MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, February 21, 2011

AGO - ART GALLERY OF ONTARIO - BẢO TÀNG NGHỆ THUẬT ONTARIO


AGO - ART GALLERY OF ONTARIO - BẢO TÀNG NGHỆ THUẬT ONTARIO
http://www.ago.net/home

General Information Fact Sheet

Thông tin chung

Founded in 1900 by a group of private citizens as the Art Museum of Toronto, the Art Gallery of Ontario is one of the largest art museums in North America, with a physical facility of 583,000 square feet. The AGO expanded its facility in 2008 with an innovative architectural design by world-renowned architect Frank Gehry.

Được thành lập vào năm 1900 bởi một nhóm các công dân làm Bảo tàng Nghệ thuật của Toronto, Gallery nghệ thuật của Ontario là một trong những bảo tàng nghệ thuật lớn nhất ở Bắc Mỹ, với diện tích mặt bằng 583.000 feet vuông. AGO mở rộng cơ sở vào năm 2008 với một thiết kế kiến trúc sáng tạo của kiến trúc sư nổi tiếng thế giới Frank Gehry.

Collection

The AGO holds more than 79,000 works in its collection, which spans from 100 A.D. to the present. Highlights include:

Bộ sưu tập

AGO lưu giữ hơn 79.000 tác phẩm trong bộ sưu tập của mình, có niên đại từ năm 100 sau CN đến nay. Tác phẩm nổi bật bao gồm:

The Canadian collection vividly documents the development of the nation's art heritage since pre-Confederation, including one of the largest and finest Inuit art collections in the world. The collection includes pivotal works by Cornelius Krieghoff, Lucius O'Brien, James Wilson Morrice, Tom Thomson, the Group of Seven, David Milne, Emily Carr, Paul-Emile Borduas, Joyce Wieland, and Kenojuak Ashevak.

Bộ sưu tập Canada ghi lại một cách sinh động sự phát triển di sản nghệ thuật quốc gia kể từ thời tiền- Liên bang, bao gồm cả một trong những bộ sưu tập nghệ thuật về người Inuit lớn nhất và đẹp nhất trên thế giới. Bộ sưu tập này bao gồm các tác phẩm quan trọng của Cornelius Krieghoff, Lucius O'Brien, James Wilson Morrice, Tom Thomson, Nhóm Bảy, David Milne, Emily Carr, Paul-Emile Borduas, Joyce Wieland, và Kenojuak Ashevak.

Masterpieces of European art include works by renowned artists such as Anthony van Dyck, Thomas Gainsborough, Auguste Rodin, Claude Monet, Edgar Degas, Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Pablo Picasso and René Magritte.

Kiệt tác nghệ thuật châu Âu bao gồm các tác phẩm của các nghệ sĩ nổi tiếng như Anthony van Dyck, Thomas Gainsborough, Auguste Rodin, Claude Monet, Edgar Degas, Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Pablo Picasso và René Magritte.

The AGO maintains a comprehensive collection of Contemporary art spanning from 1960 to the present, reflecting global developments in artistic practice across all media, including painting, sculpture, works on paper, photography, projection art, and installation art. The collection is defined by strong holdings of leading Canadian artists such as David Altmejd, Brian Jungen, Francoise Sullivan, Jeff Wall, Shirley Wiitasalo, and inflected by major works by international artists such as Mona Hatoum, Gerhard Richter, Doris Salcedo, Tino Sehgal, Cindy Sherman, Richard Serra, Kara Walker, and Andy Warhol.

AGO duy trì một bộ sưu tập tổng hợp về nghệ thuật đương đại trải từ năm 1960 đến nay, phản ánh sự phát triển toàn cầu trong hoạt động nghệ thuật trên tất cả các phương tiện, bao gồm hội họa, điêu khắc, tác phẩm trên giấy, nhiếp ảnh, nghệ thuật chiếu sáng, và nghệ thuật sắp đặt. Bộ sưu tập này được xác định bởi lực lượng hùng hậu các nghệ sĩ hàng đầu của Canada như David Altmejd, Brian Jungen, Francoise Sullivan, Jeff Wall, Shirley Wiitasalo, và được đánh dấu bởi các công trình lớn của các nghệ sĩ quốc tế như Mona Hatoum, Gerhard Richter, Doris Salcedo, Tino Sehgal, Cindy Sherman, Richard Serra, Kara Walker, và Andy Warhol.

Artists represented in career-spanning depth include Iain Baxter& / N.E. Thing Co, Jack Bush, Betty Goodwin, General Idea, Robert Motherwell, Kazuo Nakamura, Greg Curnoe, and Michael Snow.

Các họa sĩ tiêu biểu có chiều sâu về nghề nghiệp bao gồm Iain Baxter & / NE Thing Co, Jack Bush, Goodwin Betty, General Idea, Robert Motherwell, Kazuo Nakamura, Greg Curnoe, và Snow Michael.

The AGO houses the world's largest public collection of works by internationally renowned British sculptor Henry Moore.

AGO lưu giữ bộ sưu tập công cộng lớn nhất thế giới các tác phẩm của nhà điêu khắc nổi tiếng người Anh Henry Moore.

A collection of more than 40,000 photographs represents the emergence of the medium in all its artistic, cultural and social diversity. Works by 19th-century British, French, American and Canadian photographers, and 20th-century modernists, including a significant group of 1850s prints by British photographer Linnaeus Tripe, one of the foremost collections of works by Czech photographer Josef Sudek, and more than 18,000 press photographs from the Klinsky Press Agency taken in the 1930s and 40s.

Một bộ sưu tập với hơn 40.000 bức ảnh chụp thể hiện sự trổi dậy của loại hình này trong tất cả sự đa dạng về nghệ thuật, văn hoá, xã hội của nó. Tác phẩm của các nhiếp ảnh gia người Anh, Pháp, Mỹ và Canada thế kỷ 19, và các nhiếp ảnh gia hiện đại thế kỷ 20, bao gồm một nhóm quan trọng các bản in những năm 1850 của nhiếp ảnh gia người Anh Linnaeus Tripe, một trong những bộ sưu tập quan trọng nhất tác phẩm của nhiếp ảnh gia Séc Josef Sudek, và hơn 18.000 ảnh báo chí từ báo chí của thông tấn xã Klinsky chụp trong những năm 1930 và 40.

The Thomson Collection at the AGO includes a broad range of works, from European to Canadian art, ship models and decorative arts. Its European collection includes 900 works from the 12th to the 19th century, featuring Peter Paul Rubens' 17th-century masterpiece, The Massacre of the Innocents. The Canadian collection includes signature works by Cornelius Krieghoff, Paul Kane, Lawren Harris, and Paul-Emile Borduas. The Thomson collection of ship models features pieces from the Napoleonic era to the 19th century, and a decorative arts collection includes more than 500 objects of international significance, including the 12th-century Malmesbury Chasse.

Bộ sưu tập Thomson tại AGO bao gồm một loạt các tác phẩm, từ nghệ thuật châu Âu đến nghệ thuật Canada, các mô hình tàu thủy và nghệ thuật trang trí. Bộ sưu tập châu Âu bao gồm 900 tác phẩm từ thế kỷ 12 đến 19, với các kiệt tác thế kỷ 17 của Peter Paul Rubens, Cuộc Thảm sát những người vô tội. Các bộ sưu tập của Canada bao gồm các tác phẩm ký tên của Cornelius Krieghoff, Paul Kane, Lawren Harris, và Paul-Emile Borduas. Bộ sưu tập Thomson về mô hình tàu thủy bao gồm các tàu thuyền thời Napoleon đến thế kỷ 19, và một bộ sưu tập nghệ thuật trang trí gồm hơn 500 hiện vật có ý nghĩa quốc tế, bao gồm Malmesbury Chasse thế kỷ thứ 12.

Exhibitions

As one of Canada’s most distinguished art museums, the AGO organizes and hosts a wide spectrum of major exhibitions. Over the past few years, the AGO has presented:

* Emily Carr: New Perspectives on a Canadian Icon, 2007

* Andy Warhol/Supernova: Stars, Deaths and Disasters 1962–1964, 2006

* Catherine the Great: Arts for the Empire - Masterpieces from the Hermitage Museum, Russia, 2005

* Turner, Whistler, Monet: Impressionist Visions, 2004

* Voyage into Myth: French Painting from Gauguin to Matisse, from the Hermitage Museum, 2002

* Treasures from the Hermitage Museum, Russia: Rubens and His Age, 2001

* The Courtauld Collection, 1998

* The OH!Canada Project, 1996

* From Cézanne to Matisse: Great French Paintings from The Barnes Foundation, 1994

Triển lãm

Là một trong những bảo tàng nghệ thuật tốt nhất của Canada, AGO các tổ chức và chủ trì một số lớn các cuộc triển lãm quan trọng. Trong vài năm qua, AGO đã giới thiệu:

* Carr Emily: Những nhận thức mới về tranh tượng Canada, 2007

* Andy Warhol / Supernova: Những Ngôi Sao, Chết chóc và Thảm hoạ 1962-1964, 2006

* Catherine Vỹ Đại: Nghệ thuật đế quốc - Kiệt tác từ Bảo tàng Hermitage, Nga, 2005

* Turner, Whistler, Monet: Tầm nhìn ấn tượng, 2004
* Hành trình vào Huyền thoại: Tranh Pháp từ Gauguin đến Matisse, từ bảo tàng Hermitage, 2002

* Những Kho báu từ Bảo tàng Hermitage, Nga: Rubens và thời đại, 2001

* Bộ sưu tập Courtauld, 1998

* Dự án OH!Canada,1996

* Từ Cézanne đến Matisse: Danh họa Pháp từ Quỹ Barnes năm 1994

Annual operating revenues

* $40.6 M in 2008/09

* 31.9% government funding (federal, provincial, municipal)

* 18.1% self-generated (admissions, retail, food & beverage)

* 36.3% private sector support (memberships, donations, sponsorships)

* 13.7% amortization of deferred capital contribution

KInh phí hoạt động hàng năm

* $ 40,6 triệu trong 2008/09

* 31,9% kinh phí của chính phủ (liên bang, tỉnh, thành phố)

* 18,1% tự tạo ra (vé vào cửa, bán lẻ, thực phẩm và nước giải khát)

* 36,3% khu vực tư nhân hỗ trợ (hội viên, đóng góp, tài trợ)

* 13,7% chiết khấu góp vốn chậm

Attendance

* Total attendance in 2008/09: 362,390 (subject to seasonality)

* 56% of visitors are from the GTA

* 17% of visitors are from other provinces in Canada

* 10% of visitors are from Ontario, outside the GTA

* 8% of visitors are from the U.S.

* 9% of visitors are international

Capital Expansions

1911 – Acquired The Grange building and property through a private bequest

1918 – Opened first paintings galleries, with a connecting link to The Grange (Darling and Pearson Architects)

1926 – Opened Walker Court, three flanking galleries and an entrance on Dundas Street (Darling and Pearson Architects)

1935 – Two additional galleries built (Darling, Pearson & Cleveland Architects)

1974 – Expansion by John C. Parkin, Parkin Partnership, Architects and Planners (Stage I: Zacks Pavilion, Henry Moore Sculpture Centre)

1977 – Expansion by John C. Parkin, Parkin Partnership, Architects and Planners (Stage II: Canadian Wing)

1993 – Expansion by Barton Myers/KPMB Architects (Stage III: Joey and Toby Tanenbaum Sculpture Atrium; Marvin Gelber Print and Drawing Study Centre)

2002 – AGO announces Transformation AGO project – Gehry International Architects

2005 – Construction commences on the Transformation AGO expansion project, designed by Gehry International Architects, Inc.

2008 – The transformed AGO opens to the public on November 14.

Lượng khách tham quan

* Tổng số lượt tham quan 2008/09: 362.390 (tính theo mùa)

* 56% khách tham quan là từ khu vực Toronto GTA (Greater Toronto Area (Canada)

* 17% du khách đến từ các tỉnh khác ở Canada
* 10% du khách đến từ Ontario, ngoài GTA

* 8% du khách đến từ Mỹ

* 9% du khách quốc tế

Mở rộng cơ sở

1911 - Mua tòa nhà Grange và tài sản thông qua một kế thừa tư nhân

1918 - Khai trương phòng trưng bày tranh đầu tiên, với một liên kết kết nối với The Grange (Kiến trúc sư Darling và Pearson)

1926 – Khánh thành các phòng triển lãm Walker Court trên đường Dundas Street (Kiến trúc sư Darling và Pearson)

1935 - Hai phòng trưng bày bổ sung xây dựng (Kiến trúc sư Darling, Pearson & Cleveland)

1974 - Mở rộng thực hiện bởi John C. Parkin, đối tác Parkin, kiến trúc sư và nhà quy hoạch (Giai đoạn I: Gian triển lãm Zacks, Trung tâm Điêu khắc Henry Moore)

1977 - Mở rộng thực hiện bởi John C. Parkin, đối tác Parkin, kiến trúc sư và nhà quy hoạch (Giai đoạn II: Cánh nhà Canada)

1993 - Mở rộng thực hiện bởi Myers Barton / Kiến trúc sư KPMB (Giai đoạn III: Vành Điêu khắc Tanenbaum Joey và Toby Atrium; Trung tâm Nghiên cứu In và Vẽ Gelber Marvin)

2002 - AGO thông báo dự án chuyển đổi AGO - Kiến trúc sư quốc tế Gehry

2005 - Xây dựng bắt đầu vào các dự án chuyển đổi mở rộng AGO, được thiết kế bởi kiến trúc sư quốc tế Gehry, Inc

Năm 2008 - AGO chuyển đổi sẽ mở của cho công chúng vào ngày 14.

Translated by nguyenquangy@gmail.com

22 Feb 2011

http://www.ago.net/home
Most Dangerous Jobs In The World - Nghề nguy hiểm nhất thế giới

Most Dangerous Jobs In The World - Nghề nguy hiểm nhất thế giới

One thing I’d definitely wouldn’t do, whatever anyone would pay me.
But if this Chinese chick agreed to do it, at least I hope it’s worth it.

Một nghề mà tôi chắc chắn không làm dù cho người ta có trả tôi bao nhiêu đi nữa.
Nhưng nếu cô bé người Hoa này đã đồng ý làm thì ít ra tôi cũng hy vọng đó là điều đáng làm

Ice Hotel in Japan - Khách sạn băng ở Nhật bản

Ice Hotel in Japan - Khách sạn băng ở Nhật bản

A woman bathes at an outdoor bathroom of an ice hotel during a photo opportunity in the Alpha Resort-Tomamu's ice village in Shimukappu town, Japan's northern island of Hokkaido February 3, 2009. The hotel, where dining room, bed room and bath room are made out of ice, charges 80,000 yen (US$696) for two per night and provides dinner served on an ice plate.

Một người phụ nữ đang tắm tại một phòng tắm ngoài trời của một khách sạn băng trong một dịp chụp hình tại làng băng Alpha Resort-Tomamu thuộc thị trấn Shimukappu, đảo Hokkaido phía bắc Nhật Bản ngày 03 tháng 2 năm 2009. Các khách sạn, nơi phòng ăn, phòng ngủ và phòng tắm được làm từ nước đá, phí ¥ 80.000 (US $ 696) cho hai đêm lưu trú và bữa ăn tối được phục vụ trên một chiếc mâm băng.

Women are pictured taking a self portrait on the bed of a ice hotel during a photo opportunity in the Alpha Resort-Tomamu's ice village.

Phụ nữ đang tự chụp hình trên giường của một khách sạn băng trong một cơ hội chup ảnh tại làng băng Alpha Resort-Tomamu

Dinner, served on an ice plate, bữa ăn tối được phục vụ trên một chiếc mâm băng.

Women eat dinner served on an ice plate Phụ nữ dùng bữa ăn tối được phục vụ trên một chiếc mâm băng.

Happy Family- Gia đình hạnh phúc

Happy Family- Gia đình hạnh phúc

Sriracha Zoo is already popular for the unlikely friendships that have developed there between tigers and other animals like pigs and dogs. Over 400 Bengal tigers are on display at Sriracha Zoo, where they make up what is called Happy Families, with pigs and other animals. Mature tigers take naps right next to full-grown pigs, which they would normally devour without remorse. Piglets fed by tigresses, and tiger cubs by pig surrogate mothers.

Sở thú Sriracha nổi tiếng về những tình bạn hiếm có mà đã phát triển ở đó giữa hổ và các động vật khác như lợn và chó. Hơn 400 con hổ Bengal đang được trưng bày tại vườn thú Sriracha, nơi mà chúng tạo nên cái được gọi là hạnh phúc gia đình, với lợn và các động vật khác. Hổ trưởng thành ngủ ngay bên cạnh con lợn phát triển đầy đủ, mà chúng theo lẽ thường sẽ ăn tươi nuốt sống mà không hối hận. Lợn con được hổ cái cho bú, và đàn hổ con được mẹ nuôi là lợn cho bú.

Kid Playing With His Pet Anaconda-Bé chơi với vật cưng Anaconda

Kid Playing With His Pet Anaconda-Bé chơi với vật cưng Anaconda

Kid Playing With His Pet Anaconda. This Burmese python is so huge that this eight-year-old boy
from India is able to ride it like a pony. Con rắn Miến Điện khổng lồ tới mức cậu bé 8 tuổi này có thể cưỡi như cưỡi ngựa con.