MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, January 25, 2011

Top Ten Most Well-known Historical and Cultural Cities in the world - 10 thành phố văn hóa lịch sử hàng đầu thế giới

Top Ten Most Well-known Historical and Cultural Cities in the world - 10 thành phố văn hóa lịch sử hàng đầu thế giới


Beijing
An important city integrated the history of China Early. It is the auxiliary capital of the Liao, and the onetime capital of Jin, Yuan, Ming and Qing. It is rich in cultural relic preservation on and in the ground. The world-famous Forbidden City, the People’s Heroes Monument, the Chairman Mao Memorial Hall, the North Sea, the Summer Palace, Ming Tombs, the Great Wall and China Man and revolutionary relics and other important historical relics were gathered in the Old City.

Bắc Kinh
Một thành phố quan trọng được tích hợp lịch sử của Trung Quốc sớm. Đây vốn là thủ phủ phụ trợ của Liao, và thủ đô một thời của Tần, Nguyên, Minh và Thanh. Nó rất phong phú về bảo tồn di tích văn hóa và ở trên và dướ mặt đất. Nổi tiếng thế giới Tử Cấm Thành, Tượng đài anh hùng nhân dân , Nhà tưởng niệm Mao Chủ tịch , Biển Bắc, Cung điện Mùa hè, Khu lăng mộ nhà Minh, Vạn lý Trường thành và Mãn Châu, các di tích cách mạng và hiện vật quan trọng khác trong lịch sử được tập trung tại Cố Cung

beijing 300x259 Top Ten Most Well known Historical and Cultural Cities in the world

Petra
Carved into a canyon in Arabah, Jordan, Petra was made famous by Indiana Jones’ third movie. It was “discovered” in 1812 by a Swiss explorer. Prior to that, it was unknown to the western world. Though its founding is not known, it appears this place had settlers as early as the 6th century B.C. Under Roman rule, the site declined rapidly and was abandoned by the late 4th century. In 1985, Petra became a UNESCO World Heritage Site and was recently named on of the new Seven Wonders of the World. You can find more information about Petra here.

Petra
Được khắc vào một hẻm núi ở Arabah, Jordan, Petra đã trở nên nổi tiếng bởi bộ phim thứ ba của Indiana Jones. Nó đã được "phát hiện" vào năm 1812 bởi một nhà thám hiểm Thụy Sĩ. Trước đó, nó không hề được biết đến với thế giới phương Tây. Mặc dù việc thành lập chưa được biết, nó đã có người định cư từ đầu thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên Thời La Mã cai trị, vùng này nhanh chóngsuy tàn và đã bị bỏ phế cho đến cuối thế kỷ thứ 4. Năm 1985, Petra đã trở thành Di sản thế giới của UNESCO và gần đây đã có tên trong của Bảy kỳ quan mới của thế giới. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Petra ở đây.

petra 300x189 Top Ten Most Well known Historical and Cultural Cities in the world

Durham
The Cathedral: Durham’s cathedral is arguably the finest in Britain. It’s a World Heritage-listed architectural masterpiece, dating back to 1093.
The tombs: The cathedral houses the bones of St Cuthbert, and the Venerable Bede’s tomb. It’s thanks to Bede that we know much of what we do about early Britain. He also gave us our year numbering system – so respect is due.
The Castle: A classic example of a Norman Castle, this is now a university hall. But it was built as long ago as 1072, and the chapels and creaking staircases are wonderfully preserved.
Industrial heritage: The nearby Beamish Open-Air Museum explores a different type of history – it’s all about industrial life. It’s possible to explore mines, check out early steam engines and wander round a working farm.

Durham
Nhà thờ: Nhà thờ Durhamđược cho là đẹp nhất nước Anh. Đó là một tuyệt tác kiến trúc Di sản Thế giới, được xây dựng từ 1093.
Các hầm mộ: Các nhà thờ lưu giữ xương của Thánh Cuthbert, và hầm mộ của Đức Cha Bede. Chính nhờ Cha Bede mà chúng ta biết nhiều về nước Anh thời xưa. Ông cũng đã cho chúng ta hệ thống đánh số niên đại - thật đáng tôn kính.
Lâu đài: Một ví dụ cổ điển là một lâu đài thờiNorman, mà bây giờ là một giảng đường đại học. Nhưng nó đã được xây dựng lâu lắm rồi, từ năm 1072, và các nhà nguyện và cầu thang gỗ mảnh mai được bảo quản tuyệt vời.
Hện vật thời Công nghiệp: Viện bảo tàng ngoài trời Beamish gần đó khám phá một thể loại lịch sử khác - tất cả về cuộc sống công nghiệp. Có thể tìm hiểu về mìn, kiểm tra những động cơ hơi nước đầu tiên và lang thang quanh một trang trại đang hoạt đông.

Durham castle 300x200 Top Ten Most Well known Historical and Cultural Cities in the world

Parthenon
Though currently getting a face lift, the Parthenon is still amazing. The ancient temple to Athena stands as a symbol of the power of Athens and a testament to Greek Civilization. Moreover, it provides a great view of Athens and nearby ruins. The surrounding ruins, temples, and buildings are equally as wondrous. Built in the 5th century BC, the temple used to house the treasury. Over the centuries, much of it and the surrounding structures have been destroyed by war and thieves. Luckily, the structure still stands…at least for now.

Parthenon
Mặc dù hiện đang thay đổi diện mạo, đền Parthenon vẫn còn hết sức tuyệt vời. Ngôi đền cổ thờ Athena là một biểu tượng về sức mạnh của Athens và là chúc thư của nền văn minh Hy Lạp. Hơn nữa, nó cho ta một góc nhìn tuyệt vời thành Athens và các phế tích ở gần đó. Các di tích, đền, và các tòa nhà xung quanh cũng đều kỳ diệu. Được xây dựng vào thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, ngôi đền được sử dụng để làm ngân khố. Qua nhiều thế kỷ, phần lớn ngôi đền các cấu trúc xung quanh đã bị tàn phá bởi chiến tranh và những tên trộm. May mắn thay, cấu trúc đền vẫn còn đứng vững ... ít nhất là cho đến bây giờ.

parthenon 300x225 Top Ten Most Well known Historical and Cultural Cities in the world

Hangzhou
Hangzhou is the cradle of China civilization in Yangtze River. Human beings appeared in Hangzhou Plain as early as 10,000 to 20,000 years ago. Hangzhou is one of the seven ancient historical cities and is one of the world famous tourist cities. There are famous scenics such as West Lake and many historical sites such as Temple of Soul’s Retreat, Yue Temple, and Pagoda of Six Harmonies and so on.

hangzhou 300x239 Top Ten Most Well known Historical and Cultural Cities in the world

Winchester, Hampshire
The City Museum: Winchester dates back to Roman times, but more importantly it was the once the capital of England. Here’s where to learn about the country’s major hub in the days of Alfred The Great.
The Great Hall: The only remaining part of an 11th century castle, this is rumoured to be where King Arthur had his Round Table.

Winchester, Hampshire
Bảo tàng Thành phố: Winchester có từ thời La Mã, nhưng quan trọng hơn, nó một thời là thủ đô của nước Anh. Đây là nơi để tìm hiểu về trung tâm lớn của đất nước dưới thời Alfred Vỹ Đại.
Đại sảnh đường: Phần còn lại duy nhất của một lâu đài thế kỷ 11, tương truyền rằng đây là nơi vua Arthur nhóm họp (các hiệp sĩ) Bàn Tròn.
win cath 300x225 Top Ten Most Well known Historical and Cultural Cities in the world

Tikal
This Mayan city-state is one of the largest and best preserved ruins of the civilization. Located in Guatemala, this place lets you experience your inner-Indy early in the morning or late at night when the tourists go home and it’s just you and the jungle. Tikal was a dominant force in the Mayan world and is a dominate force in archeology today. It’s a wonderful place to explore and deserves at least two days and is easy accessible from neighboring Belize.

Tikal
Thành phố nhà nước-Maya này là một trong những di tích lớn nhất và được bảo quản tốt nhất của nền văn minh này. Nằm ở Guatemala, địa danh này cho phép bạn trải nghiệm nội thành Indy vào buổi sáng sớm hay đêm khuya khi các khách du lịch về nhà và nó chỉ còn bạn và rừng. Tikal là một thế lực cai trị trong thế giới của người Maya và là động lực chủ đạo trong khảo cổ học ngày nay. Đó là một nơi tuyệt vời để khám phá và đáng lưu lại ít nhất hai ngày và có thể dễ dàng đi tới đây từ nước láng giềng Belize.

tikal 300x225 Top Ten Most Well known Historical and Cultural Cities in the world

Yangzhou
King Fu Chai of Wu started to build “Han city” here during Spring and Autumn period. Sui cut the Grand Canal so that it becomes more north-south traffic in the hub of commercial and industrial development. Yangzhou owns the well-known history of the city’s business and friendship between Chinese and foreign ports. Chinatown sites, Shi Gong Temple, Ping Tang Mountain, Slender West Lake, Heyuan Park and other cultural relics.

Dương Châu
Vua Phù sai của nước Ngô bắt đầu để xây dựng "thành phố Hàn" ở đây trong thời gian mùa xuân và mùa thu. Vua sai đào kênh lớn, trở thành giao thông bắc-nam tại trung tâm phát triển thương mại và công nghiệp này. Dương Châu có lịch sử nổi tiếng về mua bán và hữu nghị với các cảng của Trung Quốc và nước ngoài. Các khu phố Tàu, đền Shi Công Temple, núi Ping Tang, Tây Hồ Slender, công viên Hà Nguyên và các di tích văn hoá khác.

Img214036641 300x204 Top Ten Most Well known Historical and Cultural Cities in the world

Nottingham
The Caves: From the entrance inside the Broadmarsh Shopping Centre, it’s possible to go on a tour round some of the hundreds of man-made medieval caves under the city. Some have been used as bars, tanneries and air raid shelters.
The Pub: Ye Olde Trip To Jerusalem, from 1189, is thought to be the oldest pub in Britain.
The Galleries of Justice: This excellent attraction takes visitors through the history of the British judicial system – from medieval torture to deportation to Australia.

Nottingham
Hang động: từ lối vào bên trong Trung tâm mua sắm Broadmarsh, nó có thể đi trên một tour vòng quanh một số của hàng trăm hang động thời Trung cổ do con người đào dưới thành phố. Một số đã được sử dụng như quán bar, nơi thuộc da và hầm trú ẩn tránh không kích.
Quán rượu: Ye Olde Trip To Jerusalem, từ 1189, được cho là quán rượu lâu đời nhất ở Anh.
Các Phòng Trưng Bày Tư pháp: Điểm thu hút tuyệt vời đưa du khách đi qua lịch sử của hệ thống tư pháp Anh - từ tra tấn thời trung cổ tới đày đi Australia.

Nottingham Castle Gate 300x225 Top Ten Most Well known Historical and Cultural Cities in the world

Easter Island
Located out in the Pacific ocean and special territory of Chile, these statues are the only thing left of culture that once lived here. These gigantic and amazingly carved heads are just another reminder that primitive people are not really all that primitive. The stones that attract visitors to this island are made out of volcanic ash and many still remain in the quarry, left by the settlers as diminishing resources on the island left their tribes doomed to war that finally killed them off.

Đảo Phục Sinh
Nằm ngoài Thái Bình Dương và là vùng lãnh thổ đặc biệt của Chile, những bức tượng này là hiện vật duy nhất còn lại của nền văn hóa đã từng tồn tại nơi đây. Những cái đầu khổng lồ và được chạm khắc đáng kinh ngạc chỉ là một lời nhắc nhở rằng những người nguyên thủy là không thực sự nguyên thủy chút nào. Các tượng đá thu hút du khách đến hòn đảo này được hình thành từ tro núi lửa và nhiều hòn đái vẫn còn sót lại trong các mỏ đá, do những người định cư bỏ lại khi các nguồn lựctrên đảo suy giảm khiến các bộ lạc lao vào các cuộc chiến mà rốt cục đã tiêu diệt họ.

easterisland 300x207 Top Ten Most Well known Historical and Cultural Cities in the world

Amazing Cakes - Những chiếc bánh ngọt gây kinh ngạc

Amazing Cakes - Những chiếc bánh ngọt gây kinh ngạc

Ever saw cake in shape of octopus, dolphin or dog? Well, you maybe did! But newer like these! These amazingly detailed cakes are made by Karen Portaleo at the Highland Bakery in Atlanta GA. Enjoy watching! Just smile.

Đã bao giờ bạn nhìn thấy bánh trong hình con bạch tuộc, cá heo hay con chó? Vâng, bạn có thể đã từng! Nhưng những cái mới hơn như thế! Những cái bánh trang trí chi tiết đáng kinh ngạc được làm bởi Karen Portaleo tại Tiệm bánh Trung Nguyên ở Atlanta GA. Hãy thưởng ngoạn! Chỉ cần mỉm cười.
I'll have a breast reduction operation -Tôi sẽ có một phẫu thuật làm nhỏ ngựcI'll have a breast reduction operation -Tôi sẽ có một phẫu thuật làm nhỏ ngực

Simona Halep wants surgery to reduce the size of her breasts. After winning a host of junior titles and a place in the finals of the junior French Open last year, Halep is seen as one of the tennis stars of the future. But, the 5-foot-5-inch Romanian tennis star said she thinks her 34DD bust is holding her back.

"I'll have a breast reduction operation," Halep said "the breasts make me uncomfortable when I play. It's their weight that affects my ability to react quickly," she added.

Simona Halep muốn phẫu thuật để giảm kích thước của ngực cô. Sau khi giành một loạt các danh hiệu cây vợt trẻ và có mặt trong giải chung kết các tay vợt trẻ Pháp mở rộng năm ngoái, Halep được xem là một trong những ngôi sao quần vợt của tương lai. Nhưng ngôi sao quần vợt cao 5-foot-5-inch người Rumani này cho biết cô nghĩ rằng cỡ ngực cô là 34DD đẩy lùi thành tích của cô.

"Tôi sẽ có một phẫu thuật làm nhỏ ngực," Halep nói "nó làm tôi khó chịu khi tôi chơi tennis. Chính trọng lượng của nó ảnh hưởng đến khả năng phản ứng nhanh của tôi," cô nói thêm.


Mysterious Trees - Những cây cổ thụ bí ẩn

Mysterious Trees - Những cây cổ thụ bí ẩn


Mysterious Trees (17 photos)

Nature of the surprising thing creates a wonderful and unique creations

Mysterious Trees (17 photos)

Mysterious Trees (17 photos)

Mysterious Trees (17 photos)

Mysterious Trees (17 photos)

Mysterious Trees (17 photos)

Mysterious Trees (17 photos)

Mysterious Trees (17 photos)

Mysterious Trees (17 photos)

Mysterious Trees (17 photos)

Mysterious Trees (17 photos)

Mysterious Trees (17 photos)

Mysterious Trees (17 photos)

Mysterious Trees (17 photos)

Mysterious Trees (17 photos)

Mysterious Trees (17 photos)

Mysterious Trees (17 photos)

Mysterious Trees - Những cây cổ thụ bí ẩn

Mysterious Trees - Những cây cổ thụ bí ẩn


Mysterious Trees (17 photos)

Nature of the surprising thing creates a wonderful and unique creations

Mysterious Trees (17 photos)

Mysterious Trees (17 photos)

Mysterious Trees (17 photos)

Mysterious Trees (17 photos)

Mysterious Trees (17 photos)


Mysterious Trees (17 photos)

Mysterious Trees (17 photos)

Mysterious Trees (17 photos)

Mysterious Trees (17 photos)

Mysterious Trees (17 photos)

Mysterious Trees (17 photos)