MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, February 9, 2011

Giant Telescope In London - Kính viễn vọng khổng lồ ở London

Giant Telescope In London - Kính viễn vọng khổng lồ London

New York and London have been connected by "telectroscope" - a mystery machine that its creator says uses a long-lost tunnel between the two cities. The Telectroscope a giant telescope that gives you the possibility to see all the way from London to New York was introduced today in both capitals during the celebration of the 125th anniversary of the Brooklyn Bridge. Parabolic mirrors at both ends of the world’s centers allow looking through more than 3500 miles across the globe. The Telectroscope is an 11.2-meter long and 3.3-meter tall gigantic device adorned with gold and wood that gives a great vision of what is happening on the other side of the Atlantic in real time via the tunnel running under the ocean.

New York London đã được kết nối bởi "Telectroscope" - một cái máy bí ẩn tác giả của nó nói rằng sử dụng một đường hầm giữa hai thành phố đã bị lãng quên từ lâu. Telectroscope - kính viễn vọng khổng lồ, tạo cho bạn khả năng nhìn qua khoảng cách từ London tới New York, đã được giới thiệu ngày hôm nay trong khi cả hai thủ phủ lễ kỷ niệm Brooklyn Bridge 125 tuổi. Những tấm gương parabol tại hai đầu của hai trung tâm thế giới cho phép nhìn xuyên qua địa cầu hơn 3500 dặm. Telectroscope một thiết bị khổng lồ cao 3,3 mét và dài 11,2 m trang trí bằng vàng gỗ cung cấp một tầm nhìn tuyệt vời về những gì đang xảy ra trên bờ kia của Đại Tây Dương vào thời gian thực thông qua đường hầm chạy dưới đại dương.


worldwide telescope

worldwide telescope


worldwide telescope

worldwide telescope

worldwide telescope

worldwide telescope

worldwide telescope

Niagara Falls Frozen In 1911 - Niagara Falls đóng băng năm 1911

Niagara Falls Frozen In 1911 - Niagara Falls đóng băng năm 1911

This pictures was taken when Niagara Falls was completely frozen in the year 1911.
People were able to walk across from Canada to USA on it!Very rare photos.

Hình ảnh này được chụp khi Niagara Falls đã hoàn toàn đóng băng vào năm 1911.
Người ta có thể đi bộ từ Canada đến Mỹ qua thác này! Những hình ảnh rất hiếm thấy.

Old Russian Submarine- Tàu ngầm cũ của Nga

Old Russian Submarine- Tàu ngầm cũ của Nga

After prowling the world's oceans for 27 years playing cat and mouse with NATO, the Black Widow U-475 has come in from the cold! Foxtrot B-39 (U 475) was built in 1967, and used specifically for training foreign submariners - Libyan, Cuban and Indian. She was in active service with the Russian Baltic Fleet until April 1, 1994, having spent 27 years in active service. The vessel arrived in London from the naval base in Riga, Latvia, in July 1994 under the command of its Captain Vitalij Burda who bid official farewell to his second home for the last 23 years. She was at Long's Wharf, Thames Barrier untill 1998 and then moved to Folkestone.

Sau khi rình mò các đại dương trên thế giới trong 27 năm chơi trò mèo vờn chuột với NATO, Black Widow U-475 đã hoạt động từ thời chiến tranh lạnh! Foxtrot B-39 (U 475) được đóng vào năm 1967, và được sử dụng đặc biệt cho đào tạo tàu ngầm nước ngoài - Libya, Cuba và Ấn Độ. Tàu đã tích cực hoạt động với Hạm đội Baltic của Nga cho đến ngày 01 Tháng Tư năm 1994, sau 27 năm phục vụ. Con tàu cập bến London từ căn cứ hải quân ở Riga, Latvia, trong tháng bảy năm 1994 dưới sự chỉ huy của Thuyền trưởng Vitalij Burda, người chính thức nói lời chia tay với ngôi nhà thứ hai của mình trong suốt 23 năm qua. Nó đậu ở bến cản Long Wharf, Thames Barrier đến năm 1998 và sau đó chuyển đến Folkestone.

Technical Specifications
Displacement: 1,950 Tonnes
(1,650 Tonnes Without Batteries)
Length: 92 Meters
Width: 7.5 Meters
Draft: 5.1 Meters
(4.5 Meters without batteries)
Service Interval 90 days
Crew 77 Members
Max. Diving Depth 280 Meters
Working Depth. 250 Meters
Max. Surface Speed 16.8 knots
Surface Cruising Range 30,000 miles
Submerged Cruising Range 400 Miles

Power Plant
Diesel Motors 3 pcs @ 2000 hp
Electric Motors


1 pcs @ 2700 hp
2 pcs @ 1350 hp
1 pcs @ 140 hp
(batteries 448 pcs @ 650 kg)

Armament
22 torpedoes including 2 with low yield nuclear Warheads
(6 + 12 forward, 4 astern)

Thông số kỹ thuật
Lưu lượng: 1.950 tấn
(1.650 tấn Nếu không có ắc-qui)

Chiều dài: 92 mét
Chiều rộng: 7.5 Mét
Cao: 5.1 Mét
(4,5 mét mà không có ắc-qui)

Thời gian hoạt động liên tục 90 ngày
Thủy thủ đoàn 77
thành viên
Lặn sâu
tối đa 280 mét
Lặn sâu hữ hiệu 250 Meters
Tốc độ
bề mặt tối đa 16,8 hải lý
Tầm hoạt động bề mặt 30.000 dặm
Tầm hoạt động khi lặn 400 Miles

Động cơ
Động cơ Diesel 3 chiếc @ 2000 hp
Động cơ điện

1 chiếc @ 2700 hp
2 chiếc @ 1350 hp
1 chiếc @ 140 hp
(ắc-qui 448 chiếc @ 650 kg)

Vũ khí
22 ngư lôi bao gồm 2 đầu đạn hạt nhân với
công suất
thấp (hạn chế)
(6 + 12 phía trước, 4 phía sau)

The Tallest Girl In Germany- Cô gái cao nhất nước Đức

The Tallest Girl In Germany- Cô gái cao nhất nước Đức

Caroline Welz, the tallest girl in Germany...

Caroline Welz who was born in July 6, 1986 is 6 feet 9 inches (2.06 m tall) and the tallest woman in Germany (one of the tallest woman in the world). She does modelling and was even featured in the June 2006 of FHM UK.

Caroline Welz, cô gái cao nhất nước Đức ...

Caroline Welz , sinh ngày 6 tháng 7 năm 1986 , cao 6 feet 9 inches (2,06 m) và người phụ nữ cao nhất ở Đức (một trong những người phụ nữ cao nhất thế giới). Cô làm người mẫu và thậm chí còn xuất hiện trên hình bìa tháng 6 năm 2006 của tạp chí FHM Anh quốc.


Tallest Woman In Germany

Tallest Woman In Germany

Tallest Woman In Germany

Tallest Woman In Germany

Tallest Woman In Germany

Tallest Woman In Germany

Tallest Woman In Germany

Tallest Woman In Germany

Fountains And Detergent-Vòi phun nước và bột giặt

Fountains And Detergent-Vòi phun nước và bột giặt

Someone had a clever idea and dropped detergent in these fountains.
The result is great!!!
Ai đó đã có một ý tưởng thông minh và thả chất tẩy rửa vào trong những đài phun nước.
Kết quả thật là tuyệt vời!!!