MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU


Saturday, April 30, 2011

Vietnam's and the USA's Zip Codes Mỹ và Việt NamAN GIANG /94999
BARIA -VUNG TAU /76999
BAC GIANG /21999
BAC KAN / 17999
BAC LIEU / 99999
BAC NINH / 16999
BEN TRE /89999
BINH DINH /53999
BINH DUONG /72999
BINH PHUONG /80999
BINH THUAN /62999
CA MAU / 96999
CAN THO /92999
CAO BANG /22999
DA NANG /60999
DAK LAK /55999
DAK NONG /55999
DIEN BIEN /28999
DONG NAI /71999
DONG NAI /93999
GIA LAI /54999
HA GIANG /29999
HA NAM /30999
HA NOI /10999
HA TAY /31999
HA TINH /44999
HAI DUONG /34999
HAI PHONG /35999
HAU GIANG /92999
HO CHI MINH CITY /70999
HOA BINH /15999
HUNG YEN /39999
KHANH HOA /57999
KIEN GIANG /95999
KON TUM /58999
LAI CHAU /28999
LAM DONG /61999
LANG SON /20999
LAO CAI /19999
LONG AN /81999
NAM DINH /32999
NGHE AN /42999
NINH BINH / 40999
NINH THUAN / 69999
PHU THO / 24999
PHU YEN /56999
QUANG BINH /45999
QUANG NAM /51999
QUANG NAM /52999
QUANG NINH /38999
QUANG TRI /46999
SOC TRANG /98999
SON LA /27999
TAY NINH /73999
THAI BINH /33999
THAI NGUYEN /23999
THANH HOA /41999
THUA THIEN - HUE /50999 hoac 47000
TIENG GIANG /82999
TRA VINH /90999
TUYEN QUANG /25999
VINH LONG /91999
VINH PHUC /12999
YEN BAI / 26999
BINH CHANH /70900
BINH TAN / 70930
BINH THANH / 70400
CAN GOI / 70950
CU CHI /70700
GO VAP /70550
HOC MON /70750
NHA BE /70850
PHU NHUAN / 70450
QUAN 1 /70100
QUAN 10 /70350
QUAN 11 /70650
QUAN 12 /70780
QUAN 2 /70830
QUAN 3 /70150
QUAN 4 /70200
QUAN 5 /70250
QUAN 6 /70300
QUAN 7 /70880
QUAN 8 /70600
QUAN 9 /70840
TAN BINH /70500
TAN PHU /70580
THU DUC /70800

HOA LU - THANG LONG THI TẬP

HOA LU - THANG LONG THI TẬP -

CÁC PHƯƠNG THỨC NGỮ PHÁP TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT


CÁC PHƯƠNG THỨC NGỮ PHÁP TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT

by hanh hien

Các ý nghĩa ngữ pháp của từ, tổ hợp từ hay câu được thể hiện bằng những hình thức nhất định. Trong khi nghiên cứu các ngôn ngữ khác nhau trên thế giới các nhà ngôn ngữ học đã khái quát các hình thức đó lại thành những phương thức chính gọi là phương thức biểu thị ý nghĩa ngữ pháp hay ngắn gọn hơn là phương thức ngữ pháp. Các phương thức ngữ pháp chủ yếu được tìm thấy ở phần lớn các loại hình ngôn ngữ khác nhau bao gồm: phương thức phụ tố, phương thức biến dạng chính tố, phương thức thay từ căn, phương thức trọng âm, phương thức lặp, phương thức hư từ, phương thức trật tự từ, phương thức ngữ điệu

Bài viết này khảo sát biểu thị cụ thể của các phương thức này trong tiếng Anh và trong tiếng Việt.

1. Phương thức phụ tố: (affixation)

Phương thức phụ tố được sử dụng phổ biến trong các ngôn ngữ có biến hình như tiếng Nga, Anh, Pháp. Phương thức này chủ yếu dung để cấu tạo từ mới hay dạng thức mới của từ (từ loại). Yếu tố chính mang ý nghĩa cơ bản của từ được gọi là căn tố (root - từ căn, gốc từ). Những phụ tố được thêm vào trước căn tố được gọi là tiền tố (prefix) và phương thức tương ứng được gọi là thêm tiền tố (prefixation). Các yếu tố thêm vào sau gốc từ được gọi là hậu tố (suffix), và phương thức tương ứng được gọi là thểm hậu tố (suffixation). Các hậu tố thường làm thay đổi từ loại của từ.

Ví dụ trong tiếng Anh: Từ căn tố NATION (nghĩa là quốc gia) thêm vào hậu tố -AL ta có tính từ NATIONAL (thuộc về quốc gia), thêm hậu tố -IST vào sau tính từ này ta có danh từ NATIONALIST (người theo chủ nghĩa quốc gia). Thêm hậu tố -ISM vào sau tính từ ta có danh từ NATIONALISM (chủ nghĩa quốc gia). Từ các từ vừa được cấu tạo thêm tiền tố INTER- ta có các từ tương ứng là INTERNATIONAL (thuộc quốc tế), INTERNATIONALIST (người theo chủ nghĩa quốc tế) và INTERNATIONALISM (chủ nghĩa quốc tế).

Bảng sau đây mô tả các tiền tố và hậu tố thường gặp trong tiếng Anh.

1.1. Tiền tố tiếng Anh (nguồn http://en.wikipedia.org/wiki/English_prefixes)

(Phần nghĩa của từ được bổ sung bởi người viết.)

Prefix

Meaning

Example

Nghĩa tiếng Việt

a-/an-

lacking in, lack of

asexual, anemic

vô tính, thiếu máu

a-

verb > predicative adjective with progressive aspect

afloat, atremble

nổi, run rẩy

anti-

against

anti-war, antivirus, anti-human

chống chiến tranh, chống virus, chống loài người

arch-

supreme, highest, worst

arch-rival, archangel

đối thủ lớn, tổng lãnh thiên thần

be-

equipped with, covered with, beset with (pejorative or facetious)

bedeviled, becalm, bedazzle, bewitch

làm bối rối, liên từ, làm say mê

co-

joint, with, accompanying

co-worker, cooperation

đồng nghiệp, hợp tác

counter-

against, in opposition to

counteract, counterpart

chống lại, đối tác

de-

reverse action, get rid of

de-emphasise

nhấn mạnh

dis-

not, opposite of

disloyal, disagree

không trung thành, không đồng ý

dis-

reverse action, get rid of

disconnect, disinformation

ngắt kết nối, thông tin sai

en-/em-

to make into, to put into, to get into

enmesh, empower

Khía vào, trao quyền cho

ex-

former

ex-husband, ex-boss, ex-colleague

chồng cũ, ông chủ , cựu đồng nghiệp

fore-

before

forearm, forerunner

cẳng tay, tiền bối

in-/il-/im-/ir-

not, opposite of

inexact, irregular

không chính xác, không thường xuyên

inter-

between, among

interstate, interact

giữa các bang, tương tác

mal-

bad(ly)

malnourish

suy dinh dưỡng

mid-

middle

midlife

tuổi trung niên

mini-

small

minimarket, mini-room

chợ nhỏ, phòng

nhỏ

mis-

wrong, astray

misinformation, misguide

thông tin sai lạc, hướng dẫn sai

out-

better, faster, longer, beyond

outreach, outcome

vượt xa, kết quả

over-

too much

overreact, overact

phản ứng thái quá, hành động quá trớn

pan-

all, worldwide

pan-African

Liên, xuyên Châu Phi

post-

after

post-election, post-graduation

sau bầu cử, sau tốt nghiệp

pre-

before

pre-election, pre-enter

trước cuộc bầu cử, tiền nhập

pro-

for, on the side of

pro-life

yêu cuộc sống

re-

again, back

rerun

chạy trở lại

self-

self

self-sufficient

tự cung tự cấp

step-

family relation by remarriage

stepbrother

anh em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha

trans-

across, from one place to another

transatlantic

xuyên ĐạiTây Dương

twi-

two

twibill, twilight

Rìu hai lưỡi, chạn vạng, tranh tối tranh sáng

ultra-

beyond, extremely

ultraviolet,

tử ngoại

un-

not, opposite of

unnecessary, unequal

không cần thiết, bất bình đẳng

un-

reverse action, deprive of, release from

undo, untie

làm ngược lại, cởi trói

under-

below, beneath, lower in grade/dignity, lesser, insufficient

underachieve, underground, underpass

có thành tích kém, dưới đất, ngầm, đường chui

up-


upgrade

nâng cấp

vice-

deputy

vice-president, vice-principal

phó thổng thống, hiệu phó

with-

against

withstand

chịu đựng

2. Hậu tố tiếng Anh

Hậu tố tiếng Anh gồm hai loại:

2.1. Các hậu tố làm thay đổi dạng thức từ (word form) nhưng không là thay đổi từ loại, ví dụ số ít hay số nhiều của danh từ: a book ð books. Các hậu tố này còn gọi là biến tố (inflect). Trong tiếng Anh hiện nay chỉ tồn tại 5 biến tố: -s (es), -er, -est, -ing và -ed.

- Biến tố -s (es) dùng cấu tạo danh từ số nhiều (car ð cars), động từ thì hiện tại đơn ngôi 3 số ít (play ð plays, go ð goes), và dạng sở hữu cách của danh từ

- Biến tố -er dùng cấu tạo dạng so sánh hơn của tính từ (comparative degree): nice ð nicer.

- Biến tố -est dùng cấu tạo dạng so sánh nhất của tính từ (superlative degree): nice ð nicest.

- Biến tố -ing dùng cấu tạo dạng hiện tại phân từ (present participle) (work – I’m working), danh động từ (gerund) (my working)

- Biến tố -ed dùng cấu tạo dạng thức thì quá khứ đơn của động từ (play - she played), quá khứ phân từ (past participle) (She has played.)

2.2. Các hậu tố làm thay đổi từ loại (part of speech), ví dụ như hậu tố cấu tạo nên danh từ (-er,

-or), động từ (-ize, -ate), tính từ (-y, -ous, -al) trạng từ (-ly, ise)

Bảng sau đây mô tả các hậu tố thông dụng trong tiếng Anh

Nguồn: http://www.paulnoll.com/Books/Clear-English/English-suffixes-1.html

(Phần nghĩa của từ được bổ sung bởi người viết.)

Suffix

Used to form

Meaning

Examples

Nghĩa tiếng Việt

-able, -ible

adj

capable of, worthy

agreeable, comfortable, credible

dễ chịu, thoải mái, đáng tin cậy

-acy, -isy

n

quality

hypocrisy, piracy

đạo đức giả, vi phạm bản quyền

-age

n

act of or state of

salvage, bondage

cứu hộ, cảnh nô lệ tù tội

-al, -eal, -ial

adj, n

on account of
related to, action of

judicial, official
arrival, refusal

tư pháp, chính thức
đến, từ chố
i

-ance, -ence

n

act or fact of doing
state of

violence, dependence
allowance, insurance

bạo lực, phụ thuộc
phụ cấp, bảo hiểm

-ant

adj, n

quality of
one who

defiant, expectant, reliant
occupant, accountant

thách thức, có thai, phụ thuộc người ở, kế toán

-dom

n

state, condition of

wisdom, kingdom, martyrdom

khôn ngoan, vương quốc, tử đạo

-ed

adj

past

jumped, baked

nhảy, nướng

-en

v

made of, to make

woolen, wooden, darken

len, gỗ, tối

-ent

adj, n

having the quality of

different, dependent, innocent

khác nhau, phụ thuộc, vô tội

-er

n

degree of comparison

harder, newer, older

khó khăn hơn, mới hơn, lớn hơn

-er, -or

n

agent, one who

author, baker, winner

tác giả, thợ làm bánh, người chiến thắng

-ery

adj, n

a place to
practice of
condition of

nunnery, cannery
surgery
bravery, drudgery

Ni viện, nhà máy đồ hộp, phẫu thuật,
dũng cảm, công việc khó khăn

-est

adj, comparative

highest of comparison

cleanest, hardest, softest

sạch, khó khăn nhất, mềm nhất

-eur, -er, -or

n

one who

dictator, chauffeur, worker

độc tài, tài xế, nhân viên

-ful

adj

of

graceful, restful, faithful

duyên dáng, yên tĩnh, trung thành

-hood

n

state of being

boyhood, knighthood, womanhood

thời niên thiếu, tước hiệp sĩ, phái nữ

-ible, -ile, -il

adj

capable of being

digestible, responsible, docile, civil

tiêu hóa, có trách nhiệm, ngoan ngoãn, dân sự

-ic

adj

like, made of

metallic, toxic, poetic

kim loại, độc hại, thơ mộng

-ier, -ior

n

one who

carrier, warrior

vận chuyển, chiến binh

-ify

v

to make

magnify, beautify, falsify

phóng đại, đẹp, làm sai lệch

-ing

gerund, present participle

action of

running, wishing

chạy, ao ước

-ion

n

act or state of

confusion, correction, protection

nhầm lẫn, sửa chữa, bảo vệ

-ish

adj

like

childish, sheepish, foolish

trẻ con, bẽn lẽn, ngu ngốc

-ism

n

fact of being

communism, socialism

chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội

-ist

adj. n

a person who does

artist, geologist

nghệ sĩ, nhà địa chất học

-itis

n

inflammation of

appendicitis, tonsillitis

viêm ruột thừa, viêm amiđan

-ity, -ty

n

state of

majesty, chastity, humanity

uy nghiêm, thanh tịnh, nhân loại

-ive

adj

having nature of

attractive, active

hấp dẫn, năng động

-ize

v

to make

pasteurize, motorize

diệt khuẩn theo phương pháp Pasteur, cơ giới hóa

-less

adj, comparative

without

motionless, careless, childless

bất động, bất cẩn, không có con

-let

n

small

starlet, eaglet

ngôi sao, chim ưng con

-ly

adj, adv

like, in a manner
happening

heavenly, remarkably, suddenly
every, absolutely, monthly

trời, đáng kể,

đột nhiên
mỗi
, hoàn toàn,

hàng tháng

-ment

n

state or quality
act of doing

accomplishment, excitement
placement, movement

hoàn thành,

hứng thú
vị trí, phong trào

-meter

n

device for measuring

thermometer, barometer

nhiệt kế,

phong vũ biểu

-ness

n

state of

blindness, kindness

, lòng nhân ái

-ology

n

study of

geology, zoology, archaeology

địa chất, động vật học, khảo cổ học

-ous, -ious

adj

full of

joyous, marvelous, furious

vui mừng, kỳ diệu, tức giận

-scope

n

instrument for seeing

telescope, microscope

kính thiên văn, kính hiển vi

-ship

n

quality of or state of
rank of

friendship, leadership
governorship, lordship

hữu nghị, lãnh đạo
chức thống đốc, lảnh địa

-some

adj

like

tiresome, lonesome

mệt mỏi, cô đơn

-tion, sion

n

action, state of being

condition, attention, fusion

điều kiện, sự chú ý, hòa tan, kết hợp

-ty

n

quality or state of

liberty, majesty

tự do, uy nghi

-ward

adv

toward

southward, forward

về phía nam, phía trước

-y

adj, n

like, full of
action of
diminutive, endearing

noisy, sooty, jealousy
inquiry
kitty, Billy

ồn ào, muội,

ghen tuông
điều tra

Kitty, Billy

Trung tố không có trong tiếng Anh.

Tiếng Việt vốn là một ngôn ngữ đơn lập nên không có phương thức ngữ pháp này. Một số từ Hán-Việt có cấu tạo tương tự như thêm tiền tố: học, bất tử, khuyết danh, song hỷ, nhất trí hay tương tự như thêm hậu tố: giáo viên, sinh viên, học viên, bác , nghệ , nhân , thi nhưng trong tiếng Việt chúng được gọi là từ tố.

2. Phương thức biến dạng chính tố: Ý nghĩa ngữ pháp có thể được biểu hiện bằng sự biến đổi của thành phần ngữ âm của bản thân căn tố. Trong tiếng Anh, phương thức này thường dùng để cấu tạo số nhiều của danh từ và dạng thức quá khứ hay quá khứ phân từ. Sau đây là một số ví dụ minh họa.

Cấu tạo danh từ:

- oo ð ee: foot ð feet

- ouse ð ice: mouse ð mice

- f ð ves: wolf ð wolves

- fe ð ves wife ð wives

- a ð e womanð women

Cấu tạo dạng quá khứ của động từ:

a ð e fall ð fell

a ð o freeze ð froze

a ð oo take ð took

d ð t bend ð bent

e ð o forget ð forgot

ea ð o break ð broke

ee ð aw see ð saw

ee ð e meet ð met

i ð u cling ð clung

i ð a begin ð began

i ð o rise ð rose

i ð ou bind ð bound

l ð lt deal ð dealt

o ð a come ð came

o ð e blow ð blew

r ð rd hear ð heard

y ð id pay ð paid

Trong tiếng Việt không có phương thức biến dạng chính tố như trong tiếng Ann bởi tiếng Việt vốn là ngôn ngữ không biến hình

3. Phương thức thay căn tố: Theo phương thức này, người ta dùng hẳn một từ căn tố để thể hiện ý nghĩa ngữ pháp.

Trong tiếng Anh phương thức này ít gặp, chủ yếu dùng để cấu tạo số nhiều của danh từ, dạng quá khứ của động từ và dạng so sánh của tính từ và cấu tạo từ loại.

- Số nhiều của danh từ: person ð people,

- Dạng quá khứ của động từ: go ð went

- Dạng so sánh của tính từ good ð better/best, bad ð worse/worst, little ð less/least

- Cấu tạo từ loại steal(v) ð thief (n)

Vốn là ngôn ngữ không biến hình, tiếng Việt không có phương thức này.

4. Phương thức trọng âm: Phương thức này thay đổi từ loại của từ bằng cách chuyển vị trí của trọng âm. Trong tiếng Anh phương thức này chủ yếu xảy ra ở từ hai âm tiết và thường là thay đổi từ loại giữa danh từ/tính từ với động từ

Sau đây là một số ví dụ minh họa:

record (n) ð record (v) present (n, adj) ð present (v)

complement (n) ð complement (v) conduct (n) ð conduct (v)

subject (n) ð subject (v) object (n) ð object (v)

contrast (n) ð contrast (v)

5. Phương thức lặp (láy): Phương thức này bao gồm lặp toàn phần (nhanh nhanh, xa xa, câng câng) hay lặp bộ phận (tàm tạm, nho nhỏ, làm ăn làm iếc).

Phương thức này hiếm gặp trong tiếng Anh trừ một số dạng nhấn mạnh dung trong khẩu ngữ:

She is very very very tall. No, no, no, I will never leave you.

Phương thức này, trái lại, khá phổ biến trong tiếng Việt. Nó dùng để cấu tạo mới với các sắc thái nghĩa mới, thường là làm giảm nghĩa (xanh xanh, đo đỏ, nho nhỏ, chầm chậm, đẹp đẹp, to to, hay hay, be bé, ti tí, tròn tròn, gầy gầy, beo béo, ), dạng thức số nhiều (nhà nhà, người người, ngành ngành, ngày ngày, đêm đêm, tầng tầng,lớp lớp) hay trong các thành ngữ đúc sẵn (sạch sành sanh, chàng ràng chấu rấu, hàng hàng lớp lớp, lấm la lấm lét, tí ta tí tách, thủ thủ thỉ thỉ, hay lam hay làm, cục ta cục tác, cầu bất cầu bơ, dở dở ương ương, tủn mủn tùn mùn, thậm thì thậm thụt

6. Phương thức hư từ: Các ý nghĩa ngữ pháp có thể biểu hiện không phải bên trong từ mà ở ngoài từ. Phương thức dùng từ hư là một phương thức như vậy. Từ hư (functional word) là những từ mất đi ý nghĩa định danh mà chỉ biểu hiện ý nghĩa quan hệ giữa các thành phần câu hoặc giữa các câu cũng như chỉ ra các ý nghĩa ngữ pháp độc lập với tổ hợp từ trong câu. Phương thức này phổ biến cả trong tiếng Anh lẫn tiếng Việt.

Các loại hư từ phổ biến trong tiếng Anh là determiners (từ kèm danh), prepositions (giới từ) và conjunctions (liên từ).

Determiners là những hư từ đi trước danh từ để xác định danh từ về vị trí, số lượng, sở hữu, thứ tự… Các loại từ kèm danh tiếng Anh gồm có:

- articles (mạo từ) ví dụ a book, the books,

- demonstratives (từ chỉ định), ví dụ this boat, that boat, these boats, those boats,

- possessives (tử chỉ sở hữu) ví dụ my name, your car,

- distributive (từ phân bố) ví dụ all things, every thing, each thing, either thing, neither thing, any thing

- quantifiers (từ chỉ số lượng không xác định) ví dụ many things, much money, a lot of money, some money, a little money, a few cars,

- cardinal numbers và ordinal numbers (số đếm và số thứ tự) ví dụ three men, the first man, the last cup

Prepositions (giới từ) là những hư từ đi trước danh từ hay đại để chỉ quan hệ của nó với các thành phần khác trong câu hay tổ hợp từ. Về ý nghĩa có thể phân giới từ thành nhóm chỉ địa điểm (in, at, on), thời gian (in, at, on), nguyên nhân (because of), lý do (for), cách thức, phương tiện (by, through), nhượng bộ (in spite of), so sánh (like, as), điều kiện (without, but for)…

Bảng sau đây liệt kê các giới từ tiếng Anh thông dụng.

about

above

according to

across

after

against

along

along with

among

apart from

around

as

as for

at

because of

before

behind

below

beneath

beside

between

beyond

but

by

by means of

concerning

despite

down

during

except

except for

excepting

for

from

in

in addition to

in back of

in case of

in front of

in place of

inside

in spite of

instead of

into

like

near

next

of

off

on

onto

on top of

out

out of

outside

over

past

regarding

round

since

through

throughout

till

to

toward

under

underneath

unlike

until

up

upon

up to

with

within

without

Trong tiếng Anh một số danh từ, động từ và tính từ đòi hỏi những giới từ nhất định đi sau nó mà chúng ta phải học thuộc lòng. Bảng dưới đây minh họa một số động từ thông dụng thuộc loại này

- accuse someone of something

"He accused her of stealing."

- agree with someone / something

"I agree with you – you are absolutely right."

- agree to something

"She agreed to my suggestion."

- agree on something

"We've agreed on all the major points."

- apply for

"I'm going to apply for a new job."

- apologise for something

"She apologised for being late."

- ask someone for something

"She asked him for some money."

ask someone about something

"She asked her about my boss."

- believe in

"I believe in hard work."

- belong to

"This pen belongs to me."

- blame someone for doing something

"He blamed her for driving too fast."

- blame something on someone

"He blamed the accident on her."

- borrow something from someone

"He borrowed some money from the bank."

- care about something

"I don't care about money."

- care for someone

"She really cares for her grandmother."

- take care of something / someone

"Please take care of yourself on holiday."

- complain to someone (about something)

"He complained to her about the food."

- concentrate on something

"The student concentrated on her homework."

- congratulate someone on doing something

"He congratulated her on passing her exam."

- consist of something

"The department consists of five people."

- depend on someone for something

"She depended on her friends for support."

- explain something to someone

"She explained the new system to them."

- listen to someone

"The students listened to their teacher."

- look at something

"Look at that view – it's wonderful."

- look for something / someone

"Will you help me look for my book?"

- look after someone

"I need to look after my mother – she's ill."

- pay someone for something

"Can you pay me for the shopping later?"

- prefer someone / something to someone

"I prefer coffee to tea."

- protect someone from something

"A scarf will protect you from the cold."

provide someone with something

"They provide families with housing."

- regard someone as

"She regarded her sister as her best friend."

- rely on someone for something

"Can I rely on you for my shopping?"

- search something for something /someone

"The police searched the building for bombs."

- spend money / time on

"I spent all my money on books as a student."

- think about someone / something

"I think about you all the time."

- think about / of doing something

"I'm thinking about / of buying a new car."

- think of something

"I've just thought of a new idea."

"What do you think of the new magazine?"

- translate from something into something else

"Don't translate from English into French."

- wait for someone

"I waited an hour for him, then went home."

- warn someone about something

"The doctor warned her about smoking."

Bảng dưới đây minh họa một số tính từ thông dụng và giới từ đi kèm.

- accustomed to

I’m accustomed to his face

- afraid of

She is afraid of spiders.

- attached to

He is attached to his family.

- aware of

Everyone must be aware of HIV and AIDS

- capable of

He is capable of managing the office

- dependent on

I am dependent on him for food.

- different to/from

Tom is different to/from his brother in taste for music.

- doubtful about

We are doubtful about our win.

- enthusiastic about

Nina is very enthusiastic about our activities.

- excited about

The fans were excited about the match

- famous for

Trinh Cong Son is famous for his music, poetry and paintings.

- fond of

Linda is very fond of cooking.

- guilty of

I feel guilty of stealing her money.

- interested in

Nobody is interested in my poems.

- keen on

Charles is so keen on sports and travelling.

- opposed to

We are opposed to your plan.

- pleased with

I’m pleased with what I have

- suspicious of

She is suspicious of his loyalty.

- used to

I can’t be used to getting up early

- popular with

Dam Vinh Hung is very popular with teenagers

- proud of

We are proud of our country and people.

- related to

He is related to my family.

- rich in

I need a man rich in knowledge not money.

- satisfied with

She never feels satisfied with what he has done.

- serious about

My mother is always serious about what she does.

- similar to

My conclusion is similar to yours.

- suitable for

The man is suitable for this task.

- annoyed about something

The Ministry was annoyed about criticism in the paper

- annoyed with someone

They were annoyed with us for charging them

- good/bad at something

I’m very bad at mathematics.

- good/bad for something

The expected cut in interest will be good for industry.

- good/bad with something

She should be in Marketing. She’s very good with customers.

- responsible to someone

The Export Manager is responsible to the Sales Director.

- responsible for something

He is responsible for preparing handouts.

- sorry about something

I am sorry about the job. It’s a shame you didn’t get it.

- sorry for doing something

He said he was sorry for keeping me waiting.

- sorry for someone

I feel very sorry for Peter. He has been fired.

Cọnunctions nối kết hai hay nhiều từ, tổ hợp từ hay mệnh đề, gồm hai loại: liên từ đẳng lập (coordinators – and, or, but, either … or, neither… nor, not only… but also) và liên từ chính phụ (subordinators – when, where, that, if, so that, because, since, before, after, while, as soon as, although). Các liên từ chính phụ tham gia cấu tạo nên ba loại mệnh đề quan trọng trong câu phức là mệnh đề danh từ, mệnh đề tính từ (quan hệ) và mệnh đề trạng ngữ.

Cũng như trong tiếng Anh, trong tiếng Việt ta có nhóm giới từ chỉ địa điểm (trên, trong ngoài, dưới, trước, sau, tại), thời gian (lúc, vào lúc, trước, sau, trong, trong lúc), nguyên nhân (do, vì, bởi, tại), lý do (do), cách thức, phương tiện (bằng, bởi), nhượng bộ (dù, dầu, dẫu, mặc dầu, bất chấp), so sánh (như, hệt như), điều kiện (thiếu)…

Trong tiếng Việt cũng có một số danh từ, động từ và tính từ đòi hỏi một số giới thì nhất định, ví dụ: sự cống hiến cho dân tộc, tin tưởng vào tương lai, ảnh hưởng đến/ tới tôi, phụ thuộc vào ngoại bang, nhiệt tình với công việc, nghiêm khắc với bản thân,

7. Phương thức trật tự từ: Trong câu, hay trong tổ hợp từ khi các từ được sắp xếp theo những trật tự trước, sau khác nhau thì sẽ tạo ra những ý nghĩa khác nhau. Cả trong tiếng Anh cũng như tiếng Việt, trật tự từ là phương thức ngữ pháp quan trọng nhất. Người ta phân biệt trật tự của các từ trong tổ hợp từ (tổ hợp danh từ, tính từ và động từ) và trật tự của thành phần câu (chủ ngữ, động từ vị ngũ, tân ngữ và trạng ngữ. Trong đó trật tự từ trong tổ hợp danh từ là phức tạp nhất.

- Trong tổ hợp danh từ tiếng Anh yếu tố bổ nghĩa thông thường đi trước yếu tố được bổ nghĩa. Trong tiếng Việt thì ngược lại: my house: nhà tôi, good books: sách hay, this man: người này…

- Trong câu Tiếng Anh và tiếng Việt trật tự các thành phần câu thường tương tự như nhau đó là trật tự: S + V + O + A (subject + Verb + Object + Adverbial – chủ ngữ, động từ, tân ngữ và trạng ngữ).

I greeted him very politely at school yesterday. Tôi đã chào ông ấy rất lịch sự ở trường ngày hôm qua.

Tuy nhiên trạng ngữ chỉ thời gian và địa điểm thường đứng đầu câu trong tiếng Việt

I greeted him very politely at school yesterday. Hôm qua ở trường, tôi đã chào ông ấy rất lịch sự.

- Một khác biệt quan trọng là trong câu hỏi do có trợ động từ nên tiếng Anh dùng trật tự đảo so với câu trần thuật. Trong tiếng Việt thông thường không có sự thay đổi trật từ nhiều để cấu tạo câu hỏi. Và hư từ được dùng thay vào đó.

Ví dụ:

Câu trần thuật:

Tiếng Anh: Linda has cooked dinner Tiếng Việt: Linda đã nấu bữa tối.

Câu hỏi:

Tiếng Anh: Has Linda cooked dinner? Tiếng Việt: Linda đã nấu bữa tối chưa?

How long did you cooked dinner? Bạn đã nấu bữa tối trong bao lâu?

8. Phương thức ngữ điệu. Phương thức này thường dùng để thay đổi chức năng thông báo của câu, hay diễn tả thái độ, tình cảm của người nói.

Ví dụ: She loves tom!

Là câu trần thuật, được đọc bằng cách hạ giọng.

She loves Tom?

Được đọc bằng cách lên giọng.

Phương thức này không phổ biến lắm trong cả hai ngôn ngữ, và chủ yếu dung trong khẩu ngữ:

Con bé xinh lắm! Con bé xinh lắm?

Kết luận: Tiếng Anh sử dụng nhiều phương thức ngữ pháp hơn Tiếng Việt. Trong khi đó tiếng Việt phụ thuộc quá nhiều vào phương thức trật tự tự mà chủ yếu với từ bổ nghĩa nằm phía sau. Đây là điểm cần chú ý trong khi học tiếng Anh để khỏi mắc lỗi do ảnh hưởng của Tiếng mẹ đẻ.