MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, May 6, 2011

The Wind And The Sun - Thần Gió và Mặt trời

The Wind And The Sun - Thần Gió và Mặt trời

The Wind And The Sun - Thần Gió và Mặt trời

The Wind And The Sun - Thần Gió và Mặt trời

The Monkey and the Crocodile - Khỉ và cá sấu

The Monkey and the Crocodile - Khỉ và cá sấu


The Lion and The Rabbit - Sư thủ và Thỏ

The Lion and The Rabbit - Sư thủ và Thỏ


Crane and the Crab - Sếu và Cua

Crane and the Crab - Sếu và Cua

The Three Fishes - Ba con cá

The Three Fishes - Ba con cá


The Musical Donkey - Con lừa ưa nhạc

The Musical Donkey - Con lừa ưa nhạc


The Blue Jackal - Chó rừng lông Xanh

The Blue Jackal - Chó rừng lông Xanh


The Blue Jackal - Chó rừng lông Xanh

The Blue Jackal - Chó rừng lông Xanh


Foolish Crane - Con sếu ngốc ngếch

Foolish Crane - Con sếu ngốc ngếch

Talking Cave - Cái hang biết nói

Talking Cave - Cái hang biết nói


The Wise Gander - Con ngỗng khôn ngoan

The Wise Gander - Con ngỗng khôn ngoan


The Greedy Kasim - Kasim Tham lam

Kites, Kites Everywhere - Diều bay khắp nơi

Kites, Kites Everywhere - Diều bay khắp nơi

The Brave Goat - Con Dê Gan dạ

The Brave Goat - Con Dê Gan dạ


The Brave Pig - Chú lợn gan dạ

The Brave Pig - Chú lợn gan dạ


The Faithful Sumir -Sumir Trung thành

The Faithful Sumir -Sumir Trung thành

The Bold & Wise Tree - Cái cây can đảm và thông thái

The Bold & Wise Tree - Cái cây can đảm và thông thái

The Deer's Disciple - Môn đệ của Nai

The Deer's Disciple - Môn đệ của Nai

The Golden Crab - Con Cua Vàng

Triple Trouble - Rắc rối gấp ba

Triple Trouble - Rắc rối gấp ba

Master Of The Game - Danh thủ

Master Of The Game - Danh thủ

The Bold Attitude -Thái độ gan dạ

The Bold Attitude -Thái độ gan dạ

The Gift Of Greed - Món quà Tham lam

The Gift Of Greed - Món quà Tham lam

Aesops Tales -The Tiger & The Bangle - Ngụ ngôn Ê-zốp - Con Hổ và Cái vòng vàng

Aesops Tales -The Tiger & The Bangle - Ngụ ngôn Ê-zốp - Con Hổ và Cái vòng vàng

Aesops Tales - The Dog and The Bone - Ngụ ngôn Ê-zốp - Con chó và Cái xương

Aesops Tales - The Dog and The Bone - Ngụ ngôn Ê-zốp - Con chó và Cái xương


Aesops Tales - The Clever Kid Goat - Ngụ ngôn Ê-zốp - Dê con Thông minh

Aesops Tales - The Clever Kid Goat - Ngụ ngôn Ê-zốp - Dê con Thông minh

Aesops Tales - Sour Grapes - Ngụ ngôn Ê-zốp - Nho Chua

Aesops Tales - Sour Grapes - Ngụ ngôn Ê-zốp - Nho Chua

Aesops Tales - Saving A Wolf - Ngụ ngôn Ê-zốp - Cứu Sói

Aesops Tales - Saving A Wolf - Ngụ ngôn Ê-zốp - Cứu Sói

Aesops Tales - A bad dinner - Ngụ ngôn Ê-zốp - Bữa ăn tối tệ hại

Aesops Tales - A bad dinner - Ngụ ngôn Ê-zốp - Bữa ăn tối tệ hại

Aesops Tales - Right Choice - Ngụ ngôn Ê-zốp - Lựa chọn đúng

Aesops Tales - Right Choice - Ngụ ngôn Ê-zốp - Lựa chọn đúng

Aesops Tales - Right Choice - Ngụ ngôn Ê-zốp - Lựa chọn đúng

Aesops Tales - Right Choice - Ngụ ngôn Ê-zốp - Lựa chọn đúng

Aesops Tales - Bear And Two Travellers - Ngụ ngôn Ê-zốp - Con gấu và hai du khách

Aesops Tales - Bear And Two Travellers - Ngụ ngôn Ê-zốp - Con gấu và hai du khách

Aesops Tales - Dog And The Cook - Ngụ ngôn Ê-zốp - Con chó và người đầu bếp

Aesops Tales - Dog And The Cook - Ngụ ngôn Ê-zốp - Con chó và người đầu bếp

Aesops Tales -The cage And The Bat - Ngụ ngôn Ê-zốp - Cái lồng và con Dơi

Aesops Tales - The cage And The Bat

Aesops Tales - Tortoise And The Eagle - Ngụ ngôn Ê-zốp - Rùa và đại bàng

Aesops Tales - Tortoise And The Eagle - Ngụ ngôn Ê-zốp - Rùa và đại bàng

Aesops Tales - Lion And Mouse - Ngụ ngôn Ê-zốp - Sư tử và Chuột nhắt

Aesops Tales - Lion And Mouse - Ngụ ngôn Ê-zốp - Sư tử và Chuột nhắt


First Well: Learn English, Story for Children - Cái giếng đầu tiên

First Well: Learn English, Story for Children - Cái giếng đầu tiên

Human - Lion Friendship - Tình bạn giữa người và Sư tử

Human - Lion Friendship - Tình bạn giữa người và Sư tử

Questions and answers - Hỏi và trả lời

Questions and answers - Hỏi và trả lời

Look around Hãy nhìn quanh ta

Look around Hãy nhìn quanh ta

Letter from Mum and Dad - Thư gửi con

Letter from Mum and Dad - Thư gửi con

Only Breath - Chỉ có hơi thở - Rumi

Only Breath - Chỉ có hơi thở - Rumi

Not Christian or Jew or Muslim, not Hindu
Buddhist, sufi, or zen. Not any religion

or cultural system. I am not from the East
or the West, not out of the ocean or up

from the ground, not natural or ethereal, not
composed of elements at all. I do not exist,

am not an entity in this world or in the next,
did not descend from Adam and Eve or any

origin story. My place is placeless, a trace
of the traceless. Neither body or soul.

I belong to the beloved, have seen the two
worlds as one and that one call to and know,

first, last, outer, inner, only that
breath breathing human being.

Ask yourself these questions - Tự vấn

Ask yourself these questions - Tự vấn

The letters - Những bức thư

The letters - Những bức thư