MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, February 11, 2011

Swiss freeze possible Mubarak assets- Thụy sĩ phong tỏa những tài sản được cho là của Mubarak.

Swiss freeze possible Mubarak assets
By Catherine Bosley and Oliver Hirt
ZURICH | Fri Feb 11, 2011 1:06pm EST
ZURICH (Reuters) - Switzerland has frozen assets that may belong to Hosni Mubarak, who stepped down as president of Egypt on Friday after 30 years of rule, the foreign ministry said.

Thụy sĩ phong tỏa những tài sản được cho là của Mubarak.
Catherine Bosley và Oliver Hirt
ZURICH | Thứ sáu 11 tháng 2, 2011, 1:06pm EST
ZURICH (Reuters) - Thụy sĩ vừa phong tỏa những tài sản mà có thể thuộc sở của Hosni Mubarak, người mới vừa từ chức tổng thống Ai Cập sau 30 năm cầm quyền, bộ ngoại giao cho biết.

"I can confirm that Switzerland has frozen possible assets of the former Egyptian president with immediate effect," spokesman Lars Knuchel said soon after Mubarak bowed to 18 days of mass protests. "As a result of this measure any assets are frozen for three years."

“Tôi xác nhận rằng Thụy sĩ vừa phong tỏa những tài sản mà có thể thuộc sở của cựu Tổng thống Ai Cập với hiệu lực ngay lập tức,” phát ngôn viên Lars Knuchel nói ngay sau khi Mubarak từ chức trước cuộc phản đối kéo dài 18 ngày của quần chúng. “Do biện pháp này mà mọi tài sản sẽ bị phong tỏa trong vòng ba năm.”

He did not say how much money was involved or where it was. Assets belonging to Mubarak's associates would also be targeted so as to limit the chance of state funds being plundered, the ministry said. Mubarak and his associates would be prevented from selling or otherwise disposing of property, notably real estate.

Tuy nhiên, ông này không nói những tài sản đó trị giá bao nhiêu hoặc được cất giữ ở nơi nào. Bộ ngoại giao cho biết họ cũng sẽ chú ý đến tài sản của những người thân cận với ông Mubarak, để giới hạn khả năng thâm lạm ngân khố có thể xảy ra. Ông Mubarak và những người này không thể bán hoặc tẩu tán tài sản, đáng chú ý là bất động sản.

In recent years, Switzerland has worked hard to improve its image as a heaven for ill-gotten assets.

It has also frozen assets belonging to Tunisia's former president Zine al-Abidine Ben Ali, ousted by popular protests last month, and Ivory Coast's Laurent Gbagbo, who has refused to step down after an election which the outside world says he lost.

(Editing by Mark Trevelyan)

Những năm gần đây, Thụy sĩ đã cố gắng cải thiện hình ảnh của mình vốn bị xem là thiên đàng chuyên cất giấu những tài sản bất minh.

Thụy sĩ cũng đã phong tỏa tài sản của cựu tổng thống Tunisia Ben Ali, khi ông này bị hạ bệ bởi quần chúng nổi dậy hồi tháng rồi, và của ông Laurent Gbagbo xứ Bờ biển Ngà khi ông này không chịu rút lui sau cuộc bầu cử mà thế giới bên ngoài nói rằng ông thua cuộc.

(biên tập Mark Trevelyan)

Interesting Science Facts You Maybe Don't Know - Những sự thực khoa học có thể bạn chưa biết

Interesting Science Facts You Maybe Don't Know - Những sự thực khoa học có thể bạn chưa biết

It's time to refresh our brains with another list of fascinating factlets. These mini-facts are all science based and should be news to some readers.

Đã đến lúc phải làm mới bộ não của chúng ta với một danh sách các sự thực nho nhỏ hấp dẫn. Những sự thực nhỏ bé này đều dựa trên các cơ sở khoa học và là điều mới mẻ cho một số độc giả.
1. Raindrops are not shaped like a teardrop (as they are almost always depicted in drawings) – they are actually spherical.

1. Giọt mưa không có hình dạng như một giọt nước mắt (như luôn luôn được miêu tả trong các bức vẽ) - họ thực sự hình cầu.2. When something "sublimes" it turns directly into a gas from a solid – by passing the liquid state. This is what would happen if you throw dry-ice into a fire.

2. Khi một vật "thăng hoa" nó chuyển trực tiếp từ dạng rắn thành dạng khí – bằng cách đi qua trạng thái lỏng. Đây là điều sẽ xảy ra nếu bạn ném nước đá khô vào lửa.


3. Gorillas sleep in nests – they weave together soft foliage and bent branches from trees. Males tend to like sleeping on the ground while females like to have their nests in trees.

3. Khỉ đột ngủ trong tổ - chúng cùng nhau đan lá mềm và cành cây làm tổ. Con đực xu hướng thích ngủ trên mặt đất trong khi con cái muốn có tổ trên cây.
4. Champagne doesn't fizz because of carbon dioxide – it fizzes because of dirt or dust. In a completely smooth glass with no dust molecules in it, champagne would be completely still.

4. Champagne không sủi bọt vì khí carbon dioxide - nó sủi bọt vì bụi bẩn, bụi. Trong một ly rượu hoàn toàn tinh khiết mà không có các phân tử bụi, rượu sâm banh sẽ hoàn toàn yên tĩnh.5. Most digestion occurs, not in the stomach, but in the small intestine. This may be the reason that a person can be bulimic whilst still staying fat.

5. Phần lớn sự tiêu hóa xảy ra, không phải ở trong dạ dày, mà là trong ruột non. Đây có thể là lý do mà một người có thể bị chứng cuồng ăn trong khi vẫn người vẫn đang béo.
6. The red juice that comes out of rare steak is not blood – it is myoglobin a close relative of blood. Almost all the blood has been removed from a steak by the time it hits the market.

6. Cái nước màu đỏ chảy ra từ thịt bò tái không phải là máu - đó là myoglobin một họ hàng gần của máu. Hầu như tất cả máu đã được loại ra khỏi thịt bip-tết trước khi nó ra thị trường.
7. Plastic bags are better than paper bags for the environment. The manufacturing process that makes paper bags requires far more energy than that which produces plastic. Recycling paper bags takes more energy than recycling plastic, and paper bags take up more space in a landfill. Because landfills are usually airtight beneath the surface, paper and plastic are equally bad at biodegrading.

7. Túi nhựa là tốt hơn so với túi giấy đối với môi trường. Quy trình sản xuất túi giấy đòi hỏi năng lượng nhiều hơn sản xuất nhựa. Tái chế túi giấy dùng năng lượng nhiều hơn tái chế nhựa, và túi giấy mất không gian nhiều hơn trong một bãi rác. Bởi vì các bãi chôn lấp thường kín khí bên dưới bề mặt nên cả các giấy và nhựa đều có hại như nhau khi phân hủy.

8. Polar bears are fascinating creatures. Their fur is transparent (not white), their skin is black (not white), and when kept in warm humid environments, their fur can turn green from algae.

8. Gấu Bắc Cực là những sinh vật hấp dẫn. Lông của chúng trong suốt (không trắng), da của chúng màu đen (không trắng), và khi nuôi trong môi trường nóng ẩm, lông của chúng có thể chuyển sang màu xanh do tảo.9. Pet allergies are usually not allergies to fur but allergies to the animal's dead skin, saliva, or waste matter. Regularly cleaning pets can dramatically reduce allergies.

9. Dị ứng vật nuôi thường không phải là dị ứng với lông thú, nhưng dị ứng với lớp da chết của động vật, nước bọt, hoặc chất thải. Thường xuyên làm sạch vật nuôi có thể làm giảm dị ứng đáng kể.


10. The tongue map is a lie – you can taste all tastes on all parts of the tongue. The tongue map is derived from a discredited German paper in 1901.

10. Các bản đồ lưỡi là một sự dối trá - bạn có thể nếm tất cả các vị trên tất cả các bộ phận của lưỡi. Bản đồ lưỡi bắt nguồn từ một bài báo không uy tín của Đức từ năm 1901.
11. When you hold a shell to your ear to hear the sea, the sound you hear is actually your own blood rushing through your veins! You can use any cup shaped object to hear this effect.

11. Khi bạn giữ một vỏ ốc gần tai để nghe thấy tiếng biển, thì những âm thanh bạn nghe thực sự là giòng máu của bạn chảy qua qua tĩnh mạch! Bạn có thể sử dụng bất kỳ cái gì có dạng hình cốc để nghe được hiệu ứng này.
12. When you are alive, your brain is pink. When you die, it turns grey. While we describe the brain as "gray matter" and "white matter", this is not a true description of its color.

12. Khi bạn đang còn sống, não của bạn là màu hồng. Khi bạn chết, nó biến màu xám. Khi chúng ta mô tả não như là "chất xám" và "chất trắng", thì đó không phải là mô tả đúng về màu sắc của não.13. Mercury, the fascinating liquid metal is not the only liquid metal. Gallium is solid at room temperature but will melt if held in your hand, caesium (Cs), and francium (Fr) – the second rarest naturally occurring element, can also be liquid at or near room temperature.

13. Thủy ngân, kim loại lỏng hấp dẫn không phải là kim loại lỏng duy nhất. Gali thì rắn ở nhiệt độ phòng nhưng sẽ tan chảy nếu cầm trong tay bạn xêzi, (Cs) và franxi (Fr) - nguyên tố tự nhiên hiếm thứ hai, cũng có thể là chất lỏng tại hay gần nhiệt độ phòng.14. Dolphins don't drink water – if they drank sea water it would make them ill and potentially kill them. They get all of their liquid needs through the foods they eat.

14. Cá heo không uống nước - nếu chúng uống nước biển, nước sẽ làm cho chúng bị bệnh và có khả năng tử vong. Chúng có được tất cả các nhu cầu chất lỏng thông qua các loại thực phẩm chúng ăn.Piano On Beach Sparks Mystery - Piano trên bãi biển gợi chuyện bí ẩn

Piano On Beach Sparks Mystery - Piano trên bãi biển gợi chuyện bí ẩn

The appearance of the instrument near Biscayne Bay has prompted speculation that it may have been placed there for a music video, as a romantic date or a marketing stunt. The stretch of coast is just north of the upmarket South Beach area known for its glitzy clubs and restaurants. A local resident, Karla Murray, says she was so intrigued by the mystery that she swam about 200 yards out to the sandbar to investigate. When she got there, she found that the piano was damaged and charred, as if someone had set it on fire, she said. There were no engraved messages or clues.

"I wanted to see it firsthand," said Ms Murray, a 42-year-old professional photographer who wanted to shoot the piano up close. Derek Tolmie, owner of the Water's Edge Cafe says he saw someone playing the piano.

"It looked like somebody was playing the piano and someone was filming from a small boat," said Mr Tolmie, who noticed the instrument two or three weeks ago. It's not clear what will become of the piano. Florida Fish and Wildlife Conservation Commission spokesman Jorge Pino said the agency is not responsible for moving such items and the US Coast Guard won't get involved unless it becomes a hazard to navigation.

Sự xuất hiện của nhạc cụ này gần Vịnh Biscayne đã khiến người ta suy đoán rằng có thể đã được đặt ở đó để làm một video âm nhạc, như là một cuộc hẹn lãng mạn hay một pha tiếp thị. Đoạn bờ biển này nằm sát phía bắc khu vực South Beach hạng sang nổi tiếng với câu lạc bộ nhà hàng choáng ngợp. Một người dân địa phương, Karla Murray, nói rằng bị kích thích bởi điều bí ẩn này đến nỗi đã bơi khoảng 200 bộ ra chỗ doi cát để xem xét. Khi đứng đó, phát hiện ra rằng cây đàn piano đã bị hư hỏng cháy đen, như thể ai đó đã đốt nó, cô nói. Không có thông điệp hoặc manh mối gì rõ rệt.

"Tôi muốn nhìn thấy nó tận mắt", bà Murray, 42 tuổi, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nói, và đã chụp cây đàn piano cận cảnh. Derek Tolmie, chủ quán Cafe Water's Edge (Mé Nước) nói rằng ông đã nhìn thấy ai đó chơi piano.

"Trông có vẻ như ai đó đã chơi piano ai đó đang quay phim từ một chiếc thuyền nhỏ," ông Tolmie, người đã nhận thấy nhạc cụ này hai hoặc ba tuần trước đây cho biết. Không rõ người ta sẽ làm gì cây đàn piano. Người phát ngôn của Ủy hội Bảo tồn Động vật hoang dã Florida Jorge Pino cho biết cơ quan này không chịu trách nhiệm di chuyển các hạng mục như thế Cảnh sát hải phòng Mỹ sẽ không tham gia vào trừ khi nó trở thành một mối nguy hiểm cho hàng hải.Top 10 Most Dangerous Magic Tricks - Top 10 trò ảo thuật nguy hiểm nhất

Top 10 Most Dangerous Magic Tricks - Top 10 trò ảo thuật nguy hiểm nhất

There are many terms that can name a magician like illusionist, escape artist, practitioner of ceremonial magic etc. but what is in common for all of them is that magicians are those people who try to create illusion of impossible. These kind of entertainers are not only popular among children, but also among adults, especially if they are able to pull a trick in a way that can fooll the audience and that has a veil of mystery around it. Take a look at some of the most dangerous magic tricks to have been performed.

nhiều thuật ngữ có thể đặt tên một nhà ảo thuật như kẻ gây ảo giác, nghệ sĩ tẩu thoát, người thực hành ma thuật, vv nhưng điểm chung cho tất cả họ các nhà ảo thuật đều cố gắng để tạo ra ảo giác về những điều không thể. Những người làm trò giải trí này không chỉ quen thuộc với trẻ em, mà còn cả người lớn, đặc biệt là nếu họ có thể tiến hành thủ thuật theo cách có thể đánh lừa khán giả tạo bức màn bí ẩn xung quanh nó. Hãy xem một số các màn diễn ảo thuật nguy hiểm nhất đã được thực hiện.

1- Bullet Catch - Bắt đầu đạn

Even just the name of the trick gives you the ides how dangerous this trick is. It has taken the lives of many magicians and their assistant. The point of the trick is catching the bullet with your tongue or teeth. Even though there are some magical elements that are used during this 400 years old trick, the risk is extremely high The trick dates back to the 1600′s, where a magician named Coullew claimed that he could successfully catch a bullet. Ironically enough he was beaten to death with his own gun by an angry spectator.

Thậm chí chỉ cái tên của màn diễn này cũng khiến bạn hình dung trò này nguy hiểm như thế nào. Nó đã lấy mạng sống của nhiều ảo thuật gia và trợ lý của họ. Điểm mấu chốt của trò này là bắt lấy đầu đạn bằng lưỡi hay răng của bạn. Mặc dù có một số yếu tố xảo thuật được sử dụng trong 400 năm tuổi của trò này, nhưng rủi ro vẫn rất cao. Trò này bắt đầu từ những năm 1600, khi một nhà ảo thuật tên là Coullew tuyên bố rằng ông có thể bắt được một viên đạn thành công. Khá trớ trêu thay, ông đã bị bắn chết bằng súng của mình bởi một khán giả nổi giận.


2. Buried Alive - Chôn sống


Most people have the fear of being buried alive, not being able to breathe in a tight place. That is not the thing one should play with. Nevertheless, magicians decided to make a trick out of it, and a dangerous one, indeed. Houdini himself wanted to perform the trick, but he died before succeeding to do it. It is one of the most dangerous trick on the list, and many magician have tried to pull it off, just like Joe Burns did. His trick went wrong, while 7 tons of soil and concrete were loaded on top of him, something went wrong and all after excavation he was found crushed.

Hầu hết mọi người sợ bị chôn sống, không thể thở được trong một nơi kín. Đó không phải điều ta có thể đùa chơi. Tuy nhiên, nhà ảo thuật quyết định biến nó thành một trò diễn, một trò nguy hiểm thực sự. Chính Houdini muốn thực hiện màn ảo thuật này, nhưng anh đã chết trước khi có thể làm điều đó. là một trong những trò nguy hiểm nhất trong danh mục trò diễn, nhiều nhà ảo thuật đã cố gắng để thành công, giống như Joe Burns đã làm. Màn biểu diễn của ông đã hỏng, trong khi 7 tấn đất bê tông đã đổ lên trên người anh, một cái gì đó đã sai sót sau khi khai quật, ông được tìm thấy đã bị nghiền nát.


3 Chinese Water Torture Cell

Another crazy feat invented by Houdini was the water torture cell. The magician is handcuffed, his ankles are locked into a Restraint brace, he is suspended upside down in mid air, and then lowered into a glass tank of ice water, with the restraint locked at the top of the tank. Dangerous enough? Houdini wasn’t killed in the water torture cell, despite popular belief.4 Tornado Of Fire

In 2001 David Copperfield stood in the center of a 2000 degree tornado of fire, and survived. This trick makes the list just on the name alone!

5 Spike

This nasty little number may not be the most Dangerous, or even the most impressive, but it has caused a lot of people a lot pain in the last couple of years! It is a variation on the old three shell game where the magician places a pea under one of three shells, then mixes them up at which point you try to identify the shell with the pea.

Modern magicians have given this classic a dangerous new spin by replacing the the pea, with a large spike, and the shells with styrofoam cups. The magician (blindfolded, or in another room) lets The spectator cover all the wooden blocks with the cups. He then walks over to the three cups and instantly smashes his hand on two, leaving the cup with the spike underneath untouched! Sounds amazing? Here’s what happens when it goes wrong with a spectator involved.


6 Frozen In A Block Of Ice
At 9 a.m, Monday November 27, 2000, in Manhattan’s Time Square, Magician David Blaine decided it was a good idea to freeze himself inside a solid 6 ton block of ice for 63 hours. He was encased in two halves, in which his body contour had been cut, so he had a small amount of room to scratch his nose (yeah, an itchy nose is the primary danger here Dave!). He also had life lines to monitor his health and a catheter to urinate. In my opinion this is one of the craziest feats in magic to date.

7 Straight Jacket Escape

Escape artist Harry Houdini was touring through a mental institution, when he spotted a man strapped in a straight jacket. He was struggling with all his strength and energy to get free of this device but to no avail. Houdini was fascinated at the effectiveness of this jacket and this was just the challenge that he had been looking for, thus giving birth to one of the most popular escapes to date. Since then it has grown more and more dangerous, such as being performed under water, hanging upside down from a crane, and being dragged behind a boat. If you can think of a stupid thing to do with a straight jacket, magicians have probably done it. There are no illusionary elements here, just good old escapology. The video above shows the original footage of Houdini performing this trick.
8 The Sword Cabinet
Here is another great classic of magic, the sword cabinet! The assistant climbs into a tiny little box which is then sealed shut. The magician then proceeds to thrust swords through every conceivable angle, leaving no apparent room to hide, The swords are then removed and the assistant reveals herself unharmed. But it is all a trick right? Not unlike the sawing in half illusion, there were many versions of this trick in history. Some of these versions do rely purely on calculated sword thrusts and a contortionist assistant, so the danger can be very real depending on who is performing it. There have been many injuries over the years. In the clip above, we see Hans Moretti performing this trick in a cardboard box.
9 Roller Coaster Escape
Award winning magician Lance Burton, while shackled and handcuffed to roller coaster tracks, with the roller coaster zooming along, has to pick the locks and escape before he’s little more than roadkill. The only thing I can think of to make this more dangerous is if the roller coaster was on fire. Enjoy!10 Sawing A Woman In Half
Everyone has seen or at least heard of a magician sawing a woman in half, and everyone has their own little theory on how it works, but the truth is that the methods of this trick vary considerably which has lead to some of the greatest versions of the illusion emerging today. One of my personal favorite versions is performed by rock star magician Criss Angel, where there are no funny boxes or giant saws, just a magician and a spectator…