MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, January 26, 2011

Caricature of Barack Obama


Caricature of Barack Obama - Biếm họa Barack Obama

Evolution Of Men And Women - Tiến hóa của nam và nữ

10 Biblical Facts That Everyone Gets Wrong - Mười điều trong Thánh Kinh thường được hiểu sai

10 Biblical Facts That Everyone Gets Wrong - Mười điều trong Thánh Kinh thường được hiểu sai

10
Adam and Eve

Screen Shot 2010-12-17 At 4.32.54 Pm

Adam and Eva

Contrary to popular belief, Adam and Eve were expelled from Eden not because they ate the forbidden fruit of the tree of knowledge of good and evil, but in order to prevent them from eating from the tree of life (both forbidden trees are in Genesis 2:9) which would have made them eternal. God doesn’t like competition! Here is the verse (Genesis 3:22-23): “And he said: Behold Adam is become as one of us, knowing good and evil: now, therefore, lest perhaps he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat, and live for ever. [23] And the Lord God sent him out of the paradise of pleasure, to till the earth from which he was taken.”

Adam và Eva

Trái ngược với niềm tin phổ biến, Adam và Eva bị trục xuất khỏi Eden không phải vì họ đã ăn trái cấm của cây của hiểu biết về thiện và ác, nhưng để ngăn không cho họ ăn trái từ cây sự sống (cả hai cây bị cấm ở sách Sáng thế ký Genesis 2:9) mà có thể làm cho họ sống đời đời. Thiên Chúa không thích có kể tranh đua! Dưới đây là câu (trong Sáng thế ký 3:22-23): "Và người phán: Này Adam, ngươi đã trở thành như là một người trong số chúng ta, biết cái tốt và cái xấu: do đó, bây giờ, e sợ rằng có lẽ y cũng sẽ đưa tay mình, hái luôn cả cây sự sống, mà ăn, và sống đời đời. [23] Và Thiên Chúa đuổi y ra khỏi thiên đường của lạc thú, để đến trái đất từ đó y được tạo ra."

9 Jonah and the Whale -Jonah và cá voi

Screen Shot 2010-12-17 At 4.29.14 Pm

We all know the tale of Jonah and the whale… but how well do we know it? Well enough to know that he wasn’t eaten by a whale? It was no mammal that ate Jonah – it was a huge fish – though its type is not mentioned. Of course, I am presuming that everyone reading this list knows that a whale is not a fish.

Chúng ta đều biết câu chuyện của Jonah và cá voi... nhưng chúng ta biết rỗ đến mức nào? đủ để biết rằng ông không bị cá voi ăn thịt? Không phải có động vật có vú ăn thịt Jonah – đó là một con cá lớn - mặc dù nó là loài cá nào thì không được đề cập. Tất nhiên, tôi giả định rằng tất cả mọi người đọc danh sách này đều đã biết rằng cá voi không phải là cá.

8
Samson and Delilah

394Px-Lucas Cranach - Samson And Delilah

Samson and Delilah is a famous story from the Old Testament which ends rather badly, as Samson’s long hair is cut short to destroy his strength. The common misconception is that Delilah was the one to give him the chop. But in fact, it was Delilah’s servant who did it.

Samson và Delilah là một câu chuyện nổi tiếng từ Cựu Ước mà kết thúc khá nặng nề, khi mái tóc dài của Samson được cắt ngắn để tiêu diệt sức mạnh của y. Quan niệm sai lầm phổ biến là Delilah là người cắt tóc Samson. Nhưng trên thực tế, chính đầy tớ của Delilah là người đã làm việc đó.

7
Rapture - Hân hoan

Rapture-Poster

The “Rapture” is not in the Bible! Despite being believed by a large number of protestants (many of whom also believe that only that which is in the Bible can be true) it was actually invented in the 1600s by one Cotton Mather – otherwise famous for murdering women by strangling them to death (by hanging) in the Salem witch trials. The term in the Bible commonly mistranslated to the word “rapture” actually comes from the Greek ρπάζω (harpazo) which actually means “caught up” or “taken away” and it refers to one person only (Philip).

Từ "Hân hoan" không có trong Kinh Thánh! Mặc dù được tin tưởng bởi một số lớn người theo Tin lành (mà đa phần tin rằng chỉ có những điều ghi trong Kinh Thánh mới có thể là sự thật) nó đã thực sự phát minh vào những năm 1600 bởi một Cotton Mather - nếu không thì, đã nổi tiếng với việc giết phụ nữ bằng cách làm nghẹt họ cho đến chết (bằng cách treo cổ) trong xét xử phù thủy Salem. Thuật ngữ trong Kinh Thánh thường được dịch sai thành "sung sướng" thực sự ra xuất phát từ từ Hy Lạp ρπάζω (harpazo) mà vốn có nghĩa là "bắt kịp" hoặc "lấy đi" và chỉ đề cập đến một người duy nhất (Philip).


Three Wise Men - Ba nhà thông thái

5014-Adoration-Of-The-Magi-Gentile-Da-Fabriano

There weren’t three and they didn’t visit Jesus in a manger. The Bible gives neither the number of men (but does the number of gifts as three, which is probably where this misconception stems from). Additionally, Herod demanded the death of all boys under two, making it probable that Christ had been born up to two years prior. Also, the wise men visited Jesus when he lived in a house according to the Biblical account in Matthew 2:11.

Không phải ba người và họ không đến thăm Chúa Giêsu trong máng cỏ. Kinh Thánh không nêu rõ số người (nhưng nói số quà tặng ba, mà có lẽ là đây là điểm quan niệm sai lầm này bắt nguồn). Ngoài ra, Herod yêu cầu giết chết tất cả các bé trai dưới hai tuổi, khiến ta có thể nghĩ rằng Đức Kitô đã được sinh ra đến hai năm trước đó. Ngoài ra, những người thông thái viếng thăm Chúa Giêsu khi người đang sống trong một ngôi nhà, ghi chép Kinh Thánh trong Matthew 02:11.

5
Get Rich Quick - Giàu nhanh

Full 15476

The Bible does not condemn drinking alcohol (remember that Jesus’ first public miracle was turning water into wine at a wedding party), or gambling and betting. The closest it comes to the latter is to recommend against get rich quick schemes (Ecclesiastes 5:10) and loving money excessively. Be sure to remember that next time you are sipping your wine at the local casino. What the Bible DOES say is “Be not DRUNK of the fruit of the vine” – at the same time many gainsayers will claim that the water was turned into grape juice – but the original Gospels clearly use a word which translates from the original Greek as WINE a “fermented grape beverage”. Traditionally drunk means “falling down drunk” – in other words, the loss of the will to control oneself.

Kinh Thánh không lên án uống rượu (hãy nhớ rằng phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu biến nước thành rượu tại một tiệc cưới), hoặc cờ bạc cá cược. Điều gần nhất nói đến cờ bạc là khuyên bạn không nên mưu mô làm giàu nhanh chóng (Truyền đạo 5:10) và yêu tiền quá mức. Hãy chắc chắn nhớ điều đó lần tới khi bạn nhấm nháp rượu vang tại một sòng bạc ở địa phương nhé. Cái mà Kinh Thánh có nói "Đừng say sưa nước quả của cây nho" trong lúc đó nhiều hay người cãi cho rằng nước đó đã thành nước ép quả nho - nhưng các sách Phúc âm nguyên gốc rõ ràng là đã sử dụng một từ có thể dịch từ bản gốc tiếng Hy Lạp rượu một "nước giải khát lên men nho". Theo truyền thống SAY có nghĩa là "uống rượu bí tỉ" - nói cách khác, mất kiểm soát chính bản thân mình.

4
Help - Giúp đỡ

Franklin2Color80

“God helps those who help themselves” – a wise and good quote that everyone knows is from the Bible. But, in fact, it isn’t. It was a man, not a god who coined the well known (and overused) proverb. It was Benjamin Franklin in his Poor Richard’s almanac.

ãy cứu mình trước khi Chúa cứu" - một câu trích dẫn khôn ngoan và hay ho mà mọi người đều biết là từ Kinh Thánh. Tuy nhiên, trên thực tế, nó không phải. Chính con người, chứ không phải là thần thánh đặt ra câu tục ngữ nổi tiếng (và được dùng quá nhiều) này. Đó chính là Benjamin Franklin viết trong niên lịch Poor Richard của ông.

3
Brother’s Keeper _ Ngườ chăm giữ anh em

17 Rubens Cain Slaying Abel

Another quote we all know from the Bible is “Am I my brother’s keeper?” Now ask yourself – do you know what God’s answer was to this question? You don’t – no one does because the Bible doesn’t tell us what He replied. If God were to have answered, we can presume it would have been in the affirmative if all of the other commands to look after our brothers in the New Testament are taken into consideration.

ột trích dẫn khác ta cũng biết từ Kinh Thánh là "Có phải tôi là người chăm giữ anh em tôi?" Bây giờ hãy tự hỏi mình - bạn có biết Thiên Chúa đã trả lời cho câu hỏi này thế nào không? Bạn không biết - không ai biết cả bởi vì Kinh Thánh không nói cho chúng ta Ngài trả lời gì. Nếu Thiên Chúa trả lời, chúng ta có thể đoán nó sẽ là câu khẳng định nếu ta xem xét hết thảy những lời răn dạy khác về chăm sóc anh em của mình trong Tân Ước.

2

Christmas Travel - Trinh Nữ Maria đi trên lưng lừa

An Icon Showing The Trip Of The Holy Family To Egypt Coptic Museum Old Cairo

The Virgin Mary is not described in the Bible as having travelled to Bethlehem on a donkey. No mention is made at all in the gospels of the mode of transport used in the journey. The first mention of her riding a donkey comes from the non-Biblical Protoevangelium of James. It was written around 150AD and is also one of the oldest works to describe Mary as a virgin both before and after the birth of Christ. The exact quote from the Protoevangelium is “And he [Joseph] saddled the ass, and set her upon it;”

Đức Trinh Nữ Maria không được mô tả trong Kinh Thánh là có đi đến Bethlehem trên lưng một con lừa. Không hề có đề cập nào trong sách phúc âm về các phương thức đi lại được sử dụng trong cuộc hành trình. Đề cập đầu tiên đến việc bà cưỡi lừa xuất phát từ Protoevangelium của James mà không phải là Kinh Thánh. Nó đã được viết khoảng 150 sau CN và cũng là một trong những công trình cổ nhất mô tả Đức Maria là một trinh nữ trước và sau khi sinh của Chúa Kitô. Câu trích dẫn chính xác từ Protoevangelium là "Và ông [Joseph] thắng yên con lừa, và đặt bà lên đó;"

1

Horned Moses - Moses có sừng

400Px-Moses San Pietro In Vincoli

This has been mentioned in passing in comments on previous lists but it definitely warrants a mention here. Unlike most of the misconceptions here which deal specifically with what the Bible says or doesn’t say, this one is a misconception about the translation of part of it. The Old Testament refers to Moses as having horns on his head after he went up the mountain to see God.

This prompted Michaelangelo to sculpt him with the horns. Many people believe that this was due to a mistranslation of the description of Moses but, in fact, it isn’t. Moses really is described as being horned. And the reason for this? In Old Testament times, a person who was believed to have seen or been touched by God was described as having horns (or rays of light) coming from their head. It was an ancient symbol much like today’s gloriole.

Điều này đã được đề cập trong trong khi nêu ý kiến về các phần trên trong danh mục này nhưng nó chắc chắn cần được đề cập đến ở đây. Không giống như hầu hết các quan niệm sai lầm ở đây mà lien quan tới những gì Kinh Thánh nói hay không nói, đây là một quan niệm sai lầm về bản dịch của một phần Thánh KInh. Cựu Ước đề cập đến Moses là có sừng trên đầu sau khi ông đã đi lên núi để nhìn thấy Thiên Chúa.

Điều này khiến Michaelangelo đã tạc ông có sừng. Nhiều người tin rằng điều này là do dịch sai mô tả nhân dạng của Moses nhưng, trên thực tế, nó không phải. Moses thực sự được mô tả như là sừng. Và lý do cho điều này? Trong thời Cựu Ước, một người được cho rằng đã nhìn thấy hoặc được tiếp xúc bởi Thiên Chúa được mô tả là có sừng (hay tia ánh sáng) đến từ đầu của họ. Đó là một biểu tượng cổ xưa giống như vòng hào quang ngày nay.


Regular Health Mistakes - Sai lầm thường gặp về sức khỏe


Regular Health Mistakes - Sai lầm thường gặp về sức khỏe

All of us make little health mistakes that cause damage to our bodies in the long run - simply because we are unaware we are doing something wrong. Here are some of the most common mistakes made by many of us.

Tất cả chúng ta đều những mắc sai sót nhỏ về sức khỏe mà gây thiệt hại cho cơ thể chúng ta về lâu dài - chỉ đơn giản là vì chúng ta không biết mình đang làm điều gì sai trái. Đây là một số trong những sai lầm phổ biến nhất mà nhiều người trong chúng ta mắc phải.

Crossing our legs

Do you cross your legs at your knees when sitting? Although we may believe that this is the lady-like elegant way to sit, sitting this way cuts down circulation to your legs. If you don’t want varicose veins to mar the beauty of your legs and compromise your health, uncross your legs every time you realise you have one knee on top of the other. The best way to sit is to simply place both legs together on the floor, balancing your weight equally. If you feel like changing position, instead of crossing your legs, simply move both legs together to one side. As an alternative, you could also consider crossing your legs loosely at the ankles. This is a classically elegant way to sit, and is far better for your legs and your health than sitting with your legs crossed at your knees.

Ngồi bắt chéo hai chân (bắt chân chữ ngũ)

Bạn có bắt chéo chân tại đầu gối khi ngồi không? Mặc dù chúng ta có thể tin rằng đây là cách tao nhã giống như quý bà ngồi, nhưng ngồi theo cách này giảm tuần hoàn máu đến chân của bạn. Nếu bạn không muốn giãn tĩnh mạch phá hỏng vẻ đẹp của đôi chân của bạn và giảm sút sức khỏe của bạn, bỏ bắt chéo chân mỗi khi bạn nhận ra rằng mình có một đầu gối nằm trên đầu gối kia. Cách ngồi tốt nhất đơn giản là đặt cả hai chân cùng chạm sàn, cân bằng trọng lượng của bạn bằng nhau (trên hai chân). Nếu bạn cảm thấy muốn thay đổi tư thế,. thay vì bắt chéo chân, chỉ cần di chuyển cả hai chân về một bên. Một cách khác, bạn cũng có thể xem xét bắt chéo hai chân một cách lỏng lẻo ở mắt cá chân.. Đây là một cách ngồi tao nhã cổ điển, và là tốt hơn nhiều cho đôi chân của bạn và sức khỏe của bạn hơn là ngồi bắt chân chữ ngũ.

Not changing our toothbrush

How often do you change your toothbrush? Most of us wait until most of the bristles have either fallen off, or are in such bad shape that we’d be embarrassed to pull out our brush in public. However, since not many of us need to pull out our brush in public, we carry on with our frayed one until we lose it. Replace your toothbrush often. Damaged bristles can harm the enamel, and don’t massage your gums well. If you find brushing your teeth a pain like I do, but know you must do it, you might as well be doing it right. Imagine going through the annoyance of brushing your teeth twice a day only to find out that you’re damaging your enamel every time you clean your teeth. Also, use a brush with soft bristles unless your dentist has advised otherwise.

Không thay bàn chải đánh răng

Bạn có thường xuyên thay đổi bàn chải đánh răng của bạn? Hầu hết chúng ta đợi cho đến khi hầu hết các lông bàn chải hoặc giảm đi, hoặc biếng dạng xấu xí tới mức xấu hổ không dám lộ ra nơ công cộng. Tuy nhiên, vì không nhiều người trong chúng ta phải rút bàn chải ra nơi công cộng, chúng ta tiếp tục với một ban chải tệ hại cho đến khi chúng ta đánh mất nó. Những sợi lông bàn chải răng hỏng có thể gây hại cho men răng, và chớ xát mạnh lợi răng của bạn. Nếu bạn thấy đánh răng là đau khổ như tôi đây, nhưng biết rằng bạn phải làm điều đó, bạn cũng nên đánh răng đúng cách. Hãy tưởng tượng bạn phải chịu không ít phiền toái của việc đánh răng hai lần một ngày chỉ để thấy rằng bạn đang làm tổn hại men răng của bạn mỗi khi bạn làm sạch răng của bạn. Ngoài ra, hãy sử dụng một bàn chải có lông mềm, trừ khi nha sĩ của bạn tư vấn cho bạn cách khác.

Eating out often

There are oils that are high in cholesterol, and oils that cause little harm and are better for your heart. However, no matter how light the oil is, it is never a good idea to eat too much of it. Avoid fried foods. Remember that in all probability your favourite Indian food restaurant throws a huge, HUGE chunk of butter in a tiny bowl of dal. Rita, who worked in the kitchen of a 5 star hotel, was shocked when she saw the cook chop a 500gm butter slab in half, and throw half into a Paneer Makhani dish. No wonder the customers left licking their fingers. And no wonder they felt so stuffed and heavy afterwards. Limit outdoor eating unless you know that you’re getting served light and healthy food.

Ăn nhà hàng thường xuyên

Có các loại dầu có hàm lượng cholesterol cao, và các loại dầu ít gây ra tổn hại và tốt hơn cho tim của bạn. Tuy nhiên, không có cho dù dầu đó có nhẹ bao nhiêu, thì cũng không bao giờ tốt nếu ăn quá nhiều chất đó. Tránh chiên thức ăn. Nhớ rằng rất có thể nhà hàng thức ăn Ấn Độ yêu thích của bạn đã ném một cục bơ rất lớn, rất lớn vào một bát nhỏ món dal. Rita, người đã làm việc trong nhà bếp của một khách sạn 5 sao, đã bị sốc khi nhìn thấy đầu bếp cắt một tảng 500gm bơ làm hai, và ném một nửa vào món ăn Paneer Makhani. Không lạ gì khi khách hàng lại liếm ngón tay của họ. Và không có gì lạ mà họ cảm thấy rất ê và nặng bụng sau đó. Hạn chế ăn uống nhà hàng, trừ khi bạn biết rằng bạn được phục vụ ăn nhẹ và khỏe mạnh.

Skipping breakfast

Never, ever skip breakfast. Remember, when you wake up in the morning it’s been around 10-12 hours since your last meal. Your body needs food now, more than at any other time… Eat a heavy breakfast. You will then be busy through the day, and the calories will get expended quickly. If you are trying to diet, eat a light dinner.

Bỏ bữa ăn sáng

Đừng bao giờ bỏ bữa ăn sáng. Hãy nhớ rằng, khi bạn thức dậy vào buổi sáng thì đã khoảng 10-12 giờ kể từ bữa ăn cuối cùng của bạn. Bây giờ cơ thể của bạn cần thức ăn, nhiều hơn bất cứ lúc nào khác... Hãy ăn một bữa ăn sáng no. Sau đó bạn sẽ bận rộn suốt ngày, và lượng calo sẽ nhận được tiêu hao nhanh chóng. Nếu bạn đang cố ăn kiêng, hãy ăn một bữa tối nhẹ.

High heels

High heels sure look great, but they're murder for your back. This however doesn't mean you should steer clear of stilettos. Wear them, but not when you know you will be walking around a lot. Wear them when going out for lunch or dinner - when the only walking you will be doing is to your car, to the table, and back. Avoid high heels when you are going somewhere on foot. If you are constantly tempted to wear your heels, take a good look at your flats. Is there something about them you dislike? Invest in a new pair of beautiful flats or shoes with a low heel. Buy something you love, that you will enjoy wearing. If possible, get a matching bag. You will then enjoy your flats as much as you do your heels.

Giày cao gót

Giày cao gót chắc chắn nhìn tuyệt vời, nhưng chúng giết chết cái lưng của bạn. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là bạn nên tránh xa giày cao gót. Đi giày cao gót, nhưng không phải khi bạn biết bạn sẽ phải đi bộ loanh quanh rất nhiều. Điu giày khi đi ra ngoài ăn trưa hoặc ăn tối – khi mà bạn chỉ đi bộ bạn đến xe, bàn ăn, và ngược lại mà thôi. Tránh đi giày cao gót khi bạn phải bộ tờ một nơi nào đó. Nếu bạn thường xuyên bị cám dỗ phải đi giày cao gót, hãy ngắm nhìn những đôi giày đế bằng của bạn. Xem có một cái gì đó về chúng mà bạn không thích nào? Hãy dầu tư vào một đôi giày đế bằng hoặc giày có gót thấp. Mua một cái gì đó bạn thích, và bạn sẽ thích đeo. Nếu có thể, kiếm một túi xách phù hợp. Sau đó bạn sẽ tận hưởng đôi giày đế bằng của bạn nhiều như giày cao gót ấy chứ.

Sleeping on a soft bed

You don't have to sleep on the floor be kind to your back, but do make sure you have a firm mattress. Although a mattress on springs is soft and lovely to sink into, it's bad for your back. If you already have an old bed with springs, you don't need to invest in a new one - simply get a thick wooden plank put over the springs, and place the mattress on the plank. Similarly, if your mattress is old and lumpy, throw it out and get a new one. Your neck and your back will thank you. The same rule applies to sofas. If you will be spending hours on a sofa, get a firm yet comfortable one. Sofas you completely sink into are not the best idea.

Ngủ trên một chiếc giường mềm

Bạn không phải ngủ trên sàn nhà để bảo vệ tấm lung của mình, nhưng chắc chắn rằng bạn có một cái nệm cứng. Mặc dù một tấm nệm lò xo quá mềm và đáng yêu để nằm lún vào, nhưng nó không tốt cho lưng của bạn. Nếu bạn đã có một chiếc giường cũ với lò xo, bạn không cần phải đầu tư cái mới - chỉ đơn giản là đặt một tấm ván gỗ dày đặt trên các lò xo, và đặt nệm trên tấm ván. Tương tự, nếu nệm của bạn là cũ và bị lồi lõm, quảng nó đi và kiếm cái mới. Cổ và lưng bạn sẽ cảm ơn bạn. Cùng một nguyên tắc như thế áp dụng đối với ghế sofa. Nếu bạn dành nhiều giờ trên ghế sofa, hãy kiếm một cái cứng nhưng thoải mái. Ghế sofa ngồi lún hoàn toàn thì không phải là ý tưởng hay.

Pillows

No matter how comfortable sleeping with ten cushions is, have pity on your neck and resist. Sleep with one pillow, and make sure it is not too thick. If your pillow gets lumpy, discard it and go for a new one. Get a thin pillow if you sleep on your stomach, and something a little thicker if you sleep on your back, to give your neck adequate support

Gối
Cho dù bạn thoải mái thế nào khi ngủ với 10 gối đệm, thì cũng nên thương xót cái cổ của bạn mà chống lại cái gối. Hayc ngủ với một cái gối, và chắc chắn rằng nó không phải là quá dày. Nếu gối của bạn bị sần sùi, loại bỏ nó đi và kiếm một cái mới. Lấy một cái gối mỏng nếu bạn ngủ trên sấp, và dày hơn một chút gì đó nếu bạn ngủ ngửa, để cho cổ của bạn được hỗ trợ đầy đủ.

Not exercising

As all of us know, we should exercise more, but many of us don't. This is a health mistake we consciously make! And why is that? Simply because we refuse to admit the damage we are causing to our bodies by not working out. A number of people only start working out once they've experienced a warning signal. Don't wait for a heart attack to strike before you decide to opt for a lifestyle change. Make the change now. You don't need to train for the marathon to be in top shape. Half an hour of brisk walking three to four times a week will make a world of difference to your health. You could then increase this to forty minutes, four times a week - and you're all set. If you haven't exercised for a week, you're making a mistake.

Không tập thể dục

Như tất cả chúng ta biết, chúng ta nên tập thể dục nhiều hơn, nhưng nhiều người trong chúng ta không tập. Đây là một sai lầm sức khỏe mà chúng ta cố ý phạm! Và tại sao vậy? Đơn giản là vì chúng ta từ chối thừa nhận những tai hại chúng ta gây ra cho cơ thể mình bằng cách không luyện tập. Một số người chỉ bắt đầu luyện tập chỉ khi họ đã có dấu hiệu cảnh báo. Đừng chờ đợi một cơn đau tim tấn công bạn trước khi bạn quyết định lựa chọn một thay đổi lối sống. Hãy thay đổi ngay bây giờ. Bạn không cần phải luyện tập để đua marathon hay để có sức hỏe tuyệt hảo. Nửa giờ đi bộ nhanh, 3-4 lần / tuần sẽ tạo ra một thế giới khác biệt cho sức khỏe của bạn. Sau đó bạn có thể tăng luyện tập này đến bốn mươi phút, bốn lần một tuần - và bạn sẽ ổn. Nếu bạn chưa thực hiện được một tuần, bạn đang phạm một sai lầm.

Strangest Bridges Around the World - Những chiếc cầu kỳ lạ nhất thế giới

Strangest Bridges Around the World - Những chiếc cầu kỳ lạ nhất thế giới


These bridges are located in Amsterdam and were made by Naomi. Three unusual red steel bridges extend over the water between the islands Sporenburg and Borneo. Two of these three bridges stretch for 90m and the 3rd one is 25 meters long. The pedestrian bridge is the most unusual one.

Những cây cầu được đặt tại Amsterdam và đã được thực hiện bởi Naomi. Ba cây cầu thép đỏ khác thường băng qua mặt nước giữa đảo Sporenburg và Borneo. Hai trong ba cầu 90m và cầu thứ 3 dài 25 mét. Cầu cho người đi bộ là khác thường nhất.

Deep inside Russian countryside there is a place with a strange object. It’s made solely of wood and is called “The Half-Bridge of Hope”.

It looks like a wooden bridge from one side of hill to another which suddenly finishes on its half. It has no any logical meaning or practical purpose, just stands in one of numerous Russian villages as an art object, made of wood as everything other around it.

Sâu bên trong vùng nông thôn Nga có một nơi với một vật lạ. Nó được làm hoàn toàn bằng gỗ và được gọi là "Nửa chiếc cầu hy vọng".

Nó trông giống như một cây cầu bằng gỗ từ một bên của ngọn đồi mà bất ngờ kết thúc nửa chùng. Nó không có bất kỳ ý nghĩa lô-gic hoặc mục đích thực tế nào, chỉ cần có mặt tại một trong nhiều làng của Nga như một đối tượng nghệ thuật, làm bằng gỗ như mọi thứ khác xung quanh nó.


Do they have a strange bridge here! Blocks of concrete are lowered to get the bridge open.
Liệu người ta còn có một cây cầu lạ ở đây! Các khối bê tông được hạ xuống để
mởcầu .


The Dutch have a tendency to do things differently. The Slauerhoffbrug, located in Leeuwarden, was designed by Van Driel Mechatronica to be a fully automatic bridge with an ability to sense and adapt to its surroundings.

Người Hà Lan có một xu hướng để làm ra những nhiều thứ một cách khác biệt. Cầu Slauerhoffbrug, nằm ở Leeuwarden, được thiết kế bởi Văn Driel Mechatronica là một cây cầu hoàn toàn tự động với khả năng cảm nhận và thích ứng với môi trường xung quanh.


The Pegasusbrug near Ouistreham in France, which was a stepping stone for tail bridges, is a limited turntable bascule bridge.

Cầu Pegasusbrug gần Ouistreham ở Pháp, mà đã là một bước đệm cho các cầu đuôi, là một cầu bàn xoay hạn chế.

The Bridge of Aspiration between the Royal Ballet School and the Royal Opera House in Covent Garden. By Wilkinson Eyre Architects, it provides the dancers of the Royal Ballet School with a direct link to the Grade 1 listed Royal Opera House link.


This is an old and kind of strange bridge connecting the Mining Building at the University of Toronto to whatever that building is behind it.link