MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, April 15, 2011

What is Culture Văn hóa là gì

Albert Camus
What is Culture
Everyone talks about their culture with very high regard. However, do you know what exactly culture is? Let us discover the meaning of culture and its significance in the life of an individual and society.
Văn hóa là gì
Người ta thường nói về văn hóa với nhiều cao kiến. Tuy nhiên, làm sao bạn biết đích xác văn hóa là gì? Chúng ta hãy khám phá định nghĩa văn hóa và ý nghĩa của nó trong cuộc sống của cá nhân và xã hội.


Without culture, and the relative freedom it implies, society, even when perfect, is but a jungle. This is why any authentic creation is a gift to the future - Albert Camus.
Nếu không có văn hóa, và sự tự do liên đới do văn hóa mang lại, xã hội, ngay cả khi hoàn hảo, chỉ là một khu rừng rậm. Đây là lý do tại sao bất kỳ sáng tạo đích thực nào đều là một món quà cho tương lai - Albert Camus.