MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, March 28, 2011

THÁNG SÁU TRỜI MƯA - NGUYEN SA (POEM)


THÁNG SÁU TRỜI MƯA

THE POEMTháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt
Trời không mưa anh cứ lạy trời mưa
Anh lạy trời mưa phong toả đường về
Và đêm ơi xin cứ dài vô tận
Đôi mắt em anh xin đừng lo ngại
Mười ngón tay đừng tà áo mân mê
Đừng hỏi anh rằng: có phải đêm đã khuya
Sao lại sợ đêm khuya, sao lại e trời sáng...

Hãy dựa tóc vào vai cho thuyền ghé bếnHãy nhìn nhau mà sưởi ấm trời mưa
Hãy gởi cho nhau từng hơi thở muà thu
Có gió heo may và nắng vàng rất nhẹ
Và hãy nói năng những lời vô nghĩa
Hãy cười bằng mắt, ngủ bằng vai
Hãy để môi rót rượu vào môi
Hãy cầm tay bằng ngón tay bấn loạn

Gió có lạnh hãy cầm tay cho chặt
Đêm có khuya em hãy ngủ cho ngoan
Hãy biến cuộc đời bằng những tối tân hôn
Nếu em sợ thời gian dài vô tậnTháng sáu trời mưa, em có nghe mưa xuống
Trời không mưa em có lạy trời mưa?
Anh vẫn xin mưa phong toả đường về
Anh vẫn cầu mưa mặc dầu mây ảm đạm

Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
Vì anh gọi tên em là nhan sắc
Anh sẽ vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
Anh sẽ nâng tay em cho ngọc sát vào môi
Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
Anh sẽ nhớ suốt đời mưa tháng sáu.....SONG - HOÀNG THANH TÂMTHÁNG SÁU TRỜI MƯA

RAIN IN JUNE

Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt

Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa

Anh lạy trời mưa phong kín đường về

Và đêm ơi xin cứ dài vô tận

It rains non-stop during this June
I myself pray for lasting rains

Which block your way back to your place

And the night lasts endlessly long

Mình dựa vào nhau cho thuyền ghé bến

Sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn

Mình cầm tay nhau nghe tình dâng sóng nổi

Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn

You come to me like boat to pier
Sharing our warmth with kissing lips
We, hand in hand, listen to heartbeats
And our life is like wedding nights

Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng

Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân

Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân

Vì anh gọi tên em là nhan sắc

Your skin’s white; I needs no white light
Your hair flows like a nice spring stream
In this world there is no other fairs
When I call you my Beauty Queen

Anh vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc

Anh sẽ nâng tay cho ngọc sát kề môi

Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai

Và bên em tiếng đời đi rất vội

I stroke your hair to lull your sleep
And kiss your hands with my lips of love
I tell you that I love till I die
And I pray: Time, stay, stay with us!

Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt

Trời không mưa em có lạy trời mưa

Anh vẫn xin mưa phong kín đường về

Anh nhớ suốt đời mưa tháng sáu...

It rains non-stop during this June
I myself pray for lasting rains

Which block your way back to your place

All of my life you are mine.


Translated by nguyenquangy@gmail.com

Hue march 29 2011

SONG Tình Khúc Tháng Sáu - NGÔ THỤY MIÊN

Tình Khúc Tháng Sáu

ROMANCE IN JUNE

Tháng sáu nhạt mưa, mưa ướt mềm vai em

Trời mênh mang xõa kín bờ mi ngoan

Gót bước buồn lây trong gió chiều mưa bay

Hồn bâng khuâng nghe tiếng gọi đam mê


Anh muốn cùng mây giăng kín đường về

Gọi tên em, gọi tên em cho mát bờ môi ấy

Hãy nói bằng đôi môi, bằng tiếng rượu nồng

Mình yêu nhau, mình yêu nhau

Dù trời mưa bay, mưa bay...


Tháng sáu nhạt mưa, anh muốn cùng mưa bay

Cùng mây trôi tan biến vào môi em

Khép kín lòng môi anh ước tình yêu tới

Và mưa bay tháng sáu đẹp không em?


Anh muốn cùng em, yêu mãi nụ cười

Dựa vai nhau, dựa vai nhau

Như những ngày xưa ấy

Hãy nói mình yêu nhau bằng tiếng loài người

Trời thôi mưa, trời thôi mưa

Mình xa nhau, xa nhau


Tháng sáu trời mưa, mưa ướt mềm môi em

Mình yêu nhau, xin biết mình yêu nhau

Nước mắt thật cay, cay với tình yêu ấy

Và mưa bay, tháng sáu buồn không anh?
ON THE PIANO

Docs warn about teens and 'Facebook depression' Bác sĩ cảnh báo về tuổi teen và "trầm cảm do Facebook"


Docs warn about teens and "Facebook depression"

Bác sĩ cảnh báo: tuổi teen và trầm cảm do FB gây ra

CHICAGO — Add "Facebook depression" to potential harms linked with social media, an influential doctors' group warns, referring to a condition it says may affect troubled teens who obsess over the online site.

CHICAGO – “Trầm cảm do Facebook” là nguy cơ gây hại liên quan với thông tin đại chúng, một nhóm bác sĩ có uy tín đã cảnh báo, khi đề cập đến tình trạng bệnh này mà như họ nói có thể ảnh hưởng những trẻ tuổi teen có vấn đề bị ám ảnh về trang mạng trực tuyến này.

Researchers disagree on whether it's simply an extension of depression some kids feel in other circumstances, or a distinct condition linked with using the online site.

Các nhà nghiên cứu bất đồng về việc liệu đây chỉ là cảm giác chán nản mà một số đứa trẻ có thể cảm thấy trong những hoàn cảnh, hay đây là một vấn đề khác biệt chỉ liên quan với việc sử dụng mạng trực tuyến.

But there are unique aspects of Facebook that can make it a particularly tough social landscape to navigate for kids already dealing with poor self-esteem, said Dr. Gwenn O'Keeffe, a Boston-area pediatrician and lead author of new American Academy of Pediatrics social media guidelines.

Tuy nhiên, có những khía cạnh độc đáo của Facebook có thể làm cho nó trở thành một cảnh quan xã hội đặc biệt khó khăn để điều hướng cho trẻ em đã xử sự thiếu lòng tự trọng, tiến sĩ Gwenn O'Keeffe, một bác sĩ nhi khoa khu vực Boston và tác giả chính của hướng dẫn phương tiện truyền thông xã hội mới của Viện Nhi khoa Hoa Kỳ.

With in-your-face friends' tallies, status updates and photos of happy-looking people having great times, Facebook pages can make some kids feel even worse if they think they don't measure up.

Với các mục kiểm đếm bạn bè ngay trước mặt bạn, cập nhật trạng thái và hình ảnh của những người trông hạnh phúc đang có thời gian tuyệt vời, trang Facebook có thể làm cho một số trẻ cảm thấy tồi tệ hơn nếu chúng nghĩ rằng chúng không có gì để so sánh.

It can be more painful than sitting alone in a crowded school cafeteria or other real-life encounters that can make kids feel down, O'Keeffe said, because Facebook provides a skewed view of what's really going on. Online, there's no way to see facial expressions or read body language that provide context.

Nó có thể đau đớn hơn là ngồi một mình trong căn-tin trường đông đúc hoặc các cuộc gặp gỡ ngoài đời thực khác có thể làm cho trẻ cảm thấy xấu hổ, O'Keeffe cho biết, vì Facebook cung cấp một cái nhìn sai lệch của những gì đang thực sự xảy ra. Trực tuyến, không có cách nào để xem nét mặt hoặc đọc ngôn ngữ cơ thể mà có thể cung cấp ngữ cảnh.

The guidelines urge pediatricians to encourage parents to talk with their kids about online use and to be aware of Facebook depression, cyberbullying, sexting and other online risks. They were published online Monday in Pediatrics.

Các hướng dẫn thúc ép các bác sĩ nhi khoa phải động viên các bậc cha mẹ nói chuyện với trẻ em của họ về việc sử dụng mạng trực tuyến và được ý thức về trầm cảm do Facebook, hăm dọa trên mạng, nói chuyện sex, và các nguy cơ trên mạng khác. Chúng đã được công bố trực tuyến hôm thứ Hai ở trang Nhi Khoa.

Abby Abolt, 16, a Chicago high school sophomore and frequent Facebook user, says the site has never made her feel depressed, but that she can understand how it might affect some kids.

Abby Abolt, 16t, học sinh trường cấp 3 Chicago và là người thường xuyên sử dụng Facebook, nói rằng ở đó không bao giờ làm cô ấy biết chán, nhưng cô ấy không hiểu nó đã ảnh hưởng như thế nào tới những đứa trẻ khác.

"If you really didn't have that many friends and weren't really doing much with your life, and saw other peoples' status updates and pictures and what they were doing with friends, I could see how that would make them upset," she said.

“Nếu bạn thực sự không có nhiều bạn và không phải làm gì nhiều trong cuộc sống, và nhìn sự cập nhật status, hình ảnh của những người khác và những điều họ đang làm với hững người bạn, tôi có thể nhận ra điều đó làm họ chán chường đến mức nào” cô ấy nói.

'It's like a big popularity contest'

"It's like a big popularity contest — who can get the most friend requests or get the most pictures tagged," she said.

Giống như một cuộc thi quảng bá lớn

“Nó giống như một cuộc thi quảng bá lớn - ai có thể nhận được nhiều yêu cầu kết bạn nhất hay ai có nhiều hình được chú thích nhất” cô bé nói

Also, it's common among some teens to post snotty or judgmental messages on the Facebook walls of people they don't like, said Gaby Navarro, 18, a senior from Grayslake, Ill. It's happened to her friends, and she said she could imagine how that could make some teens feel depressed.

Ngoài ra, trong một số thanh thiếu niên có phổ biến việc gửi tin nhắn gắt gỏng hoặc phán xét trên các bức tường Facebook của những người họ không thích, Gaby Navarro, 18 tuổi, một học sinh năm cuối trường Grayslake Ill cho biết. Điều đó đã xảy ra với bạn bè của cô, và cô bé nói nó có thể tưởng tượng điều đó có thể làm cho một số thanh thiếu niên cảm thấy chán nản như thế nào.

"Parents should definitely know" about these practices, Navarro said. "It's good to raise awareness about it."

“Bố mẹ nên biết chính xác về những thói quen đó”, Navarro nói, thật hay khi nâng cao ý thức về nó.

The academy guidelines note that online harassment "can cause profound psychosocial outcomes," including suicide. The widely publicized suicide of a 15-year-old Massachusetts girl last year occurred after she'd been bullied and harassed, in person and on Facebook.

Hướng dẫn của Viện Nhi lưu ý rằng quấy rối trực tuyến "có thể gây ra hậu quả tâm lý xã hội sâu sắc", bao gồm cả tự tử. Vụ tự sát công bố rộng rãi của một cô gái 15 tuổiMassachusetts năm ngoái xảy ra sau khi bị bắt nạt quấy rối, cả trực tiếp và trên Facebook.

"Facebook is where all the teens are hanging out now. It's their corner store," O'Keeffe said.

“Facebook là nơi mà mọi Teen lang thang, nó là của hiệu nơ đầu phố của chúng” O’Keeffe nói.

She said the benefits of kids using social media sites like Facebook shouldn't be overlooked, however, such as connecting with friends and family, sharing pictures and exchanging ideas.

Tuy nhiên, cô ấy nói những lợi ích của những đứa trẻ sử dụng thông tin đại chúng như Facebook là không được coi thường, chẳng hạn như kết nối bạn bè và gia đình, chia sẻ hình ảnh, trao đổi ý kiến.

"A lot of what's happening is actually very healthy, but it can go too far," she said.

“Có nhiều vấn đề thực tế ảnh hưởng tới sức khỏe nhưng nó không đi quá xa” cô ấy nói.Translated by trịnh thị kim phước_Y2E - kimphuoca8@yahoo.com


Rubaiyat of Omar Khayyam Thơ Rubai của Omar Khayyam

Rubaiyat of Omar Khayyam

Edward FitzGerald's Translation.

Thơ Rubai của Omar Khayyam1

Awake! for Morning in the Bowl of Night

Has flung the Stone that puts the Stars to Flight:

And Lo! the Hunter of the East has caught

The Sultan's Turret in a Noose of Light.

1

Thức dậy đi và hãy ngắm vừng đông

Tuổi trẻ ơi hãy mau rót rượu nồng.

Giây phút này tuyệt vời đang đi khỏi

Một mai này ngươi tìm lại đừng mong.

2

Dreaming when Dawn's Left Hand was in the Sky

I heard a Voice within the Tavern cry,

"Awake, my Little ones, and fill the Cup

"Before Life's Liquor in its Cup be dry."

2


3

And, as the Cock crew, those who stood before

The Tavern shouted--"Open then the Door!

"You know how little while we have to stay,

"And, once departed, may return no more."


4

Now the New Year reviving old Desires,

The thoughtful Soul to Solitude retires,

Where the WHITE HAND OF MOSES on the Bough

Puts out, and Jesus from the Ground suspires.


5

Iram indeed is gone with all its Rose,

And Jamshyd's Sev'n-ring'd Cup where no one knows;

But still the Vine her ancient Ruby yields,

And still a Garden by the Water blows.


6

And David's Lips are lock't; but in divine

High piping Pehlevi, with "Wine! Wine! Wine!

"Red Wine!"---the Nightingale cries to the Rose

That yellow Cheek of hers to incarnadine.


7

Come, fill the Cup, and in the Fire of Spring

The Winter Garment of Repentance fling:

The Bird of Time has but a little way

To fly---and Lo! the Bird is on the Wing.


8

And look---a thousand Blossoms with the Day

Woke---and a thousand scatter'd into Clay:

And this first Summer Month that brings the Rose

Shall take Jamshyd and Kaikobad away.


9

But come with old Khayyam, and leave the Lot

Of Kaikobad and Kaikhosru forgot!

Let Rustum lay about him as he will,

Or Hatim Tai cry Supper---heed them not.


10

With me along some Strip of Herbage strown

That just divides the desert from the sown,

Where name of Slave and Sultan scarce is known,

And pity Sultan Mahmud on his Throne.


11

Here with a Loaf of Bread beneath the Bough,

A Flask of Wine, a Book of Verse---and Thou

Beside me singing in the Wilderness---

And Wilderness is Paradise enow.


12

"How sweet is mortal Sovranty!"---think some:

Others---"How blest the Paradise to come!"

Ah, take the Cash in hand and waive the Rest;

Oh, the brave Music of a distant Drum!


13

Look to the Rose that blows about us---"Lo,

"Laughing," she says, "into the World I blow:

"At once the silken Tassel of my Purse

"Tear, and its Treasure on the Garden throw."


14

The Worldly Hope men set their Hearts upon

Turns Ashes---or it prospers; and anon,

Like Snow upon the Desert's dusty Face

Lighting a little Hour or two---is gone.


15

And those who husbanded the Golden Grain,

And those who flung it to the Winds like Rain,

Alike to no such aureate Earth are turn'd

As, buried once, Men want dug up again.


16

Think, in this batter'd Caravanserai

Whose Doorways are alternate Night and Day,

How Sultan after Sultan with his Pomp

Abode his Hour or two, and went his way.


17

They say the Lion and the Lizard keep

The Courts where Jamshyd gloried and drank deep;

And Bahram, that great Hunter---the Wild Ass

Stamps o'er his Head, and he lies fast asleep.

18

I sometimes think that never so red

The Rose as where some buried Caesar bled;

That every Hyacinth the Garden wears

Dropt in its Lap from some once lovely Head.


19

And this delightful Herb whose tender Green

Fledges the River's Lip on which we lean---

Ah, lean upon it lightly! for who knows

From what once lovely Lip it springs unseen!


20

Ah, my Beloved, fill the Cup that clears

TO-DAY of past Regrets and future Fears---

To-morrow?---Why, To-morrow I may be

Myself with Yesterday's Sev'n Thousand Years.


21

Lo! some we loved, the loveliest and best

That Time and Fate of all their Vintage prest,

Have drunk their Cup a Round or two before,

And one by one crept silently to Rest.


22

And we, that now make merry in the Room

They left, and Summer dresses in new Bloom,

Ourselves must we beneath the Couch of Earth

Descend, ourselves to make a Couch---for whom?


23

Ah, make the most of what we yet may spend,

Before we too into the Dust descend;

Dust into Dust, and under Dust, to lie,

Sans Wine, sans Song, sans Singer, and---sans End!


24

Alike for those who for TO-DAY prepare,

And those that after a TO-MORROW stare,

A Muezzin from the Tower of Darkness cries

"Fools! your Reward is neither Here nor There!"


25

Why, all the Saints and Sages who discuss'd

Of the Two Worlds so learnedly, are thrust

Like foolish Prophets forth; their Words to Scorn

Are scatter'd, and their Mouths are stopt with Dust.


26

Oh, come with old Khayyam, and leave the Wise

To talk; one thing is certain, that Life flies;

One thing is certain, and the Rest is Lies;

The Flower that once has blown for ever dies.


27

Myself when young did eagerly frequent

Doctor and Saint, and heard great Argument

About it and about: but evermore

Came out by the same Door as in I went.


28

With them the Seed of Wisdom did I sow,

And with my own hand labour'd it to grow:

And this was all the Harvest that I reap'd---

"I came like Water, and like Wind I go."


29

Into this Universe, and why not knowing,

Nor whence, like Water willy-nilly flowing:

And out of it, as Wind along the Waste,

I know not whither, willy-nilly blowing.


30

What, without asking, hither hurried whence?

And, without asking, whither hurried hence!

Another and another Cup to drown

The Memory of this Impertinence!


31

Up from Earth's Centre through the Seventh Gate

I rose, and on the Throne of Saturn sate,

And many Knots unravel'd by the Road;

But not the Knot of Human Death and Fate.


32

There was a Door to which I found no Key:

There was a Veil past which I could not see:

Some little Talk awhile of ME and THEE

There seemed---and then no more of THEE and ME.


33

Then to the rolling Heav'n itself I cried,

Asking, "What Lamp had Destiny to guide

"Her little Children stumbling in the Dark?"

And---"A blind Understanding!" Heav'n replied.


34

Then to this earthen Bowl did I adjourn

My Lip the secret Well of Life to learn:

And Lip to Lip it murmur'd---"While you live

"Drink!---for once dead you never shall return."


35

I think the Vessel, that with fugitive

Articulation answer'd, once did live,

And merry-make; and the cold Lip I kiss'd

How many Kisses might it take---and give!


36

For in the Market-place, one Dusk of Day,

I watch'd the Potter thumping his wet Clay:

And with its all obliterated Tongue

It murmur'd---"Gently, Brother, gently, pray!"


37

Ah, fill the Cup:---what boots it to repeat

How Time is slipping underneath our Feet:

Unborn TO-MORROW, and dead YESTERDAY,

Why fret about them if TO-DAY be sweet!


38

One Moment in Annihilation's Waste,

One Moment, of the Well of Life to taste---

The Stars are setting and the Caravan

Starts for the Dawn of Nothing---Oh, make haste!


39

How long, how long, in infinite Pursuit

Of This and That endeavour and dispute?

Better be merry with the fruitful Grape

Than sadden after none, or bitter, Fruit.


40

You know, my Friends, how long since in my House

For a new Marriage I did make Carouse:

Divorced old barren Reason from my Bed,

And took the Daughter of the Vine to Spouse.


41

For "IS" and "IS-NOT" though with Rule and Line,

And "UP-AND-DOWN" without, I could define,

I yet in all I only cared to know,

Was never deep in anything but---Wine.


42

And lately, by the Tavern Door agape,

Came stealing through the Dusk an Angel Shape

Bearing a Vessel on his Shoulder; and

He bid me taste of it; and 'twas---the Grape!


43

The Grape that can with Logic absolute

The Two-and-Seventy jarring Sects confute:

The subtle Alchemist that in a Trice

Life's leaden Metal into Gold transmute.


44

The mighty Mahmud, the victorious Lord,

That all the misbelieving and black Horde

Of Fears and Sorrows that infest the Soul

Scatters and slays with his enchanted Sword.


45

But leave the Wise to wrangle, and with me

The Quarrel of the Universe let be:

And, in some corner of the Hubbub coucht,

Make Game of that which makes as much of Thee.


46

For in and out, above, about, below,

'Tis nothing but a Magic Shadow-show,

Play'd in a Box whose Candle is the Sun,

Round which we Phantom Figures come and go.


47

And if the Wine you drink, the Lip you press,

End in the Nothing all Things end in ---Yes---

Then fancy while Thou art, Thou art but what

Thou shalt be---Nothing---Thou shalt not be less.


48

While the Rose blows along the River Brink,

With old Khayyam the Ruby Vintage drink:

And when the Angel with his darker Draught

Draws up to Thee---take that, and do not shrink.


49

'Tis all a Chequer-board of Nights and Days

Where Destiny with Men for Pieces plays:

Hither and thither moves, and mates, and slays,

And one by one back in the Closet lays.


50

The Ball no Question makes of Ayes and Noes,

But Right or Left, as strikes the Player goes;

And He that toss'd Thee down into the Field,

*He* knows about it all---He knows---HE knows!


51

The Moving Finger writes; and, having writ,

Moves on: nor all thy Piety nor Wit

Shall lure it back to cancel half a Line,

Nor all thy Tears wash out a Word of it.


52

And that inverted Bowl we call The Sky,

Whereunder crawling coop't we live and die,

Lift not thy hands to *It* for help---for It

Rolls impotently on as Thou or I.


53

With Earth's first Clay They did the Last Man's knead,

And then of the Last Harvest sow'd the Seed:

Yea, the first Morning of Creation wrote

What the Last Dawn of Reckoning shall read.


54

I tell Thee this---When, starting from the Goal,

Over the shoulders of the flaming Foal

Of Heav'n Parvin and Mushtara they flung,

In my predestin'd Plot of Dust and Soul


55

The Vine had struck a Fibre; which about

If clings my Being---let the Sufi flout;

Of my Base Metal may be filed a Key,

That shall unlock the Door he howls without


56

And this I know: whether the one True Light,

Kindle to Love, or Wrathconsume me quite,

One Glimpse of It within the Tavern caught

Better than in the Temple lost outright.


57

Oh, Thou, who didst with Pitfall and with Gin

Beset the Road I was to wander in,

Thou wilt not with Predestination round

Enmesh me, and impute my Fall to Sin?


58

Oh, Thou, who Man of baser Earth didst make,

And who with Eden didst devise the Snake;

For all the Sin wherewith the Face of Man

Is blacken'd, Man's Forgiveness give---and take!


KUZA-NAMA ("Book of Pots.")

59

Listen again. One Evening at the Close

Of Ramazan, ere the better Moon arose,

In that old Potter's Shop I stood alone

With the clay Population round in Rows.


60

And, strange to tell, among that Earthen Lot

Some could articulate, while others not:

And suddenly one more impatient cried---

"Who *is* the Potter, pray, and who the Pot?"


61

Then said another---"Surely not in vain

"My Substance from the common Earth was ta'en,

"That He who subtly wrought me into Shape

"Should stamp me back to common Earth again."


62

Another said---"Why, ne'er a peevish Boy,

"Would break the Bowl from which he drank in Joy;

"Shall He that *made* the Vessel in pure Love

"And Fancy, in an after Rage destroy!"


63

None answer'd this; but after Silence spake

A Vessel of a more ungainly Make:

"They sneer at me for learning all awry;

"What! did the Hand then of the Potter shake?"


64

Said one---"Folk of a surly Tapster tell

"And daub his Visage with the Smoke of Hell;

"They talk of some strict Testing of us---Pish!

"He's a Good Fellow, and 't will all be well."


65

Then said another with a long-drawn Sigh,

"My Clay with long oblivion is gone dry:

"But, fill me with the old familiar Juice,

"Methinks I might recover by-and-bye!"


66

So while the Vessels one by one were speaking,

One spied the little Crescent all were seeking:

And then they jogg'd each other, "Brother! Brother!

"Hark to the Porter's Shoulder-knot a-creaking!"


67

Ah, with the Grape my fading Life provide,

And wash my Body whence the Life has died,

And in the Windingsheet of Vine-leaf wrapt,

So bury me by some sweet Garden-side.


68

That ev'n my buried Ashes such a Snare

Of Perfume shall fling up into the Air,

As not a True Believer passing by

But shall be overtaken unaware.


69

Indeed the Idols I have loved so long

Have done my Credit in Men's Eye much wrong:

Have drown'd my Honour in a shallow Cup,

And sold my Reputation for a Song.


70

Indeed, indeed, Repentance oft before

I swore---but was I sober when I swore?

And then and then came Spring, and Rose-in-hand

My thread-bare Penitence apieces tore.


71

And much as Wine has play'd the Infidel

And robb'd me of my Robe of Honour---well,

I often wonder what the Vintners buy

One half so precious as the Goods they sell.


72

Alas, that Spring should vanish with the Rose!

That Youth's sweet-scented Manuscript should close!

The Nightingale that in the Branches sang,

Ah, whence, and whither flown again, who knows!


73

Ah Love! could thou and I with Fate conspire

To grasp this sorry Scheme of Things entire,

Would not we shatter it to bits---and then

Re-mould it nearer to the Heart's Desire!


74

Ah, Moon of my Delight who Know'st no wane

The Moon of Heav'n is rising once again:

How oft hereafter rising shall she look

Through this same Garden after me---in vain!


75

And when Thyself with shining Foot shall pass

Among the Guests Star-scatter'd on the Grass,

And in thy joyous Errand reach the Spot

Where I made one---turn down an empty Glass!


TAMAM SHUD (It is completed.)

And now the modified and added version which is the Text of

the Fifth Edition (1889).

1

Wake! For the Sun, who scatter'd into flight

The Stars before him from the Field of Night,

Drives Night along with them from Heav'n, and strikes

The Sultan's Turret with a Shaft of Light.

Edward FitzGerald's Translation.


2

Before the phantom of False morning died,

Methought a Voice within the Tavern cried,

"When all the Temple is prepared within,

"Why nods the drowsy Worshiper outside?"

3

And, as the Cock crew, those who stood before

The Tavern shouted---"Open then the Door!

"You know how little while we have to stay,

"And, once departed, may return no more."


4

Now the New Year reviving old Desires,

The thoughtful Soul to Solitude retires,

Where the WHITE HAND OF MOSES on the Boug

Puts out, and Jesus from the Ground suspires.


5

Iram indeed is gone with all his Rose,

And Jamshyd's Sev'n-ring'd Cup where no one knows;

But still a Ruby kindles in the Vine,

And many a Garden by the Water blows.


6

And David's Lips are lockt; but in divine

High-piping Pehlevi, with "Wine! Wine! Wine!

"Red Wine!"---the Nightingale cries to the Rose

That sallow cheek of hers to incarnadine.


7

Come, fill the Cup, and in the fire of Spring

Your Winter-garment of Repentance fling:

The Bird of Time has but a little way

To flutter---and the Bird is on the Wing.


8

Whether at Naishapur or Babylon,

Whether the Cup with sweet or bitter run,

The Wine of Life keeps oozing drop by drop,

The Leaves of Life keeps falling one by one.


9

Each Morn a thousand Roses brings, you say:

Yes, but where leaves the Rose of Yesterday?

And this first Summer month that brings the Rose

Shall take Jamshyd and Kaikobad away.


And Look - A thousand Blossoms

And look - a thousand blossoms with the day
Woke - and a thousand scatter'd into clay:
And this first summer month that brings the rose
Shall take Jamshed and Kaikobad away.


But Come With old Khayyam, And Leave

But come with old Khayyam, and leave the lot
Of Kaikobad and Kaikhosru forgot!
Let Rustam lay about him as he will,
Or Hatim Tai cry supper - heed them not.


With Me Along Some Strip

With me along some strip of herbage strown
That just divides the desert from the sown,
Where name of slave and sultan scarce is known,
And pity Sultan Mahmud on his throne.


Here With A Loaf Of Bread

Here with a loaf of bread beneath the bough,
A flask of wine, a book of verse - and thou
Beside me singing in the wilderness-
And wilderness is paradise enow.


How Sweet Is Moral Sovranty

"How sweet is mortal sovranty!" - think some
Others - "How blest the paradise to come!"
Ah, take the cash in hand and waive the rest;
Oh, the brave music of a distant drum.


Look To The Rose That Blows About Us

Look to the rose that blows about us - "Lo,
"Laughing", she says, "into the world I blow:
"At once the silken tassel of my purse
"Tear, and its treasure on the garden throw."


The Worldly Hope Men Set Their Hearts Upon

The worldly hope men set their hearts upon
Turns ashes - or it prospers; and anon,
Like snow upon the desert's dusty face
Lighting a little hour or two - is gone.


And Those Who Husbanded The Golden Grain

And those who husbanded the golden grain,

And those who flung it to the winds like rain,

Alike to no such aureate earth are turn'd

As, buried once, men want dug up again.


Think, In This Batterer'd Caravanserai!

Think, in this batter'd caravanserai

Whose doorways are alternate night and day,

How sultan after sultan with his pomp

Abode his hour or two, and went his way.


They Say The Lion....

They say the lion and the lizard keep

The courts where Jamshed gloried and drank deep:

And Bahram, that great hunter - the wild ass

Stamps o'er his head, and he lies fast asleep.


I Sometimes Think....

I sometimes think that never blows so red

The rose as where some buried Caeser bled;

That every hyacinth the garden wears

Dropt in its lap from some once lovely head.


And This Delightful Herb

And this delightful herb whose tender green

Fledges the river's lip on which we lean-

Ah, lean upon it lightly! for who knows

From what once lovely lip it springs unseen!


Ah, My Beloved, Fill The Cup

Ah, my beloved, fill the cup that clears

Today of past regrets and future fears-

Tomorrow?- Why, tomorrow I may be

Myself with yesterday's sev'n thousand years.


Lo! Some We Loved....

Lo! some we loved, the loveliest and best

That time and fate of all their vintage prest,

Have drunk their cup a round or two before,

And one by one crept silently to rest.


And We, That Now Make Merry

And we, that now make merry in the room

They left, and summer dresses in new bloom,

Ourselves must we beneath the couch of earth

Descend, ourselves to make a couch - for whome?


Ah, Make The Most Of...

Ah, make the most of what we yet may spend,

Before we too into the dust descend;

Dust into dust, and under dust, to lie,

Sans wine, sans song, sans singer, and - sans end!


Alike For Those Who For Today Prepare

Alike for those who for today prepare,

And those that after a tomorrow stare,

A muezzin from the tower of darkness cries

"Fools! your reward is neither here nor there!"


Why, All The Saints And Sages....

Why, all the saints and sages who discuss'd

Of the two worlds so learnedly, are thrust

Like foolish prophets forth; their words to scorn

Are scatter'd, and their mouths are stopt with dust.


Oh, Come With Old Khayyam, and...

Oh, come with old Khayyam, and leave the wise

To talk; one thing is certain, that life flies;

One thing is certain, and the rest is lies;

The flower that once has blown for ever dies.


Up From Earth's Centre Through The Seventh Gate

Up from earth's centre through the seventh gate

I rose, and on the throne of Saturn sate,

And many knots unravel'd by the road;

But not the knot of human death and fate.


Myself When Young....

Myself when young did eagerly frequent

Doctor and saint, and heard great argument

About it and about:but evermore

Came out by the same door as in I went.


With Them The Seed Of Wisdom Did I Sow

With them the seed of wisdom did I sow,

And with my own hand labour'd it to grow:

And this was all the harvest that I reap'd-

"I came like water, and like wind I go."


Into This Universe, And.....

Int this universe, and why not knowing,

No whence, like water willy-nilly flowing:

And out of it, as wind along the waste,

I know not whither, willy-nilly blowing.


What, Without Asking, Hither Hurried Whence?

What, without asking, hither hurried whence?

And, without asking, whither hurried hence!

Another and another cup to drown

The memory of this impertinence!
PART 1PART 1