MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, March 3, 2011

New research provides insight into link between sunlight, vitamin D3, MS risk and severity-Nghiên cứu mới về bệnh đa xơ cứng


New research provides insight into link between sunlight, vitamin D3, MS risk and severity

3. March 2011 05:09

Nghiên cứu mới giúp hiểu rõ mối liên hệ giữa ánh sáng mặt trời, vitamin D, nguy cơ đa xơ cứng và mức độ trầm trọng.

Ngày 3 tháng 3 năm 2011. 05:09

New research into the neurodegenerative disease, Multiple Sclerosis (MS) offers new insight into the link between sunlight, vitamin D3, and MS risk and severity. The research, published in the European Journal of Immunology, studies the relationship between the sunlight-dependent vitamin D3 hormone, immune cells, and the risk and severity of autoimmunity in an experimental model.

Nghiên cứu mới về căn bệnh thoái hóa thần kinh, bệnh đa xơ cứng (bệnh MS) cung cấp hiểu biết mới về sự liên hệ giữa ánh sáng mặt trời, vitamin D3 với nguy cơ và mức độ nghiêm trọng của bệnh MS. Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Miễn dịch học Châu Âu đề cập đến mối liên hệ giữa hóc-môn vitamin D3 phụ thuộc ánh sáng mặt trời, các tế bào miễn dịch, với nguy cơ và mức độ nghiêm trọng của tự miễn dịch trong một mô hình thực nghiệm.

Expensive first-line treatments for MS modestly reduce the frequency of autoimmune attacks but do not slow disease progression, when the patient's immune system operates against the body's own tissues. More expensive second-line treatments slow disease progression but carry high risks.

Điều trị lựa chọn đầu tiên mà vốn tốn kém đối với bệnh MS chỉ làm giảm tần suất các đợt tấn công miễn dịch nhưng không làm chậm sự tiến triển của bệnh, khi hệ miễn dịch của bệnh nhân hoạt động chống lại chính các mô của cơ thể. Điều trị chỉ định thứ hai tốn kém hơn thì làm chậm lại tiến triển của bệnh nhưng lại có nguy cơ cao.

The origin of MS attacks remains unknown. However, new research indicates that a patient's vitamin D3 supply (derived mainly from sunlight exposure) is strongly related to disease activity; the fewest attacks and slowest progression occurred in patients with the highest vitamin D3 supplies. This research suggests that increasing vitamin D3 supplies might be a safe, effective and inexpensive therapy for MS.

Nguyên nhân gây ra bệnh MS vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới chỉ ra rằng sự cung cấp vitamin D3 cho bệnh nhân (chủ yếu là nhờ tiếp xúc với ánh sáng mặt trời) liên quan mật thiết đến hoạt động của bệnh, bệnh ít có các đợt tấn công nhất, và có tiến triển chậm nhất ở những bệnh nhân được cung cấp vitamin D3 nhiều nhất. Nghiên cứu này gợi ý rằng tăng cường cung cấp vitamin D3 có thể là một liệu pháp an toàn, hiệu quả và không đắt tiền trong điều trị bệnh MS.

"MS is a genetically and immunologically complex disease," said lead author Dr. Colleen Hayes from the University of Wisconsin-Madison. "It is currently incurable, but environmental factors, such as vitamin D3, may hold the key to preventing MS and reducing the impact of the disease in MS patients."

"MS là bệnh phức tạp về mặt di truyền và tự miễn," người đứng đầu nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Colleen Hayes thuộc Đại học Wisconsin-Madison cho biết: "Bệnh này hiện nay không chữa khỏi được, nhưng những yếu tố môi trường, chẳng hạn như vitamin D3, có thể đóng vai trò quan trọng trong ngăn ngừa bệnh MS và giảm thiểu tác động của bệnh ở những bệnh nhân bị bệnh MS."

Dr Hayes' team originally suggested that the sunlight dependent hormone D3 (1,25-dihydroxyvitamin D3) may restrain the autoimmune attacks that cause MS based on the strong negative correlation between sunlight exposure and MS prevalence, the need for UV light to catalyze vitamin D3 formation, and the presence of receptors for the vitamin D3 hormone in T lymphocytes. They proposed that the vitamin D3 hormone might act on these receptors to control the T lymphocytes responsible for autoimmunity.

Nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Hayes ngay từ đầu cho rằng hóc-môn D3 (1,25-dihydroxyvitamin D3) phụ thuộc ánh sáng mặt trời có thể hạn chế các cơn tấn công tự miễn gây ra bệnh MS dựa trên mối tương quan tiêu cực rõ rệt giữa tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và tỷ lệ lưu hành của bệnh MS, nhu cầu về tia UV để xúc tác hình thành vitamin D3, và sự hiện diện của các thụ thể cho hóc-môn vitamin D3 trong tế bào lympho T. Họ cho rằng hóc-môn vitamin D3 có thể hoạt động trên những thụ thể này để kiểm soát tế bào lympho T mà vốn là nguyên nhân của tự miễn.

"Our new study investigated the protective effects of the vitamin D3 hormone in an experimental model of MS when the hormone receptor was either present or absent in T lymphocytes. We found that the hormone's protective effects were only evident when these receptors were present in autoimmune T lymphocytes. Our new data suggest that an action of the vitamin D3 hormone directly on pathogenic T cells leads to elimination of these cells," said Hayes. Actions of the vitamin D3 hormone on other immune cells have not been ruled out, but such actions were not sufficient for protection from autoimmunity if the hormone could not act on the pathogenic T cells.

Bà Hayes nói: "Nghiên cứu mới của chúng tôi điều tra về các tác dụng bảo vệ của hóc-môn vitamin D3 trong một mô hình thực nghiệm bệnh MS khi các thụ thể hóc-môn hiện diện hay vắng mặt trong các tế bào lympho T. Chúng tôi phát hiện thấy tác dụng bảo vệ của hóc-môn chỉ rõ rệt khi các thụ thể có mặt trong tế bào lympho T tự miễn. Dữ liệu mới của chúng tôi gợi ý rằng một tác động của các hóc-môn vitamin D3 trực tiếp lên tế bào T gây bệnh dẫn đến việc loại bỏ những tế bào này." Hoạt động của các hóc-môn vitamin D3 trên các tế bào miễn dịch khác chưa được loại trừ, nhưng hoạt động như vậy chưa đủ để bảo vệ khỏi bệnh tự miễn nếu hormone không thể hoạt động trên các tế bào T gây bệnh.

This information is important because it provides a plausible biological explanation for the negative correlation between UV light exposure and MS disease risk and severity," concluded Hayes. "My research group and others around the world are building the scientific knowledge base needed to devise vitamin D-based strategies to prevent and treat MS" she adds. "There are many uncertainties and unanswered questions. However, understanding how sunlight and vitamin D3 may be working at the molecular level contributes greatly to our knowledge base and brings us closer to the goal of preventing this debilitating disease."

“Thông tin này rất quan trọng vì nó cung cấp một các giải thích sinh học hợp lý đối với các mối tương quan tiêu cực giữa sự tiếp xúc với ánh sáng tia cực tím với nguy cơ mắc phải và mức độ nghiêm trọng của bệnh đa xơ cứng," bà Hayes kết luận. "Nhóm nghiên cứu của tôi và những nhóm khác trên thế giới đang đề ra các cơ sở kiến thức khoa học cần thiết cho việc lấy vitamin D làm giải pháp để ngăn ngừa và điều trị bệnh MS", Bà còn cho biết thêm.

"Vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn và những câu hỏi chưa được trả lời." Tuy nhiên, sự hiểu biết về việc làm thế nào ánh sáng mặt trời và vitamin D3 có thể hoạt động ở cấp độ phân tử đóng góp rất lớn vào cơ sở kiến thức của chúng ta và mang chúng ta đến gần mục tiêu ngăn ngừa căn bệnh suy nhược này. "

Translated by Đặng Bảo Ngọc-class Y2B group

e-mail: anhhunglangquen2000@gmail.com

Người dịch: Đào Đặng Bảo Ngọc-lớp Y2B

e-mail: anhhunglangquen2000@gmail.com