MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, February 17, 2011

"Dance Monkeys Dance" by Ernest Cline - Khỉ Nhảy múa

"Dance Monkeys Dance" by Ernest Cline - Khỉ Nhảy múa
There are billions of galaxies in the observable universe
And each of them contains hundreds of billions of stars
In one of these galaxies
Orbiting one of these stars
Lies a little blue planet

Có hàng tỷ thiên hà trong vũ trụ mà ta có thể quan sát được
Và mỗi thiên hà trong số đó có chứa hàng trăm tỷ ngôi sao
Ở một trong những thiên hà đó
Quay quanh một trong những ngôi sao này
có một hành tinh xanh nhỏ bé

And this planet is run by a bunch of monkeys
Now these monkeys don't think of themselves as monkeys
They don't even think of themselves as animals
In fact, they love to list all the things that they think
separate them from the animals:

Và hành tinh này được điều hành bởi một nhóm khỉ
Bây giờ những con khỉ này không nghĩ mình là khỉ
Họ thậm chí không nghĩ mình là động vật
Quả thực, họ thích liệt kê tất cả những điều mà họ nghĩ đã tách họ ra khỏi động vật:

Opposable thumbs
Self-awareness
They use words like Homo Erectus and Australopithecus
You say Toe-mate-o, I say Toe-motto

They're animals all right
They're monkeys
Monkeys with high-speed digital fiber-optic technology
But monkeys nevertheless

Ngón tay cái tiếp xúc được với các ngón tay còn lại
Tự nhận thức
Họ sử dụng những từ như Homo erectus (Người đứng thẳng) và Ốt-xtra-lô-pi-têch
Bạn nói Toe-mate-o, tôi nói Toe-motto
Họ là động vật, thế thôi
Họ là những con khỉ
Những con khỉ với công nghệ cáp quang kỹ thuật số tốc độ cao
Nhưng vẫn là khỉ

I mean, they're clever
You've got to give them that
The Pyramids, skyscrapers, phantom jets,
the Great Wall of China
That's all pretty impressive
For a bunch of monkeys


Tôi muốn nói, họ thông minh
Bạn phải cho họ biết rằng
Kim tự tháp, nhà chọc trời, máy bay phản lực con ma, Vạn lý Trường Thành của Trung Quốc
Tất cả đều khá ấn tượng
Đối với một nhóm khỉ

Monkeys whose brains have evolved
to such an unmanageable size
that it's now pretty much impossible
for them stay happy for any length of time
In fact, they're the only animals that think
they're supposed to be happy
All of the other animals can just be

Khỉ có bộ não đã tiến hóa
tới cái kích thước không thể quản lý được đến nỗi
bây giờ khó mà nó có thể
còn hạnh phúc trong chút thời gian nữa
Quả thực, họ là những động vật duy nhất có suy nghĩ rằng họ (sinh ra để hưởng) hạnh phúc
Tất cả các loài động vật khác cũng có thể được như thế

But it's not that simple for the monkeys
You see, the monkeys are cursed with consciousness
And so the monkeys are afraid
So the monkeys worry
The monkeys worry about everything
but mostly about what all the other monkeys think

Nhưng nó không phải là điều đơn giản cho những con khỉ
Bạn thấy, những con khỉ đang bị nguyền rủa với ý thức
Và thế là những con khỉ sợ hãi
Và thế là những con khỉ lo lắng
Những con khỉ lo lắng về tất cả mọi thứ
nhưng lo nhiều nhất là về những gì tất cả những con khỉ khác nghĩ

Because the monkeys desperately want to fit in
with the other monkeys
Which is pretty hard to do
because a lot of the monkeys hate each other
This is really what separates them from the other animals

Bởi vì những con khỉ rất muốn hòa hợp
với những con khỉ khác
mà đó là điều khá khó làm
bởi vì rất nhiều con khỉ ghét nhau
Đây thực sự cái đã tách họ ra khỏi các loài động vật khác

These monkeys hate
They hate monkeys that are different
Monkeys from different places
Monkeys who are a different color
You see, the monkeys feel alone
All six billion of them


Những con khỉ này căm ghét
Họ ghét con khỉ khác họ
Khỉ từ những nơi khác
Khỉ có màu khác
Bạn thấy đấy, những con khỉ cảm thấy cô đơn
Tất cả sáu tỷ khỉ

Some of the monkeys pay another monkey
to listen to their problems
The monkeys want answers
and the monkeys know they're going to die
So the monkeys make up gods and then they worship them

Một số các con khỉ trả tiền cho một con khỉ
để lắng nghe vấn đề của họ
Những con khỉ muốn có câu trả lời
và những con khỉ biết họ sẽ qua đời
Vì vậy, khỉ tạo ra thần thần thánh và sau đó tôn thờ họ

Then the monkeys start to argue
over whose made-up god is better
Then the monkeys get really pissed off
and this is usually when the monkeys decide
that it's a good time to start killing each other
So the monkeys wage war

Rồi, những con khỉ bắt đầu tranh luận
thần thánh do ai làm ra là tốt hơn
Rồi, những con khỉ thực sự nổi cáu
và điều này thường xảy ra khi những con khỉ quyết định
đã đến lúc bắt đầu giết hại lẫn nhau
Thế là Những con khỉ gây chiến tranh

The monkeys make hydrogen bombs
The monkeys have got their entire planet
wired up to explode
The monkeys just can't help it

Some of the monkeys play to a sold out crowd of other monkeys

Những con khỉ làm bom khinh khí
Những con khỉ buộc dây toàn bộ hành tinh của họ cho cháy nổ
Những con khỉ không thể kìm nén lại
Một số khỉ chơi trò mua chuộc đám đông những con khỉ khác

The monkeys make trophies
and then they give them to each other
Like it means something
Some of the monkeys think they've got it all figured out
Some of the monkeys read Nietzsche
The monkeys argue about Nietzsche
without ever giving any consideration to the fact that Nietzsche
was just another monkey


Những con khỉ lập giải thưởng
rồi sau đó trao tặng cho nhau
Có vẻ như nó có một ý nghĩa gì đó
Một số khỉ nghĩ rằng họ đã ngộ ra tất cả
Một số khỉ đọc Nietzsche
Những con khỉ tranh luận về Nietzsche
mà không bao giờ đưa ra xem xét nào về việc Nietzsche
đích thị chỉ là một con khỉ khác

The monkeys make plans
The monkeys fall in love
The monkeys have sex
and then they make more monkeys
The monkeys make music
and then the monkeys dance
Dance, monkeys, dance

Những con khỉ lập kế hoạch
Những con khỉ yêu đương
Những con khỉ làm tình
và sau đó họ làm ra nhiều khỉ hơn
Những con khỉ sáng tác âm nhạc
rồi khỉ múa
nhảy múa, trò khỉ, nhảy múa

The monkeys make a hell of a lot of noise
The monkeys have so much potential
if they would only apply themselves
The monkeys shave the hair off of their bodies
in blatant denial of their true monkey nature
The monkeys build giant monkey hives that they call "cities"

Những con khỉ gây ồn đinh tai
Những con khỉ có rất nhiều tiềm năng
nếu chịu khó áp dụng bản thân mình
Những con khỉ cạo sạch long ra khỏi cơ thể mình

trắng trợn phủ nhận bản chất khỉ đích thực của họ
Những con khỉ xây dựng những tổ khỉ khổng lồ mà họ gọi là "thành phố"

The monkeys draw a lot of imaginary lines in the dirt
The monkeys are running out of the oil
which is what fuels their precarious civilization
The monkeys are polluting and raping their planet
like there's no tomorrow

Những con khỉ đã vẽ nhiều đường tưởng tượng trển đất
Những con khỉ đang hết dầu
đó là cái cung cấp năng lượng cho nền văn minh bấp bênh của họ
Những con khỉ đang gây ô nhiễm và cưỡng hiếp hành tinh của họ thể như không còn ngày mai

The monkeys like to pretend that everything is just fine
Some of the monkeys actually believe that the entire universe was created for their benefit
As you can see . . . these are some messed up monkeys
These monkeys are at once the ugliest
and the most beautiful creatures on the planet
And the monkeys don't want to be monkeys
They want to be something else
But they're not.

Những con khỉ thích giả vờ rằng mọi thứ đều tốt đẹp
Một số khỉ lại thực sự tin rằng cả vũ trụ này
được tạo ra vì lợi ích của họ
Như bạn có thể thấy… đây là những con khỉ sai lầm
Những con khỉ này lập tức thành những con xấu nhất
và những sinh vật đẹp nhất hành tinh này
Và những con khỉ không muốn làm khỉ nữa

Họ muốn làm một cái gì khác
Nhưng họ không làm được

Translated by nguyenquang

Hue 18 Feb 2010

http://www.michaelyee.org/wisdom/dance-monkey-dance

Nasruddin and the philosopherNasruddin and the philosopher

Once a renowned philosopher and moralist was traveling through Nasruddin’s village when he asked him where there was a good place to eat. He suggested a place. And the scholar, hungry for conversation, invited Mullah Nasruddin to join him. Much obliged, Mullah Nasruddin accompanied the scholar to a nearby restaurant, where they asked the waiter about the special of the day.

“Fish! Fresh! Fish!” replied the waiter.

“Bring us two,” they answered.

A few minutes later, the waiter brought out a large platter with two cooked fish on it, one of which was quite a bit smaller than the other. Without hesitating, Mullah Nasruddin cooked the larger of the fish and put in on his plate. The scholar, giving Mullah Nasruddin a look of intense disbelief, proceed to tell him that what he did was not only blatantly selfish, but that it violated the principles of almost every known moral, religious, and ethical system. Mullah Nasruddin calmly listened to the philosopher’s extempore lecture patiently, and when he had finally exhausted his resources, Mullah Nasruddin said,

“Well, Sir, what would you have done?”

“I, being a conscientious human, would have taken the smaller fish for myself.”

“And here you are, Mullah Nasruddin said, and placed the smaller fish on the gentleman’s plate.”

The funniest of street performers - Biểu diễn đường phố nhộn nhất

The funniest of street performers - Biểu diễn đường phố nhộn nhất

Mother and daughter doctor-heroes: Hawa Abdi &Deqo Mohamed - Mẹ và Con là Bác sỹ Anh hùng

Mother and daughter doctor-heroes: Hawa Abdi &Deqo Mohamed - Mẹ và Con là Bác sỹ Anh hùng


Dale Dougherty: We are makers - Chúng ta là những người chế tác

Dale Dougherty: We are makers - Chúng ta là những người chế tác


It’s more blessed to give than to receive - Phúc cho ai ban cho hơn là nhận lãnh

It’s more blessed to give than to receive - Phúc cho ai ban cho hơn là nhận lãnh

AUDIO


A young man, a student in one of the universities, was one day taking a walk with a Professor who was commonly called the student’s friend, from his kindness to those who waited on his instructions.

Một hôm, có một chàng sinh viên trẻ tuổi tại một trường đại học nọ đi dạo với một vị giáo sư mà thường được gọi là người bạn của sinh viên, vì ông luôn luôn tận tâm giáo huấn những trò hiếu học.

As they went along, they saw lying in the path a pair of old shoes, which they supposed to belong to a poor man who was employed in a field close by, and who had nearly finished his day’s work.

Đang đi, họ nhìn thấy trên đường một đôi giày cũ, mà họ nghĩ là của một bác tá điền nghèo đang làm thuê trên một thửa ruộng gần đó, và bác đã gần như sắp làm xong một ngày công.

The student turned to the professor, saying: “Let us play the man a trick: we will hide his shoes, and conceal ourselves behind those bushes, and wait to see his perplexity when he cannot find them.”

Anh sinh viên quay sang phía giáo sư, nói: "Thầy trò ta hãy đùa người tá điền kia một tí: chúng ta sẽ giấu giày của bác ấy, và núp đằng sau những bụi cây kia, chờ xem bác ấy lúng túng thế nào khi không thể tìm thấy đôi giày của mình."

“My young friend, ” answered the professor, “we should never amuse ourselves at the expense of the poor. But you are rich, and may give yourself a much greater pleasure by means of this poor man. Put a coin in each shoe, and then we will hide ourselves and watch how this affects him.”

"Anh bạn trẻ ơi," giáo sư trả lời, "chúng ta không nên tìm vui trên sự nghèo khổ của người khác. Nhưng khi bạn đang giàu có, bạn có thể tạo cho mình môt niềm vui lớn hơn nhiều nhờ những người nghèo khó. Hãy đặt một đồng xu vào trong mỗi chiếc giày, và sau đó chúng ta sẽ ẩn mình và xem việc này tác động đến bác ấy như thế nào."

The student did so and they both placed themselves behind the bushes close by. The poor man soon finished his work, and came across the field to the path where he had left his coat and shoes.

Anh sinh viên làm theo lời thầy và cả hai núp sau mấy bụi cây gần đấy. Người tá điền làm xong việc sớm, rồi băng qua thửa ruộng đến con đường nơi bác đã để lại áo khoác và giày của mình.

While putting on his coat he slipped his foot into one of his shoes, but feeling something hard, he stooped down to feel what it was, and found the coin. Astonishment and wonder were seen upon his countenance. He gazed upon the coin, turned it around, and looked at it again and again.

Trong khi mặc áo khoác, bác xỏ chân vào chiếc giày thứ nhất, nhưng chạm phải một cái gì cưng cứng, bác cúi xuống, xem nó là cái gì và tìm thấy đồng xu. Vẻ kinh ngạc và thắc mắc hiện ra trên mặt. Bác chăm chú nhìn đồng xu, mân mê nó, và ngắm nó hoài, nhìn nó mãi.

He then looked around him on all sides, but no person was to be seen. He now put the money into his pocket, and proceeded to put on the other shoe; but his surprise was doubled on finding the other coin.

Sau đó bác nhìn ra xung quanh, nhưng tuyệt không thấy bóng người. Bác bỏ tiền vào túi, và tiếp tục mang chiếc giày thứ hai, nhưng sự ngạc nhiên đã tăng gấp đôi khi bác tìm thấy một đồng xu khác.

His feelings overcame him; he fell upon his knees, looked up to the heavens and uttered aloud a fervent thanksgiving in which he spoke of his wife who was sick and helpless, and his children without bread, whom this timely bounty, from some unknown hand, would save from perishing.

Cảm xúc dâng trào, bác tá điền quỳ xuống, ngước lên trời cao và thốt lên lời thành tâm cảm tạ, trong đó bác kể về người vợ của mình đang bị bệnh và không làm lụng được gì, con cái thì không có cái ăn, những đồng xu ai đó đã cho thật đúng lúc sẽ cứu sống gia đình bác.

The student stood there deeply affected, and his eyes filled with tears. “Now,” said the professor, are you not much better pleased than if you had played your intended trick?”

Anh sinh viên đứng đó, xúc động sâu sắc, mắt anh nhòa lệ. Vị giáo sư nói, "Bây giờ, anh có thấy vui nhiều hơn so với trò chơi dự định của anh không?"

The youth replied, “You have taught me a lesson which I will never forget. I feel now the truth of these words, which I never understood before: “It’s more blessed to give than to receive.”

http://qisas.com/articles/286/1/Better-to-Give/Page1.html

Chàng thanh niên trả lời: "Thầy đã dạy em một bài học mà em không bao giờ quên. Bây giờ em đã hiểu những lời của thầy mà trước đây em không hiểu: "Phúc cho ai ban cho hơn là nhận lãnh."

Translated by nguyen nu hanh hien 17 Feb 2011


Success of a farmer - Thành công của một nông dân

Success of a farmer - Thành công của một nông dân

There was a farmer who grew superior quality, award-winning corn in his farm. Each year, he entered his corn in the state fair where it won honors and prizes.

One year a newspaper reporter interviewed him and learned something interesting about how he grew his corn. The reporter discovered that the farmer shared his seed corn with his neighbours.

“How can you afford to share your best seed corn with your neighbours when they are entering corn in the competition with yours each year?” The reporter asked. “Why brother ? ”

The farmer replied, “Didn’t you know? The wind picks up pollen grains from the ripening corn and swirls it from field to field. If my neighbours grow inferior, sub-standard and poor quality corn, cross-pollination will steadily degrade the quality of my corn. If I have to grow good corn, I must help my neighbours to grow good corns too.”

The farmer gave a superb insight into the connectedness of life. His corn cannot improve unless his neighbours’ corn also improves. So it is in the other dimensions and areas of life !

Those who choose to be in harmony must help their neighbours and colleagues to be at peace. Those who choose to live well must help others live well too. The value of a life is measured by the lives it touches…

Success does not happen in isolation; it is most often a participatory and collective process. So share the good practices, ideas and new knowledge with your family, friends, team members and neighbours and all. As they say: “Success breeds Success.”

Are you a carrot, an egg, or a coffee bean? - Cả rốt, trứng hay hay cà phê đây?


Are you a carrot, an egg, or a coffee bean? - Cả rốt, trứng hay hay cà phê đây?

A certain daughter complained to her father about her life and how things have been so hard for her. She did not know how she was going to make it and she wanted to give up. She was tired of fighting and struggling. It seemed that just as one problem was solved another arose.

Her father, a chef, took her to the kitchen, filled three pots with water and placed the fire on high. Soon the three pots came to a boil. In one he placed carrots, in the other he placed eggs, and the last he placed ground coffee beans. He let them sit and boil, without saying a word.

The daughter sucked her teeth and impatiently wondered what he was trying to do. She had problems, and he was making this strange concoction. In half an hour he walked over to the stove and turned down the fire. He pulled the carrots out and placed them in the bowl. He pulled the eggs out and placed them in the bowl. Then he ladled the coffee out and placed it in a bowl.

Turning to her he asked. “Darling what do you see?

“Smartly, she replied. “Carrots, eggs, and coffee.

http://silviahartmann.com/background-tile/images/01-carrot-background.jpg

He brought her closer and asked her to feel the carrots. She did and noted that they were soft. He then asked her to take an egg and break it. After pulling off the shell, she observed the hard-boiled egg. Finally, he asked her to sip the coffee. Her face frowned from the strength of the coffee.

Humbly, she asked. “What does it mean Father?”

http://www.powereng.com/uploadedImages/Projects/coffee%20beans%202.jpg

He explained. “Each of them faced the same adversity, 212 degrees of boiling water. However each reacted differently. The carrot went in strong, hard, and unrelenting. But after going through boiling water, it softened and became weak. The egg was fragile. A thin outer shell protected a liquid center. But after sitting through the boiling water, it’s inside became hardened. The coffee beans are unique however. After they were in the boiling water, it became stronger and richer.

Which are you, he asked his daughter? When adversity knocks on your door, how do you respond? Are you a carrot, an egg, or a coffee bean?

Are you the carrot that seems hard, but with the smallest amount of pain, adversity, or heat you wilt and become soft with no strength.

Are you the egg, which starts off with a malleable heart? A fluid spirit. But after a death, a divorce, an accident you became hardened and stiff. Your shell looks the same, but you are so bitter and tough with a stiff spirit and heart, internally.

Or are you like the coffee bean? The bean does not get its peak flavor and robust until it reaches 212 degrees Fahrenheit. When the water gets the hottest, it just tastes better.

When things are there worst, you get better. When people talk the most, your praises increase. When the hour is the darkest, trials are there greatest, your worship elevates to another level. How do you handle adversity?


The Fisherman - Người ngư phủ

The Fisherman - Người ngư phủ
http://www.hickerphoto.com/data/media/29/old_fishing_boat_sc0213.jpg

An investment banker was at the pier of a small coastal village when a small boat with just one fisherman docked. Inside the small boat were several large yellow fin tuna. The investment banker complimented the fisherman on the quality of his fish and asked how long it took to catch them.

The fisherman replied, “Only a little while.”

The investment banker then asked, “Why didn’t you stay out longer and catch more fish?”

The fisherman said, “With this I have more than enough to support my family’s needs.”

The investment banker then asked, “But what do you do with the rest of your time?”

The fisherman said, “I sleep late, fish a little, play with my children, take siesta with my wife, stroll into the village each evening and spend time with my family, I have a full and busy life.”

The investment banker scoffed, “I am a Harvard MBA and could help you. You should spend more time fishing; and with the proceeds, buy a bigger boat: With the proceeds from the bigger boat you could buy several boats. Eventually you would have a fleet of fishing boats. Instead of selling your catch to a middleman you would sell directly to the processor; eventually opening your own cannery. You would control the product, processing and distribution. You would need to leave this small coastal fishing village and move to a big town and eventually to the the city where you will run your ever-expanding enterprise.”

The fisherman asked, “But, how long will this all take?”

To which the investment banker replied, “15 to 20 years.”

“But what then?” asked the fisherman.

The investment banker laughed and said that’s the best part. “When the time is right you would announce an IPO and sell your company stock to the public and become very rich, you would make millions.”

“Millions?…Then what?”

The investment banker said, “Then you would retire. Move to a small coastal fishing village where you would sleep late, fish a little, play with your kids, take siesta with your wife, stroll to the village in the evenings and spend time with your family.”

The Health Benefits of Red Wine - Vang Đỏ có lợi cho sức khỏe

The Health Benefits of Red Wine - Vang Đỏ có lợi cho sức khỏe
The Health Benefits of Red Wine

Can wine really improve our health and increase longevity? Scientists are beginning to say "Yes!" Supposing that the theory is true -- which wines give us the most bang for the buck?

Rượu có thực sự giúp chúng ta cải thiện sức khỏe và tăng tuổi thọ? Các nhà khoa học bắt đầu nói “Có!” Giả sử lý thyết này là đúng – thì loại rượu nào mang lại tác dụng tốt nhất cho chúng ta?

Researchers have found that red wines rich in flavonoids are best for our health. Flavonoids are best known for their antioxidant qualities and help the body resist such maladies as allergens, viruses and carcinogens.

Các nghiên cứu đã phát hiện rằng rượu vang đỏ mà vốn giàu hợp chất flavonoid rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Hợp chất flavonoid được biết đến nhiều nhất do tác dụng chống oxy hóa và giúp cơ thể đề kháng nhiều (tác nhân gây) bệnh như dị nguyên, virus và các chất gây ung thư.

Red wines also contain anxioxidants, which help the body resist cancer and cardiovascular disease. Cabernet Sauvignon, Petit Syrah and Pinot Noir contain the highest concentrations of antioxidants and flavonoids.

Rượu vang đỏ cũng chứa các chất chống oxy hóa, giúp cơ thể chống lại ung thư và bệnh tim mạch. Cabernet Sauvignon, Petit Syrah và Pinot Noir có hàm lượng cao các chất chống oxy hóa và flavonoid.

Other red wines such as Merlots and red Zinfandels contain fewer flavonoids, but more than most white wines. So, the best bet for drinking wine for our health is to stick to the dryer red wines. Just because wine contains components that are central to good health doesn't give us a free rein to get plastered every night. Don't overdo it -- but adding a glass of wine to your daily diet can definitely make a difference to our health.

Các loại rượu vang đỏ khác như Merlots và Zinfandels Đỏ có chứa ít loại flavonoid hơn, nhưng nhiều hơn hầu hết các loại rượu vang trắng. Vì vậy, cách thử uống rượu vì sức khỏe tốt nhất là chỉ dùng vang đỏ mạnh mà thôi. Chỉ vì rượu có chứa các thành phần có lợi cho sức khỏe mà cho phép chúng ta tự do say xỉn mỗi tối là điều không nên. Chớ nên lạm dụng rượu – nhưng thêm một ly rượu vang vào chế độ ăn hàng ngày của bạn chắc chắn có thể tạo nên sự khác biệt đối với sức khỏe.

Paracelsus, the noted 16th-century Swiss physician wrote, "Wine is a food, a medicine and a poison - it's just a question of dose." As with almost any food or drink, wine consumed in large doses can be a detriment to our health.

Paracelsus, bác sĩ người Thụy Sĩ ở thế kỷ 16 đã viết, "Rượu là một thực phẩm, một loại dược thuốc men và cũng là một độc chất – vấn đề là ở liều lượng". Cũng như bất kỳ loại thức ăn hoặc đồ uống nào, uống rượu nhiều có thể gây tổn hại đến sức khỏe.

Most health officials agree that one or two four-ounce glasses of wine per day can be beneficial to men, while women should limit their consumption to one four ounce serving per day.

Hầu hết các cán bộ y tế đồng ý rằng một hoặc hai ly (chứa) bốn ounce rượu vang mỗi ngày có thể có lợi cho nam giới, trong khi phụ nữ nên hạn chế tiêu thụ xuống một ly bốn ounce mỗi ngày.

Cardiovascular expert, Professor Roger Corder, has spent years studying the evidence of health benefits from red wine. In his new book, "The Wine Diet," he says he is convinced that most of us should include red wine in our everyday lifestyle.

Giáo sư Roger Corder, chuyên gia tim mạch, đã dành nhiều năm nghiên cứu những bằng chứng về lợi ích đối với sức khỏe của rượu vang đỏ. Trong cuốn sách mới của mình, “Các chế độ dung rượu”, ông nói ông tin rằng hầu hết chúng ta nên đưa rượu vang đỏ vào trong lối sống hàng ngày.

Corder discovered what he eventually labeled the "French Paradox." Specifically, he wondered why the French have a lower rate of heart disease despite the fact that their diet was extremely rich in fats. He concentrated his research on the southwest portion of France, where life expectancy seemed to be highest.

Corder đã khám phá ra điều mà cuối cùng ông đặt tên là “Nghịch lý của người Pháp”. Cụ thể, ông thắc mắc tại sao người Pháp có tỉ lệ mắc bệnh tim thấp hơn mặc dù chế độ ăn uống của họ rất giàu chất béo. Ông tập trung vào nghiên cứu của mình trên vùng đất phía tây nam của nước Pháp, nơi mà tuổi thọ dường như là cao nhất.

Professor Corder discovered that the region produces very tannic local wines, which contain the highest procyanidin (antioxidant) content of any wines, worldwide. This led him to further research on the amazing medical benefits of red wine.

Giáo sư Corder phát hiện ra rằng vùng này sản xuất loại rượu địa phương có chứa nhiều tannic, nó cũng có hàm lượng procyanidin cao nhất (chất chống oxy hóa) so với bất kỳ loại rượu vang nào trên toàn thế giới. Điều này đưa ông đến nghiên cứu sâu hơn về những tác dụng y học tuyệt vời của rượu vang đỏ.

While wine may not be man's ultimate elixir or fountain of youth, it certainly behooves us to consider adding a glass of wine or two to our daily diet - and raise a "toast" to our continued good health.

Trong khi rượu có thể không phải là thần dược tối hậu của con người hoặc cội nguồn của sức trẻ, nhưng chắc rằng nó giúp chúng ta cân nhắc việc nên thêm một hoặc hai ly rượu vang vào chế độ ăn uống hàng ngày – và cùng nhau nâng ly chúc mừng vì sức khỏe lâu dài của chúng ta.

Translated by Nguyễn Ngọc Phúc

Group: 3

Class: Y2D

Email: ngocphuc_91@yahoo.com.vn

NQ’s comment: Very good translation. Pay attention to my corrections or additions

Thanks a lot

Bank your Baby's Stem Cells - It Could Save its Life - Gởi tế bào gốc của con bạn vào ngân hàng để có thể cứu sống đời cháu bé.

Bank your Baby's Stem Cells - It Could Save its Life - Gởi tế bào gốc của con bạn vào ngân hàng để có thể cứu sống đời cháu bé.
Bank your Baby's Stem Cells - It Could Save its Life


The birth of your child presents a one-time opportunity to help your family by collecting and storing your child's cord blood. That's because cord blood contains stem cells that could one day save the life of your child or of one of your child's siblings. Unlike embryonic cell cells, cord blood cells do not involve the destruction of an embryo.

Harvesting stem cells from a baby's umbilical cord blood poses no risk to mother or the child.

Sự ra đời của trẻ cho bạn một cơ hội chỉ có một lần để giúp gia đình bạn bằng cách thu thập và lưu trữ máu dây rốn của chính đứa trẻ. Đó là bởi vì máu dây rốn có chứa nguồn tế bào gốc có thể cứu sống con bạn hoặc một trong những anh chị em ruột của trẻ sau này. Không giống như những tế bào phôi thai khác, (lấy) tế bào máu dây rốn không kéo theo đến việc phá hủy phôi.

Thu hoạch tế bào gốc từ máu dây rốn của bé không gây nguy hiểm cho mẹ hoặc đứa trẻ.

Why are stem cells so amazing?

Cell Stems are so powerful because they have the amazing ability to transform and grow into other types of cells - such as blood cells or bone cells. The breakthroughs in stem cell research are some of the most important in medical history and represent a real chance to fight diseases long thought untreatable. The list of diseases that stem cells are capable of fighting continues to grow. Diseases from leukemia, heart and cardiovascular disease to brain and nervous system damage from strokes can be treated and sometimes reversed with the help of stem cells.

Tại sao các tế bào gốc lại tuyệt vời đến thế?

Các tế bào gốc rất hữ hiệu bởi vì chúng có khả năng tuyệt vời để biệt hóa và phát triển thành các loại tế bào khác - chẳng hạn như tế bào máu hoặc các tế bào xương. Những đột phá trong nghiên cứu tế bào gốc là một trong những bước tiến quan trọng nhất trong lịch sử y học và minh chứng cho một cơ hội thực sự để chống những bệnh tật mà từ lâu vẫn được cho là không thể chữa trị được. Danh sách những bệnh mà các tế bào gốc có khả năng chống lại không ngừng dài ra. Bệnh ung thư máu, tim mạch, tai biến mạch máu não và tổn thương thần kinh do cơn đột quỵ có thể điều trị được và đôi khi có thể đảo ngược tình hình nhờ sự giúp đỡ của các tế bào gốc.

Transplant patients also have a much better chance of recovery when they receive stem cells taken from themselves or from a related donor.

Bệnh nhân ghép tạng cũng có cơ hội phục hồi tốt hơn khi họ nhận được tế bào gốc lấy từ bản thân họ hoặc từ người hiến tặng có quan hệ thân tộc.

Scientists are also very excited about advances in regenerative medicine which allows medicine to repair the body with the patient's own stem cells. When these advances are realized, children whose parents saved their cord blood will be in a much better position to benefit.

Các nhà khoa học cũng rất phấn khởi về những tiến bộ trong lĩnh vực y học tái tạo cho phép tái tạo lại cơ thể với các tế bào gốc của chính bệnh nhân. Khi những tiến bộ được thực hiện, trẻ em được cha mẹ lưu giữ dây rốn sẽ có được nhiều ích lợi hơn.

How Collection Works:

Months prior to their due date, parents can contact a Cord Blood Bank and the bank will mail them a collection kit. The bank also sends collection instructions to the physician monitoring the pregnancy. After the birth, when the umbilical cord is cut, the blood left in the cord and placenta is drained into a storage bag. This process can also be performed in a c-section birth. A day or so later, the blood is sent via medical courier to the collecting bank and the stem cells are harvested and placed in a deep freeze for permanent storage until needed.

Việc thu thập tiến hành như thế nào?

Trước ngày sinh, cha mẹ có thể liên hệ với một Ngân hàng Dây Rốn và ngân hàng sẽ gửi cho họ một bộ dụng cụ để lấy máu. Ngân hàng cũng sẽ gửi hướng dẫn lấy mẫu cho các bác sĩ theo dõi việc mang thai. Sau khi sinh, khi dây rốn đã được cắt, máu còn lại trong dây và nhau thai được dẫn vào một túi bảo quản. Quá trình này cũng có thể được thực hiện trong sinh mổ lấy thai. Trong vòng một ngày hoặc trễ hơn, máu được gửi qua chuyển phát nhanh y tế tới ngân hàng thu nhận, tế bào gốc được thu hoạch và được bảo quản ở nhiệt độ lạnh thấp để lưu trữ vĩnh viễn cho đến khi cần đến.

Choosing the Right Bank: Deciding to bank your baby's cord blood is a big decision and requires some research. There are multiple factors to consider when choosing a storage facility:

Does the company have their own storage facility, or are they simply a middle man, collecting for another storage company?

Have they had samples used? Surprisingly, many cord blood storage companies have never had a sample taken from their stock. Track record is important.

Is the facility public or private?

Public Banks - cord blood from anonymous donors goes to help unrelated patients

Lựa chọn đúng Ngân hàng: Quyết định gởi máu dây rốn của con bạn vào ngân hàng là một quyết định lớn và đòi hỏi một số nghiên cứu. Có nhiều yếu tố để xem xét khi lựa chọn một cơ sở lưu trữ:

Công ty có cơ sở lưu trữ riêng của họ, hay đơn thuần họ chỉ đóng vai trò trung gian, thu thập cho một công ty lưu trữ khác?

Họ đã có mẫu được sử dụng chưa? Thật đáng ngạc nhiên, nhiều công ty lưu trữ máu dây rốn chưa bao giờ có lấy một mẫu ra khỏi nơi dự trữ. Sự theo dõi rất quan trọng.

Là cơ sở cộng đồng hay tư nhân?

Ngân hàng cộng đồng - dây rốn từ những người tặng giấu tên để giúp đỡ các bệnh nhân không có quan hệ họ hàng.

Private/Family Banks - the child whose cord blood is banked may use it for themselves or a close family member (usually a sibling)

Cord Blood banking is a safe, non-invasive way to provide these life-giving cells to your child, your family or those in need. It is like a powerful health insurance policy for your family.

Ngân hàng tư nhân / Ngân hàng gia đình - những trẻ em có máu dây rốn được gửi có thể sử dụng nó cho bản thân hoặc thành viên trong gia đình (thường là anh chị em ruột).

Ngân hàng dây rốn được xem là một phương cách an toàn không xâm nhập để cung cấp các tế bào sống cho con bạn, gia đình bạn hoặc những người cần. Nó giống như một chính sách bảo hiểm y tế tốt nhất cho gia đình bạn.


Translated by Nguyễn Ngọc Phúc, Group: 3, Class: Y2D, Email: ngocphuc_91@yahoo.com.vn

How to Banish Snoring from Your Bedroom Once and for All - Loại trừ ngáy một lần và mãi mãiHow to Banish Snoring from Your Bedroom Once and for All - Loại trừ ngáy dứt điểm

Snoring is one of the unfortunate realities of life. Most of us do it to some degree and, generally speaking, the older we get, the worse the condition gets.

Ngáy là một trong những thực tế không mong đợi trong cuộc sống. Nhìn chung, đa số chúng ta đều có ngáy ở một mức độ nào đó, và càng lớn lớn tuổi thì tình trạng này càng trở nên tồi tệ hơn.

Snoring can put a huge strain on our most important relationship in life, as the person with whom one shares their bed often suffers chronically as a result of their partner's snoring.

Ngáy có thể tạo ra sự căng thẳng lớn trong các mối quan hệ quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, khi một người ngủ chung giường với một người khác phải khổ sở quanh năm suốt tháng chỉ vì người kia ngáy.

But, snoring can also be a serious health issue. That’s because it’s the leading symptom of Obstructive Sleep Apnea* which left untreated can lead to chronic fatigue, high blood pressure, weight gain, and even heart failure and stroke.

Tuy nhiên, ngáy cũng có thể là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Bởi vì ngáy có thể là triệu chứng hàng đầu của “ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn”, mà nếu không được điều trị có thể dẫn đến sự mệt mỏi kéo dài, huyết áp cao, tăng cân, thậm chí là suy tim và đột quỵ.

So, treating snoring can make a huge difference in a person's long term health not to mention the more immediate benefits of a solid night's sleep every night and the pleasure of waking rested and ready to handle the day.

Vì vậy, điều trị ngáy có thế mang đến một sự khác biệt lớn trong sức khỏe lâu dài của một người, chưa kể đến những lợi ích tức thời là ngon giấc mỗi đêm, thức dậy thoải mái và sẵn sàng cho một ngày mới.

Unfortunately, effective treatments for snoring have been highly intrusive and expensive. They include procedures like surgery, in which a doctor cuts away or shrinks tissue in the back of the throat, or an expensive and often-times uncomfortable CPAP face mask which forces air into the lungs keeping the air passages open while you sleep.

Không may là, các cách điều trị ngáy có hiệu quả lại có tính xâm nhập cao và đắt tiền. Chúng bao gồm các thủ thuật như là phẩu thuật để cắt bỏ hoặc làm co các mô ở phía sau vòm họng, hay dùng một cái mặt nạ CPAP đắt tiền và thường không thoải mái để đưa không khí vào trong phổi giữ cho đường dẫn khí mở trong khi bạn ngủ.

One of the more popular treatments for snoring is what’s known as a Mandibular Repositioning Device (MRD), which is worn as a dental mouthpiece and works by adjusting the position of the lower jaw while you sleep. This action widens the airway in the back of the throat and the snoring noise stops immediately.

Một cách điều trị ngáy phổ biến hơn là “thiết bị tái định vị hàm dưới” (MRD), mà được mang như một cái ngàm răng trong nha khoa và hoạt động bằng cách điều chỉnh vị trí của hàm dưới trong khi bạn ngủ. Thiết bị này làm rộng đường dẫn khí ở phía sau họng và tiếng ồn chấm dứt ngay lập tức.

Like anything else, some of these appliances are inferior solutions. For example, some mouthpieces force the jaw into a closed position and, as a result, can feel uncomfortable and unnatural while sleeping. Some of them also require you to soften the material inside stiff trays by boiling them in water, and require a near-perfect bite impression for the proper fit.

Tuy nhiên cũng nhu các thiết bị khác, một số trong những thiết bị này là những giải pháp kém cỏi. Ví dụ như, một số ngàm miệng khiến hàm rơi vào vị trí đóng, và kết quả là bạn cảm thấy không thoải mái và không tự nhiên khi ngủ. Một số khác thì đòi hỏi bạn phải làm mềm vật chất bên trong những khay cứng bằng cách đun chúng trong nước, và đòi hỏi một khuôn răng cắn khớp gần như hoàn hảo để đặt chúng vào vị trí phù hợp.

MRD’s are frequently made by dentists for their patients and can cost several hundred dollars for the appliance, plus the cost of the dentist visits for fitting.

Phương pháp điều trị bằng MRD thường được nha sĩ thực hiện cho bệnh nhân và có thế tiêu tốn hàng trắm đô la cho thiết bị và chi phí lắp đặt và chỉnh sửa của nha sĩ.

That’s why experts in the field of snoring are so excited about the new “Living Hinge” ZQuiet mouthpiece. The ZQuiet mouthpiece offers several fundamental advances over traditional snoring prevention mouthpieces:

Đó là lý do tại sao các chuyên gia trong lĩnh vực ngáy rất hứng thú với thiết bị ZQuiet mouthpiece “Living Hinge” mới mẻ này. Thiết bị ngàm miệng ZQuiet cung cấp một số cải tiến cơ bản so với thiết bị ngàm miệng chống ngáy truyền thống:

- Comfort – The company’s patent pending “Living Hinge” makes this mouthpiece remarkably comfortable. It’s soft and flexible, which means you are less likely to notice that you are wearing it.

- Sự thoải mái – Công ty sở hữu bằng sáng chế “Living Hinge” làm cho thiết bị ngàm miệng trở nên thoải mái hơn nhiều. Với đặc tính mềm và đàn hồi, thậm chí người dùng sẽ không cảm thấy mình đang mang nó.

- Immediate Fit – ZQuiet has developed a universal sizing system for their product so that it fits immediately -- no boiling and molding process is required.

- Sự vừa vặn ngay lập tức – ZQuiet đã phát triển một hệ thống kích cỡ thống nhất cho tất cả sản phẩm để khách hàng có thể sự dụng ngay -- không phải đun sôi hay chỉnh sửa.

- Effectiveness – The ZQuiet mouthpiece is already being used successfully by thousands of people and, unlike most other snoring mouthpieces offered online, this one is FDA cleared to treat snoring.

- Hiệu quả – Thiết bị ngàm miệng ZQuiet đã được hàng ngàn người sử dụng thành công, và khác với hầu hết các ngàm miệng chữa ngáy được cung cấp trực tuyến khác, thiết bị này đã được cục Dược phẩm và thực phẩm FDA xác nhận để điều trị ngáy.

- Value – Perhaps the most innovative thing about the ZQuiet mouthpiece is the company’s commitment to providing its customers with a great value. The ZQuiet mouthpiece sells for less than $60.

- Giá trị – Có lẽ điều đổi mới nhất về thiết bị ZQuiet, theo như cam kết của công ty về việc cung cấp thiết bị cho khách hàng, là một giá cả hợp lý. Thiết bị ngàm miệng ZQuiet được bán với giá thấp hơn 60$.

Translated by Phạm Trọng Khôi. Class: Y2D

(Group 3) Email: kitpham@yahoo.com

Dịch giả: Phạm Trọng Khôi. Lớp: Y2D (nhóm 3) Email: kitpham@yahoo.com
CPAP face mask (continuous positive airway pressure face mask)
Mặt nạ tạo áp lực đường thở tích cực liên tục)
How Brain Training Can Make You Significantly Smarter-Luyện não có thể làm bạn thông minh hơn đáng kể.


How Brain Training Can Make You Significantly Smarter-Luyện não có thể làm bạn thông minh hơn đáng kể.
Explanation: How Brain Training Can Make You Significantly Smarter

As many people hit middle age they often start to notice that their memory and mental clarity are not what they used to be. We suddenly can't remember where we put the keys just a moment ago, or an old acquaintance's name, or the name of an old band we used to love. As the brain fades, we euphemistically refer to these occurrences as "senior moments".

Khi nhiều người đến tuổi trung niên, họ thường bắt đầu nhận thấy rằng trí nhớ và sự minh mẫn của mình không còn được như xưa. Chúng ta đột nhiên quên bẵng nơi mà vừa ít phút trước vừa đặt chìa khóa, hoặc tên một người quen cũ, hoặc tên của một ban nhạc cũ chúng ta từng yêu thích. Khi trí nhớ suy giảm dần, người ta thường thích đề cập đến nó bằng một mỹ từ là "khoảnh khắc của người cao niên".

While seemingly innocent, this loss of mental focus can potentially have a detrimental impact on our professional, social, and personal wellbeing.

Trông có vẻ như vô hại, nhưng tâm thần mất tập trung có thể ảnh hưởng bất lợi đến công việc, quan hệ xã hội, và sức khỏe lành mạnh của cá nhân.

It happens to most of us, but is it inevitable?

Điều đó xảy ra với hầu hết chúng ta, nhưng phải chăng là điều không thể tránh khỏi?

Neuroscientists are increasingly showing that there's actually a lot that can be done. It turns that the brain needs exercise in much the same way our muscles do, and the right mental workouts can significantly improve our basic cognitive functions. Thinking is essentially a process of making neural connections in the brain. To a certain extent, our ability to excel in making the neural connections that drive intelligence is inherited. However, because these connections are made through effort and practice, scientists believe that intelligence can expand and fluctuate according to mental effort.

Các nhà thần kinh học ngày càng cho thấy rằng thực ra có rất nhiều cách điều trị. Hóa ra là bộ não cũng cần được luyện tập giống hệt như luyện tập cơ bắp, và việc luyện tập tâm thần đúng cách có thể cải thiện các chức năng nhận thức cơ bản của chúng ta. Về bản chất, tư duy là một quá trình hình thành các liên kết thần kinh trong não. Ở một chừng mực nào đó, khả năng chúng ta có thể tạo ra các liên kết thần kinh mà là động lực của trí thông minh là do di truyền. Tuy nhiên, những liên kết này được tạo ra thông qua sự nỗ lực và thực hành miệt mài, chính vì thế các nhà khoa học tin rằng trí thông minh có thể được mở rộng và biến động tùy theo nỗ lực tinh thần.

Now, a new San Francisco web-based company has taken it a step further and developed the first "brain training program" designed to actually help people improve and regain their mental sharpness. Called Lumosity, it was designed by some of the leading experts in neuroscience and cognitive psychology from Stanford University.

Ngày nay, một công ty-mạng mới thành lập ở San Francisco đã thực hiện một bước tiến xa hơn và phát triển một "chương trình huấn luyện não bộ" đầu tiên nhằm mục đích giúp mọi người cải thiện và lấy lại sự sắc bén về tâm thần. Chương trình có tên gọi là Lumosity, được xây dựng bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thần kinh học và tâm lý học nhận thức từ Đại học Stanford.

Lumosity is far more than an online place to exercise your mental skills. That's because they have integrated these exercises into a web-based program that allows you to systematically improve your memory and attention skills. The program keeps track of your progress and provides detailed feedback on your performance and improvement. Most importantly, it constantly modifies and enhances the games you play to build on the strengths you are developing - much like an effective exercise routine requires you to increase resistance and vary your muscle use.

Chương trình Lumosity có nhiều hơn là một nơi trực tuyến để rèn luyện các kỹ năng tâm thần. Bởi vì các bài tập của nó đều được tích hợp vào một chương trình mạng giúp bạn cải thiện trí nhớ và kỹ năng tập trung một cách có hệ thống. Chương trình sẽ theo dõi sự tiến bộ của bạn và cung cấp các thông tin phản hồi chi tiết về thành tích và mức độ tiến bộ của bạn. Quan trọng hơn hết, nó liên tục thay đổi và tăng dần độ khó trong các trò chơi của bạn dựa trên cơ sở năng lực mà bạn đang phát triển - giống như một thói quen tập thể dục có hiệu quả yêu cầu bạn phải tăng sức chịu đựng và thay đổi cường độ sử dụng cơ bắp của bạn.

Does It Work?

Apparently it does. In randomized, controlled clinical trials Lumosity was shown to significantly improve basic cognitive functions. One study showed students improved their scores on math tests by 34% after using Lumosity for 6 weeks, significantly greater gains than those made by other students in the same class, who were not training with the Lumosity program.

Liệu rằng một chương trình như vậy có tác dụng hay không?

Dĩ nhiên là có. Trong các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, có kiểm soát, chương trình Lumosity đã cho thấy khả năng cải thiện đáng kể những chức năng nhận thức cơ bản. Một nghiên cứu cho thấy sinh viên có thể nâng cao điểm số các bài kiểm tra toán khoảng 34% sau khi sử dụng chương trình Lumosity trong 6 tuần, thành tích cao hơn hẳn so với những sinh viên khác cùng lớp không được đào tạo với chương trình Lumosity.

The company says its users have reported clearer and quicker thinking, improved memory for names, numbers, directions, etc., increased alertness and awareness, elevated mood and better concentration at work or while driving.

Công ty cho biết những người sử dụng chương trình này đã có thể biểu đạt những suy nghĩ của họ một cách nhanh chóng và rõ ràng hơn, khả năng nhớ tên, các con số, các bản chỉ dẫn,… cải thiện rõ rệt, sự minh mẫn và khả năng nhận thức tăng cao, tinh thần phấn chấn hẳn lên và có sự tập trung tốt hơn trong công việc hay trong khi lái xe.

While many of the games at Lumosity are free, a modest subscription fee is required to use the full program over the long term.

Rất nhiều trò chơi tại Lumosity là miễn phí, tuy nhiên bạn phải trả một số tiền nhất định làm lệ phí đăng ký nếu muốn sử dụng đầy đủ chương trình trong thời gian dài.

However, Lumosity is currently offering a free trial of their program to new users so that you can see how well it works before you decide to subscribe. The trial is completely free (no credit card required) and the company believes the results will speak for themselves.

Tuy vậy, Lumosity hiện giờ đang cung cấp một chương trình thử nghiệm miễn phí cho khách hàng mới nhằm mục đích giúp khách hàng có thể đánh giá tính năng của chương trình trước khi quyết định đăng ký mua. Chương trình thử nghiệm này là hoàn toàn miễn phí (không yêu cầu thẻ tín dụng) và công ty tin rằng kết quả sẽ nói lên tất cả về chất lượng của chương trình.

Translated by Nguyễn Thị Thu Diệu, class Y2B group 4 & Dương Thị Anh Thư, class Y2B group 3

Dịch giả: Nguyễn Thị Thu Diệu, lớp Y2B nhóm 4 & Dương Thị Anh Thư, lớp Y2B nhóm 3
http://static.sl.lumosity.com/admin_assets/655/original/chalkboard_challenge_game.swf