MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, January 31, 2011

Airline Travel - Đi lại bằng hàng không

Airline Travel - Đi lại bằng hàng không

Riding in an airplane is a great way to travel because it is fast and easy. Some people fly to their vacation destination and others fly for business. Plane tickets can be purchased online, by phone, or by using a travel agency. The prices of tickets vary, so it's best to check around and research all your options. If you're flying for vacation, try to plan your trip several months ahead of time so you can get the best deal. You might want to compare vacation packages that include your plane ticket, hotel room, and rental car.

Đi máy bay là một cách tuyệt vời để đi du lịch vì nó là nhanh chóng và dễ dàng. Một số người bay đi nghỉ và những người khác bay đi làm. Vé máy bay có thể được mua trực tuyến, qua điện thoại, hoặc thông qua một văn phòng du lịch. Các mức giá vé khác nhau, vì vậy tốt nhất hãy xem xét và nghiên cứu tất cả các lựa chọn. Nếu bạn đang bay đi nghỉ, hãy thử để lên kế hoạch chuyến đi của bạn nhiều tháng trước đó để bạn có thể có được giải pháp tốt nhất. Bạn có thể muốn so sánh các gói du lịch bao gồm vé máy bay, phòng khách sạn, và xe cho thuê.

Airport Gates

What is a "gate number"?
Số cổng là gì?

 • A gate number is a label that tells you which airport gate to go to to board your plane.
 • Số cổng là một cái nhãn mà cho bạn biết cửa sân bay để đến mà lên máy bay của bạn.
 • The gate number is on your plane ticket.
 • Số cổng ghi trên vé của bạn
Concourse at an Airport

What is an airport concourse?
Đường
concourse là gì?

 • An airport concourse is a walkway for travelers.
 • Đường concourse là đường dành cho hành khách đi bộ
 • Once travelers find the correct gate, they follow the signs in the concourse.
 • Khi hành khách tìm ra số cổng, họ đi theo dấu chỉ dẫn ghi trên đường concourse.


Flight Schedule with Cancellations

How do you know if your flight is cancelled?
Làm sao bạn biết chuyến bay của bạn bị hủy

 • Flight schedules and cancellations are posted on bulletins in the airport.
 • Lịch các chuyến bay được niêm yết trên các bảng thông báo ở phi trường
 • Be sure to check the schedules.
 • Bạn hãy chắc chắn đã kiểm tra lịch chuyến bay

 • Some flights are on time and others are late.
 • Một số chuyến bay đúng giờ. một số thì trễ

Airplane Boarding Pass

What is a boarding pass?
Thẻ lên máy bay là gì?

 • A boarding pass is a paper that has information about your flight.
 • Thẻ lên máy bay là tờ giấy có các thông tin về chuyến bay của bạn
 • This boarding pass is for Gate 22 and Seat 5B.
 • Thẻ lên máy bay cho cổng 22 và ghế ngồi 5B

Check-In Area

What is the check-in area? Khu vực kiểm tra vào phi trường là gi?

 • The check-in area is where travelers check-in their luggage.
 • Check-in là nơi hành khác được kiểm tra hành lý.
 • They also let the workers know that they are there.
 • Họ cũng cho nhân viên biết là mình đã có mặt ở đó


Waiting Area

What is this area?
Đây là khu vực gì?

 • This is the waiting area.
 • Đây là phòng đợi.
 • It is where travelers wait until they are called to board the plane.
 • Đây là nơi hành khách đợi cho đến khi được gọi lên máy bay.

Baggage Cart

Why is the luggage on the cart? Tại sao hành lý được để trên xe đẩy?

 • The luggage is going to be put on the plane.
 • Hành lý sắp sửa được đưa lên máy bay

Pilots in Cockpit

What is this area of the plane called? Khu vực này được gọi là gì?

 • It is the cockpit.
 • Đây là buồng lái
 • The pilot and co-pilot work in the cockpit.
 • Phi công chính là phụ làm việc trong buồng lái
 • There are many instrument gauges in the cockpit.
 • Có nhiều thiết bị máy đo trong buồng lái.
Back to LIFE SKILL ENGLISH

ESL Lifeskills English - Tiếng Anh Kỹ năng sống
ESL Lifeskills Lessons

by elcivics.com

Bài học ESL Lifeskills

elcivics.com

Lifeskill lessons teach key vocabulary words, phrases, and questions so students can successfully complete day-to-day tasks. These lessons are designed for beginning to intermediate ELL, ESL, and EFL students.

Các bài học Lifeskill dạy các từ từ vựng quan trọng, cụm từ và câu hỏi để học sinh thành công có thể hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày. Những bài học được thiết kế cho học viên ELL, ESL, và EFL bắt đầu đến trung cấp.

Airports and Airlines - Traveling by plane is fast, easy, and safe. Tourists and business people often find that flying is cheaper than driving. Airline tickets can be purchased online, over the phone, or through a travel agent.

Apartments - Vocabulary words related to finding, renting, and living in an apartment.


Sân bay và hãng hàng không – Đi lại bằng máy bay là nhanh chóng, dễ dàng và an toàn. Du khách và người kinh doanh thường thấy rằng máy bay là rẻ hơn so với lái xe. Vé máy bay có thể được mua trực tuyến, qua điện thoại, hoặc thông qua một đại lý du lịch.

Căn hộ - Từ vựng liên quan đến tìm nhà, thuê nhà, và sống trong căn hộ

Alphabet - To read and write in English you need to know the 26 letters of the alphabet, both upper case letters and lowercase letters.

Bảng chữ cái - Để đọc và viết tiếng Anh bạn cần phải biết 26 chữ của bảng chữ cái, cả chữ viết hoa và chữ viết thường.

Amusement Parks - Amusement parks are popular in the United States. Some parks have a theme, while others are just a collection of fun rides. Tickets cost $10 to $45. Most amusement parks offer discounts for kids and senior citizens.

Công viên vui chơi - giải trí phổ biến tại Hoa Kỳ. Một số công viên có một chủ đề, trong khi những người khác chỉ là tập hợp cái trò vui vẻ. Giá vé từ $10 đến $45. Hầu hết các công viên giải trí giảm giá cho trẻ em và người già.

Banking - Banks are a safe place to keep your money. They offer savings accounts, checking accounts, home loans, money orders, and other financial services. Opening a bank account is easy, but you must have proper identification.

Ngân hàng - Ngân hàng là một nơi an toàn để giữ tiền của bạn. Họ cung cấp tài khoản tiết kiệm, tài khoản séc, cho vay mua nhà, thư chuyển tiền, và các dịch vụ tài chính khác. Mở tài khoản ngân hàng rất dễ dàng, nhưng bạn phải có giấy tờ nhận dạng thích hợp.

Breakfast - Eating a healthy breakfast is important. Cereal, fruit, and lean meats are good breakfast choices. Many people drink coffee in the morning; others drink milk or juice.

Ăn sáng - Ăn một bữa sáng lành mạnh là quan trọng. Ngũ cốc, trái cây, và thịt nạc là các lựa chọn cho bữa ăn sáng tốt. Nhiều người uống cà phê vào buổi sáng, một số khác uống sữa hoặc nước trái cây.

Buying a House - Buying a home is the most expensive and important purchase most people make. You can find homes for sale by contacting a real estate agent, looking in the newspaper, checking online, or attending open houses. Home loans vary, so it's important to shop around.

Mua nhà - Mua nhà là công việc mua sắm đắt tiền nhất và quan trọng nhất đối với phần lớn mọi người. Bạn có thể tìm các ngôi nhà được rao bán bằng cách liên hệ một đại lý bất động sản, tìm kiếm trên báo chí, kiểm tra trực tuyến, hoặc trực tiếp đến những ngôi nhà mở cửa. Cho vay mua nhà có khác nhau, do đó, điều quan trọng là phải đi xem xét kỹ.

Calendars - Calendars help us organize our time. They show the months of the year and the days of the week. They also show holidays. Using a calendar is an important lifeskill.

Lịch - Lịch giúp chúng ta tổ chức thời gian của chúng tôi. Lịch thể hiện các tháng trong năm và các ngày trong tuần. Lich cũng cho biết ngày lễ. Sử dụng lịch là một kỹ năng sống quan trọng.

Car Insurance - State laws require drivers to have car insurance. Car insurance rates vary depending on where you live, what kind of car you have, your driving record, and how much coverage you need.

Bảo hiểm xe - Pháp luật nhà nước yêu cầu người lái xe phải có bảo hiểm xe hơi. Mức giá bảo hiểm xe khác nhau tùy thuộc vào nơi bạn sống, loại xe mà bạn có, hồ sơ lái xe của bạn, và khoản bồi chi trả bảo hiểm mà bạn cần.

Classroom Items - Beginning level ESL students need to learn basic vocabulary words about items in the classroom. This is a great lesson for the first or second day of class.

Đồ dùng trong lớp học - Học viên ESL bắt đầu phải học từ từ vựng cơ bản về các đồ vật trong lớp học. Đây là một bài học tuyệt vời cho ngày đầu tiên hoặc thứ hai của lớp.

Clocks and Watches - Clocks and watches tell us what time it is. It's important to get to work and school on time. Clocks and watches help us schedule our time wisely.

Đồng hồ và Đồng hồ đeo tay - cho chúng ta biết thời gian. Điều đó là quan trọng để đi làm việc và đi học đúng giờ. Đồng hồ và đồng hồ đeo tay giúp chúng ta sắp xếp thời gian của chúng ta một cách khôn ngoan.

Clothes - Shopping malls are large enclosed or open spaces with many stores and restaurants. They are convenient because they have large parking lots that surround the stores. Some malls have movie theaters.

Quần áo - Khu mua sắm là các không gian lớn trong nhà hoặc lộ thiên với nhiều cửa hàng và nhà hàng. Chúng rất thuận lợi bởi vì họ có nhiều bãi đậu xe rộng lớn bao quanh cửa hàng. Một số trung tâm mua sắm có rạp chiếu phim.

Colors - Colors are used to describe things. In English, we usually say the color before we name the item. For example: the red apple.

Màu sắc - Màu sắc được sử dụng để mô tả sự vật. Trong tiếng Anh, chúng ta thường nói màu trước khi chúng ta kêu tên đồ vật. Ví dụ: táo đỏ.

Common Activities - Verbs are used to describe common activities. Examples: cook, dance, sing, play the guitar, swim, etc.

Hoạt động thông thường - động từ được sử dụng để mô tả các hoạt động thông thường. Ví dụ: nấu ăn, nhảy múa, hát, chơi guitar, bơi lội, vv.

Community Buildings and Places - Community buildings include the police department, the fire department, the library, schools, parks, playgrounds, courthouses, city hall, and shopping areas. Most community buildings are built with money from taxes.

Công trình Công cộng và Địa điểm Công sở - gồm sở cảnh sát, sở cứu hỏa, thư viện, trường học, công viên, sân chơi, tòa án, tòa thị chính, và các khu vực mua sắm. Hầu hết các công trình công cộng được xây dựng bằng tiền thuế.

Community Workers - Tax money is used to hire workers to run and maintain cities and towns. Examples of community workers include: judges, city building inspectors, police officers, fire fighters, bus drivers, trash collectors, tree trimmers, and cable installers.

Nhân viên Cộng đồng - tiền thuế được sử dụng để thuê nhân viên diều hành và duy trì các thành phố và thị trấn. Ví dụ về các nhân viên cộng đồng bao gồm: thẩm phán, thanh tra xây dựng thành phố, các sĩ quan cảnh sát, cứu hỏa, tài xế xe buýt, người thu gom rác, tỉa cây, và lắp đặt cáp.

Days of the Week - There are seven days in a week. Saturday and Sunday are called the weekend. The other days are weekdays.

Ngày trong tuần - Có bảy ngày trong một tuần. Thứ bảy và chủ nhật được gọi là những ngày cuối tuần. Những ngày khác trong tuần là ngày làm việc.

Dentist - It is important to brush your teeth after every meal and before going to bed. You should also floss your teeth and gums once or twice a day. Patients should visit the dentist once or twice a year for a check-up and cleaning.

Nha sĩ - Điều quan trọng là đánh răng sau mỗi bữa ăn và trước khi đi ngủ. Bạn cũng nên làm sạch răng và nướu răng bằng chỉ nha một lần hoặc hai lần một ngày. Bệnh nhân nên đến nha sĩ một lần hoặc hai lần một năm để kiểm tra và làm sạch răng.

DMV - DMV stands for Department of Motor Vehicles. People go to the DMV to get a drivers license. They must take a written test and a road test.

DMV - DMV là viết tắt của Sở xe có động cơ. Người ta đến DMV để có được một giấy phép lái xe. Họ phải làm một bài kiểm tra viết và kiểm tra lái xe trên đường.

Emergencies - If you see an emergency and someone is hurt or at risk of being hurt, call 911 for help. The emergency operator will help you. Be prepared to listen carefully and answer all questions clearly.

Trường hợp khẩn cấp - Nếu bạn thấy một trường hợp khẩn cấp và một người nào đó bị tổn thương hoặc có nguy cơ bị tổn thương, hãy gọi 911 để được giúp đỡ. NHân viên trực khẩn cấp sẽ giúp bạn. Hãy sẵn sàng để lắng nghe cẩn thận và trả lời tất cả câu hỏi rõ ràng.

Employment - Finding the right job can be difficult. Some jobs require training or a college degree. Most jobs require a high school diploma.

Tuyển dụng - Tìm kiếm công việc phù hợp có thể khó khăn. Một số công việc yêu cầu được đào tạo hoặc có bằng đại học. Hầu hết các công việc đòi hỏi phải có bằng tốt nghiệp trung học.

ESL Textbooks - ESL textbooks help English as a Second Language learners learn English. Textbooks can be purchased in bookstores or online. Picture dictionaries, workbooks, reading books, grammar books, listening CDs, and newspapers make learning English fun, easy, and affordable.

Sách giáo khoa ESL - sách giáo khoa Tiếng Anh dạy tiếng Anh cho học viên học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai. Sách giáo khoa có thể được mua ở các hiệu sách hoặc trực tuyến. từ điển hình ảnh, sách bài tập, đọc sách, sách ngữ pháp, đĩa nghe CD, và báo chí làm cho việc học tiếng Anh vui vẻ, dễ dàng, và giá cả phải chăng.

ESL Education - English as a Second Language programs teach English to non-native speakers. They are offered in grade schools, high schools, and adult schools. ESL classes are available for beginning, intermediate, and advanced levels.

Giáo dục ESL - chương trình dạy Anh ngữ như một ngôn ngữ thứ hai cho người không nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ. Chúng được cung cấp trong trường phổ thông, trường trung học, và trường học dành cho người lớn. Các lớp học ESL có các lớp bắt đầu, trung cấp và cao cấp.

Families - Family members include relatives like grandfathers, grandmothers, fathers, mothers, brothers, sisters, uncles, aunts, cousins, and more.

Gia đình - thành viên gia đình bao gồm người thân như ông, bà, cha, mẹ, anh em, chị em, chú bác, cô dì, anh chị em họ, và nhiều hơn nữa.

Food - There are many kinds of foods, and each food has a unique flavor, shape, color, and texture. Food can be cooked or eaten raw.

Thực phẩm - Có nhiều loại thực phẩm và mỗi thức ăn đều có một hương vị, hình dạng, màu sắc và kết cấu riêng. Thực phẩm có thể được nấu chín hoặc ăn sống.

Football - Football is a team sport and a contact sport. Players wear helmets, shoulder pads, and uniforms.

Bóng đá Mỹ - Bóng đá Mỹ là một môn thể thao đồng đội và thể thao tiếp xúc. Người chơi đội mũ bảo hiểm, miếng đệm vai, và đồng phục.

Graduations - When students graduate from grade school, high school, or college, they receive a diploma and participate in a graduation ceremony.

Tốt nghiệp - Khi sinh viên tốt nghiệp từ các trường phổ thông, trung học, hoặc cao đẳng, họ nhận bằng tốt nghiệp và tham gia một buổi lễ tốt nghiệp.

Greetings - There are many ways to say "hello" in English. Some greeting are formal and others are informal.

Chào mừng - Có nhiều cách để nói "xin chào" bằng tiếng Anh. Một số lời chào là trang trọng và một số khác là than mật.

Grocery Store - Grocery stores sell food, beverages, and household supplies. They are organized in aisles and sections. If you can't find an item, you can ask a worker to help you.

Cửa hàng thực phẩm - bán thức ăn, đồ uống, vật dụng gia đình. Chúng được bố trí theo lối đi và gian hàng. Nếu bạn không thể tìm thấy một mặt hàng, bạn có thể yêu cầu một nhân viên giúp bạn.

Healthy Foods - Healthy foods include lean meats, fresh fruits and vegetables, nuts, and beans. People who eat healthy foods feel better and usually live longer.

Thực phẩm sức khỏe - thực phẩm lành mạnh bao gồm thịt nạc, hoa quả tươi và rau quả, hạt, và đậu. Những người ăn thực phẩm lành mạnh cảm thấy tốt khỏe hơn và thường sống lâu hơn.

Household Chores - Keeping your home clean is a constant chore. Household products can make household chores faster and easier to complete.

Công việc nhà - Giữ nhà sạch sẽ là một công việc thương xuyên. Các sản phẩm gia dụng có thể giúp hoàn thành công việc nhà nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Housing - People live in many kinds of homes: houses, apartments, condos, townhomes, duplexes, mobile homes, trailers, and tents.

Nhà ở - Người ta sống trong nhiều loại chỗ ở: nhà ở, căn hộ, căn hộ condo, nhà công cộng, nhà hai hộ, nhà di động, rơ moóc, và lều.

Library - Most cities have a least one library. Libraries have books, videos, and magazines for you to read or checkout. Libraries are free.

Thư viện – Hầu hết thành phố có một ít nhất một thư viện. Thư viện có sách, video, và tạp chí để bạn có thể đọc hoặc mượn về nhà. Các thư viện thì miễn phí.

Medical Clinic - Medical clinics offer medical services for non-emergencies. They are similar to hospitals, but patients don't stay overnight.

Phòng khám y tế - cung cấp dịch vụ y tế cho những trường hợp không cấp cứu. Chúng tương tự như bệnh viện, nhưng bệnh nhân không ở lại qua đêm.

Names - We use names to identify people. People have a first name and a last name. Some people also have one or more middle names.

Tên - Chúng ta sử dụng tên để xác định người. Mọi người có một tên và một họ. Một số người cũng có một hoặc nhiều tên đệm.

National Parks - The National Park Service protects national parks from human development so future generations can enjoy nature..

Công viên quốc gia – Cục Công viên quốc gia bảo vệ công viên quốc gia tránh khỏi sự phát triển của con người để các thế hệ tương lai có thể tận hưởng thiên nhiên.

Parks - People go to the park to relax, have a picnic, and play sports. Parks have grass, trees, benches, playgrounds, and water fountains. Parks are free.

Công viên - Người ta đi đến công viên để thư giãn, có một buổi dã ngoại, chơi thể thao. Công viên có cỏ, cây xanh, ghế đá, sân chơi, và đài phun nước. Công viên miễn phí.

Post Office - People go to the post office to mail letters and packages or to buy stamps and money orders.

Post Office - Người ta đi đến bưu điện để gởi thư và bưu phẩm hoặc mua tem và thư chuyển tiền.

Recreation - Recreation acitivities like hiking, camping, golfing, and going to the zoo help us reduce our stress levels.

Giải trí – Hoạt động giải trí như đi bộ, chơi golf, cắm trại, và đi đến sở thú giúp chúng ta giảm được mức độ stress.

Restaurants - Restaurants sell prepared food to customers. Some restaurants are expensive and some are cheap.

Nhà hàng - Nhà hàng bán thức ăn chuẩn bị sẵn cho khách hàng. Một số nhà hàng đắt tiền và một số giá rẻ.

Shapes and Colors - All learners need to be able to describe the shapes and colors of things. In English, the color usually comes before the shape when describing things. For example, red heart or blue square.

Hình dạng và màu sắc - Tất cả các học viên cần biết mô tả hình dạng và màu sắc của sự vật. Trong tiếng Anh, màu sắc thường đi trước hình dạng khi mô tả sự vật. Ví dụ, trái tim màu đỏ hay hình vuông màu xanh lam.

Signs in Public Places - It is important to be able to read signs in public places. Signs tell us what we can and cannot do.

Các dấu hiệu ở nơi công cộng - Điều quan trọng là có thể đọc các dấu hiệu ở những nơi công cộng. Dấu hiệu cho chúng tôi biết chúng tôi có thể và không thể làm được.

Sports - Participating in sports is a fun way to improve our physical fitness and health. Some sports are team sports and others are individual sports.

Thể thao - Tham gia các môn thể thao là một cách thú vị để cải thiện thể dục thể chất và sức khỏe. Một số môn thể thao là thể thao đồng đội và những người khác là thể thao cá nhân.

Student Loans - Students that don't qualify for college grants can borrow money to go to college. Student loans have to be paid back with interest, so check around to get the best possible loan.

Các khoản vay cho sinh viên - Sinh viên không đủ điều kiện để xin học bổng đại học có thể vay tiền để đi học đại học. Khoản vay sinh viên phải được trả lại với lãi suất, do đó, kiểm tra xung quanh để có được khoản vay tốt nhất có thể có.

Summer Vacation - Summer is the most popular season for going on vacation. There are vacation packages for all budgets.

Summer Vacation - Mùa hè là mùa phổ biến nhất để đi nghỉ. Có các gói kỳ nghỉ cho tất cả các chi tiêu.

Transportation - Cars, motorcycles, buses, trucks, boats, ships, helicopters, airplanes, and spaceships are types of transportation.

Giao thông vận tải - Ô tô, xe máy, xe buýt, xe tải, tàu thuyền, tàu thủy, máy bay trực thăng, máy bay phản lực, và tàu không gian là các loại phương tiện vận tải.

Weather - Weather can be hot, warm, cool, or cold. Students will learn vocabulary words and phrases to talk about the weather.

Thời tiết - Thời tiết có thể nóng, ấm, mát, hoặc lạnh. Học sinh sẽ học từ vựng và cụm từ để nói về thời tiết.

Zoo Animals - Zoos keep wild animals on display, either in cages or in open enclosures. Most zoos have educational programs to teach visitors about the needs of animals in the wild.

Sở thú - Vườn thú nuôi động vật hoang dã để trình diễn, hoặc trong lồng hoặc nơi vây kín lộ thiên. Hầu hết các vườn thú có các chương trình giáo dục để dạy cho du khách về sựu cần thiết phải có các động vật trong tự nhiên.

Cute Puppies - Cún con xinh xắn


Cute Puppies - Cún con xinh xắn
I have been quite busy these few days, didn’t go out for the weekend, not even to play badminton which is usually a must for me. Did I tell you, if I didn’t play badminton for a week, my hands will feel itchy? Haha,… perhaps that is just my excuse so that I get to sneek out to play badminton more.
Tôi đã khá bận rộn này vài ngày, đã không đi ra ngoài vào cuối tuần, thậm chí không chơi cầu lông mà thường và việc tôi phải làm. Không biết tôi đã nói với bạn, nếu tôi không chơi cầu lông trong một tuần, bàn tay của tôi sẽ cảm thấy ngứa? Haha, ... có lẽ đó chỉ là cái cớ để tôi lẻn ra ngoài chơi cầu lông nhiều hơn nữa.

Anyway, nothing much to write today, so why not enjoy some super cute puppies photos? They are so adorable. I believe you will want to hug them in your bed tonight!
Dù sao, không có gì nhiều để viết ngày hôm nay, vậy tại sao không thưởng thức một số hình ảnh của những chú cún siêu dễ thương ? Chúng thật đáng yêu. Tôi tin rằng bạn sẽ muốn ôm chúng trong đêm nay trên giường ngủ của bạn!


The photographer must be pretty skillful too, look how he managed to catch the action. The puppy looks so lively. Take a look at the puppy photos I took, any difference you see?
Nhiếp ảnh gia hẳn là khá tài giỏi quá, hãy nhìn ông các xoay xở để nắm bắt những hành động. Con cún trông rất sinh động. Hãy xem các bức ảnh cún con tôi chụp, bạn nhìn thấy có sự khác biệt nào không?

Yes, certainly there are differences, the professional photographer must be using some high tech DSLR camera for the small difference in picture quality. I am using a low end compact camera, remember? Hehe.
Có, chắc chắn có sự khác biệt, các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hẳn đã sử dụng một máy ảnh DSLR công nghệ cao tạo sự khác biệt nhỏ trong chất lượng hình ảnh. Tôi đang sử dụng một máy ảnh nhỏ đầu ra thấp, nhớ đấy? Hehe.

Puppies are, by definition, baby pets, so what better way to spend your time on a blog called PetAndBaby.com than to spend it staring at pictures of cute puppies? The adorable pups below are just some of the many pictures of cute puppies that we have to share here on P&B.

4 cute puppies 300x225 Pictures of Cute Puppies

The four sibling puppies sit quietly and stare at the camera while enjoying a nice day in the grass.

cute puppy face Pictures of Cute Puppies

We can’t quite tell if this cute puppy is 100% boxer, but he sure does have some cute boxer puppy characteristics!

cute white puppy Pictures of Cute Puppies

This adorable puppy sites upright while the camera snaps away. What a cutey!

cute puppies Pictures of Cute Puppies

These two cute pups sit adorably in a basket as the camera catches them in all of their cuteness…..I want one!

cute puppy twins Pictures of Cute Puppies

Two shaggy cute puppies enjoy some time on a blanket in the hot summer heat.

cute puppy dog wallpapers Pictures of Cute Puppies

Another cute white faced and black nosed puppy for us all to enjoy.

cute puppy licking nose Pictures of Cute Puppies

If people could do what this cute puppy is doing the world would be a better place icon smile Pictures of Cute Puppies

cute puppy Pictures of Cute Puppies

Lets hope that, for this cute puppy’s sake, the phone doesn’t ring until he’s awake.

dalmatian puppies cute dogs Pictures of Cute Puppies

And finally, if none of the earlier pictures stole your heart, I leave you with this picture of these adorable dalmatians sitting in a bucket of leaves….too cute!Hey Goldie why don't you stop prenteding like you're in charge of making dinner tonight. You're a dog not a chef! You crack me up. You should put that oven mit on your paw though.It doesn't suprise me that curious Max found his way into some angel hair pasta.

Patriotic Dogs


Betsy sheds a tear as she reflects on our great nation.
Nickels lick his chops in excitement as he daydreams of the barracks that await him in the Middle East. You are one brave pooch.
Outrageous Dogs

Hank! Don't you know that smoking is bad for your health? I guess with your rough and tough attitude nothing scares you. Even lung cancer.


We met Trixie in the parking lot of a Phish concert, it looks like she's been up for days!I saw more cute puppy pics recently and thought I’d share them here.

Tôi thấy nhiều bức ảnh cún con con dễ thương gần đây và nghĩ rằng tôi muốn chia sẻ chúng ở đây.

Shih Tzus are usually not that cute when they have long hair, but this one is just so adorable!
Shih Tzu thường không dễ thương khi chúng có lông dài, nhưngnhưng bức hình đáng yêu làm sao!

Border Collies originally from Anglo-Scottish region bred in farm for herding livestock. They look playful when the are puppies.
BorderCollies xuất phát từ vùng Scotland ở Anh nuôi ở trang trại để chăn gia súc. Trông chúng vui tươi khi còng là cún con.

This Chihuahua is so tiny that you can hold it like a light saber. May the force be with you!
Chihuahua này nhỏ tới mức bạn có thể giữ nó như một lưỡi kiếm nhẹ. Cầu cho bạn có được sức mạnh!

Are these foxes or teddy bears? No, it is the Pomeranian puppy. Want one to hug?
Có phải đây là cáo hay gấu teddy? Không, nó là cún con Pomeranian . Bạn muốn ôm hôn chúng không?

Siberian Huskies look tough even when they are young.
Husky Syberian trông anh dũng ngay cả khi chúng còn nhỏ.

I bet you don’t know this one. It’s the chubby Tan Shiba Inu. They must have a good and caring master. They all look adorable and playful when they are young… Don’t we all do when we are babies?
Tôi cược bạn không biết con cún này. Đó là một chú Tan Shiba Inu mũm mĩm. Chúng nhẳ phải có người chủ tốt và hay chăm sóc. Chúng trông đều đáng yêu và vui tươi khi chúng còn nhỏ ... Có phải tất cả chúng ta dều như thế khi chúngt a còn bé?

The year of the cat is coming but I've given you too many puppies. I'll post some cats soon, Sorry!
Sắp tới là năm con mèo nhưng tôi đăng quá nhiều cún. Sẽ đăng ảnh mèo ngay. Xin lỗi.

QuangBozzetto

Bozzetto


Asia Lantern Carnival - Lễ hội đèn lồng Châu Á

Asia Lantern Carnival - Lễ hội đèn lồng Châu Á

The Asia Lantern Carnival is currently being held at the National Sports Complex at Bukit Jalil, Kuala Lumpur. I passed by the place a few times and was really amazed by the colorful lanterns being displayed which we can peek from the roadside. Last weekend, finally we managed to go to have a closer look.
Carnival Đèn lồng Châu Á hiện đang được tổ chức tại Trung tâm Thể thao quốc gia Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Tôi đi ngang qua nơi này một vài lần và đã thực sự ngạc nhiên với những chiếc đèn lồng đầy màu sắc được phô bày mà chúng ta có thể nhìn thấy từ bên kia đường. Cuối tuần qua, cuối cùng chúng tôi đã xoay xở để có một cái nhìn cận cảnh hơn.

Disneyland
Disneyland.

The entrance ticket costs RM5 per head. These days, we will need to buy tickets for each and every event and carnival. Parking was very convenient mainly because we reached the place late at night at about 10pm, and they have a huge car park in Bukit Jalil. Parking is charged at RM1.50 per entry. Anyway, let’s look at the pictures!
Vé vào cổng giá 5 RM / đầu người. Hồi này, chúng tôi phải mua vé cho mỗi sự kiện và mỗi một lễ hội. Bãi đỗ xe rất thuận tiện chủ yếu là bởi vì chúng tôi đã đến muộn vào ban đêm vào khoảng 10h tối, và họ có một bãi đậu xe khổng lồ ở Bukit Jalil. Tiền đỗ xe được tính là 1.50 RM cho mỗi lần váo đỗ. Thôi thì, chúng ta hãy xem các hình ảnh sau!

Dragon Lantern
Dragon Lantern. Đèn Rồng

This is a huge dragon lantern. I think it’s about 100 meters long, and is built with hundreds if not thousands of porcelain plates, bowls, cups and spoons. Then it is fitted with beautiful lights that dances with music. A magnificent masterpiece.
Đây là một chiến đèn lồng hình con rồng lớn. Tôi nghĩ nó khoảng 100 mét, và được xây dựng với hàng trăm nếu không phải hàng ngàn đĩa, bát, chén, thìa bằng sứ. Sau đó, nó được trang bị đèn chiếu sáng đẹp mà nhấp nháy nhảy theo điệu nhạc. Một kiệt tác tuyệt vời.

Dragon Claws
Claws of the porcelain dragon. Móng rồng sứ

Look at the huge claws. Can imagine how long is the whole dragon…

Hãy nhìn những cái móng khổng lồ. Bạn có thể tưởng tượng toàn bộ con rồng dài bao nhiêu...

Panda Lantern
Cute pandas. Gấu trúc xinh đẹp

Since lantern is traditionally originated from China, it is not surprising to see pandas here. They are so adorable!

Bởi vì đèn lồng có nguồn gốc Trung Hoa, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi khi thấy gấu trúc ở đây. Chúng xinh đáng yêu làm sao!

Arabian Nights
Arabian Nights. Ngàn lẻ một đêm

A big castle from the Arabian Nights. There are Aladdin, camels, horses and some other characters from the fairy tales stories too. The kids simply love this one!

Một lâu đài lớn từ Ngàn lẻ một đêm. Có Aladin, lạc đà, ngựa và các nhân vật khác từ những câu chuyện cổ tích nữa. Bọn trẻ chỉ thích mỗi chỗ này.

Aladdin
Aladdin on a white elephant. Aladin trên lưng voi trắng

Mosque
A a beautiful mosque. Một giáo đường Hồi giáo xinh đẹp

Is this the mosque in Shah Alam? Có phải giáo đường này ở Shah Alam?

Langkawi Eagle

An eagle majestically poised just like the one in Eagle Square (Dataran Langkawi), Langkawi.
Một con đại bàng trông oai vệ hệt như tại Eagle Square (Dataran Langkawi), Langkawi.

Upon closer inspection, the eagle is built from compact discs! Thousands of them stick together, how amazing does that sound? Perhaps the sheer amount of the CDs went into this eagle is enough to go into Malaysia’s Book of Guinness Records. The CDs are making the statue glittering.

Xem xét kỹ hơn, chim ưng được làm từ những đĩa compact! Hàng ngàn đĩa dính với nhau, nghe tuyệt vời làm sao? Có lẽ số lượng đĩa CD để làm con đại bàng này là đủ để đi vào sách kỷ lục Guinness của Malaysia. Các đĩa CD đang làm cho bức tượng lấp lánh.

Olympics
Olympics in Beijing 2008?

Monkeys
Monkeys. Khỉ

Is this the naughty monkey from the Journey to the West? Maybe not, because Zhu Bajie and Sha Wujing are no where to be seen.
Đây có phải là con khỉ nghịch ngợm trong Tây Du Ký? Có lẽ không, bởi vì Trư Bát Giới và Sa Tăng không thấy đâu cả.

Dinosaur
Dinosaur. Khủng long

Giraffe Lantern
Giraffe lantern, with rainbow at the back.
Đèn lồng hươu cao cổ với cầu vồng ở phía sau

Snow White
Snow White and the Seven Dwarf.
Bạch tuyết và bảy chú lùn

Although Snow White didn’t look very good or white at all, but the kids still very much love their favorite princess from Disney.
Mặc dù Nàng Bạch tuyết không xinh mà cũng không trắng chút nào nhưng bọn trẻ vẫn rất thích công chúa của chúng từ phim Disney.

The Phoenix Lantern
Beautiful Phoenix Lantern. Đèn Chim Phượng xinh đẹp

The delicate body of the phoenix is made up of more than a hundred thousand dried silky worm cocoons. The final visual under the bright light is truly breath-taking!

Thân chim phượng mỹ miều được làm từ một trăm ngàn cái kén tằm khô. Cảnh chiếu dưới đèn sáng thật lộng lẫy.

Fu Dogs

Imperial Fu Dogs Figurines. Hoàng lân

These animals are supposed to bring good luck and protect the owner’s home and work place.
Những con vật được cho là sẽ mang lại may mắn và bảo vệ nhà và nơi làm việc của chủ sở hữu.

Petronas Twin Towers
Petronas Twin Towers. Toàn tháp đôi Petronas

One of the world’s tallest buildings – Petronas Twin Towers, or also known as the KLCC.
Một trong những tòa nhà cao nhất thế giới - tháp đôi Petronas, hay còn gọi là KLCC.

A cute cat
A cute cat sitting in the dark corner. Một chú mèo xinh ngồi trong góc tối

Perdana Putra Complex
Perdana Putra Complex. Công trình Perdana Putra

This lantern is inspired by the administrative building Perdana Putra Complex in KL.
Đèn lồng này lấy cảm hứng từ toàn nhà hành chính Perdana Putra

Date of Roses
Date of Roses. Hẹn ước Hoa Hồng

Ali Baba
Ali Baba.

A masterpiece inspired by one of the Arabian Nights stories, “Ali Baba and the Forty Thieves”.
Một tuyệt tác lấy cảm hứng từ một trong những truyện của Ngàn lẻ một đêm " Ali Baba vay 40 tên cướp"

If you enjoyed the photos, then please leave some comments below to let me know.
Nếu bạn thích những tấm hình này xin lưu lại nhận xét dưới đây để tôi được biết.