MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN


Friday, April 15, 2011

What is Culture Văn hóa là gì


Albert Camus
What is Culture
Everyone talks about their culture with very high regard. However, do you know what exactly culture is? Let us discover the meaning of culture and its significance in the life of an individual and society.
Văn hóa là gì
Người ta thường nói về văn hóa với nhiều cao kiến. Tuy nhiên, làm sao bạn biết đích xác văn hóa là gì? Chúng ta hãy khám phá định nghĩa văn hóa và ý nghĩa của nó trong cuộc sống của cá nhân và xã hội.


Without culture, and the relative freedom it implies, society, even when perfect, is but a jungle. This is why any authentic creation is a gift to the future - Albert Camus.
Nếu không có văn hóa, và sự tự do liên đới do văn hóa mang lại, xã hội, ngay cả khi hoàn hảo, chỉ là một khu rừng rậm. Đây là lý do tại sao bất kỳ sáng tạo đích thực nào đều là một món quà cho tương lai - Albert Camus.


Culture is an integral part of every society. It is a learned pattern of behavior and ways in which a person lives his or her life. Culture is essential for the existence of a society, because it binds people together. In the explicit sense of the term, culture constitutes the music, food, arts and literature of a society. However, these are only the products of culture followed by the society and cannot be defined as culture.
Văn hóa là một phần hữu cơ của mỗi xã hội. Nó là những kiểu hành vi và cách thức theo đó người ta sống cuộc sống của mình. Văn hóa là cần thiết cho sự tồn tại của một xã hội, bởi vì nó gắn kết mọi người với nhau. Trong ý nghĩa tường minh của thuật ngữ này, văn hóa bao gồm âm nhạc,ẩm thực, nghệ thuật và văn học của một xã hội. Tuy nhiên, đây chỉ là các sản phẩm của nền văn hóa của một xã hội và không thể được định nghĩa là văn hóa.


According to English Anthropologist Edward B. Taylor, culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, law, morals, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society.
Theo Nhà nhân chủng học người Anh Edward B. Taylor, văn hoá là một phức hợp bao gồm tri ​​thức, tín ngưỡng, nghệ thuật, pháp luật, đạo đức, phong tục, và bất kỳ năng lực và thói quen nào khác được người ta thu nhận như là một thành viên của xã hội.


Culture is something that a person learns from his family and surroundings, and is not ingrained in him from birth. It does not have any biological connection because even if a person is brought up in a culture different from that in which he was born, he imbibes the culture of the society where he grows up. It is also not a hidden fact that some people feel the need to follow the beliefs and traditions of their own culture, even though they might be not subscribing to certain ideologies within.
Văn hóa là một cái gì đó mà một người học được từ gia đình và môi trường xung quanh của mình, và không có sẵn trong con người từ khi sinh ra. Nó không có bất kỳ mối liên hệ sinh học nào bởi vì nếu một người được nuôi dưỡng trong một nền văn hóa khác với nền văn hóa trong đó họ được sinh ra, thì họ sẽ hấp thụ văn hóa của xã hội nơi họ lớn lên. Nó cũng không phải là một thực tế ẩn dấu cho rằng một số người cảm thấy cần phải tuân theo các tín ngưỡng và truyền thống văn hóa riêng của họ, mặc dù họ có thể không ủng hộ những tư tưởng nào đó bên trong tín ngưỡng và truyền thống này.


Culture is a complex tool which every individual has to learn to survive in a society. It is the means through which people interact with others in the society. It acts in a subconscious way and whatever we see and perceive, seems to be normal and natural. Sometimes, other societies and people seem to be a little odd because they have a different culture from ours. We must remember that every society has a distinct culture that forms the backbone of the society. Culture does not remain stagnant, on the other hand it is evolving constantly and is in fact somewhat influenced by the other cultures and societies.
Văn hóa là một công cụ phức tạp mà mỗi cá nhân phải lĩnh hội để tồn tại trong xã hội. Nó là phương tiện mà qua đó mọi người tương tác với những người khác trong xã hội. Nó hoạt động từ tiềm thức và bất cứ điều gì chúng ta thấy và cảm nhận, dường như là bình thường và tự nhiên. Đôi khi, các xã hội khác và những người khác dường như có chút kỳ quặc bởi vì họ có một nền văn hóa khác nhau với chúng ta. Chúng ta phải nhớ rằng xã hội nào cũng có một nền văn hóa riêng biệt mà tạo thành xương sống của xã hội. Văn hóa không ứ đọng, ngược lại, nó đang tiến hóa liên tục và trong thực tế, phần nào chịu ảnh hưởng của các nền văn hóa và xã hội khác.


Every society has a different culture, where people share a specific language, traditions, behaviors, perceptions and beliefs. Culture gives them an identity which makes them unique and different from people of other cultures. When people of different cultures migrate and settle in another society, the culture of that society becomes the dominant culture and those of the immigrants form the subculture of the community. Usually, people who settle in other nations imbibe the new culture, while at the same time strive to preserve their own.
Mỗi xã hội đều có một nền văn hóa khác nhau, nơi mọi người chia sẻ một ngôn ngữ, truyền thống, hành vi, nhận thức và niềm tin cụ thể. Văn hóa cung cấp cho họ một bản sắc mà làm cho họ độc đáo và khác với những người của nền văn hóa khác. Khi con người của nền văn hóa khác nhau di trú đến rồi định cư trong một xã hội khác, nền văn hóa của xã hội đó sẽ trở thành văn hoá thống trị và văn hóa của những người di dân sẽ hình thành các tiểu văn hóa của cộng đồng. Thông thường, những người định cư tại các quốc gia khác hấp thu các nền văn hóa mới, trong khi đồng thời phấn đấu để bảo vệ văn hóa riêng của họ.


Although every society has a specific culture, there are certain elements of culture that are universal. They are known as cultural universals, in which there are certain behavioral traits and patterns that are shared by all cultures around the world. For instance, classifying relations based on blood relations and marriage, differentiating between good and bad, having some form of art, use of jewelry, classifying people according to gender and age, etc., are common in all cultures of the world.
Mặc dù xã hội đều có một nền văn hóa cụ thể, có một số yếu tố của nền văn hóa mà là phổ quát. Chúng được gọi là phổ niệm văn hóa (cultural universals), trong đó có một số đặc điểm về hành vi và các kiểu mẫu (behavioral traits and patterns) được chia sẻ bởi tất cả các nền văn hóa trên thế giới. Ví dụ, phân loại các mối quan hệ dựa trên quan hệ huyết thống và hôn nhân, phân biệt giữa thiện và ác, hình thành một số loại hình nghệ thuật, sử dụng đồ trang sức, phân loại người theo giới và tuổi, vv, là phổ biến ở tất cả các nền văn hóa của thế giới.


Some people believe that humans are the only living beings who have a culture. But, there is a group of people who believe in the existence of culture even in animals. It is said that animals have certain social rules which they teach their young ones as a medium for survival.
Một số người tin rằng con người là sinh vật duy nhất có một nền văn hóa. Nhưng, có một nhóm người tin vào sự tồn tại của văn hóa, ngay cả ở động vật. Người ta nói rằng động vật có quy tắc xã hội nhất định mà chúng dạy cho những con cái của chúng như là một phương tiện để sinh tồn.
Culture is necessary to establish an order and discipline in the society. It is not only a means of communication between people, but also creates a feeling of belonging and togetherness among people in the society.
Văn hóa là cần thiết để thiết lập một trật tự kỷ cương trong xã hội. Nó không chỉ là một phương tiện truyền thông giữa con người, mà còn tạo ra một cảm giác thuộc và liên kết với nhau giữa mọi người trong xã hội.


Translated by nguyenquangy@gmail.com
http://www.buzzle.com/articles/what-is-culture.html