MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, January 23, 2011

The Yellow Monastery -Tu viện Vàng


The Yellow Monastery -Tu viện Vàng - by Max Smith
Acrylic, 18x24.
I saw a photo of this monastery in Ireland and was struck by its unusual shape... the roof line from the front resembled gothic arches. The rest is all just color madness from my head.
Tôi thấy bức hình chụp Tu viện này tại Ai-len và sửng sốt trước hình dáng khác thường của nó... đường mái trước giống các mái vòm kiểu gô-tích. Tất cả phần còn lại là ngẫu hứng màu sắc trong đầu tôi

Brothers - anh em

Brothers - anh em - oil on canvas - sơn dầu trên vải bạt

harbour - bến cảng
harbour bến cảng landscape phong cảnh watercolor màu nước

titleReflected Light - Phản chiếu

Reflected Light - Phản chiếu - Nigel Short - Watercolour màu nước - khổ 40cm x 30cm
impressionism - Ấn tượng - still-life - tĩnh vật

FAKE RICE FROM CHINA - GẠO GIẢ TRUNG QUỐCFAKE RICE FROM CHINA

GẠO GIẢ TRUNG QUỐC

The Korean-language Weekly Hong Kong in Hong Kong quoted Singapore media that “fake rice made out of plastic is massively sold on the Chinese market.”

Tờ tuần báo Hong Kong tại Hồng Kông xuất bản bằng tiếng Hàn trích dẫn phương tiện truyền thông Singapore nói rằng "gạo giả làm từ nhựa được bán ra ồ ạt trên thị trường Trung Quốc."

According to the report, some distributors are selling fake rice in Taiyuan, Shaanxi Province, and this rice is a mixture of potatoes, sweet potatoes and plastic.

Theo báo cáo này, một số nhà phân phối đang bán gạo giả Thái Nguyên, tỉnh Thiểm Tây, gạo này một hỗn hợp của khoai tây, khoai lang và nhựa.

“This ‘plastic rice’ is made by forming potatoes and sweet potatoes into rice-like shape, then adding industrial synthetic resins,” said a food expert. “Since the rice is different from normal rice, it is hard like stone even when cooked. Moreover, the synthetic resin in it is very harmful to the human body.”

"Gạo dẻo" này được làm bằng cách tạo hình khoai tây khoai lang thành dạng giống như gạo, sau đó thêm các loại nhựa tổng hợp công nghiệp," một chuyên gia thực phẩm cho biết. "Bởi vì gạo này khác với gạo bình thường, cứng như đá, ngay cả khi nấu chín. Hơn nữa, nhựa tổng hợp trong đó rất có hại cho cơ thể con người."

One Chinese restaurant association official warns that eating three bowls of ‘plastic rice’ is the same as eating one vinyl bag. He added that since the rice is very dangerous there should be strict investigation on the rice factory alleged to be producing the rice. Meanwhile, the low cost of the fake rice is allowing wholesalers to make large profits. Merchants say that as the fake rice can leave huge profits, it is still sold in mass quantity.

Một viên chức hiệp hội nhà hàng Trung Quốc cảnh báo rằng ăn ba bát "gạo dẻo" giống như ăn một túi nhựa vinyl. Ông nói thêm rằng bởi vì loại gạo này rất nguy hiểm nên cần có điều tra nghiêm túc về các nhà máy gạo bị cáo buộc đang sản xuất gạo này. Trong khi đó, giá thành gạo giả thấp cho phép những người bán buôn/sỉ kiếm được nhiều lời. Các thương gia nói rằng, gạo giả có thể đem lại các món lợi kếch sù, nên vẫn được bán với số lượng lớn.

This is not the first time for fake rice has been sold in China. A Chinese television report has alleged that a company in Xi'an, Shaanxi Province, has been producing a fake version of high-quality "Wuchang rice" by adding flavoring to ordinary rice.

China famous for having all, making all, has now been reported to have made rice out of plastic and has distributed it.

Đây không phải là lần đầu tiên gạo giả được bán tại Trung Quốc. Một phóng sự của truyền hình Trung Quốc đã cáo buộc rằng một công ty Tây An, tỉnh Thiểm Tây, đã được sản xuất một loại gạo giả "gạo Vũ Xương" chất lượng cao bằng cách thêm hương liệu vào gạo thông thường. Trung Quốc nổi tiếng vì có tất cả, làm ra tất cả, bây giờ được biết đã làm ra phân phối gạo nhựa.

In Vietnam, there are have been various reports in the domestic media about tainted food, leading many to worry about the safety of the food supply. Here are some recent English articles from Vietnam:

Specifically involving food from China

* January 21: “Contaminated food seized in HCMC”

* January 18: “Smuggling diseased Chinese poultry into Vietnam increases as Tet approaches

* December 30: “Vietnam denies sale of fake eggs “

* December 26: “Dangerous chemicals have been used in food for years

Việt Nam, những báo cáo khác nhau trên các phương tiện truyền thông trong nước về thực phẩm nhiễm độc, khiến nhiều người lo lắng về sự an toàn của nguồn cung cấp thực phẩm. Dưới đây một số bài viết tiếng Anh gần đây từ Việt Nam:
Cụ thể
liên quan đến thực phẩm từ Trung Quốc
* Ngày 21 tháng một: " thực phẩm ô nhiễm bị tịch thu tại TP HCM"

* Ngày 18 tháng 1: "Buôn lậu gia cầm Trung Quốc bị bệnh vào Việt Nam tăng khi Tết đến gần"

* Ngày 30 tháng 12: "Việt Nam chối rằng đã bán trứng giả"

* Ngày 26 tháng 12: "Hoá chất nguy hiểm đã được sử dụng trong thực phẩm trong nhiều năm qua"

없는 게 없고 못 만드는 게 없다는 중국이 이번에는 플라스틱으로 쌀을 제조, 유통시켜 충격을 주고 있다.

지난 1월 7일 싱가포르의 언론들은 중국에서 가짜 쌀이 대량 유통되고 있다는 내용을 보도했다.

보도에 따르면 중국 산시성 타이위안시의 일부 쌀 판매업자들이 가짜 쌀을 유통시키고 있으며 이 가짜 쌀은 감자나 고구마를 재료로 플라스틱(합성수지)을 섞어 만든 것으로 알려져 소비자들을 경악케 했다.

보도는 식품 전문가들의 말을 인용해 이 가짜 '플라스틱 쌀'이 감자와 고구마 등을 쌀 같은 모양을 만든 후 가공 과정에서 '공업용' 합성수지를 섞어 만들어졌다고 전했다. 이 플라스틱 쌀은 일반 쌀들과는 달리 뜨거운 물에 가열을 해도 밥알이 돌같이 딱딱하다. 또한 공업용 합성수지가 들어갔기 때문에 인체에 매우 해롭다.

중국의 요식업협회 관계자는 "(플라스틱으로 만들어진)가짜 쌀 3그릇을 먹게 되면 비닐봉지 1개를 먹는 것과 같다"고 말해 그 심각성을 소비자들에게 알렸다. 이어 "가짜 쌀이 인체에 매우 위험한 만큼 쌀 가공공장에 대한 엄중한 조사가 실시될 것"이라고 밝혔다.

한편 도매상들은 이 가짜 쌀이 가공과정에서 엄청난 이득을 챙길 수 있어 대량 유통되고 있다고 전해 피해가 겉잡을수 없이 커질 것으로 우려되고 있다.

ⓒ 위클리 홍콩(http://www.weeklyhk.com), 무단전재 및 재배포 금지

Vatra Dornei old houses - Nhà cổ ở Vatra Dornei

Vatra Dornei old houses - Nhà cổ ở Vatra Dornei
David C
oil on canvas, 58/45 cm , 2011
Sơn dầu trên vải bạt

Carnations Hoa cẩm chướng

Carnations - by Linda Mullings - watercolour - still life
Hoa cẩm chướng - Linda Mullings - màu nước - tĩnh vật
Another old work that was recently discovered. I had completely forgotten about this one! It was painted in watercolour and is a rare still life

Một sáng tác cũ mà mới đây đã được phát hiện. Tôi đã hoàn toàn quên bức này! Nó đã được vẽ bằng màu nước và là một bức tĩnh vật hiếm

Flutter Bye! by Brown Robbins - Acrylic on canvas 14" by 18"
I had a beautiful Tiger Lily plant, and these are some of the blooms, I used many layers of thin acrylic to get this deep color.
Flutter Bye! - Robbins Brown - Acrylic trên vải bạt - khổ 14" x 18"
Tôi đã có một cành Tiger Lily đẹp, và đây là một số trong những bông hoa, tôi đã sử dụng nhiều lớp acrylic mỏng để có được màu sâu.

Round bales waiting for pick-up


Round bales waiting for pick-up by Christine Leone - landscape
9 x 12 Pastel on Sanded paper.
Kiện cỏ khô chờ chở đi - Christine Leone - phong cảnh
9 x 12 Chì màu trên giấy nhám
This is the place where I introduced a policeman to the beauty of what he drove past every day. I'm not sure he got it, but I did!
Đây là nơi mà tôi giới thiệu cho một viên cảnh sát về vẻ đẹp của nơi ông đã lái xe qua mỗi ngày. Tôi không chắc ông đã nhận nó, nhưng tôi thì đã!

Lady of the Orchard Thiếu nữ trong vườnLady of the Orchard by Priscilla M Norris - Tree of the fruit of life.
acrylic
Thiếu nữ trong vườn của Priscilla M Norris - Cây trái cuộc đời.
sơn nước acrylic

Pondering - Suy ngẫm


Pondering - Pastel on paper. Size 50cm x 70cm.
Suy ngẫm - Chì màu trên giấy. Khổ 50cm x 70cm.

When I first began painting in 2006, I painted what I loved and from the heart.Then I lost my way a little, following advice about not painting people, and that there is no market for it. I lost inspiration to paint after a while. I am back to painting from the heart and loved painting this painting!!! Yay!! market or no market. My beautiful daughter Kristen is my stunning model


Khi tôi bắt đầu vẽ vào năm 2006, tôi vẽ những gì tôi yêu thương từ lòng mình. Sau, tôi đánh mất một phần phong cách của tôi do có lời khuyên rằng tranh vẽ người không có thị trường. Tôi đã đánh mất yên-sĩ-phi-lý thuần (cảm húng) một thời gian. Tôi đang trở lại với bức tranh từ trái tim yêu vẽ bức tranh này! Dào!! thị trường hay không thị trường. Con gái xinh đẹp Kristen của tôi người mẫu tuyệt vời của tôi

The Crystal Ball
The Crystal Ball - watercolor - Quả cầu thủy tinh - màu nước

WOMAN - Phụ nữ 1WOMAN - Phụ nữ 1

SÁNG MẮT ĐỂ LÀM GÌ?


Hôm nay đi coi thi về thật mệt. Nhưng có hai chuyện muốn ghi lại: một vui, một buồn. Chuyện vui là sáng nay hỏi thi một sinh viên khiếm thị. Rất bất ngờ, vì không tưởng tượng được là cái đề Multiple Choice mà người sáng mắt thấy còn khó mà anh sinh viên trường ĐHKH lại trả lời rất tốt sau khi mình đọc đề cho nghe. Ngạc nhiên hơn nữa là anh không hề có quyển sách tiếng Anh chữ nổi nào để học mà chỉ nghe cô giáo giảng như bao nhiêu người sáng mắt khác mà thôi.
Chuyện thứ hai là chuyện những kẻ sáng mắt. Một thí sinh cũng của ĐHKH, Khoa Tin Học đang ngồi trong phòng thi thì bị những kẻ lạ mặt bên ngoài vào hành hung, và gây thương tích ở đầu phải đi bệnh viện khâu. Nghe nói vụ hành hung là do ghen tương. Giải quyết chuyện tình ái bằng bạo lực là biểu hiện mộthành vi phản văn hóa. Công an đang điều tra để rõ vụ việc. Đề nghị trừng trị thích đáng thói côn đồ này để giữ kỷ cương pháp luật.School violence by shhightower - bức tranh bạo lực học đường của shhightower
This was inspired by the violence that goes on in our schools around the world. I painted it to bring awareness. I had a son that was almost stabbed at school. That was the last day any of my 5 children went school! They were from then on home schooled. Our community and school leaders thought it best to keep the situation quiet which infuriated me. So this painting was and is a very emotional work for me. I put the clock with no hands to show how time is standing still as we turn our heads to the lack of love and understanding, the mother of the victim has no legs because you would not be aware of your body if you were the parent with the dead child, the angel in the upper right is crying sadly as he looks on, the police are in full force but having no effect it's to late, the girl in red is dropping the picture she drew for her mother that day. It's a sad thing but so real.

Bức tranh này được lấy cảm hứng từ bạo lực mà đã đi vào trong trường học của chúng ta trên khắp thế giới. Tôi vẽ nó để mong mọi người ý thức về điều đó. Tôi có một con trai mà đã gần như bị đâm tại trường, Đó là ngày cuối cùng 5 đứa con của tôi đến trường học! Từ sau đó chúng được dạy dỗ tại nhà. Cộng đồng của chúng tôi và lãnh đạo nhà trường nghĩ rằng tốt nhất để yên vụ việc, và điều đó khiến tôi tức giận. Vì vậy, bức tranh này là một tác phẩm rất xúc cảm đối với tôi. Tôi đặt đồng hồ mà không có kim để thể thời gian đứng yên như thế nào khi chúng ta quay đầu về phía thiếu tình yêu và thông cảm, mẹ của nạn nhân không có chân bởi vì bạn sẽ không còn nhận thức được cơ thể của bạn nếu bạn là phụ huynh đứa trẻ đã chết, thiên thần ở góc phải bên trên đang khóc thật buồn khi phải chứng kiến cảnh này, cảnh sát với đầy đủ lực lượng nhưng không làm được gì vì đã quá muộn, các cô gái mặc màu đỏ đã đánh rơi bức tranh cô vẽ cho mẹ của cô ngày hôm đó. Đó là một điều đáng buồn nhưng rất thật.