MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, June 27, 2011

Fil-Ams protest China role in Spratlys-Người Mỹ gốc Phi-lip-pin phản đối vai trò của Trung Quốc trong quần đảo Trường Sa


Fil-Ams protest China role in Spratlys

by Rodney Jaleco, ABS-CBN North America Bureau

Posted at 06/27/2011 11:16 PM | Updated as of 06/27/2011 11:16 PM

Người Mỹ gốc Phi-lip-pin phản đối vai trò của Trung Quốc trong quần đảo Trường Sa
Rodney Jaleco, ABS-CBN,
Văn phòng
Bắc Mỹ

Gửi lúc 2011/06/27 11:16 | Cập nhật ngày 2011/06/27 11:16

WASHINGTON DC – Filipino-Americans are organizing protests against alleged Chinese intrusions in the disputed Spratlys Islands that the Philippines claim as theirs.

WASHINGTON DC - người Mỹ gốc Phi-lip-pin đang tổ chức các cuộc biểu tình phản đối sự xâm nhập của Trung Quốc vào quần đảo Trường Sa đang tranh chấp mà họ tuyên bố là của họ.

They are holding a lunch-break picket in front of the sprawling Chinese Embassy at 3505 International Place NW, adjacent to the University of District of Columbia, according to a message from Eric Lachica. Lachica is a community leader who has been active in promoting Filipino World War II veterans and the proposed medical portability bill in Congress.

Họ tổ chức cuộc biểu tình đứng vào giờ ăn trưa phía trước Đại sứ quán Trung Quốc rộng lớn tại 3505 International Place NW, tiếp giáp với Đại học Columbia, một tin nhắn từ Eric Lachica cho biết. Lachica là một người lãnh đạo cộng đồng đã tích cực trong việc vận động cựu chiến binh Thế chiến II người Phi-lip-pin và đã đề xuất hóa đơn y tế khả chuyển tại Quốc hội.

This comes after growing United States support for the Philippines that has complained about recent Chinese aggression in what it calls "West Philippine Sea" (South China Sea).

Cuộc biểu tình này xuất hiện sau khi hỗ trợ của Hoa Kỳ cho Phi-lip-pin gia tăng khi Phi-lip-pin phàn nàn về sự xâm lược gần đây của Trung Quốc vào vùng mà họ gọi là "biển Tây Phi-lip-pin" (Biển Đông).

Vising Foreign Affairs Secretary Albert del Rosario revealed at least nine Chinese intrusions in Philippine territory since the recent tensions started, when a Philippine oceanographic research ship was forced to flee from what was considered as Philippine waters.

Bộ trưởng ngoại giao Albert del Rosario tiết lộ đã có ít nhất chín lần Trung Quốc xâm nhập vào trong lãnh thổ Phi-lip-pin kể từ khi căng thẳng bắt đầu gần đây, khi một con tàu nghiên cứu hải dương học của Phi-lip-pin đã bị ép buộc phải chạy trốn khỏi vung biển được coi là của Phi-lip-pin.

National Director for Intelligence (NDI) James Clapper reported promised Del Rosario of their assistance to boost Philippine intelligence capabilities in the South China Sea.

Giám đốc Tình báo Quốc gia (NDI) James Clapper theo như báo cáo đã hứa với Del Rosario về việc hỗ trợ nhằm tăng khả năng tình báo của Phi-lip-pin trên biển Đông.

Defense Secretary Robert Gates, meanwhile, assured US support to upgrade the Philippine military’s outdated weapons.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates, đảm bảo Mỹ sẽ hỗ trợ để nâng cấp vũ khí đã lỗi thời của quân đội Philippines.

Del Rosario had earlier proposed to lease US military equipment that the Armed Forces of the Philippines (AFP) needs to patrol and defend the country’s western frontiers.

Del Rosario trước đó đã đề xuất cho lực lượng vũ trang của Phi-lip-pin (AFP) thuê thiết bị quân sự của Mỹ mà họ cần để tuần tra và bảo vệ biên giới phía tây của đất nước.

The Philippines has the only airstrip in the Spratly Islands, located on Pag-Asa Island that is part of the Kalayaan Islands in the Palawan province.

Phi-lip-pin có đường băng duy nhất trong quần đảo Trường Sa, nằm trên đảo Pag-Asa là một phần của quần đảo Kalayaan thuộc tỉnh Palawan.

The AFP has drawn up a long list of equipment it needs to operate effectively in the country’s Exclusive Economic Zone that encompasses the Philippine claims in the Spratly.

AFP đã đưa ra một danh sách dài các trang thiết bị cần thiết để hoạt động hiệu quả trong khu vực đặc quyền kinh tế của đất nước mà bao gồm những khu vực Phi-lip-pin đã tuyên bố chủ quyền trong quần đảo Trường Sa.

They include long-range maritime surveillance aircraft, bigger ships and anti-aircraft radars and weapons.

According to a statement from the Philippine Embassy, the NDI had "pledged to enhance intelligence sharing with the Philippines to heighten the latter's maritime situational awareness and surveillance in the West Philippine Sea."

Chúng bao gồm các máy bay giám sát hàng hải tầm xa, tàu lớn hơn và hệ thống radar và vũ khí phòng không.

Theo một tuyên bố của Đại sứ quán Phi-lip-pin, NDI đã "cam kết sẽ tăng cường chia sẻ thông tin tình báo với Phi-lip-pin để nâng cao nhận thức tình hình hàng hải của Phi-lip-pin và giám sát vùng biển Tây Phi-lip-pin."

Clapper’s assurance is especially significant because the Chinese are suspected to be building new structures near Recto Bank, which is part of Zambales. The Chinese had earlier planted markers that were later removed by Filipino troops.

Đảm bảo cảu Clapper là đặc biệt quan trọng bởi vì Trung Quốc đang bị nghi ngờ là đang xây dựng các cấu trúc mới gần Recto Bank, là một phần của Zambales. Người Trung Quốc trước đó cắm các cột mốc nhưng sau đó quân đội Phi-lip-pin đã loại bỏ.

China had also surreptitiously built semi-permanent structures in Mischief Reef near Palawan in the late 1990s.

Trung Quốc cũng đã lén lút xây dựng bán kiên cố các cấu trúc trong Mischief Reef gần Palawan trong cuối những năm 1990.

The NDI is the umbrella for US intelligence organizations including the Central Intelligence Agency (CIA), Defense Intelligence Agency and the National Security Agency (NSA), among others.

NDI là bảo trợ cho tổ chức tình báo Mỹ bao gồm cả Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), Cơ quan Tình báo Quốc phòng và Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), trong số những người khác.

Defense Undersecretary for Policy Michelle Flournoy assured Sec. Del Rosario they will look "into the full range of requirements" of the Philippine military.

Thứ trưởng Chính sách Quốc phòng Michelle Flournoy đảm bảo với Sec. Del Rosario họ sẽ xem xét "đầy đủ các yêu cầu" của quân đội Phi-lip-pin.

"We should not allow this perception that you are alone and we're not behind you," she stressed.

"Chúng ta không nên để mọi người có nhận thức rằng các bạn đang một mình và chúng tôi không có mặt phía sau lưng bạn", bà nhấn mạnh.

State Secretary Hillary Clinton became the highest US official to assure the Philippines that America will honor its obligations under the 60-year-old Mutual Defense Treaty (MDT). That treaty states that an attack on either the US or Philippines in the Pacific Area would be considered as an attack on both, that in theory, suggest military counter-attack.

Ngoại trưởng Hillary Clinton trở thành quan chức Hoa kỳ cấp cao nhất đảm bảo với Phi-lip-pin rằng Mỹ sẽ tôn trọng nghĩa vụ của mình theo Hiệp ước Phòng thủ Chung (MDT) đã ký các đây 60 năm. Hiệp ước nêu lên rằng một cuộc tấn công vào bất kỳ một trong hai nước Hoa Kỳ hoặc Phi-lip-pin trong khu vực Thái Bình Dương được xem như một cuộc tấn công vào cả hai nước, mà trên lý thuyết, sẽ gợi ý phản công quân sự.

She explained that while the US will not take sides in the South China Sea, territorial dispute, it will not tolerate the use of force to enforce any claims there.

Bà giải thích rằng trong khi Hoa Kỳ sẽ không đứng về bên nào trong tranh chấp lãnh thổ Biển Đông, Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận việc sử dụng vũ lực để thực thi bất kỳ tuyên bố chủ quyền nào ở Biền Đông.

"We are determined and committed to supporting the defense of the Philippines, and that means trying to find ways of providing affordable material and equipment that will assist the Philippine military to take the steps necessary to defend itself," Sec. Clinton said.

"Chúng tôi quyết tâm và cam kết hỗ trợ quốc phòng của Phi-lip-pin, và điều đó có nghĩa là cố gắng tìm cách cung cấp vật liệu và thiết bị với giá cả phải chăng sẽ giúp quân đội Phi-lip-pin tiến hành các bước cần thiết để bảo vệ chính mình", Ngoại trưởng Clinton nói.

source:http://www.abs-cbnnews.com/global-filipino/06/27/11/fil-ams-protest-china-role-spratlys

Nguồn: http://www.abs-cbnnews.com/global-filipino/06/27/11/fil-ams-protest-china-role-spratlys