MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, February 18, 2011

Lantern Fest concludes - Lễ hội đèn lồng bế mạc

on Feb 18, 2011The 3rd lantern festival aimed at celebrating the first full moon day of the Lunar New Year of the Cat concluded Wednesday night in Hoi An ancient town in central Vietnam.

Lễ hội đèn lồng lần thứ 3 chào đón Tết Nguyên Tiêu năm con Mèo đã kép lại đêm thứ tư tại phố cổ Hội An, miền Trung Việt Nam.

According to organizers, the fest attracted around 25,000 local and international visitors who enjoyed lanterns in different shapes and sizes hung along the streets in Hoi An, a UNESCO heritage site.

Theo ban tổ chức, liên hoan đã thu hút khoảng 25.000 du khách trong nước quốc tế dến thưởng thức những chiếc đèn lồng với hình dạng kích thước khác nhau treo dọc theo các đường phố Hội An, một di sản văn hóa UNESCO.

The fest also featured a lantern competition with 87 entries from 58 units across the country.

Các liên hoan cũng có một cuộc thi đèn lồng, với 87 tác phẩm từ 58 đơn vị trên cả nước.

Artworks namely “Den dan” by Huynh Van Ba, “Doc binh doi” by “Huynh Suong”, “Gom do”, “Den gom” by Le Quoc Tuan with wonderful decorations and different shapes attracted applause and attention from visitors.

Các tác phẩm nghệ thuật cụ thể là "Đèn đan" của Huỳnh Văn Ba, "Độc bình đôi" của Huỳnh Sương, "Gốm đỏ", "Đèn gm" của Quốc Tuấn với đồ trang trí tuyệt vời hình dạng khác nhau thu hút được sự hưởng ứng chú ý của du khách.

Tuan’s “Sum Vay” won the first prize in the commercial lantern category while the “Hoa Binh – hoi nhap” lantern made by Hoi An’s Tour Guide Office was awarded first prize in another category.

Tác phẩm "Sum Vầy" của Tuấn giành giải nhất trong thể loại đèn lồng thương mại trong khi đèn lồng "Hòa Bình Hội Nhp" của Văn phòng Hướng dẫn viên Hội An đã được trao giải nhất về một thể loại khác.

In the educational category, another two artworks “Ganh xuan ve tren pho” by Thanh Ha kindergarten school and “Mat mieu mung xuan” by Ha Linh secured top prize.

The organizers also gave away other 16 prizes.

Về thể loại thương mại, thêm hai tác phẩm nghệ thuật "Gánh xuân v trên ph" của trường mẫu giáo Thanh " Mặt miêu mừng xuân" của Linh cũng giành được giải thưởng hàng đầu.
Các nhà tổ chức cũng đã tặng 16 giải thưởng khác.

d

d

d

d

d

d


Mặt miêu mừng xuân - Cat's face and Spring
Đèn đan - Weaved lantern


Gov. Scott cancels high-speed rail - Thống đốc Scott hủy bỏ đường sắt cao tốc

Gov. Scott cancels high-speed rail - Thống đốc Scott hủy bỏ đường sắt cao tốcAnother developing story today.

Governor Rick Scott just announced that he is canceling a proposed high-speed train line between Tampa and Orlando and rejected more than two billion federal dollars. He says it’s too costly for Florida and taxpayers.

I’m G. G, and following are the latest developments and join us now with the news in detail.

Thời sự phát triển kinh tế hôm nay.

Thống đốc Rick Scott vừa công bố rằng ông đã hủy bỏ một dự án đường sắt cao tốc giữa Tampa và Orlando và bị khước từ hơn hai tỷ đô la của liên bang. Ông cho biết, dự án quá tốn kém đối với Florida và người nộp thuế.

Tôi là Green Glove và sau đây là diễn biến mới nhất và xin mời các bạn nghe bản tin chi tiết.

I’m Brandon.

It was just over a year ago the President Barack Obama announced a new era in high-speed rail transportation that would begin in Tampa, Florida.

Xin chào. Tôi, là Brandon.

Mới cách đây hơn một năm, Tổng thống Barack Obama đã thông báo một kỷ nguyên mới trong giao thông vận tải đường sắt tốc độ cao mà có thể bắt đầu ở Tampa, Florida.

Well, today those plans ended in Tallahasseee with the Governor’s decision to turn back the money the rail line would connect Tampa to Orlando with a stop in Lakeland and by some estimates it would have created twenty-four thousand jobs. the 2.4 billion dollars in Federal money was projected to cover ninety percent of the construction cost with private constructors picking up the remaining ten percent.

Vâng, hôm nay kế hoạch này kết thúc ở Tallahasseee khi Thống đốc, quyết định trả lại khoản tiền xây tuyến đường sắt kết nối Tampa tới Orlando với một ga đỗ tại Lakeland mà theo một số ước tính đã có thể tạo ra 24.000 việc Khoản tiền 2,4 tỷ USD của liên bang đã được dự kiến sẽ trang trải chín mươi phần trăm của chi phí xây dựng với nhà thầu tư nhân nhận tham gia mười phần trăm còn lại.

Rick Scott gave three reasons for turning down the money: Firstcapital cost overruns from the project could put Florida taxpayers on the hook for an additional $3 billion; second, ridership and revenue projections are historically overly optimistic and would likely result in ongoing subsidies this state taxpayers would have to incur. Finally if the project becomes too costly for taxpayers and is shut down the state would have to return the 2.4 billion dollars in federal funds to D.C.

Rick Scott đưa ra ba lý do tự bỏ khoản tiền: Thứ nhất, chi phí xây dựng cơ bản vượt quá ngân sách dự án sẽ buộc người nộp thuế Florida gánh cho một khoản bổ sung tỷ đồng đô-la; thứ hai, lượng người đi và doanh thu dự tính mà từ trước tới nay vốn hay tính toán hết sức lạc quan thì có khả năng sẽ dẫn đến các khoản trợ cấp liên tục mà người nộp thuế tiểu bang này sẽ phải gánh chịu. Cuối cùng nếu dự án trở nên quá đắt đỏ với người nộp thuế và phải đóng cửa thì tiểu bang sẽ phải trả lại 2,4 tỷ USD vào quỹ liên bang cho DC (chính phủ Liên bang).

Congratulations are going up to California. It’s expected that the transportation secretary will take that 2.4 billion dollars that Rick Scott turn down and award it to California for a high-speed rail line connecting San Francisco to Los Angeles.

Chúc mừng các bạn California. Người ta dự kiến rằng bộ trưởng giao thông vận tải sẽ nhận lại 2,4 tỷ USD mà Rick Scott từ chối để trao tặng cho tiểu bang California làm một tuyến đường sắt cao tốc nối San Francisco và Los Angeles.Coming up to-night on ABC action news at five we’ll show why downtown Tampa may have more to loose as a result of this announcement than any other community in Florida…

Trong chương trình tin teen ABC action lúc 5 giờ tối nay sẽ cho thấy lý do tại sao khu thị tứ Tampa có thể có nhiều thứ để mất từ thông báo này hơn bất kỳ cộng đồng khác ở Florida…Alright Thank you Brandon,

We are working on getting reactions to this news right now. We have a team of journalists following the new information work for the latest beginning to night on ABC actually starting at five and for online an ABC action news.com we also

Được rồi. Cảm ơn bạn Brandon,

Chúng tôi đang làm việc để thu thập các phản ứng với tin tức này ngay bây giờ. Chúng tôi có một đội ngũ các nhà báo theo sát những thông tin mới cho bản tin giờ chót tối nay trên ABC bắt đầu từ năm giờ và bản tin trực tuyến ABCActionnews.com, chúng tôi cũng….>THÔNG CÁO BÁO CHÍ CỦA THỐNG ĐỐC SCOTT (TOÀN VĂN)

Gov. Rick Scott Kills High-Speed Rail for Florida

February 16, 2011 11:13 A.M.

By Lou Dolinar

Thống đốc Rick Scott khai tử đường sắt cao tốc cho Florida

16 tháng 2, 2011 11:13

Bài của Lou Dolinar

Florida governor Rick Scott has just rejected $2.4 billion in federal high-speed-rail funds for his state, at the same time blasting the administration’s economic policies for making the U.S, and Florida, uncompetitive. There’s nothing to add. His press release is pitch perfect:

Thống đốc Florida Rick Scott vừa từ chối 2,4 tỷ đô-la tiền quỹ liên bang tài trợ đường sắt cao tốc của tiểu bang mình, đồng thời phê phán chính sách kinh tế của chính phủ để làm cho Hoa Kỳ, và Florida, mất tính cạnh tranh. Không có gì để bàn thêm. thông cáo báo chí của ông sau đây là tiếng nói hoàn hảo:

My decision to reject the project comes down to three main economic realities:

● First — capital cost overruns from the project could put Florida taxpayers on the hook for an additional $3 billion.

Quyết định từ chối dự án của tôi căn cứ vào ba hiện thực kinh tế chính yếu sau:

● Một là - chi phí vượt quá vốn dự án có thể đặt người nộp thuế Florida một gánh bổ sung thêm 3 tỷ USD.

● Second — ridership and revenue projections are historically overly-optimistic and would likely result in ongoing subsidies that state taxpayers would have to incur. (from $300 million – $575 million over 10 years) — Note: The state subsidizes Tri-Rail $34.6 million a year while passenger revenues covers only $10.4 million of the $64 million annual operating budget.

● Thứ hai - Lượng hành khách và doanh thu dự tính mà từ trước tới nay vốn hay tính toán hết sức lạc quan thì có khả năng sẽ dẫn đến các khoản trợ cấp liên tục mà người nộp thuế tiểu bang này sẽ phải gánh chịu. (Từ $300 triệu đến $575,000,000 trong thời gian 10 năm) - Lưu ý: Tiểu bang trợ cấp cho Tri-Rail 34.600.000 $ một năm trong khi doanh thu hành khách chỉ đạt $10.400.000 trong tổng chi phí $64.000.000 cho hoạt động hàng năm.


● Finally — if the project becomes too costly for taxpayers and is shut down, the state would have to return the $2.4 billion in federal funds to D.C.

● Cuối cùng - nếu dự án trở nên quá tốn kém cho người nộp thuế và đóng cửa, tiểu bang sẽ phải trả lại $2,4 tỷ cho quỹ liên bang (cho DC)

● The truth is that this project would be far too costly to taxpayers and I believe the risk far outweighs the benefits.

● Sự thật là đây sẽ là dự án quá đắt tiền đối với người nộp thuế và tôi tin rằng nguy cơ vượt quá xa lợi ích.

● Historical data shows capital cost overruns are pervasive in 9 out of 10 high speed rail projects and that 2/3 of those projects inflated ridership projections by an average of 65 percent of actual patronage.

● Dữ liệu lịch sử cho thấy chi phí xây dựng cơ bản vượt mức là phổ biến ở 9 trong số 10 dự án đường sắt cao tốc và rằng 2/3 dự án thổi phồng thêm số hành khách dự tính, trung bình là 65 phần trăm số hành khách thực tế.

● It is projected that 3.07 million people will use the train annually. Keep in mind that Amtrak’s Acela train in Washington, D.C., Boston, Philadelphia, New York and Baltimore only had 3.2 million riders in 2010. And that market’s population is 8 times the size of the Tampa/Orlando market.

● Dự kiến rằng 3.7 triệu người sẽ đi tàu hàng năm. Hãy nhớ rằng tàu Acela Amtrak ở Washington, DC, Boston, Philadelphia, New York và Baltimore chỉ có 3.2 triệu người đi trong năm 2010. Và dân số của thị trường đó gấp 8 lần dân số thị trường Tampa/Orlando.


● President Obama’s high-speed rail program is not the answer to Florida’s economic recovery.

● chương trình đường sắt của Tổng thống Obama tốc độ cao không phải là câu trả lời cho phục hồi kinh tế của Florida.

● We must make investments in areas where we will get a return for the shareholders – Florida’s taxpayers.

● Chúng ta phải thực hiện đầu tư vào các lãnh vực nơi chúng tôi sẽ nhận được một khoản lãi để trả lại cho các cổ đông – những người nộp thuế Florida.

● Rather than investing in a high-risk rail project, we should be focusing on improving our ports, rail and highway infrastructure to be in a position to attract the increased shipping that will result when the panama canal is expanded when the free trade agreements with Colombia and Panama are ratified and with the expansion of the economies of central and south America.

● Thay vì đầu tư vào một dự án đường sắt có nguy cơ cao, chúng ta nên tập trung vào việc cải thiện các cảng, cơ sở hạ tầng đường sắt, đường bộ cao tốc của chúng ta và được ở một vị thế mà thu hút được việc vận chuyển gia tăng sẽ xảy ra khi kênh Panama được mở rộng khi các hiệp định thương mại tự do với Colombia và Panama được phê duyệt và với sự mở rộng của các nền kinh tế của miền Trung và Nam Mỹ.

● By capturing a larger share of containerized imports entering our seaports, expanding export markets for Florida businesses and emerging as a global hub for trade and investment we can create up to an additional 143,000 jobs according to a recent chamber of commerce study

● Bằng cách chiếm được một phần thị phần lớn hàng nhập khẩu trong container vào cảng biển của chúng ta, việc mở rộng thị trường xuất khẩu cho các doanh nghiệp Florida và vươn lên thành một trung tâm thương mại và đầu tư toàn cầu, chúng ta có thể tạo lên đến 143.000 việc làm thêm theo một nghiên cứu gần đây của phòng thương mại.

● It is absolutely critical that we make smart investments with taxpayer dollars, whether state or federal, and I believe our state will be better served by spending these funds on projects that will benefit Florida and not turn into a spending boondoggle.

● Điều tối quan trọng là chúng ta thực hiện đầu tư thông minh với những đồng đô la của người nộp thuế, cho dù tiểu bang hay liên bang, và tôi tin rằng tiểu bang của chúng ta sẽ được phục vụ tốt hơn bằng cách chi tiêu những khoản tiền này vào các dự án sẽ làm lợi cho Florida và không biến thành một chi tiêu lãng phí.

● The answer is to reduce government spending, cut government’s leash on our state’s job creators and then hold that government accountable for the investments it makes.

● Câu trả lời là giảm chi tiêu chính phủ, hãy cắt dây xích của chính phủ trên cổ những người tạo công ăn việc làm của tiểu bang chúng ta và để chính phủ chịu trách nhiệm về các khoản đầu tư mà chính phủ thực hiện.

● That is what I was elected to do and that is how I plan to govern. Let’s get to work!

● Đó là những việc tôi đã được người dân bầu lên để làm và đó là cách tôi dự định điều hành. Hãy bắt tay làm việc!

Xayaburi Dam? - Đập Xayaburi?

Xayaburi Dam? - Đập Xayaburi?

The Mekong River, downstream of the proposed Xayaburi dam site

The Mekong River, downstream of the proposed Xayaburi dam site (Pianporn Deetes)

Sông Mê-kông, hạ lưu của các tuyến đập dự kiến Xayaburi (Pianporn Deetes)The scenic rapids, strong currents, and complex ecosystems of the mighty Mekong River in the remote province of Xayaburi in Northern Laos are the spawning grounds of rich migratory fisheries that feed millions of people along the entire length of the river. Beneath the sparkling sand beaches, exposed during the dry season, thousands of gold-panning families find a vital source of income, supplementing their fishing and farming that helps meet their daily needs.

Các ghềnh thác, dòng chảy mạnh ngoạn mục, và các hệ sinh thái phức tạp của dòng Mê-kông hùng vĩ thuộc tỉnh Xayaburi xa xôi của Bắc Lào là nơi sinh sản của các loài thuỷ sản di cư phong phú nuôi sống hàng triệu người dân ở dọc theo toàn bộ chiều dài của con sông. Bên dưới những bãi cát lấp lánh, lộ ra vào mùa khô, hàng ngàn gia đình đãi cát tìm vàng như một nguồn thu nhập quan trọng, bổ sung cho đánh cá và làm nông, giúp đáp ứng nhu cầu hàng ngày của họ.

However, this way of life is now threatened. Since 2007, Ch. Karnchang, one of Thailand’s largest construction companies, has been preparing plans to build a massive 1,260 MW dam on the Mekong River’s mainstream at the Kaeng Luang rapids, 30 kilometers from Xayabouri town. This dam would affect thousands of local people directly, and millions more indirectly due to its impact on the Mekong River and its interconnected ecosystems.

Tuy nhiên, lối sống này bây giờ đang bị đe dọa. Từ năm 2007, Ch. Karnchang, một trong những công ty xây dựng lớn nhất của Thái Lan, đã chuẩn bị kế hoạch xây dựng con đập lớn 1.260 MW trên chính thượng nguồn sông Mekong, tại ghềnh Kaeng Luang, cách thị trấn Xayabouri 30 km. Đập này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hàng ngàn người dân địa phương, và gián tiếp đến hàng triệu người do tác động của nó lên sông Mê-kông và các hệ sinh thái liên thông của dòng song này.

The Xayaburi dam, if built, will block critical fish migration routes to the Mekong’s upper stretches as far upstream as Chiang Saen in northern Thailand that is an important spawning ground for the critically endangered Mekong Giant Catfish. The dam would destroy the river’s complex local ecosystems that serve as important fish habitats for local and migratory species. The dam would also disrupt sediment and nutrient cycles in the Mekong River, which has already been partially affected by the Upper Mekong dams in China.

Đập Xayaburi, nếu được xây dựng, sẽ chặn đường di cư quan trọng của cá đến các đoạn sông trên thượng nguồn của song Mê-kông như Chiang Saen ở bắc Thái Lan mà là nơi sinh sản quan trọng cho loài cá ba-sa khổng lồ của Mê-kông đang có nguy cơ tuyệt chủng cực kỳ lớn. Các đập sẽ phá hủy các hệ sinh thái địa phương phức tạp của dòng sông, vốn đóng vai trò như nơi cư trú quan trọng cho các loài cá địa phương và di cư. Các con đập cũng sẽ phá vỡ chu kỳ trầm tích và dinh dưỡng trong sông Mekong, mà vốn đã bị ảnh hưởng một phần bởi các đập tại thượng nguồn sông Mê-kông ở Trung Quốc.

In June 2010, Thailand’s electricity utility, EGAT, signed an initial agreement with Ch. Karnchang to purchase over 95% of the Xayaburi dam’s electricity. At least four Thai banks, Kasikorn Bank, Bangkok Bank, Krung Thai Bank, and Siam Commercial Bank, have expressed their interest in providing loans to the Xayaburi dam, despite its massive environmental and social costs.

Tháng 6 năm 2010, điện lực Thái Lan, EGAT đã ký một thỏa thuận ban đầu với Ch. Karnchang mua trên 95% điện của đập Xayaburi. Có ít nhất bốn ngân hàng Thái Lan: Ngân hàng Kasikorn, Ngân hàng Bangkok, Krung Thai Bank, và Ngân hàng Thương mại Siam, đã bày tỏ sự quan tâm của họ trong việc cung cấp các khoản vay cho đập Xayaburi, bất chấp trả giá lớn về môi trường và xã hội.

In September 2010, the Xayaburi Dam became the first mainstream dam to enter to be submitted for approval by the region's governments through a regional decision-making process called the "Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement" (PNPCA), facilitated by the Mekong River Commission (MRC). A regional decision on whether or not to build this dam will be made as early as March 2011. Due to the massive risk and impacts associated with the Xayaburi and other Mekong mainstream dams, a Strategic Environmental Assessment report published in October 2010 by the MRC recommends that decision-making on these dams be deferred for 10 years. Despite this clear recommendation, the decision-making process continues to move forward.

Tháng 9 năm 2010, đập Xayaburi trở thành đập chính đầu tiên được trình lên các chính phủ trong khu vực chấp thuận thông qua một quá trình ra quyết định gọi là "Quy chế Thông báo – Tham vấn và Đồng thuận trước" (PNPCA), được Ủy ban sông Mê-kông (MRC) tạo điều kiện. Một quyết định khu vực về việc có nên hay không xây đập này sẽ được thực hiện vào đầu tháng 3 năm 2011. Do nguy cơ lớn và những tác động liên quan tới đập Xayaburi và các đập trên dòng chính khác của Mê-kông, một Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược được công bố vào tháng Mười 2010 của MRC khuyến cáo rằng việc ra quyết định về các đập này được hoãn lại trong 10 năm. Bất chấp đề xuất rõ ràng này, quá trình ra quyết định tiếp tục tiến về phía trước.

Together with our partners the Thai People’s Network for the Mekong and the Save the Mekong Coalition, International Rivers is calling on the Thai government to withdraw its support for the project and seek better energy solutions to protect the Mekong River, which is a lifeline for millions in the region.

Cùng với các đối tác của chúng tôi người Thái, Mạng lưới sông Mê-kông và Liên minh Bảo vệ song Mê-kông, tổ chức sông quốc tế kêu gọi chính phủ Thái Lan phải rút hỗ trợ cho dự án và tìm kiếm giải pháp năng lượng tốt hơn để bảo vệ sông Mê-kông, nguồn sống của hàng triệu người trong khu vực.

http://www.internationalrivers.org/node/5655