MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, February 1, 2011

Lions Rescue, Guard Beaten Ethiopian Girl - Sư tử cứu sống, bảo vệ cô gái Ethiopia bị đánh đập

Lions Rescue, Guard Beaten Ethiopian Girl - Sư tử cứu sống, bảo vệ cô gái Ethiopia bị đánh đập

ADDIS ABABA, Ethiopia - A 12-year-old girl who was abducted and beaten by men trying to force her into a marriage was found being guarded by three lions who apparently had chased off her captors, a policeman said Tuesday.

Addis Ababa, Ethiopia - Một bé gái 12 tuổi bị bắt cóc và đánh đập bởi những người đàn ông đang cố gắng để ép cô lấy chồng được tìm thấy khi đang được bảo vệ bởi ba con sư tử mà dường như đã xua đuổi ra những kẻ bắt cóc cô, một cảnh sát cho biết.

The girl, missing for a week, had been taken by seven men who wanted to force her to marry one of them, said Sgt. Wondimu Wedajo, speaking by telephone from the provincial capital of Bita Genet, about 350 miles southwest of Addis Ababa. She was beaten repeatedly before she was found June 9 by police and relatives on the outskirts of Bita Genet, Wondimu said. She had been guarded by the lions for about half a day, he said.

Cô gái, mất tích trong một tuần, đã được bảy người đàn ông bắt đi và ép cô phải lấy một trong số họ, trung sĩ cảnh sát Wondimu Wedajo cho biết khi nói qua điện thoại từ thủ phủ tỉnh Bita Genet, khoảng 350 dặm về phía tây nam của Addis Ababa. Cô bé đã bị đánh đập nhiều lần trước khi cô được cảnh sát và người thân tìm thấy ngày 09 Tháng Sáu ở vùng ngoại ô của Bita Genet, Wondimu nói. Cô bé đã được bảo vệ bởi những con sư tử trong khoảng nửa ngày, ông nói.

"They stood guard until we found her and then they just left her like a gift and went back into the forest," Wondimu said. If the lions had not come to her rescue, then it could have been much worse. Often these young girls are raped and severely beaten to force them to accept the marriage." Tilahun Kassa, a local government official who corroborated Wondimu's version of the events, said one of the men had wanted to marry the girl against her wishes. "Everyone thinks this is some kind of miracle, because normally the lions would attack people," Wondimu said.

"Chúng đã đứng bảo vệ cho đến khi chúng tôi tìm thấy và sau đó để cô ấy lại như một món quà rồi quay trở lại vào rừng," Wondimu nói. Nếu các con sư tử đã không đến để giải cứu cô, thì có thể sự việc đã tồi tệ hơn nhiều. Thường thì những cô gái trẻ bị hãm hiếp và bị đánh đập để buộc họ phải chấp nhận cuộc hôn nhân. "Tilahun Kassa, một quan chức chính quyền địa phương chứng thực bản tường trình của Wondimu về các sự kiện, cho biết một trong những người đàn ông đã muốn cưới cô gái bất chấp ý nguyện của cô." Tất cả mọi người cho rằng đây là một phép lạ, bởi vì thông thường sư tử sẽ tấn công người, "Wondimu nói.

Stuart Williams, a wildlife expert with the rural development ministry, said the girl may have survived because she was crying from the trauma of her attack. "A young girl whimpering could be mistaken for the mewing sound from a lion cub, which in turn could explain why they didn't eat her," Williams said.

Stuart Williams, một chuyên gia về động vật hoang dã với Bộ phát triển nông thôn, cho biết cô gái có thể đã sống sót bởi vì cô ấy đã khóc do chấn thương từ vụ tấn công. "Một cô gái trẻ khóc la có thể bị nhầm lẫn với những tiếng meo-meo của một con sư tử con, do đó có thể giải thích tại sao chúng đã không ăn thịt cô bé", Williams nói.

Ethiopia's lions, famous for their large black manes, are the country's national symbol and adorn statues and the local currency. Despite a recent crackdown, hunters also kill the animals for their skins, which can fetch $1,000. Williams estimates that only 1,000 Ethiopian lions remain in the wild.

Sư tử Ethiopia, nổi tiếng với các bờm lớn màu đen, là biểu tượng quốc gia của đất nước và tô điểm cho những bức tượng và đồng tiền địa phương. Bất chấp một cuộc truy quét gần đây, những người đi săn vẫn giết những con vật này để lấy da, mà có thể kiếm đến cả ngàn đô-la. Williams ước tính chỉ có 1.000 con sư tử Ethiopia vẫn còn trong tự nhiên.

The girl, the youngest of four siblings, was "shocked and terrified" after her abduction and had to be treated for the cuts from her beatings. Police had caught four of the abductors and three were still at large. Kidnapping young girls has long been part of the marriage custom in Ethiopia. The United Nations estimates that more than 70 percent of marriages in Ethiopia are by abduction, practiced in rural areas where most of the country's 71 million people live.

Cô gái, người trẻ nhất trong bốn anh chị em, đã "bị sốc và sợ hãi" sau vụ bắt cóc và phải điều trị các vết thương do bị đánh đập. Cảnh sát đã bắt được bốn kẻ bắt cóc và ba người vẫn còn tẩu thoát. Bắt cóc trẻ em gái từ lâu đã là một phần của phong tục hôn nhân ở Ethiopia. Liên Hiệp Quốc ước tính rằng hơn 70 phần trăm của những cuộc hôn nhân ở Ethiopia là do bắt cóc, diễn ra tại các khu vực nông thôn, nơi phần lớn trong 71.000.000 người của đất nước này sinh sống.


Russia's only sniffer cat was killed by smugglers -Chú mèo đánh hơi duy nhất của Nga đã bị giết chết bởi bọn buôn lậu
Russia's only sniffer cat was killed by smugglers

Chú mèo đánh hơi duy nhất của Nga đã bị giết chết bởi bọn buôn lậu

Rusik, the cat, walked into a police checkpoint a year ago as a stray kitten. The staff quickly adopted it, feeding it on scraps of sturgeon confiscated from smugglers. He learned the taste and scent very well. Rusik was later recruited by police at a checkpoint in the Stavropol region, bordering the Caspian Sea, to uncover illegal cargoes of the endangered fish.

Chú Mèo Rusik đi lạc vào một trạm kiểm soát của cảnh sát một năm trước. Các nhân viên nhanh chóng nhận nuôi , cho nó ăn những mẩu cá tầm bị tịch thu từ bọn buôn lậu. Chú đã nhận ra vị mùi rất tốt. Rusik sau đó được tuyển dụng bởi cảnh sát tại một trạm kiểm soát tại khu vực Stavropol, giáp Biển Caspian, để phát hiện việc chở hàng bất hợp pháp loại nguy cơ tuyệt chủng này.

A cat's sense of smell is reportedly more sensitive than a dog's. The problem usually is getting the cooperation of the cat to use that ability. As it turned out, Rusik's ability to sniff out poached fish hidden in trucks and other vehicles was so good that he had replaced the local sniffer dog. No matter how ingenious the smugglers were in their attempts to hide the fish, Rusik was always able to point his nose in the right direction and find it.

Khứu giác của mèo được cho là nhạy cảm hơn chó. Vấn đề thường thường ở chỗ tạo được sự hợp tác của con mèo để sử dụng khả năng đó. Hóa ra là, khả năng của Rusik về đánh hơi bắt trôm giấu trong xe tải xe các loại phương tiện khác tốt tới mức chú đã thay thế những con chó đánh hơi địa phương. Bất luận bọn buôn lậu đã nỗ lực giấu cá khéo léo thế nào đi nữa, Rusik luôn luôn chõ mũi của mình đúng hướng tìm thấy nó.

Sadly, Rusik's career was ended suddenly when he was hit by a car in which he had found smuggled sturgeon some time before.

from BBC News

Đáng buồn thay, sự nghiệp của Rusik đã kết thúc đột ngột khi bị cán bởi một chiếc xe, đã tìm thấy cá tầm buôn lậu một thời gian trước tró.

theo BBC News

Cats' stories - Chuyện mèo


Mr. French, the Cat of the Day
About Cats - Chuyện mèo

Name: Mr. French
Age: Three and a half years old
Gender: Male
Kind: Flame-Point Persian
Home: Libby, Montana, USA

Hi, my name is Mr. French. I'm almost four years old and I am a Flame-Point Persian. I think I am pure-bred. I was adopted by my Mom from a feline rescue society in Medicine Hat Alberta, Canada, who in turn, rescued me from impending doom at an animal shelter in Calgary. Nobody knows much about me, and I'm not saying much either. I like to think I am Mysterious. My Mom saw me on the Internet and drove all the way to Medicine Hat from Montana to get me. She said it was "love at first sight". Something about my crazy fur. I thought for sure it would be my big blue eyes. My Dad thought she was nuts for driving that far, but when he met me, he said, "Cool Cat", and I knew I had him. We're best buddies now!

Xin chào, tên tôi là Mr Pháp. Tôi gần bốn tuổi và tôi là giống mèo Ba Tư Flame-Point (Hỏa điểm). Tôi nghĩ rằng tôi là mèo thuần chủng. Tôi đã được mẹ của tôi nhận nuôi từ một hội cứu mèo ở Medicine Hat Alberta, Canada, mà đã giải cứu tôi khỏi cái chết sắp đến ở lưu giữ động vật ở Calgary. Không ai biết nhiều về tôi, và tôi cũng không nói gì nhiều. Tôi thích nghĩ rằng tôi là người Bí ẩn. Mẹ tôi thấy tôi trên Internet và lái xe cả đoạn đường dài từ Montana đến Medicine Hat để có được tôi. Bà nói rằng "bà thích tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên". Có điều gì đó về bộ lông điên rồ của tôi. Tôi nghĩ chắc chắn đó là đôi mắt to màu xanh của tôi. Bố tôi nghĩ rằng mẹ tôi thật điên khi lái xe đi xa đến thế, nhưng khi ông gặp tôi, ông nói, "Com mèo xinh quá", và tôi biết tôi đã có bố tôi. Bây giờ chúng tôi là những người bạn tốt nhất!

I only eat dry cat food. I love it so much that I turn up my nose at anything else, even canned tuna! My Mom gives me cat treats and those are pretty good, I guess. My Dad won't let me drink out of his water bowl and gets pretty feisty when I go anywhere near it. Something about cat spit in his water. What's the big deal? We're family, right? I think it has more to do with my droopy mustaches. They get all wet and I have to shake the water off. My Dad hates that. Well, hey, he drips all over me when he gets out of the shower. Paybacks, mister.

Tôi chỉ ăn thức ăn khô dành cho mèo. Tôi thích nó nhiều tới mức mà tôi hểnh mũi trước bất cứ thức ăn gì khác, ngay cả cá ngừ đóng hộp! Mẹ tôi huấn luyện tôi và những huấn luyện đó khá tốt, tôi nghĩ. Cha tôi sẽ không để cho tôi uống trong bát nước của ông và hay nổi quạu khi tôi lảng vảng gần đó. Đã có chuyện mèo nhổ vào nước của ông. Thế chuyện lớn là gì? Chúng tôi là một gia đình, phải không? Tôi nghĩ rằng có nhiều viiecj phải làm với bộ ria mép héo úa của tôi. Nó ướt hoàn toàn và tôi phải lắc đầu để bắn nước ra. Bố tôi rất ghét điều đó. Vâng, này, ông ấy cũng làm cả người tôi ướt hết khi ông bước ra khỏi phòng tắm. Tôi phải phục thù, thưa ông.

My favorite toy is a running shoestring. That darn thing is fast. But I'm pretty quick myself and I catch it a lot. Sometimes it just lays there all day. It must be sleeping. It only wakes up when my Dad or my Mom is home. When my Dad and my Mom are gone, it's pretty boring around here so I sleep a lot. My favorite spot is on Dad's side of the bed. Sometimes I sleep next to my Mom's laptop because it has a foot-warmer. I am so happy when they come home that I follow them around the house and tell them all about my day. I want them to know I was busy, and not just laying around. Then that shoe string starts running around, and the rugs start jumping all over the place, and pretty soon my people are chasing me! They love to play too. I swear they must have a bit of cat in them. At night, I have to prowl around and make sure everything is just right before we hit the sack. Then I get in bed next to my Mom's head and sleep. She keeps turning me around so she can see my face, but I always turn back so my tail is in her face. I like to pet her with it.

Đồ chơi yêu thích của tôi là một cuộn dây chuyển động. Cái độ vật cũ này chạy nhanh lắm. Nhưng tôi cũng khá nhanh nên hay bắt được nó. Đôi khi nó chỉ nằm đó cả ngày. Nó phải được ngủ. Nó chỉ tỉnh dậy khi cha tôi hoặc mẹ tôi ở nhà. Khi cha tôi và mẹ tôi đi rồi, thì ở đây khá nhàm chán vì vậy tôi ngủ rất nhiều. Chỗ ngủ ưa thích của tôi là phần giường về phía bố. Đôi khi tôi ngủ bên cạnh máy tính xách tay của mẹ tôi là bởi vì nó có bộ phận sưởi ấm. Tôi rất hạnh phúc khi họ về nhà nên tôi đi theo họ quanh nhà và kể cho họ tất cả về một ngày của tôi. Tôi muốn họ biết rằng tôi đã bận rộn, chứ không chỉ việc nằm ườn. Sau đó cuộn dây bắt đầu chạy loanh quanh, và những tấm thảm bắt đầu nhảy múa khắp nơi, và ngay lập tức mọi người đuổi theo tôi! Họ cũng thích chơi nữa. Tôi thề rằng họ phải có một chút mèo ở trong người. Vào ban đêm, tôi phải đi canh chừng xung quanh và chắc chắn rằng tất cả mọi thứ đều ổn trước khi chúng tôi đi ngủ. Sau đó, tôi lên giường nằm cạnh đầu của mẹ tôi và ngủ. Mẹ cứ xoay chuyển tôi để có thể nhìn thấy khuôn mặt của tôi, nhưng tôi luôn luôn quay trở lại để đuôi của tôi quay về phía mặt mẹ. Tôi thích đùa mẹ với cái đuôi của mình.

I am mostly an indoor cat, but sometimes my Mom takes me outside and lets me play in the grass. There are jumpy things and buzzy things and birds in trees. Those are pretty cool. I love to streak across the yard when my Mom tries to catch me. Man, she's slow. All in all, life is pretty good here. I think I will keep these people. I love them.

Tôi chủ yếu là một con mèo nhà, nhưng đôi khi mẹ tôi đưa tôi ra ngoài và cho phép tôi chơi trên cỏ. Có những con vật hay nhảy nhót, có những con kêu vo-vo và có chim ở trên cây. Chúng khá là xinh. Tôi thích chạy quanh sân khi mẹ tôi cố gắng để bắt kịp tôi. Ồ, mẹ chậm lắm. Xét mọi phương diện, cuộc sống khá tốt ở đây. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ sống với những người này. Tôi yêu họ.

Tranh Tết by Tran Nhuong

Tranh Tết by Tran Nhuong

THE CAT by BÙI XUÂN PHÁI - BỨC TRANH MÈO CỦA BÙI XUÂN PHÁI


The painting "The cat" was painted in 1987 and presented to Nguyễn Xuân Kính.
It was now kept in Nguyễn Xuân Kính's house
Bức tranh Mèo, Xuân Đinh Mão 1987,
do Họa sĩ Bùi Xuân Phái vẽ tặng Nguyễn Xuân Kính.
Bức tranh hiện đang đuợc treo trang trọng tại tư gia