MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, February 27, 2011

Sleep habits linked to fat gain in younger adults - Thói quen ngủ có liên quan đến tăng mỡ ở người trẻ tuổi


Sleep habits linked to fat gain in younger adults - Thói quen ngủ có liên quan đến tăng mỡ ở người trẻ tuổi

New York (Reuters Health) - Younger adults who get either little sleep or a lot of it may see a greater expansion in their waistlines over time, a study published Monday suggests.

New York (Reuters Health) – Một nghiên cứu được xuất bản vào hôm thứ hai cho thấy: thanh niên nếu ngủ hoặc quá ít hoặc quá nhiều thì đều thấy có sự mở rông ngày càng tăng của vòng bụng.

Researchers found that among black and Hispanic adults younger than 40, those who typically slept for five hours or less each night had a greater accumulation of belly fat over the next five years, versus those who averaged six or seven hours.

Các nhà nghiên cứu thấy rằng thanh niên gốc Phi gốc Tây Ban Nha dưới 40 tuổi, thường ngủ năm giờ hoặc ít hơn mỗi đêm sẽ một sự tích lũy mỡ bụng gia tăng trong năm năm tới, so với những người trung bình ngủ từ sáu đến bảy giờ.

Those who logged eight hours or more in bed each night also showed a bigger fat gain -- but it was less substantial than that seen in "short sleepers."

Những người ngủ tám giờ hoặc nhiều hơn trên giường mỗi đêm cũng cho thấy một sự tăng chất béo - nhưng nó lại ít hơn đáng kể so với nhìn thấy "những người ngủ ít."

The study, reported in the journal Sleep, does not prove that too little or too much sleep directly leads to excess fat gain. But the findings support and extend those of other studies linking sleep duration -- particularly a lack of sleep -- to weight gain and even to higher risks of diabetes and heart disease.

Nghiên cứu được báo cáo trong tạp chí Sleep không chứng minh được ngủ quá ít hoặc quá nhiều trực tiếp dẫn đến việc tăng chất béo quá mức. Nhưng những phát hiện đã hỗ trợ và mở rộng những nghiên cứu khác đó liên quan đến thời gian ngủ - đặc biệt là sự thiếu ngủ - đến tăng cân thậm chí cả những nguy cơ cao hơn của bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch.

The study adds to past research in part because it focused on black and Hispanic Americans -- two understudied groups who are at increased risk of obesity and its related ills, said lead researcher Dr. Kristen G. Hairston, of Wake Forest University School of Medicine in Winston-Salem, North Carolina.

Nghiên cứu này bổ sung cho nghiên cứu trước đây một phần bởi vì nó tập trung vào người Mỹ gốc Phi gốc Tây Ban Nha - hai nhóm it được nghiên cứu mà lại có nguy cơ gia tăng về béo phì những bệnh liên quan đến béo phì, trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Kristen G. Hairston, của Đại học Y khoa Wake Forest tại Winston-Salem, Bắc Carolina cho biết.

It also zeroed in on the relationship between sleep and gains in abdominal fat -- both the superficial fat layers just below the skin and the "visceral" fat that surrounds the abdominal organs. Deep abdominal fat is believed to be particularly important in the risks of health conditions like diabetes, high blood pressure and heart disease, Hairston told Reuters Health.

Nó cũng phủ nhận mối quan hệ giữa giấc ngủ và tăng mỡ bụng - cả lớp mỡ bề mặt, lớp mỡ dưới da mỡ "nội tạng" bao quanh các cơ quan ở ổ bụng. M bụng nằm sâu được cho là đặc biệt quan trọng với các nguy cơ về sức khỏe như bệnh tiểu đường, huyết áp cao và bệnh tim, Hairston nói với Reuters Health.

The study included 332 African-American and 775 Hispanic-American men and women ages 18 to 81. At the outset, all reported on their sleep habits, diets, exercise levels and other lifestyle factors. The researchers used CT scans to measure participants' abdominal fat, at the start of the study and again five years later.

Nghiên cứu bao gồm 332 người Mỹ gốc Phi người Mỹ gốc Tây Ban Nha 775 người đàn ông và phụ nữ tuổi từ 18 đến 81. Từ đầu nghiên cứu, tất cả đều báo cáo về thói quen ngủ, chế độ ăn, mức độ tập thể dục và các yếu tố lối sống khác của họ. Các nhà nghiên cứu sử dụng CT scan để đo mỡ bụng của những người tham gia, khi bắt đầu nghiên cứu đo them một lần nữa năm năm sau đó.

Among participants younger than 40, the study found, those who said they slept for five hours or less each night gained more belly fat than those who averaged six or seven hours of sleep.

những người tham gia dưới 40, nghiên cứu cho thấy, những người nói rằng họ ngủ năm giờ hoặc ít hơn mỗi đêm tăng mỡ bụng nhiều hơn những người ngủ trung bình sáu hay bảy giờ.

On average, short sleepers showed a 32 percent gain in visceral fat, versus a 13 percent gain among those who slept six or seven hours per night, and a 22 percent increase among men and women who got at least eight hours of sleep each night.

Trung bình, những người ít ngủ biểu hiện một sự gia tăng 32 phần trăm mỡ nội tạng, so với mức tăng 13 phần trăm những người ngủ sáu hoặc bảy giờ mỗi đêm, một sự gia tăng 22 phần trăm trong số những người đàn ông và phụ nữ ít nhất tám giờ ngủ mỗi đêm.

A similar pattern was seen with superficial abdominal fat. Even when the researchers considered factors like calorie intake, exercise habits, education and smoking, sleep duration itself remained linked to abdominal-fat gain.

Một mẫu hình tương tự đã được phát hiện với mỡ bụng dưới da. Ngay cả khi các nhà nghiên cứu xem xét các yếu tố như lượng calo, thói quen tập thể dục, học tập và hút thuốc, thời gian ngủ tự bản thân nó vẫn có liên quan tới tăng mỡ bụng.

The findings, according to Hairston, support the belief that sleep habits affect weight, and health in general. "Sleep is an important part of your overall health -- not just in whether you're tired during the day," she said.

Những phát hiện này, theo Hairston, hỗ trợ niềm tin rằng những thói quen ngủ ảnh hưởng đến cân nặng, sức khỏe nói chung. "Giấc ngủ một phần quan trọng của sức khỏe tổng thể của bạn - không chỉ ở việc bạn có thấy mệt mỏi vào ban ngày hay không," bà cho biết.

Individuals vary in their sleep needs, so there is no one set prescription. But "extremes of sleep," such as less than five hours per night, should raise concerns, according to Hairston. "And if you're concerned about your sleep," she said, "discuss it with your healthcare provider, just as you would discuss diet or exercise."

Các cá nhân khác nhau về nhu cầu ngủ của họ, như vậy không có một sự kê đơn cố định. Nhưng "các cực đoan về giấc ngủ," như ít hơn năm giờ một đêm, cần tăng cường quan tâm, theo Hairston. "nếu bạn đang quan tâm đến giấc ngủ của bạn," nói, "hãy bàn luận với người chăm sóc sức khỏe của bạn, giống như việc bạn thảo luận về chế độ ăn uống hoặc tập thể dục."

As for why sleep duration might affect abdominal-fat gain, there are several theories.

Còn về phần tại sao thời gian ngủ có thể ảnh hưởng đến tăng mỡ bụng, một số lý thuyết.

There may be indirect effects; people who get too little sleep may be too tired during the day to exercise, while those who spend a lot of time in bed may spend less time being active, relative to people who sleep fewer hours.

Có thể tác động gián tiếp; những người nhận được quá ít ngủ có thể quá mệt mỏi trong ngày để tập thể dục, trong khi những người dành nhiều thời gian trên giường có thể dành ít thời gian vận động, so với những người ngủ ít giờ hơn.

Research also suggests that sleep loss alters people's levels of appetite-regulating hormones -- which could, in theory, spur them to overeat.

Nghiên cứu cũng cho thấy mất ngủ làm thay đổi nồng độ hormone điều hòa sự ngon miệng thể, về lý thuyết, khuyến khích họ ăn quá nhiều.

Depression, which often affects people's sleep and has been linked to weight gain, could also be a factor, Hairston noted. She and her colleagues had no information on study participants' depression symptoms.

Trầm cảm, thường ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người có liên quan đến tăng cân, cũng có thể một yếu tố, Hairston lưu ý. đồng nghiệp của bà đã không có thông tin về các triệu chứng trầm cảm của những người tham gia nghiên cứu.

translated by Hanh Hien