MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, May 23, 2011

You are NOT allowed to commit suicide: Workers in Chinese iPad factories forced to sign pledges Bạn KHÔNG được phép tự sát: Công nhân tại các nhà máy

You are NOT allowed to commit suicide: Workers in Chinese iPad factories forced to sign pledges
Bạn KHÔNG được phép tự sát: Công nhân tại các nhà máy chế tạo iPad tại Trung Quốc bị buộc phải ký giấy cam kết
1st May 2011

Factories making sought-after Apple iPads and iPhones in China are forcing staff to sign pledges not to commit suicide, an investigation has revealed.

Tại Trung Quốc (TQ) các nhà máy chế tạo iPad và iPhone, những sản phẩm bán chạy nhất của Apple, đang buộc nhân viên phải ký giấy cam kết không tự sát, một cuộc điều tra đã tiết lộ như vậy.

At least 14 workers at Foxconn factories in China have killed themselves in the last 16 months as a result of horrendous working conditions.

Có ít nhất 14 công nhân tại các nhà máy của Công ty Foxcom tại TQ đã tự sát trong 16 tháng qua, như một hậu quả của những điều kiện làm việc quá kinh khủng.

Many more are believed to have either survived attempts or been stopped before trying at the Apple supplier's plants in Chengdu or Shenzen.

Người ta tin rằng có thêm nhiều công nhân khác hoặc còn sống sót sau các vụ tự sát hoặc được chận đứng trước khi họ mưu tính tự sát tại các nhà máy chế tạo sản phẩm cho Apple ở Thành Đô và Thẩm Quyến.

Appalling conditions: An investigation by two NGOs has found new workers at Foxconn factories in China are made to sign a 'no suicide' pledge

Appalling conditions: An investigation by two NGOs has found new workers at Foxconn factories in China are made to sign a 'no suicide' pledge

Những điều kiện hãi hùng: Một cuộc điều tra do hai tổ chức phi-chính phủ (NGO) đã phát hiện những công nhân mới nhận việc tại các nhà máy của Foxconn ở TQ bị buộc ký một tờ cam kết “không tự sát”.

After a spate of suicides last year, managers at the factories ordered new staff to sign pledges that they would not attempt to kill themselves, according to researchers.

Theo các nhà nghiên cứu của hai tổ chức nói trên, ban quản đốc của các nhà máy này đã ra lệnh cho các nhân viên mới được thu nhận phải ký tờ cam kết sẽ không tự sát.

And they were made to promise that if they did, their families would only seek the legal minimum in damages.

Họ còn bị buộc phải hứa rằng nếu họ tự sát, thì gia đình họ sẽ chỉ xin bồi thường thiệt hại ở mức tối thiểu do luật định.

An investigation of the 500,000 workers by the Centre for Research on Multinational Companies and Students & Scholars Against Corporate Misbehaviour (Sacom) found appalling conditions in the factories.

Một cuộc điều tra nhắm vào 500 ngàn công nhân được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu các Công ty Đa quốc (the Center for Research on Multinational Companies) và Tổ chức Sinh viên và Học giả chống Nạn lạm dụng tại các Công ty (Sacom) đã phát hiện những điều kiện hãi hùng tại các nhà máy này.

They claimed that:

Excessive overtime was rife, despite a legal limit of 36 hours a month. One payslip showed a worker did 98 hours of overtime in one month, the Observer reported.

During peak periods of demand for the iPad, workers were made to take only one day off in 13.

Badly performing workers were humiliated in front of colleagues.

Workers are banned from talking and are made to stand up for their 12-hour shifts.

Các tổ chức này cho biết rằng:

Nạn làm thêm giờ phụ trội quá mức đã diễn ra đều khắp, mặc dù giới hạn theo luật định là 36 giờ một tháng. Theo tờ Người Quan sát (the Observer), phiếu lương của một công nhân cho thấy anh ta đã làm 98 giờ phụ trội trong một tháng.

Trong những thời kỳ cao điểm khi iPad bán chạy trên thị trường, công nhân bị buộc chỉ được nghỉ một ngày trong 13 ngày.

Những công nhân làm việc bê trễ thường bị sỉ nhục trước đồng nghiệp.

Công nhân bị cấm nói chuyện và buộc phải đứng suốt ca trong 12 giờ liền.

Grim: Netting has been put up outside worker dormitories buildings in Chengdu and Shenzhen after a spate of suicides last year

Hình ảnh u ám: Lưới thép đã được giăng lên bên ngoài các bin-ding nhà trú của công nhân tại Thành Đô và Thẩm Quyến sau khi một loạt các vụ tự tử xảy ra năm ngoái.

Grim: Netting has been put up outside worker dormitories buildings in Chengdu and Shenzhen after a spate of suicides last year

The 'anti-suicide pledge' was brought in after sociologists wrote an open letter to the media calling for an end to restrictive working practices.

‘Cam kết không tự sát’ được đưa vào hồ sơ nhận việc sau khi các nhà xã hội học viết một thư ngỏ gửi đến các cơ quan truyền thông yêu cầu chấm dứt các chế độ làm việc quá khắc khe.

But the investigation revealed many of the workers still lived in dismal conditions, with some only going home to see family once a year.

Nhưng cuộc điều tra cho thấy nhiều công nhân vẫn còn sống trong những điều kiện quá thê thảm, có người chỉ được về thăm vợ con mỗi năm một lần.

One worker told the newspaper: 'Sometimes my roommates cry when they arrive in the dormitory after a long day.'

Một nữ công nhân đã nói với tờ Người quan sát: ‘Lắm khi các bạn chung phòng với tôi đã khóc òa khi về tới cư xá sau một ngày dài làm việc’.

She said they were made to work illegally long hours for a basic daily wage, as little as £5.20, and that workers were housed in dormitories of up to 24 people a room.

Cô nói rằng họ bị buộc làm dài giờ một cách phi pháp để chỉ được trả lương cơ bản mỗi ngày, vỏn vẹn 5,2 bảng Anh, và rằng công nhân phải sống chen chúc trong nhà trọ đến những 24 người một phòng.

In Chengdu, working between 60 and 80 hours overtime a month was normal, with many breaching Apple's own code of conduct with the length of their shifts.

Tại Thành Đô, công nhân làm thêm 60 đến 80 giờ phụ trội mỗi tháng là chuyện thường, nhiều trường hợp đã vi phạm chính điều lệ của Apple liên quan đến thời khoảng của các ca (the length of their shifts).

And the investigation found that employees claimed they were not allowed to speak to each other.

Cuộc điều tra còn cho biết rằng công nhân cũng than phiền họ không được phép nói chuyện với nhau.

.
Production line: The investigation found illegal amounts of overtime was rife and workers claimed they were not allowed to talk during shifts

Production line: The investigation found illegal amounts of overtime was rife and workers claimed they were not allowed to talk during shifts

Tại dây chuyền sản xuất (production line): Cuộc điều tra phát hiện nạn làm thêm giờ phụ trội vượt quá luật định diễn ra đều khắp và công nhân cho biết họ không được phép nói năng gì cả trong lúc làm việc.

Must have: High demand for iPods and iPads in the west has fuelled the tough working conditions for part suppliers in China

Must have: High demand for iPods and iPads in the west has fuelled the tough working conditions for part suppliers in China

Nhu cầu không thể thiếu: Nhu cầu sử dụng iPods và iPads tại phương Tây tăng vọt là nguyên nhân của các điều kiện làm việc khắc nghiệt tại nhiều hãng cung cấp linh kiện cho Apple tại TQ.

Foxconn admits that it breaks overtime laws, but claims all the overtime is voluntary.

Công ty Foxconn nhìn nhận rằng họ đã vi phạm các luật lệ về giờ phụ trội, nhưng cho rằng việc công nhân làm thêm giờ phụ trội là hoàn toàn tự nguyện.

Some officials within the company even accused workers of committing suicide to secure large compensation payments for their families.

Một số viên chức của công ty này thậm chí còn cáo buộc rằng nhiều công nhân đã tự sát để giành lấy những nố tiền bồi thường to lớn cho gia đình của họ.

Anti-suicide nets were put up around the dormitory buildings on the advice of psychologists.

Theo lời khuyên của các cố vấn tâm lý, nhiều lưới chống-tự sát (anti-suicide nets) đã được dựng lên chung quanh các bin-đing làm nhà trọ cho công nhân.

Foxconn said it had faced 'some very challenging months for everyone associated with the Foxconn family and the loss of a number of colleagues to tragic suicides'.

Foxconn nói rằng công ty đã đối mặt với ‘một vài tháng rất khó khăn cho mọi người có liên quan với gia đình Foxconn và sự tử vong của một số đồng nghiệp vì những vụ tự sát bi thảm’.

Spokesman Louis Woo, responding to allegations that staff were humiliated, said: 'It is not something we endorse or encourage. However, I would not exclude that this might happen given the diverse and large population of our workforce.

Người phát ngôn của Công ty, ông Louis Woo, khi trả lời các tin tức về việc các công nhân bị sỉ nhục, đã nói: ‘Đó không phải là điều chúng tôi chấp nhận hay khuyến khích. Tuy nhiên, chúng tôi không loại trừ khả năng việc này có thể xảy ra, vì lực lượng lao động của chúng tôi là một dân số đa dạng và đông đảo.

'But we are working to change it.' He added that employees were 'encouraged not to engage in conversations that may distract them from the attention needed to ensure accuracy and their own safety'.

‘Nhưng chúng tôi đang tìm cách cải thiện’. Ông Woo nói thêm rằng công nhân được khuyên không nên nói chuyện vì việc này có thể làm họ mất sự tập trung cần thiết để đảm bảo độ chính xác của sản phẩm và ngay cả sự an toàn của bản thân họ’.

Sacom said the company initially responded to the spate of suicides by bringing in monks to exorcise evil spirits.

Tổ chức nghiên cứu Sacom cho biết rằng công ty Foxconn thoạt đầu đã phản ứng trước loạt tự sát của công nhân bằng cách mời các thầy pháp đến nhà máy để trừ ma quỉ.

Leontien Aarnoudse, a Sacom official, told The People: 'They work excessive overtime for a salary they can hardly live on and are inhumanely treated.

Leontien Aarnoude, một nhân viên của Sacom, đã nói với báo Nhân dân (The People): ‘Công nhân đã làm phụ trội quá mức để đổi lấy một đồng lương không đủ sống mà lại còn bị đối xử độc ác’.

'Conditions are harsh and they don't have a social life. Their life is just working in a factory and that is it.'

‘Điều kiện làm việc quá khắc nghiệt khiến người công nhân không còn một sinh hoạt xã hội nào khác. Họ chỉ biết làm việc đầu tắt mặt tối trong nhà máy và cuộc đời họ chỉ là thế đấy’.

Demand for iPads and iPhones has soared, resulting in tough targets for workers in Apple factories.

Nhu cầu iPad và iPhone tăng vọt trong thời gian qua, đã đưa đến những chỉ tiêu gay gắt hơn cho công nhân trong các hãng xưởng của Apple.

Apple's supplier code of conduct demands that employees are treated with respect and dignity, but its own audit reports suggest suppliers in China may not meet up to these standards.

Qui tắc ứng xử (code of conduct) tại các hãng cung cấp sản phẩm cho Apple đòi hỏi công nhân phải được tôn trọng và đối xử có nhân phẩm, nhưng những báo cáo kiểm toán (audit report) của Apple cho biết các hãng cung cấp linh kiện tại TQ đã không đáp ứng những tiêu chuẩn này.

The global high-tech product manufacturer made profits of $6billion in the first quarter of 2011.

Nhà sản xuất sản phẩm công nghệ cao toàn cầu [Apple] đã thu một lợi nhuận 6 tỉ đôla trong quí đầu năm 2011.


Trần Ngọc Cư dịch


After a string of self-inflicted deaths at iPhone- and iPad-manufacturing Foxconn factories in China, employees are being asked to sign no-suicide pledges, according to a Taiwanese cable news report passed on by Australia's Sydney Morning Herald. The company is also surrounding its buildings with nets to catch jumpers.


I don't know about you, but if I was working 12 hours a day, six days a week, plugging circuit boards into Apple gadgets that sell for more than I might make in a month, and I looked out the window and saw nets being installed to keep co-workers from dashing their brains out on the streets below, I'd start to feel a little depressed. Top that off with an explicit corporate request to refrain from suicide and I'd be seriously questioning my career path.


And yet, according to a Foxconn spokesperson quoted by the Sydney Morning Herald, 8,000 job applicants apply to work at Foxconn's Chinese factories every day. I don't what's more distressing -- the rate of suicides among workers assembling the West's most prized objects of techno-fetishistic desire, or the fact that by Chinese standards, a Foxconn job is considered relatively desirable.


Foxconn's CEO, Terry Gou, has hustled from Taiwan to China to do some damage control and the Wall Street Journal reports that Apple is conducting its own investigation. As well it should: Apple's got a valuable brand to protect, and, even if the company just passed Microsoft in terms of market capitalization, Steve Jobs knows as well as anyone how easily reputations can be made and broken in an age where image is everything. Accusations of low wages can be brushed off without much effort. Nine deaths in six months? Not so easy.


But there are also larger issues to consider. It's fun to pick on Apple, because of the cognitive disjunction between its appropriation of hipster cool and the ongoing exploitation of cheap labor offshore. But Foxconn, and China, assemble gizmos for everyone -- there are very few Americans, hipster or not, who aren't complicit in the miserable working conditions commonplace in developing nations, via their own consumption habits.


Blowin' In The Wind - Cuốn theo gió bay

bob-dylan2Blowin' In The Wind

Music and lyrics : Bob Dylan (1962)

Cuốn theo gió bay

Lời Việt : Nguyễn Đăng Hưng (2008)

How many roads must a man walk down
Before you call him a man?
Yes, n how many seas must a white dove sail
Before she sleeps in the sand?
Yes, and how many times must the cannon balls fly
Before they’re forever banned?
The answer, my friend, is blowin in the wind,
The answer is blowin in the wind.

Bao nhiêu đôi mắt mãi chờ mong đã mỏi mòn Mà sao chưa thấy bóng trời xanh?
Còn phải nghe bao tiếng khóc, bao sầu đau để bom đạn, Từ nay im đi tiếng thét gào
Và phải bao nhiêu tang tóc bao vành khăn sô để tiếng cười, Từ nay ấm mãi trên bờ môi
Bạn ơi câu trả lời, chìm trong cơn gió vô tình
Bạn ơi câu trả lời, chìm trong lặng câm

How many times must a man look up
Before he can see the sky?
Yes, n how many ears must one man have
Before he can hear people cry?
Yes, n how many deaths will it take till he knows
That too many people have died?
The answer, my friend, is blowin in the wind,
The answer is blowin in the wind.

Bao nhiêu mưa nắng, bao thời gian đã mỏi mòn Mà sao chưa thấy được trời cao?
Còn phải qua bao cay đắng, bao niềm đau để tiếng cười, một hôm mới thoáng nở trên môi người
Và phải bao nhiêu mất mát, bao sầu thương để mẹ già, giờ đây nước mắt phải cạn khô.
Bạn ơi câu trả lời, bạn hỡi câu trả lời,
Sẽ cuốn theo gió bay lên trời xanh

How many years can a mountain exist
Before it is washed to the sea
Yes, n how many years can some people exist
Before they’re allowed to be free?
Yes, n how many times can a man turn his head,
Pretending he just doesn’t see?
The answer, my friend, is blowin in the wind,
The answer is blowin in the wind.

Bao nhiêu thung lũng phải vượt qua từ ngọn nguồn, để ngày kia sông đổ ra đại dương ?
Bao nhiêu thiên niên kỷ cơ đồ kia mới hình thành, Để tự do mới thấy được trên đời?
Và phải bao nhiêu phen nữa, quay nhìn xem rõ phận người,
Mà nào đâu thấy hết, chưa hề nghe.
Bạn ơi câu trả lời, bạn hỡi câu trả lời,
Sẽ cuốn theo gió bay lên trời xanh

The answer, my friend, is blowin in the wind,
The answer is blowin in the wind.

The answer, my friend, is blowin in the wind,
The answer is blowin in the wind.

Bạn ơi câu trả lời, bạn hỡi câu trả lời,
Sẽ cuốn theo gió bay lên trời xanh
Bạn ơi câu trả lời, bạn hỡi câu trả lời,
Sẽ cuốn theo gió bay lên trời xanhBy Katie Melua


By Bruce Springsteen


Karaoke


Covered by Simone that playing the harmonica and guitar.


Vietnamese version by Nguyen Dang Hung

US to help South Korea in Agent Orange inquiry - Hoa Kỳ sẽ trợ giúp Hàn Quốc trong cuộc điều tra chất độc da cam


http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-13491916


US to help South Korea in Agent Orange inquiry

Hoa Kỳ sẽ trợ giúp Hàn Quốc trong cuộc điều tra chất độc da cam

South Korea and the US have agreed to hold a joint inquiry into allegations that American soldiers dumped large amounts of Agent Orange on Korean land.

Nam Hàn và Hoa Kỳ đã đồng ý tổ chức một cuộc điều tra phối hợp về cáo buộc rằng binh sĩ Mỹ thải bỏ một lượng lớn chất độc da cam trên đất Hàn Quốc.

Three US Army veterans said they buried about 250 barrels of the hazardous chemical at a US military base in Chilgok, south-east of Seoul, in 1978.

Ba cựu chiến binh quân đội Mỹ cho biết họ đã chôn khoảng 250 thùng hóa chất độc hại tại một căn cứ quân sự Hoa Kỳ tại Chilgok, phía đông nam Seoul, vào năm 1978.

Seoul said a joint inspection team would be sent to the camp.

Seoul cho biết một đoàn kiểm tra phối hợp sẽ được gửi đến căn cứ này.

The US used Agent Orange in the Vietnam War to clear jungle. Vietnam says it caused millions of birth defects.

Mỹ sử dụng chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam để phát quang rừng. Việt Nam cho biết việc này đã gây ra hàng triệu khuyết tật bẩm sinh.

Campaigners for US veterans of the Vietnam War also say exposure to the chemical defoliant is associated with higher instances of cancers and other diseases.

Những người vận động cho cựu chiến binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam cũng nói rằng việc tiếp xúc với các chất khai quang hóa học có liên quan tới các trường hợp bị ung thưcác bệnh khác cao hơn.

'We filled it full of barrels'

'Chúng tôi đã chôn nguyên các thùng'

American broadcaster KPHO first publicised the claims that US troops buried the barrels at Camp Carroll in Chilgok in a documentary that was broadcast last week.

Đài truyền hình Mỹ KPHO đầu tiên công khai tuyên bố rằng quân đội Mỹ chôn các thùng tại trại Carroll ở Chilgok trong một phim tài liệu đã được phát sóng vào tuần trước.

Three Vietnam War veterans told the channel that they had been involved in the operation.

"We went and dug a big hole in the ground on the back side of the post, and then we filled it full of barrels," said Richard Cramer.

Ba cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam nói với kênh truyền hình này rằng họ đã tham gia vào hoạt động này.

"Chúng tôi đã đi đào một hố lớn trên mặt đất ở phía sau trại lính, và sau đó chúng tôi lấp đầy hố với các thùng hóa chất", ông Richard Cramer cho biết.

Another veteran, Robert Travis, told KPHO: "On the barrels it said Chemical Type Agent Orange."

Một cựu chiến binh khác, Robert Travis, nói với KPHO: "Trên thùng có viết Loại hóa chất: Chất độc da cam."

The claims have been reported widely in South Korea, with analysts predicting an anti-US backlash if the story is substantiated.

Cáo buộc này đã được thông báo rộng rãi tại Hàn Quốc, và các nhà phân tích dự đoán một phản ứng chống Mỹ dữ dội nếu câu chuyện được minh chứng.

Senior government official Yook Dong-han said the US understood the "urgency and seriousness" of the situation and had agreed to share all information with Seoul.

Viên chức chính phủ cao cấp, ông Yook Dong-han nói rằng Hoa Kỳ hiểu được tính chất "cấp bách và mức độ nghiêm trọng" của tình hình và đã đồng ý chia sẻ thông tin với Seoul.

"The governments of South Korea and the US have agreed to swiftly proceed for a joint investigation into the alleged Agent Orange burial at the USFK [US Forces Korea] base of Camp Carroll," Mr Yook said.

"Chính phủ Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã đồng ý nhanh chóng tiến hành một cuộc điều tra chung về bãi chôn lấp chất độc da cam bị cáo buộc tại căn cứ USFK [Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc] của Trại Carroll," ông Yook nói.

American forces used Agent Orange to strip foliage from Vietnam's jungles to expose Viet Cong soldiers.

Quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc da cam để làm rụng rừng của Việt Nam để bộc lộ binh lính Việt Cộng.

But its use was halted in 1971 amid fears that US soldiers were being badly affected by inhaling the chemical.

Nhưng việc sử dụng chất độc này đã bị dừng lại vào năm 1971 vì có lo ngại rằng binh sĩ Mỹ đã bị ảnh hưởng do hít phải hóa chất này.

Studies have concluded that children are more likely to be born with defects such as cleft palates or extra fingers and toes in areas where Agent Orange was sprayed.

Các nghiên cứu đã kết luận rằng trẻ em có nhiều khả năng sinh ra với dị tật hở hàm ếch hoặc thừa ngón tay và ngón chân ở những khu vực bị rải chất độc da cam.

But Washington has argued that there is no internationally accepted scientific evidence linking Agent Orange to birth defects and other illnesses.

Nhưng Washington vẫn lập luận rằng không có bằng chứng khoa học quốc tế chấp nhận có mối liên hệ nào giữa chất độc da cam với khuyết tật bẩm sinh và các bệnh khác.

US Air Force planes spray Agent Orange over dense vegetation in South Vietnam, 1966. The US sprayed Vietnam's jungles to deprive the enemy of places to hide


Máy bay không quân Mỹ phun chất độc da cam trên thảm thực vật dày đặc ở miền Nam Việt Nam, 1966. Mỹ rải chất độc xuống rừng rậm Việt Nam để xua kẻ thù ra khỏi nơi trú ẩn


Translated by nguyenquangy@gmail.com