ qua những gì họ cho là bất công.

The thoughts of the intellectuals, usually of great passion, are well inside mainstream but can be totally separated from the possible influence of the authorities. The public is always in awe of them no matter they are college tutors, celebrated scholars, journalists or online writers. The number of their followers is increasing day by day when people, mostly informed by the Western media, tend to believe that the intellectuals combine freedom and honor.
Tư duy của những nhà trí thức này, thường xuất phát từ nhiệt tình mạnh mẽ, dù hiển nhiên là nằm trong dòng công luận chung, nhưng có thể không bị ảnh huởng nào của chính quyền. Công luận luôn ngưỡng mộ họ, bất kể họ là giảng viên đại học, các học giả nổi tiếng, những nhà báo hoặc các cây bút trên mạng. Số lượng người tin theo họ đang ngày càng tăng khi mà người dân, đa số bị tác động bởi truyền thông phương Tây, có khuynh hướng tin rằng các nhà trí thức nói trên là kết hợp của tự do và vinh dự.

However, by the time those intellectuals dominated the spiritual aspects of the country, some of them gradually forget the responsibility that they ought to shoulder. Without performing the necessary rational analysis, they blatantly slam everything that they believe to be somewhat off its axis in the fast-developing society. For them, if something is not the best, it is the worst.
Tuy nhiên, khi những trí thức này tạo ra ảnh hưởng lớn đối với đời sống tinh thần của đất nước, một số họ đã dần quên đi trách nhiệm họ nên gánh vác. Khi không có sự phân tích cần thiết theo lý trí, họ trắng trợn phê bình gay gắt mọi thứ mà họ tin rằng đi chệch xu hướng của một xã hội đang phát triển nhanh. Đối với họ, nếu điều gì không là tốt nhất, thì điều ấy là tệ nhất.

As independent intellectuals, they possess great reasoning ability along with knowledge and social responsibility. They can't live without the benefits provided by the authorities but, at the same time, worry that other people in this power system enjoy greater gains. Therefore, they tend to link their personal misfortune to social unfairness. Moreover, the more they share with other such feelings, the stronger they become.
Là những trí thức độc lập, họ thể hiện khả năng lập luận thuyết phục cao cùng với kiến thức uyên bác, và tỏ ra có trách nhiệm với xã hội. Họ không thể sống nếu thiếu những đặc ân do chính quyền ban phát, nhưng đồng thời cũng lo ngại những người khác trong hệ thống quyền lực được thụ hưởng nhiều quyền lợi hơn. Do đó, họ có xu hướng đánh đồng sự kém may mắn của họ với bất công xã hội. Hơn nữa, càng chia sẻ những cảm xúc ấy với người khác thì họ càng trở nên mạnh.

On one hand, they hate the authorities that no longer protect them, but on the other hand, indulge in the ideological power that rises among them. Thus, more and more college professors and journalists, accompanied by Internet followers, rely heavily on sharp comments online to air their grievances.
Một mặt, họ không ưa việc chính quyền không còn bảo vệ họ, mặt khác, cá nhân họ lại muốn tận hưởng sức mạnh của hệ tư tưởng đang trỗi dậy trong họ. Vì vậy, ngày càng có nhiều nhà báo và các giáo sư đại học, được phụ họa bởi những người hâm mộ trên Internet, có khuynh hướng dựa vào những bình luận sắc sảo trên mạng để bày tỏ bất bình.

Though substantially despising power holders, the intellectuals are conservative and feeble within. They never lead the charge themselves, instead, they are most likely to create new opinion leaders through the so-called online apotheosis campaign.
Mặc dù nặng nề khinh rẻ những người hiện cầm quyền nhưng, trong thâm tâm, các vị trí thức này lại bảo thủ và yếu đuối. Bản thân họ không bao giờ tự gánh vác trách nhiệm thực tế gì cả, thay vào đó, họ thường tạo ra những nhân vật dẫn dắt dư luận, đưa ra ý kiến mới thông qua những chiến dịch tán dương, cổ xúy trên mạng.

No matter whether those opinion leaders failed or not, the intellectuals, hidden in the dark, considered themselves to be the winners - victory is the result of their intelligence and wisdom, and failure, which is more likely to happen, is because of the overwhelming dominance of the ruling forces.
Dẫu cho những nhân vật dẫn dắt dư luận có thành công hay thất bại, những nhà trí thức ẩn trong bóng tối, vẫn xem mình là kẻ chiến thắng – họ cho rằng, thắng lợi là kết quả từ trí thông minh và sự khôn ngoan của họ, và thất bại, thường xảy ra, là do sự thống trị quá mạnh của các lực lượng cầm quyền.

They enjoy vested benefits while grabbing huge profits via the unprecedented popularity they gained by publicly criticizing government.
Trong lúc được hưởng thụ những quyền lợi của chế độ, họ cũng giành được lợi ích không nhỏ qua việc nắm đa số dư luận chưa từng có dưới hình thức công khai chỉ trích chính quyền.

Sayings like "I do not agree with what you have to say, nor will I defend to the death your right to say it" are seen everywhere at an age when people are becoming more and more impatient to dissent from the current ideological hegemony. The power of the public opinion is so strong that dissidents have nowhere to express or hide. Those impulsive minds, the combination of both irrational ideals and mass anger, believe that a new era can easily be made if we simply desert the current system once and for all.
Danh ngôn kiểu “Tôi không đồng ý với những gì bạn nói, nhưng tôi sẽ đánh đổi cuộc đời để bảo vệ quyền được nói của bạn” được thấy ở khắp nơi, ở thời đại mà người ta ngày càng thiếu kiên nhẫn trong việc thể hiện ý kiến khác biệt với sự thống trị của hệ tư tưởng hiện tại. Quyền lực của dư luận xã hội chính thống mạnh đến nỗi những người có ý kiến trái chiều không có nơi nào để bày tỏ. Những cái đầu nóng vội như vậy, kết hợp từ những ý nghĩ phi lý và sự tức giận của đám đông, tin rằng có thể dễ dàng tạo nên một kỷ nguyên mới bằng cách ngay lập tức từ bỏ hệ thống hiện tại, và cho đó là tất cả.

Intellectuals are a middle force to balance and connect extreme thoughts in society. Mature public intellectuals shoulder the responsibility to monitor and criticize the government, at the same time, they play a major role in preserving the stability of public values.
Tầng lớp trí thức là lực lượng trung gian làm cân bằng giữa các ý tưởng cực đoan trong xã hội. Trí thức của xã hội trưởng thành gánh vác trách nhiệm giám sát và góp ý phản biện với chính quyền, đồng thời, họ đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn sự ổn định đối với các giá trị xã hội.

If some intellectuals vent anger but never raise constructive comments that can work to change social equality and injustice, the success of the "intellectual spirit" will mean the collapse of the entire social development.
Nếu giới trí thức chỉ biết trút cho thỏa cơn giận, nhưng không bao giờ nêu những góp ý mang tính xây dựng nhằm khắc phục tình trạng bất công, thúc đẩy công bằng xã hội, thì thành công của cái gọi là “tinh thần trí thức” sẽ dẫn đến sụp đổ đối với sự phát triển toàn bộ xã hội.

The author is a PhD candidate of Political Science at the University of Utah. s.lei@utah.edu
Nghiên cứu sinh tiến sỹ
Chuyên ngành Khoa học Chính trị, Đại học Utah

9 mistakes to avoid while finding your Mr. Right!! 9 sai lầm phải tránh khi tìm người ấy của bạn

1.Ban the words “My Boyfriend” from your vocabulary

If you have a boyfriend already, and you’re still out looking for Mr. Right, dump the other guy immediately. You can survive without a man until you find your one true love. After all, what if no one better comes along? Do you really want to spend the rest of your life with “Mr. Not too bad”?

The problem is that most guys worth their salt are honorable (Gee, imagine that) and will quickly give up on you if you mention a boyfriend in the course of any given sentence. Of course, this can come in handy if you’re trying to scare away a guy who’s making advances on you, but who doesn’t quite pass muster (or is downright yucky.)
2.Be careful what fingers you wear your rings on

Mr. Right doesn’t want to chase after any married women either, and you can bet that if he’s interested in you, he’s going to be glancing at your hands, looking to see if you’ve got anything weighing down your wedding finger. I once had a friend who decided that if she got a ring tattooed onto her wedding ring finger, all the creeps would leave her alone, and only her one true knight-in-shining-armor love would ever come up to hit on her. Big mistake. That kind of thing is like a wall that does nothing but keep out any potential gentlemen and let in all the hordes of crazies and horny weirdos out there.3. Don’t go to bars

Oh my god, this is a big one. Where I live, most people think that the only place to go and meet guys is in bars, but this is a myth! The last place you’re going to find your Mr. Right is in a dank hole full of drunks that smells worse than the bad end of the ghetto. Where does Mr. Right hang out? Libraries.I’m serious. Places of knowledge. Museums, art galleries, protests, bookstores, upper division English classes at University. Mr. Right is a busy man, and in order to be just the right kind of perfect, he’s got to be working at it constantly. How do you meet him in a place like that? Walk right up to him and talk to him.

4. Don’t wait for him to make the first move

Chances are, no matter how much initiative Mr. Right may take in his everyday life (or in the sack *grin*) he’s usually too distracted, busy, or, heaven forbid, shy to make the first move. There are a lot of people out there, good and bad, who have been put through the ringer in terms of relationships, and a Mr. Right who has run into a whole string of crazy women or is afraid of rejection will rarely, rarely make the first move. Does this make him less of a man? Heck no. it just means you have to have the ovaries to suck in all your fears and baggage and let him know that you’re interested in him. In all honesty, some of the best men I’ve ever had in the sack were also some of the shyest.

5. Don’t be afraid to let your sexy show

You don’t have to be a supermodel to be sexy, and you don’t need to dress like the high-class woman of the night who hangs out on street corners either to catch Mr. Right’s eyes, but what you do need is just a little style. I hate high heel shoes, but I have lots of guy friends who go nuts for them. Short skirts (but not belt-length short) and shirts that show off what you’ve got upstairs help, but the main thing is to find clothing that is clean, that fits nice, and that matches. I dated a guy once that thought the sexiest look in the world was jeans and a tanktop, and he was something else, let me tell you (in a fantastic way.) If you can, find out what kind of look does it for him, (You might even try a couple looks and ask him what he thinks) and wear that whenever you’re around him.

6. Be optimistic

Not just about your chances of finding Mr. Right, but about everything around you. It’s a mindset. Watch yourself– if you’re out during the course of the day and all you can think about is what’s wrong in the world, you’re going to attract guys that see nothing but what’s wrong in the world too. Mr. Right is optimistic, and if you want to catch his eye, focus on all the things in life that are frikkin’ awesome, like the color of the sky, the one dandelion that happens to pop up in some suburbanite’s lawn, or the fact that you are alive. Spend some time thinking about all the things you’re grateful for, and focus on those. Only you can brighten your day– no one else can do it for you, no matter how long you wait.

7. Be patient

Not just when it comes to waiting for Mr. Right, but also when you’ve actually met him. Even if he’s the sexiest guy in the world, don’t jump all over him until you’ve gotten a chance to know him. I don’t know a man alive that won’t jump at the chance for a casual roll in the hay, and if you jump his bones in the middle of your first date, chances are that that’s all you’ll be to him8. Be careful what you talk about


I’m not advocating hiding anything, but if you tell him on the first date that you want kids, there’s a chance he’s going to run, especially if you use the words soon or now. Sure, Mr. Right isn’t afraid of commitment, but every man is afraid of getting snared by someone he doesn’t know (who could turn out to be nuts) and if he isn’t, you might want to run in the other direction instead. Remember, you have the power to say NO when it comes to your uterus at every step of the way. When in doubt, use it.9. Kill your illusions

If your idea of Mr. Right involves supermodel good looks, millions of dollars, mansions and yachts, you might want to rethink that. Just because he comes from money and has an Oxford education doesn’t mean he’s Mr. Right. The real Mr. Right comes from a working class family and has worked hard to elevate himself above that. He’s the kind of guy that mothers are proud of, that works in a job he loves instead of in a job that he hates, just because it pays good. Heck, he doesn’t even really have to be that. The best guy in the world can sometimes just be a guy who is kind, smart, loving and funny, a guy who’s great with kids while still being a man you have a real chemistry with. Think long and hard about what will really make you happiest, and go out there and find that in a man.

Asthma link to premature births - Hen và sinh non

Asthma link to premature births

Pregnant woman
Pregnant women with asthma need regular monitoring

Women with poorly-managed asthma have a higher chance of giving birth early or having a small baby, a review of evidence suggests.

Experts in Australia and the US also found a link with other complications, including pre-eclampsia.

They say women with asthma should be monitored at least monthly during their pregnancy.

An asthma charity said mums-to-be should also eat a balanced diet and not smoke.

The researchers looked at asthma studies involving more than a million pregnant women published between 1975 and 2009.

They found women with asthma gave birth to babies weighing on average 93g (0.2lb) less than the babies of mothers without asthma.

Having asthma increased a mother's risk of pre-eclampsia by at least 50%, while risks of pre-term birth were increased by about 25%.

Peter Gibson, of the Centre for Asthma and Respiratory Diseases at the University of Newcastle and Hunter Medical Research Institute in Newcastle, Australia, is a co-researcher on the study.

He said: "Some of the reported complications may be minimised by effective asthma management strategies and it is important that this group of women and her developing baby are monitored regularly."

Asthma medications themselves do not seem to have direct effects on the mother or baby during pregnancy, experts said in the study, published in the journal BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology.

The journal's editor-in-chief Professor Philip Steer said the main message to pregnant women with asthma was to make sure their symptoms were managed properly.

He said: "It's important to optimise your treatment to lower your risk of a preterm birth or a small baby."

Support and advice

Leanne Metcalf, Assistant Director of Research at Asthma UK, said the research would help make healthcare professionals more aware of the importance of effective asthma management during pregnancy.

"We encourage pregnant women who have asthma to be monitored regularly throughout their pregnancy and it is crucial that medical professionals are sympathetic to their concerns and provide the support and advice they need.

"It is also important that all mums-to-be eat a healthy balanced diet and not smoke during pregnancy to give their baby the best possible chance of a healthy childhood."