MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, January 24, 2011

Top 10 Countries With The Largest Economies - Mười quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giói

Top 10 Countries With The Largest Economies - Mười quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giói

I have got another post with the latest stats for you. As the title says it all this time I have a list of top 10 countries with the largest economies in the World, many changes in assets and economies as compared to previous years, India's showing great growth in industrial sector and that’s why India is now fourth biggest economy in the world. Lets have a look at top 10 countries with biggest economies.


Tôi đã có một bài đăng với các số liệu thống kê mới nhất cho các bạn. Như tiêu đề đã nói lên tất cả lúc này tôi có một danh sách top 10 quốc gia với các nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhiều thay đổi về tài sản và các nền kinh tế so với năm trước, Ấn Độ đang thể hiện sự tăng trưởng lớn trong lĩnh vực công nghiệp và đó là lý do tại sao hiện nay Ấn Độ là nền kinh tế lớn thứ tư trên thế giới-Chúng ta hãy xem xét top 10 quốc gia với nền kinh tế lớn nhất.

economy 2011 Top 10 Countries With The Largest Economies

10 : Italy

italy flag Top 10 Countries With The Largest Economies

GDP : $1,801,000,000,000

09 : Brazil

brazil flag Top 10 Countries With The Largest Economies

GDP : $2,030,000,000,000

08 : France

france flag Top 10 Countries With The Largest Economies

GDP : $2,097,000,000,000

07 : Russia

russia flag Top 10 Countries With The Largest Economies

GDP : $2,225,000,000,000

06 : United Kingdom

uk flag Top 10 Countries With The Largest Economies

GDP : $2,279,000,000,000

05 : Germany

germany flag Top 10 Countries With The Largest Economies

GDP : $2,863,000,000,000

04 : India

india flag Top 10 Countries With The Largest Economies

GDP : $3,319,000,000,000

03 : Japan

japan flag Top 10 Countries With The Largest Economies

GDP : $4,487,000,000,000

02 : China

china flag Top 10 Countries With The Largest Economies

GDP : $7,800,000,000,000

01 : United States

us flag Top 10 Countries With The Largest Economies

GDP : $14,580,000,000,000


What Is It About Japanese Skin Care That's So Good?What Is It About Japanese Skin Care That's So Good?

Điều gì khiến người Nhật chăm sóc da tuyệt đến thế?

Did you know that hundreds of women search Japanese skin care on the net every day?

Yes, its true. The word Japanese skin care is very popular and searched regularly on the internet every day. And if you didn’t know why then you may be a little mystified about why so many women search this word.

Bạn có biết rằng hàng trăm phụ nữ tìm kiếm cách chăm sóc làn da của người Nhật trên mạng mỗi ngày không?

Quả đúng thế. Từ khóa chăm sóc da kiểu Nhật Bản là rất phổ biến và thường xuyên được tìm kiếm trên internet mỗi ngày. Và nếu bạn chưa biết lý do tại sao thì bạn có thể bị bối rối một chút việc tại sao rất nhiều phụ nữ tìm kiếm từ khóa này.

Women don’t search “Russian skin care” or “Icelandic skin care” do they?

So why do these women search Japanese skin care so often?

It is not so well known but Japanese women have stunningly good skin right into old age. They have less wrinkles and their skin just looks great.

Phụ nữ không tìm kiếm "chăm sóc da kiểu Nga" hay "chăm sóc da kiểu Băng Đảo" phải không nào?
Vậy tại sao những phụ nữ thường xuyên tìm kiếm cách chăm sóc da của Nhật Bản?

Thật không phải là để nổi tiếng lắm nhưng phụ nữ Nhật Bản có làn da tuyệt vời ngay cả lúc về già. Họ có ít nếp nhăn hơn và da của họ trông hơi bị tuyệt .

Why? What is it about Japan that seems to result in Japanese women having such good skin?

Of course the Japanese have a good diet. They eat plenty of fish, which provides omega 3 oils, known to be good for your skin, they eat plenty of vegetables and rice and overall their diet is very healthy.

Tại sao? Cái gì ở Nhật Bản mà có vẻ đã tạo ra cho phụ nữ Nhật Bản có làn da đẹp đến thế?

Tất nhiên, người Nhật có một chế độ ăn uống tốt. Họ ăn nhiều cá, mà vốn cung cấp các loại dầu omega 3, được biết là tốt cho làn da của bạn, họ ăn nhiều rau và gạo và chế độ ăn uống nói chung của họ là rất lành mạnh.

And a good diet is very important to healthy skin.

But is a good diet sufficient to explain why Japanese women have great skin? Other peoples have good diets too.

It’s one specific part of the Japanese diet that has been found to be very responsible for the great skin found in Japanese women.

Và một chế độ ăn uống tốt là rất quan trọng đối với làn da khỏe mạnh.

Nhưng liệu một chế độ ăn uống tốt đủ để giải thích tại sao phụ nữ Nhật có làn da tuyệt vời? Những dân tộc khác cũng có chế độ ăn tốt.

Một phần đặc biệt trong chế độ ăn uống của Nhật Bản đã được tìm thấy là nguyên do của làn da tuyệt vời được tìm thấy ở phụ nữ Nhật Bản.

It’s a seaweed called Phytessence Wakame. It’s a big part of the Japanese diet.

And they’ve eaten Phytessence Wakame for centuries, both dried and fresh. It’s well known that the Japanese eat seaweed.

So is there something about Phytessence Wakame that is good for the skin?

It is full of all sorts of things all of which are important for skin health like essential minerals such as calcium, iron and potassium. And lots of the B group of vitamins. And antioxidants.

Đó là một loại rong biển có tên là Phytessence Wakame. Nó là một phần của chế độ ăn uống của Nhật Bản.

Và họ đã ăn Phytessence Wakame trong nhiều thế kỷ, cả khô lẫn tươi. Ai cũng đều biết rằng người Nhật thường ăn rong biển.

Vì vậy, có điều gì đó về Phytessence Wakame mà làm tốt cho da?

Có qua nhiều thứ mà tất thảy đều quan trọng cho sức khỏe của da chẳng hạn các khoáng chất thiết yếu như sắt, canxi và kali. Và rất nhiều các vitamin nhóm B. Và chất chống oxy hóa.

But there is one other thing about Phytessence Wakame that is very important to the skin. The most important benefit of eating seaweed is to the Japanese skin.

There’s an acid in the skin called hyaluronic acid that is essential for maintaining great skin health, specifically skin suppleness and elasticity, both crucial for great-looking skin. The loss of suppleness and elasticity is a disaster for your skin.

Nhưng có một điều khác về Phytessence Wakame mà là rất quan trọng đối với da. Lợi ích quan trọng bậc nhất của việc ăn rong biển là đối với làn da Nhật Bản.

Có một acid trong da gọi là acid hyaluronic mà cần thiết để duy trì sức khỏe cho làn da tuyệt vời, đặc biệt là sự đầy đặn và độ đàn hồi của da, cả hai đều rất quan trọng để có làn da bắt mắt. Mất sự đầy đặn và độ đàn là một thảm họa cho làn da của bạn.

But your skin also has an enzyme called hyalurinidase, which breaks down hyaluronic acid, and this is bad.

And some very smart scientists have worked out that Phytessence Wakame helps inhibit the effects of hyaluronidase. This is extremely good news for your skin.

That, in a nutshell, is the secret of great Japanese skin care.

And fortunately there is one company that is at the cutting edge of skin care research that has worked out how to isolate the essential components of Phytessence Wakame and put them into skin care products. The results are impressive.

Nhưng làn da của bạn cũng có một enzyme được gọi là hyalurinidase, mà phá vỡ acid hyaluronic, và điều này rất tệ hại.

Và một số nhà khoa học rất thông minh đã tìm ra được rằng Phytessence Wakame giúp ức chế sự ảnh hưởng của hyaluronidase. Đây là tin là cực kỳ tốt lành cho làn da của bạn.

Nói ngắn gọn, đó là bí quyết chăm sóc làn da tuyệt vời của người Nhật Bản.

Và may mắn thay có một công ty đang ở đỉnh cao tiên tiến về nghiên cứu chăm sóc da đã tìm ra cách phân lập các thành phần thiết yếu của Phytessence Wakame và đưa chúng vào các sản phẩm chăm sóc da. Kết quả thật là ấn tượng.

The products give similar results to those experienced by Japanese women from eating Phytessence Wakame.

Now you could if you wished find some Phytessence Wakame and eat it every day, if you like eating seaweed.

Now you know the secrets of Japanese skin care.

Cácd sản phầm cho kết quả tương tự với những kết quả mà phụ nữ Nhật có được nhờ ăn Phytessence Wakame.

Bây giờ bạn có thể, nếu bạn muốn, tìm kiếm một ít Wakame Phytessence và ăn mỗi ngày, nếu bạn thích ăn rong biển.

Giờ thì bạn đã biết bí mật (của các sản phẩm) chăm sóc da của Nhật Bản rồi.

Birch tree heaven - Thiên đường bach dương


Birch tree heaven - Thiên đường bach dương

still life - tĩnh vật


still life - tĩnh vật

Forest light - Sáng rừngForest light - Sáng rừng

Morning symphony - Giao hưởng bình minh


Morning symphony - Giao hưởng bình minh

underwood - dưới tán rừng

underwood - dưới tán rừng

landscape - winter - phong cảnh - mùa đông


watercolor by Ledent - landscape - winter - 31 x 41 cm