MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, April 27, 2011

Калинка – KalinkaКалинка (русская народная песня)

Little Kalina (Russian Folksong)

Kalinka (Russian Folksong)

Калинка, калинка, калинка моя!

В саду ягода малинка, малинка моя!

Ах! Под сосною под зеленою

Спать положите вы меня;

Ай, люли, люли, ай, люли, люли,

Спать положите вы меня.

Калинка, калинка, калинка моя!

В саду ягода малинка, малинка моя!

Ах! Сосенушка ты зеленая,

Не шуми же надо мной!

Ай, люли, люли, ай, люли, люли,

Не шуми же надо мной!

Калинка, калинка, калинка моя!

В саду ягода малинка, малинка моя!

Ах! Красавица, душа-девица,

Полюби же ты меня!

Ай, люли, люли, ай, люли, люли,

Полюби же ты меня!

Калинка, калинка, калинка моя!

В саду ягода малинка, малинка моя!

Little Kalina, Kalina, Kalina of mine!

In the garden grows a berry, a raspberry, a raspberry of mine!

Ah, under the pine, under the green,

Lay me down to sleep.

Oh Lyuli, Lyuli, Oh Lyuli, Lyuli,

Lay me down to sleep.

Ah, little pine tree thou art evergreen,

Don't make noise above me.

Oh Lyuli, Lyuli, Oh Lyuli, Lyuli,

Don't make noise above me.

Oh beautiful woman, maiden of my soul,

Fall in love with me.

Oh Lyuli, Lyuli, Oh Lyuli, Lyuli,

Fall in love with me.

Little snowberry, snowberry, snowberry of mine!

Little raspberry in the garden, my little raspberry!

Ah, under the pine, the green one,

Lay me down to sleep,

Ah, rock-a-baby,

Lay me down to sleep.

Little snowberry, snowberry, snowberry of mine!

Little raspberry in the garden, my little raspberry!

Ah, little pine, little green one,

Don't rustle above me,

Ah, rock-a-baby,

Don't rustle above me.

Little snowberry, snowberry, snowberry of mine!

Little raspberry in the garden, my little raspberry!

Ah, you beauty, pretty maiden,

Take a fancy to me,

Ah, rock-a-baby,

Take a fancy to me.

Little snowberry, snowberry, snowberry of mine!

Little raspberry in the garden, my little raspberry!

RUSSIAN

VIOLIN