MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, February 15, 2011

Remarks by the President on Egypt - Phát biểu của Tổng thống B. Obama về Ai CậpRemarks by the President on Egypt - Phát biểu của Tổng thống B. Obama về Ai Cập

THE PRESIDENT: Good afternoon, everybody. There are very few moments in our lives where we have the privilege to witness history taking place. This is one of those moments. This is one of those times. The people of Egypt have spoken, their voices have been heard, and Egypt will never be the same.

Tổng thống: Xin chào buổi chiều tốt đẹp đến với tất cả mọi người. Trong cuộc sống của chúng ta, chỉ có một vài khoảnh khắc rất hãn hữu để làm chứng nhân chứng kiến lịch sử đang diễn ra. Đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi đó. Nhân dân Ai Cập lên tiếng, tiếng nói của họ được lắng nghe, và Ai Cập sẽ không bao giờ còn giống như trước đây.

By stepping down, President Mubarak responded to the Egyptian people’s hunger for change. But this is not the end of Egypt’s transition. It’s a beginning. I’m sure there will be difficult days ahead, and many questions remain unanswered. But I am confident that the people of Egypt can find the answers, and do so peacefully, constructively, and in the spirit of unity that has defined these last few weeks. For Egyptians have made it clear that nothing less than genuine democracy will carry the day.

Bằng cách rời bỏ quyền lực, Tổng thống Mubarak đã đáp lại lời kêu đòi khẩn thiết của dân chúng Ai Cập cho một sự thay đổi. Nhưng đây không phải là kết thúc quá trình chuyển đổi. Đó là một khởi đầu. Tôi chắc chắn sẽ có những ngày khó khăn trước mặt và nhiều câu hỏi vẫn chưa được trả lời. Nhưng tôi tin tưởng quần chúng Ai Cập có thể tìm thấy câu trả lời một cách hòa bình xây dựng, và tinh thần đoàn kết đã xác định những tuần lễ vừa qua. Nhân dân Ai Cập minh chứng rằng chỉ có nền dân chủ chân chính mới đem đến những ngày tươi sáng.

The military has served patriotically and responsibly as a caretaker to the state, and will now have to ensure a transition that is credible in the eyes of the Egyptian people. That means protecting the rights of Egypt’s citizens, lifting the emergency law, revising the constitution and other laws to make this change irreversible, and laying out a clear path to elections that are fair and free. Above all, this transition must bring all of Egypt’s voices to the table. For the spirit of peaceful protest and perseverance that the Egyptian people have shown can serve as a powerful wind at the back of this change.

Quân đội đã phục vụ trong tinh thần yêu nước, có trách nhiệm, và bây giờ sẽ phải bảo đảm rằng sự chuyển đổi đó là đáng tin cậy dưới cái nhìn của người dân Ai Cập. Điều đó có nghĩa là bảo vệ các quyền công dân, thu hồi lệnh giới nghiêm, sửa đổi Hiến pháp và luật pháp để thực hiện sự thay đổi không thể đảo ngược, đồng thời đặt ra một lộ trình rõ ràng đối với cuộc bầu cử công bằng và tự do. Trên tất cả, trong tiến trình này, mọi tiếng nói khác biệt phải được tôn trọng. Tinh thần của cuộc nổi dậy hòa bình và sự kiên trì của người dân Ai Cập có thể được coi như luồng gió vũ bão đằng sau sự thay đổi đó.

The United States will continue to be a friend and partner to Egypt. We stand ready to provide whatever assistance is necessary — and asked for — to pursue a credible transition to a democracy. I’m also confident that the same ingenuity and entrepreneurial spirit that the young people of Egypt have shown in recent days can be harnessed to create new opportunity — jobs and businesses that allow the extraordinary potential of this generation to take flight. And I know that a democratic Egypt can advance its role of responsible leadership not only in the region but around the world.

Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là một người bạn và đối tác của Ai Cập. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp bất cứ hỗ trợ nào là cần thiết – thể theo yêu cầu – để theo đuổi sự chuyển đổi đáng tin cậy về một nền dân chủ. Tôi cũng tin tưởng rằng cùng với sự khôn khéo tương tự và tinh thần doanh nghiệp mà tuổi trẻ Ai Cập đã thể hiện trong những ngày gần đây có thể được khai thác để tạo ra cơ hội mới – việc làm và doanh nghiệp cho phép thế hệ đầy khả năng phi thường này cất cánh. Tôi biết rằng một Ai Cập dân chủ có thể đóng vai trò lãnh đạo có trách nhiệm không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn thế giới.

Egypt has played a pivotal role in human history for over 6,000 years. But over the last few weeks, the wheel of history turned at a blinding pace as the Egyptian people demanded their universal rights.

Ai Cập thể hiện vai trò quan trọng trong lịch sử nhân loại hơn 6.000 năm. Nhưng trong vài tuần qua, bánh xe lịch sử đã quay với tốc độ chóng mặt khi nhân dân Ai Cập đòi hỏi những quyền phổ cập toàn thế giới của họ.

We saw mothers and fathers carrying their children on their shoulders to show them what true freedom might look like.

Chúng ta đã thấy những người mẹ và những người cha mang con cái của họ trên vai để chỉ cho chúng những gì thật sự tự do là như thế nào.

We saw a young Egyptian say, “For the first time in my life, I really count. My voice is heard. Even though I’m only one person, this is the way real democracy works.”

Chúng ta nhìn thấy một thanh niên Ai Cập nói rằng, "Lần đầu tiên trong đời, tôi thực sự quan trọng. Tiếng nói của tôi được lắng nghe. Mặc dù tôi chỉ là một con người (đơn lẻ), nhưng đây là cách thức mà nền dân chủ được thực thi".

We saw protesters chant “Selmiyya, selmiyya” — “We are peaceful” — again and again.

Chúng ta đã thấy những người biểu tình hô vang "Selmiyya, selmiyya"- "Chúng tôi rất hiền hòa" – được lặp lại nhiều lần.

We saw a military that would not fire bullets at the people they were sworn to protect.

And we saw doctors and nurses rushing into the streets to care for those who were wounded, volunteers checking protesters to ensure that they were unarmed.

Chúng ta nhìn thấy quân đội không nã súng vào những người họ đã tuyên thệ phải bảo vệ.

Và chúng ta đã thấy các bác sĩ và y tá đổ xô ra đường phố để chăm sóc những người bị thương, tình nguyện viên kiểm tra người biểu tình để bảo đảm rằng họ không mang theo vũ khí.

We saw people of faith praying together and chanting – “Muslims, Christians, We are one.” And though we know that the strains between faiths still divide too many in this world and no single event will close that chasm immediately, these scenes remind us that we need not be defined by our differences. We can be defined by the common humanity that we share.

Chúng ta đã thấy những người có đức tin cầu nguyện với nhau và cùng hô khẩu hiệu – "Hồi-giáo-hữu, Kitô hữu, Chúng tôi là một". Mặc dù chúng ta biết rằng dị biệt niềm tin tôn giáo vẫn còn chia cách nhiều người trên thế giới và chưa có sự kiện đơn lẻ nào lấp đầy vực thẳm ngay lập tức, sự kiện đó nhắc nhở rằng chúng ta không cần phải minh xác bởi những sự khác biệt. Chúng ta được xác định bởi nền nhân bản phổ quát mà mọi người cùng chia sẻ.

And above all, we saw a new generation emerge — a generation that uses their own creativity and talent and technology to call for a government that represented their hopes and not their fears; a government that is responsive to their boundless aspirations. One Egyptian put it simply: Most people have discovered in the last few days…that they are worth something, and this cannot be taken away from them anymore, ever.

Và trên hết, chúng ta đã thấy một thế hệ mới xuất hiện – thế hệ sử dụng sự sáng tạo, tài năng và kỹ thuật hiện đại để kêu gọi chính phủ đại diện cho niềm hy vọng chứ không phải nỗi lo âu của họ; một chính phủ đáp ứng các nguyện vọng chính đáng của họ. Một người Ai Cập đã nói đơn giản là: Hầu hết mọi người đã phát hiện ra trong vài ngày vừa qua… họ có một giá trị nào đó, và điều này không thể bị tước bỏ, không bao giờ nữa hết.

This is the power of human dignity, and it can never be denied. Egyptians have inspired us, and they’ve done so by putting the lie to the idea that justice is best gained through violence. For in Egypt, it was the moral force of nonviolence — not terrorism, not mindless killing — but nonviolence, moral force that bent the arc of history toward justice once more.

Đây là sức mạnh của nhân phẩm con người và nó không bao giờ có thể bị phủ nhận. Nhân dân Ai Cập đã truyền cảm hứng cho chúng ta và họ đã thực hiện bằng cách từ chối sự bịa đặt rằng công lý chỉ có thể đạt được thông qua bạo lực. Với Ai Cập, đó là đạo-đức-lực bất bạo động – không khủng bố, không chém giết dã man – nhưng là bất bạo động, đạo-đức-lực đã uốn nắn cánh cung lịch sử về hướng công lý thêm một lần nữa.

And while the sights and sounds that we heard were entirely Egyptian, we can’t help but hear the echoes of history — echoes from Germans tearing down a wall, Indonesian students taking to the streets, Gandhi leading his people down the path of justice.

Trong khi hiện trường và âm thanh nghe được hoàn toàn là Ai Cập, chúng ta không thể không nghe thấy những tiếng vọng của lịch sử – tiếng vọng từ Đức phá đổ bức tường ô nhục, các sinh viên Nam Dương xuống đường, Gandhi dẫn dắt dân tộc ông đến con đường công lý.

As Martin Luther King said in celebrating the birth of a new nation in Ghana while trying to perfect his own, “There is something in the soul that cries out for freedom.” Those were the cries that came from Tahrir Square, and the entire world has taken note.

Và như Martin Luther King đã nói trong việc kỷ niệm sự ra đời của một quốc gia mới ở Ghana trong khi cố gắng hoàn thiện chính mình, "Có điều gì đó trong tâm hồn kêu gào đòi tự do". Đó là những tiếng thét đến từ Quảng trường Tahrir và được toàn thế giới ghi nhận.

Today belongs to the people of Egypt, and the American people are moved by these scenes in Cairo and across Egypt because of who we are as a people and the kind of world that we want our children to grow up in.

Ngày hôm nay đã thuộc về quần chúng Ai Cập và nhân dân Hoa Kỳ xúc động bởi sự kiện xảy ra tại Cairo và toàn cõi Ai Cập, mang đặc tính mà chúng ta mong muốn con cháu chúng ta lớn lên trong thế giới như vậy.

The word Tahrir means liberation. It is a word that speaks to that something in our souls that cries out for freedom. And forevermore it will remind us of the Egyptian people — of what they did, of the things that they stood for, and how they changed their country, and in doing so changed the world.

Thank you.

Tahrir có nghĩa là sự giải phóng. Nó là một từ nói lên điều gì đó trong tâm hồn chúng ta muốn gào thét lên cho tự do. Và mãi mãi nó sẽ nhắc nhở chúng ta về nhân dân Ai Cập – những gì họ đã làm, những điều họ tranh đấu cho, làm thế nào họ thay đổi đất nước của họ, và trong khi làm điều đó, thay đổi cả thế giới.

Cám ơn

translated by tadzu

Ziebach County, South Dakota: America's Poorest County - Ziebach County, Hạt nghèo nhất nước Mỹ

Ziebach County, South Dakota: America's Poorest County - Ziebach County, Hạt nghèo nhất nước Mỹ
Ziebach County South Dakota America Poorest County
ZIEBACH COUNTY, S.D. — In the barren grasslands of Ziebach County, there's almost nothing harder to find in winter than a job. This is America's poorest county, where more than 60 percent of people live at or below the poverty line.
At a time when the weak economy is squeezing communities across the nation, recently released census figures show that nowhere are the numbers as bad as here – a county with 2,500 residents, most of them Cheyenne River Sioux Indians living on a reservation.
In the coldest months of the year, when seasonal construction work disappears and the South Dakota prairie freezes, unemployment among the Sioux can hit 90 percent.
Poverty has loomed over this land for generations. Repeated attempts to create jobs have run into stubborn obstacles: the isolated location, the area's crumbling infrastructure, a poorly trained population and a tribe that struggles to work with businesses or attract investors.
Now the tribe – joined by a few entrepreneurs, a development group and a nonprofit – is renewing efforts to create jobs and encourage a downtrodden population to start its own businesses.
"Many, many people make these grand generalizations about our communities and poverty and 'Why don't people just do something, and how come they can't?'" said Eileen Briggs, executive director of Tribal Ventures, a development group started by the tribe. "It's much more complicated than that."
The Cheyenne River Indian Reservation, created in 1889, consists almost entirely of agricultural land in Ziebach and neighboring Dewey County. It has no casino and no oil reserves or available natural resources.
Most towns in Ziebach County are just clusters of homes between cattle ranches. Families live in dilapidated houses or run-down trailers. Multicolored patches of siding show where repairs were made as cheaply as possible.
Families fortunate enough to have leases to tribal land can make money by raising cattle. Opportunities are scarce for almost everyone else.

Nasa’s Mars Odyssey Orbiter To Break Service Record: 3,340 Days Up There - Tàu Quỹ đạo Odyssey Sao Hỏa lập kỷ lục hoạt động 3340 ngày trên Sao Hỏa

Although it is 45 kilometers (28 miles) wide, countless layers of ice and dust have all but buried Udzha Crater. Udzha lies near the edge of the northern polar cap, and only the topmost edges of its crater rim rise above the polar deposits to hint at its circular shape.