MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, May 28, 2011

Fareed Zakaria: How to beat bribery? =Làm thế nào để diệt trừ tham nhũng?Fareed Zakaria: How to beat bribery
Fareed Zakaria: Làm thế nào để diệt trừ tham nhũng?

One out of every four people on this planet paid a bribe last year. Bribery has been said to cost the world $1 trillion a year. The United Nations says bribes accounted for one fourth of Afghanistan's annual GDP.
Một trong số bốn người trên hành tinh này phải trả một khoản tiền hối lộ trong năm ngoái. Người ta ước tính: thế giới đã phải chi tới 1 ngàn tỷ Mỹ kim/năm, cho tệ nạn hối lộ/tham nhũng. Riêng Afghanistan, Liên Hiệp Quốc nói rằng hối lộ chiếm một phần tư GDP hàng năm của nước này.


So I was intrigued to hear about an innovative idea to deal with corruption from one of the places most plagued by it - India.
Vì thế, tôi rất tò mò muốn nghe về một ý tưởng sáng tạo đối phó với nạn tham nhũng, từ một trong những nơi bị nạn tham nhũng tràn ngập nhất: Ấn Độ.


India's Chief Economic Adviser, the economist Kaushik Basu, posted a paper on his personal website in which he made a case for legalizing certain types of bribes.
Trưởng Cố vấn kinh tế Ấn, nhà kinh tế Kaushik Basu, mới đây đăng trang web cá nhân của mình một bài viết trong đó ông đề nghị thực hiện việc cho hợp thức hóa một số cách thức để hối lộ.


Corruption is a huge and growing problem in India. More than half of all Indians say they had to pay a bribe last year. Many of those are what Basu calls "harassment bribes" - illegal payments to get basic services, like an extra 100 rupees to get a driver's license or a routine permission.
Tham nhũng là một vấn đề lớn và đang tái diễn ở Ấn Độ. Hơn một nửa dân số người Ấn Độ nói rằng năm ngoái họ đã phải trả tiền hối lộ. Đa số những khoản tiền hối lộ đó, được Kaushik Basu gọi là "hối lộ quấy rối – harassment bribes" – các khoản thanh toán bất hợp pháp để có được dịch vụ cơ bản, như thêm 100 rupee để có được giấy phép lái xe hoặc một giấy phép bình thường.


These are the kinds of bribes Basu wants to change the law on. Under current Indian law, both the bribe giver and the bribe taker are guilty. If they're caught, both are fined an equal amount, say 100 rupees. So the state gets 200 rupees total.
Đây là những loại hối lộ Kaushik Basu muốn luật chống hối lộ phải thay đổi. Theo luật Ấn Độ hiện nay, cả người cho hối lộ và người lấy tiền hối lộ đều phạm tội. Nếu họ bị bắt, cả hai đều bị xử phạt một số tiền bằng nhau, ví dụ như 100 rupee. Vậy, nhà nước được thu vô 200 rupee. 


Basu has a radical proposal. Fine the bribe taker, the government official, 200 rupees, he says. Let the bribe giver go scot-free. So the government collects the same amount in fines, but the person who had to pay the bribe is not fined. Instead, he gets his bribe money back.
Kaushik Basu có một đề nghị cấp tiến hơn vì ông đề nghị phạt các quan chức nhân viên nhà nước, người lấy tiền hối lộ, 200 rupee và tha người đưa tiền hối lộ. Vậy, nhà nước thu vô, cũng cùng một lượng tiền phạt, nhưng người đã phải trả tiền hối lộ lại không bị phạt. Thay vào đó, quí vị nhận được tiền hối lộ của quí vị trở lại.


So how does this reduce corruption? Well, Basu's game theory simulation suggests that bribery in general will decrease because people who are asked for bribes can pay the money and they can still go and complain without worrying that they will be prosecuted. And the corrupt official who takes the bribe will know that if they take the money they face twice the penalty.
Vậy điều này làm giảm tệ trạng tham nhũng như thế nào? Lý thuyết trò chơi mô phỏng [game theory simulation] của Kaushik Basu cho thấy hối lộ nói chung sẽ giảm vì những người bị đòi cho hối lộ có thể trả tiền hối lộ và họ vẫn có thể đi khiếu nại mà không lo lắng rằng họ sẽ bị truy tố. Và các nhân viên quan chức tham nhũng nhận hối lộ sẽ biết rằng: nếu họ lấy tiền hối lộ, họ phải đối mặt với hình phạt gấp đôi.


It's a fascinating idea. It has come in for lots of criticism in India, but the critics are missing the point. India needs creative thinking to cure the cancer of corruption that is actually getting much worse, and not just in India.
Đây là một ý tưởng hấp dẫn. Nó đã bị rất nhiều chỉ trích ở Ấn Độ, nhưng các nhà phê bình không nhận thấy điểm này. Ấn độ cần có tư duy sáng tạo để chữa trị căng bệnh ung thư thối nát của tham nhũng vì nó càng ngày càng tồi tệ hơn nữa, và không chỉ ở Ấn Độ thôi, mà còn các nơi khác, như trong bản đồ dưới đây, cho thấy.

It's a corruption index, put together by Transparency International. The redder a country is, the more corrupt its bureaucrats. The yellow spots are less corrupt. You notice here in the U.S. we're not doing too badly.
Đây là chỉ số tham nhũng, do Tổ chức Minh bạch Quốc tế nghiên cứu. Các màu đỏ: càng đỏ ở một quốc gia, nói đó càng có nhiều quan chức tham nhũng của mình. Các chỗ màu vàng, lại ít tham nhũng hơn. Như bạn có thể thấy ở nước Mỹ này chúng ta cũng xử sự không tồi lắm.

So what's the least corrupt country in the world? Singapore.
About five decades ago, that tiny country was newly independent, and for all of the rapid growth, it had the usual third world baksheesh culture. That changed under Lee Kuan Yew. He decided to pay government officials at par with those in the private sector. That killed the incentive for officials to be corrupt.
Vậy, nước tham nhũng ít nhất trên thế giới là nước nào? Singapore.
Khoảng năm thập kỷ trước đây, đất nước nhỏ bé này vừa được độc lập, và dù cho có đạt được những thành tựu nhanh chóng, Singapore cũng có một văn hóa baksheesh “xin-cho nhũng nhiễu” ở thế giới thứ ba, như bình thường. Điều đó bị thay đổi dưới thời Lý Quang Diệu. Lý Quang Diệu quyết định trả tiền nhân viên quan chức chính phủ ngang bằng với những người trong khu vực tư nhân. Điều đó tiêu diệt những khích lệ cho các cán bộ muốn tham nhũng.


The Singapore solution is expensive, especially for large countries with large bureaucracies, but it would probably still be a bargain considering how much corruption costs most economies.
Another innovative idea came out of Africa. The Sudanese-born billionaire Mo Ibrahim often wondered why his continent had the richest resources, the richest natural resources, and yet the poorest people.
Nhưng giải pháp Singapore tốn nhiều tiền, nhất là đối với các nước lớn với hệ thống quan liêu lớn, nhưng nó vẫn có thể là một giao kèo có lợi nhiều cho Singapore, khi cứu xét tệ trạng tham nhũng làm tổn hại nhiều đến các nền kinh tế trên thế giới như thế nào. Một ý tưởng sáng tạo khác đề ra từ Châu Phi. Tỷ phú người Sudan Mo Ibrahim thường tự hỏi tại sao lục địa của mình có nguồn tài sản và tài nguyên thiên nhiên giàu có nhất, nhưng lại là những người nghèo nhất.


Identifying corrupt leaders is the problem. Ibrahim tried to change those leaders' incentives. He instituted the annual Ibrahim Prize. It awards $5 million to an African leader who is not corrupt and leads office peacefully. The winner then goes on to get an additional $200,000 annually for life.
Nhận thấy rằng tệ trạng tham những trong cấp lãnh đạo là vấn đề chính. Mo Ibrahim đã cố gắng đề ra các khích lệ dành cho những người lãnh đạo ở cấp quốc gia. Ông lập ra Giải thưởng Ibrahim hàng năm và trao tặng 5 triệu USD cho một nhà lãnh đạo châu Phi, nếu không tham nhũng trong thời gian cầm quyền và rời bỏ chính trường một cách yên ổn. Người đoạt giải thưởng, sau đó, sẽ nhận được thêm $ 200,000/năm, trọn đời. 


A great incentive, right? The problem is they couldn't find a winner for 2009 or 2010. The jury simply refused to make the award to someone who was not truly deserving.
Đây có phải là một khích lệ tuyệt vời không cho châu Phi? Vấn đề là họ không thể tìm thấy một người, để đề cử vào Giải thưởng Ibrahim năm 2009 và 2010. Ban giám khảo đã từ chối trao giải thưởng cho những người không thực sự xứng đáng. 


But the point of this story isn't to despair. Corruption or bribery are not innate cultural qualities. Singapore shows that cultures can change. Studies show that these crimes are due to inertia. If everyone's doing it, then there's incentive to take and offer bribes as well. But how do you get to a critical mass where people stop doing it? Well, smart government policies and good leadership from the private and public sector help.
Điểm chính của đây này không phải là sự vô vọng. Tham nhũng hay hối lộ không phải là phẩm chất văn hóa bẩm sinh. Singapore cho thấy văn hóa có thể thay đổi được mà. Các cuộc nghiên cứu cho thấy những tội ác này là do quán tính. Nếu tất cả mọi người đều làm như thế, thì mọi người có động cơ để đòi và lấy hối lộ. Nhưng làm thế nào để quí vị đi tới một khối điểm quan trọng khi mọi người cùng ngừng làm việc đó? Khi mà chính sách thông sáng của chính phủ và sự lãnh đạo tốt đẹp từ khu vực tư nhân và công cộng sẽ giúp tệ trạng này giảm bớt đi.


It is possible. This is the year of change, after all. And remember, much of the popular anger against governments in the Arab world this year was fueled by the sense that they were out of touch, repressive and corrupt. So let's try more ideas like the one from Mr. Basu in India.
Đây là điều có thể làm được vì đây là năm của sự thay đổi. Và hãy nhớ rằng, cơn nổi giận từ quần chúng chống lại chính phủ trong thế giới Ả Rập năm nay đã được thúc đẩy bởi sự nhận thức rằng các chính quyền họ đã rời xa quần chúng, tàn ác và tham nhũng. Vì vậy, hãy thử những ý tưởng mới lạ hơn, như một trong những ý tưởng của Kaushik Basu ở Ấn Độ.


Nguyễn Lan lược dịch

For the congregation of hypocrites shall be desolate and fire shall consume the tabernacle of bribery... Job 15:34 (KJV). The word of God is equal to God and it cannot change. The scripture says: “By righteousness a nation is lifted up, but sin is a cause of shame to the people” Proverb 14:34 (BBE).


The greed to make money, become popular and gain untold power has led so many people into the sins of bribery. Bribery which is the dishonest art of persuading someone, either by giving him or her money or any valuable item is a sin that is causing shame to the people and bringing withering economic woe to the nation. Nowadays, it has become stylish to grab the nation by the throat and steal from her coffers. Government officials, contractors, suppliers etc have taken it as a way of life to bribe their way through inglorious riches and tremendous wealth. They bribe and receive bribe, perverting justice, abandoning national project and making the environment and our economy unbearable for the masses.

If you are involved in this illicit art, this is what the wealthiest man from east(Job) is telling you. “Fire shall consume the tabernacle of those who are engaged in bribery” Any empire or business organization built through bribery will not stand the test of time. It will eventually suffer the heat of adverse economic inferno and it will not remain. You will look for it, behold it will be no more. You may collect bribe in your closet and pretend in public. The scripture says, you are a hypocrite and the hypocrites the scripture says “ …shall be desolate…….” “Of all the things in the world that stink in the nostrils of men, hypocrisy is the worst” - Spurgeon. And “a hypocrite is a fellow who isn’t himself on Sundays”. No matter your pretence, you have an end and it is desolation. If you take bribe and bring the money to the house of God to impress, the scripture is saying that your end is not going to be comfortable.

Bribery is dangerous, it enthrones mediocrity and crucify merit. It destroys standards, silence excellence and discourage patriotism and heroism. Where bribery thrives, under development is celebrated. Our educational system has became a gallery to display shame and mediocrity. Schools produce graduates who lack feat to competent effectively in this fast changing world. Lecturers receive bribe and students bribe their way out. The economy is full of bribe givers and bribe collectors. The economic boat of our nation is sinking because the syndicates of evil are on board.

William .E. Gladstone said: “Selfishness is the greatest curse of the human race” when you bribe to have everything for your self, depriving the right people from getting and being there, that is a sure curse of human race. You may seem to enjoy temporal success but in no distant time all will amount to nothing and your name will fade away. Prophet Amos was right when he said, for as much therefore you trample on the poor, … you have built houses of hewn stone, but you will not dwell in them, you have planted vine yards, but you shall not drink their wine… You who afflict the just, who take bribe …” Amos 5:11-12.

Honestly, we are living in an environment highly infested with the disease called bribery. Amidst all these iniquities what do we do? As a matter of fact. Samuel judged Israel all the days of his life but his own children were rejected by the elders of Israel . They demanded for a King as bribery had taken a dangerous and systematic toll among the sons of Samuel. Every right thinking citizen should reject any body who receive and gives bribe. Clergies should frown at their donations. Their wealth should not be celebrated because in a passing moment, it will definitely loose its value.

What is the way forward for them?
Amos 5:14-15 has the verdict: Seek good, and not evil, that you may live ……. And establish justice in the court. If you are a student offering bribe to your lecturer and exam officials, seek good and repent. The process of divide and rule, sacrificing of merit on the altar of mediocrity among our politicians should be put aside and be replaced with patriotism and firm national integrity. If you have bribed and received bribe before; restitution is the answer. Return and surrender your ill-gotten wealth for national development and God will firmly establish you in life as every good and perfect gift comes from God.

Adolf Hitler 'honorary citizen' row grips Austria - Dân Áo cãi chắc về chuyện 'Công dân danh dự' Adolf Hitler


Adolf Hitler 'honorary citizen' row grips Austria

By Bethany Bell

Dân Áo cãi chắc về chuyện 'Công dân danh dự' Adolf Hitler

Bell Bethany

Several towns in Austria have been checking their archives this week to see if Adolf Hitler is still an honorary citizen of their communities.

Tuần ni mấy thị trấn bên Áo đã tiến hành kiểm tra hồ sơ lưu trữ để coi có phải Adolf Hitler còn là công dân danh dự của cộng đồng họ hay khôông.

It follows an announcement by the town of Amstetten that - after more than 60 years - it was finally revoking Hitler's honorary title.

Việc ni được mần sau khi có thông báo của thị trấn Amstetten nói rằng - sau hơn 60 năm – rốt cục thị trấn ni mới thu lại danh hiệu công dân danh dự của Hitler.

Hitler visited Amstetten - west of Vienna - in 1938, and was made an honorary citizen the following year.

Hitler đã đến thăm Amstetten – nằm phía tây của Vienna - năm 1938, và đã được phong công dân danh dự năm sau nớ.

The Green Party sponsored the move to strike his name from the honours list.

Đảng Xanh chủ trì vận động gạch tên Hitler khỏi danh sách danh dự.

The decision was passed by a large majority in the town council.

Quyết định ni đã được đa số người trong hội đồng thành phố thông qua rồi.

But two members of the far-right Freedom Party abstained.

Rứa mà hai thành viên cực hữu của Đảng Tự do lại bỏ phiếu trắng.

They argued the move was unnecessary, because they said the title expired with Hitler's death in 1945.

Họ lí luận động thái ni là không cần thiết, vì họ nói ri danh hiệu nớ đã hết hạn khi Hitler chết từ năm 1945 rồi tề.

Motion filed

Nộp hồ sơ vận động

The debate has unsettled Austria, which is still grappling with the legacy of its Nazi past, and has sent historians and politicians rushing to check their archives.

Mấy cuộc tranh luận ni đã mần nước Áo không yên, mà nước ni còn phải “vất” với mấy cái di sản quá khứ của Đức Quốc xã, nên đã phái mấy ông sử gia và chính trị gia đổ xô đi kiểm tra hồ sơ lưu trữ.

The mayor of the southern city of Klagenfurt, Christian Scheider, did not even wait for a debate on the issue, but used emergency powers to officially strike Hitler's name from the city's roll of honour.

Ôông thị trưởng thành phố phía nam Klagenfurt, tên Christian Scheider, thậm chí còn không thèm chờ đợi tranh luận chi về vấn đề ni hết, mà sử dụng quyền khẩn cấp để chính thức gạch tên Hitler khỏi danh sách công dân danh dự của thành phố.

He said he wanted to distance Klagenfurt from the crimes of Nazism and had filed the following motion:

Ôông nói ri ôông muốn kéo Klagenfurt ra khỏi tội ác của chủ nghĩa phát xít và đã đệ trình động thái ni:

"If it should emerge that Adolf Hitler ever received an honorary citizenship of the provincial capital Klagenfurt from anyone - a supposition which lies before us - this is officially revoked and disallowed."

"Nếu như có việc rằng Adolf Hitler đã từng nhận danh hiệu công dân danh dự của thủ phủ tỉnh Klagenfurt từ bất cứ người mô đó thì một giả thuyết xuất hiện ngay trước mắt chúng ta chuyện ni phải chính thức bị hủy bỏ và không được phép mần"

Historians in Klagenfurt have found Nazi-era newspapers that describe the ceremony honouring Hitler in 1938.

Mấy sử gia ở Klagenfurt đã tìm ra rằng báo chí từ cái thời Đức quốc xã đã tả lại lễ tôn vinh Hitler năm 1938.

Several other Austrian towns continue to argue about whether the honorary titles of Hitler and other prominent Nazis have expired or not.

Một số thị trấn khác Áo tiếp tục cãi chắc về việc liệu mấy cái danh hiệu công dân danh dự của Hitler và mấy tay Đức Quốc xã nổi tiếng khác đã hết hạn hay còn lưa.

Amstetten shot to notoriety in 2008, when it was revealed that Josef Fritzl had imprisoned his daughter in a cellar in his house there and fathered seven children with her.

Amstetten nổi tiếng trung năm 2008, khi người ta tiết lộ chuyện ni Josef Fritzl đã giam cầm con cấy trung một căn hầm trung nhà hắncòn mần cha của bảy đứa con với cô cấy của hắn nữa chư.

Dịch loạn bởi nguyễn quang

From humanities to sciences, six faculty members receive named appointments - Từ nhân văn đến khoa học, sáu học giả đại học được phong giáo sư chính dFrom humanities to sciences, six faculty members receive named appointments

Từ nhân văn đến khoa học, sáu học giả đại học được phong giáo sư chính danh

Six University of Chicago scholars from the Humanities, the Physical Sciences and the Social Sciences have received named and distinguished service professorships.

Sáu học giả Đại học Chicago từ Nhân văn, Khoa học vật lý và các môn khoa học xã hội đã được phong danh hiệu giáo sư chính danh và có công trạng xuất chúng.

Ngô Bao Châu, Gregory Voth, and Paul Wiegmann have received distinguished service professorships and Michael Kremer, John List and Lisa Wedeen have received named chairs.

Ngô Bảo Châu, Gregory Voth, và Paul Wiegmann đã nhận được danh hiệu giáo sư có công trạng xuất sắc và Michael Kremer, John và Lisa Wedeen đã được ghế giáo sư chính danh.

Fields medalist Ngô Bao Châu, professor in mathematics and the College, has been named the Francis and Rose Yuen Distinguished Service Professor.

Người đoạt huy chương Fields, Ngô Bảo Châu, giáo sư toán học và trường Chicago, đã được phong danh hiệu giáo sư Francis và Rose Yuen có công trạng xuất sắc.

Ngô specializes in algebraic geometry, automorphic representations and group theory. He joined the UChicago faculty last September, shortly after receiving the Fields Medal, which is regarded as the highest professional honor a mathematician can attain. Fields Medals are given every four years to the most distinguished mathematicians aged 40 or under.

Giáo sư Ngô chuyên về hình học giải tích, phương trình tự đẳng cấu và lý thuyết nhóm. Ông tham gia vào khoa UChicago tháng Chín năm ngoái, ngay sau khi nhận được huy chương Fields, vốn được coi là vinh dự cao nhất mà một nhà toán học chuyên nghiệp có thể đạt được. Huy chương Fields được trao mỗi bốn năm cho các nhà toán học xuất sắc nhất ở độ tuổi 40 hoặc trẻ hơn.

The International Congress of Mathematicians awarded Ngô the Fields Medal “for his proof of the Fundamental Lemma in the theory of automorphic forms through the introduction of new algebro-geometric methods.”

Đại hội Quốc tế về toán học đã trao Huy chương Fields cho Gs. Ngô "vì ông đã chứng minh Bổ đề cơ bản trong lý thuyết về hình thức tựu đẳng cấu thông qua việc giới thiệu các phương pháp mới đại số-hình học."