MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, January 19, 2011

Great romances – Những mối tình vỹ đạiGreat romances – Những mối tình vỹ đại


Discover the love, strength and perseverance of three great romances in American history: Bess and Harry Truman, Elizabeth and Robert Browning and Jackie and Rachel Robinson.

Khám phá tình yêu, sức mạnh và sự kiên trì của ba mối tình lớn trong lịch sử nước Mỹ: Bess với Harry Truman, Elizabeth với Robert Browning và Jackie với Rachel Robinson.


Bess and Harry Truman

He first saw her in Sunday school when he was six years old and she was just five. "She had golden curls and beautiful blue eyes," he recalled. They graduated from high school together in 1901, but went their separate ways — he moved to Kansas City and she to Colorado for a year — until becoming reacquainted nine years later. It was then that Truman, who once wrote of Bess, "I thought she was the most beautiful and the sweetest person on earth," began his first and longest campaign — to win the heart of Bess Wallace.


Bess và Harry Truman

Lần đầu tiên chàng nhìn thấy nàng ở trường Chúa nhật khi chàng sáu tuổi và nàng chỉ mới lên năm. "Cô ấy có những lọn tóc vàng óng và đôi mắt xanh tuyệt đẹp," ông nhớ lại. Họ cùng tốt nghiệp trung học năm 1901, nhưng mỗi người một ngả - chàng chuyển đến thành phố Kansas và nàng đến ở Colorado một năm - cho đến khi họ lại tương phùng chín năm sau đó. Đó chính là lúc Truman, người đã từng viết về Bess, "Tôi nghĩ rằng cô ấy là người đẹp nhất và ngọt ngào nhất trên trái đất này," bắt đầu chiến dịch đầu tiên và lâu dài nhất đời mình - giành lấy trái tim của Bess Wallace.


Bess lived in her family home in Independence, Missouri. Harry was a hard-working farmer from Grandview, twenty miles away. So he courted her, in part, by mail. Their correspondence would continue for nearly fifty years — an exciting ride through nine years of courtship, fifty-three years of marriage, family, career changes, and political fortunes that thrust them to the very center of the world stage. More than 1,300 letters from Harry to Bess Truman survive in the Truman Library collections.


Bess sống trong ngôi nhà của gia đình cô ở Independence, Missouri. Harry là một điền chủ siêng năng, người Grandview, cách đó hai mươi dặm. Vì vậy, ông tán tỉnh cô, một phần, bằng thư. Họ tiếp tục trao đổi thư từ trong gần năm mươi - một hành trình thú vị qua chín năm tán tỉnh, năm mươi ba năm kết hôn, gia đình, thay đổi nghề nghiệp, và vận hội chính trị đã đẩy họ đến tận trung tâm của sân khấu thế giới. Hơn 1.300 bức thư của Harry gởi cho Bess vẫn còn lưu tồn trong các bộ sưu tập của Thư viện Truman.

Sadly, most of her letters to him have been lost to history. After showering Bess with attention and letters for more than a year, Harry proposed to her in 1911, but she turned him down. He persisted, and eventually she fell in love with him. He had a standing invitation to dinner at the Wallace home on Sundays, often sleeping across the street, afterwards, on the floor of his cousins' house because travel between Grandview and Independence was arduous. To win her favor — she was from a wealthy family — and better his prospects, he entered into a series of business ventures — mining, drilling for oil, and other speculations — most ending in disappointment. Although he also served as Grandview postmaster and as a county road overseer, his future remained uncertain.

Đáng buồn thay, hầu hết các thư của nàng gởi cho chàng đã bị thất lạc vào lịch sử. Sau khi dồn dập tiếp cận Bess với những lưu tâm và thu từ trong hơn một năm, Harry đề nghị kết hôn với nàng vào năm 1911, nhưng cô nàng từ chối. Chàng vẫn kiên trì, và cuối cùng nàng đã xiêu lòng. Chàng có lời mời thường xuyên đến dung bữa tối tại nhà Wallace vào các ngày chủ nhật, và sau đó, thường xuyên ngủ trên sàn nhà của người anh em họ của mình bên kia đường phố, vì đi lại giữa Grandview và Independence thật gian truân. Để làm vừa lòng nàng – vốn xuất thân từ một gia đình giàu có - và để cải thiện triển vọng của mình, chàng đã tham gia vào một loạt các dự án kinh doanh - khai thác mỏ, khoan dầu, và các đầu cơ khác – mà phần nhiều có kết cục đáng thất vọng. Mặc dù ông cũng từng làm chủ sự bưu điện Grandview postmaster và làm cai lục lộ trong hạt, tương lai của ông vẫn chẳng có gì chắc chắn.

When the United States entered World War I in April 1917, Harry Truman joined a Missouri National Guard field artillery regiment. Federalized as the 129th Field Artillery Regiment of the 35th Division, the unit trained for combat in Oklahoma. Arriving in France in April 1918, he had additional training before taking command of Battery D, a unit known for rowdiness and intransigence. He won respect for his leadership and courage under fire, seeing action in the Vosges Forest, the Meuse-Argonne offensive, and near Verdun. Throughout his military service, Truman carried Bess Wallace's picture in his breast pocket. Writing to her frequently, his spirits were buoyed by her promise to marry him upon his safe return.

Khi nước Mỹ tham gia Thế chiến thứ nhất vào tháng Tư năm 1917, Harry Truman gia nhập một trung đoàn pháo binh dã chiến của lực lượng Phòng vệ Quốc gia Missouri. Phiên chế theo Liên bang là trung đoàn pháo binh dã chiến 129 thuộc Sư đoàn 35, đơn vị này huấn luyện để chiến đấu ở Oklahoma. Đến Pháp vào tháng Tư năm 1918, ông đã được huấn luyện bổ sung trước khi chỉ huy khẩu đội D, một đơn vị được biết là hay gây rối và cứng đầu. Ông đã giành được sự tôn trọng vì tài lãnh đạo và sự quả cảm của mình trong lửa đạn, do hành động trong (trận) rừng Vosges, trong cuộc tổng công kích Meuse-Argonne, và ở (trận) gần Verdun. Trong suốt thời gian quân ngũ, Truman mang bức hình Bess Wallace trong túi áo trên ngực mình. Viết cho nàng thường xuyên, tinh thần của chàng trở nên phấn chấn bởi nàng hứa kết hôn với chàng ngay khi chàng trở về an toàn.

Harry Truman returned from World War I determined to make changes in his life. He and Bess Wallace married in June 1919 and moved into the Wallace family home. In 1922, Truman entered politics with his election as a Jackson County judge, serving all but two years until 1934. The birth of their daughter Mary Margaret in 1924 brought joy and fulfillment to the Trumans, and her childhood coincided with the growth of Harry Truman's reputation and political career.

Harry Truman trở về từ Thế chiến thứ nhất với quyết tâm tạo thay đổi cho cuộc đời mình. Chàng cùng Bess Wallace sánh duyên vào tháng Sáu năm 1919 và chuyển đến nhà của gia đình Wallace ở. Năm 1922, Truman tham gia chính trị với việc được bầu làm thẩm phán hạt Jackson, không kể hai năm gián đoạn thì ông đã phục vụ liên tục cho đến 1934. Sự ra đời của cô con gái Mary Margaret của họ năm 1924 mang đến niềm vui và toại nguyện cho gia đình Trumans, và thời thơ ấu của bé trùng hợp với sự nổi danh và sự nghiệp chính trị của Harry Truman.

Harry Truman jumped at the chance to run for the U.S. Senate when it was offered to him in 1934. Elected, he served for what he called "the happiest ten years of my life."

Harry Truman đã chộp lấy cơ hội để chạy đua vào Thượng viện Mỹ khi cơ hội đến với ông năm 1934. Sau khi được bầu, ông phục vụ cho cái mà ông gọi là “mười năm hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi.”

He soon built a reputation for hard work and dedication, concentrating on transportation and interstate commerce during his first term and investigating the national defense program in his second term. Loyal to the New Deal, but also accepted by more conservative party members, Truman became Franklin Roosevelt's vice-presidential running mate in 1944. During these years, Bess Truman often returned to Independence for extended periods, leaving the Senator lonely in Washington, but giving them both an incentive to correspond in lengthy and endearing letters.

Ông đã sớm xây dựng uy tín nhờ làm việc miệt mài và tận tâm cống hiến, tập trung vào giao thông vận tải và thương mại giữa các bang trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình và điều nghiên các chương trình phòng thủ quốc gia trong nhiệm kỳ thứ hai của mình. Trung thành với New Deal (phái cấp tiến), nhưng cũng được chấp nhận bởi các đảng viên bảo thủ hơn, trở thành phó tổng thống của Truman Franklin Roosevelt trong cuộc vận động năm 1944. Trong những năm này, Bess Truman thường quay lại Independence trong thời gian dài, để ông Thượng nghị sĩ cô đơn một mình ở Washington, nhưng điều này đã mang lại cho cả hai động cơ tâm giao trong những bức thư dài và thân thiết.

On April 12, 1945, with the death of FDR, Truman was thrust unexpectedly into the presidency, but soon adjusted to the awesome responsibility that had been placed on his shoulders. The end of World War II, the use of the atomic bomb, the establishment of the United Nations and the Truman Doctrine, the Marshall plan, and the beginning of the Korean War are just some of the momentous events he would preside over during his eight years in office. Living in the White House, and in the Blair House during the White House renovation from 1948 to 1952, the Trumans were a close-knit family that preferred not to entertain extensively or to hold grand state dinners. When he traveled or when she was away in Independence, Harry and Bess Truman continued to correspond on an almost daily basis in letters containing warmth, gossip, humor, and insight on world events. As they had both grown up around the turn of the century, they preferred writing letters to making phone calls, and used notes to keep abreast of each other's lives as well as to remind each other of their affection.

Ngày 12 Tháng tư 1945, với cái chết của Franklin D. Roosevelt, Truman đã bất ngờ bị đẩy vào chức vụ tổng thống, nhưng ngay sau đó đã thích nghi với những trách nhiệm nặng nề được đặt trên vai mình. Kết thúc Chiến tranh Thế giới II, việc sử dụng bom nguyên tử, thành lập Liên Hiệp QuốcHọc thuyết Truman, kế hoạch Marshall, và bắt đầu chiến tranh Triều Tiên chỉ là một số trong những sự kiện trọng đại ông chủ trì trong thời gian tám năm giữ chức tổng thống. Sống trong Nhà Trắng, và trong Nhà Blair trong thời giant trùng tu Nhà Trắng từ 1948 đến 1952, gia đình Trumans là một gia đình gắn bó mật thiết tới mức không thích đi giải trí nhiều hoặc tổ chức những bữa quốc tiệc lớn. Khi ông đi công cán hoặc khi bà về Independence, Harry và Bess Truman tiếp tục trao đổi hầu như hàng ngày trong những lá thư chứa chan hơi ấm, chuyện phiếm, hài hước, và nhìn nhận sâu sắc về các sự kiện thế giới. Bởi vì cả hai đều lớn lên đầu thế kỷ, họ thích viết thư hơn gọi điện thoại, và sử dụng ghi chép để bám sát cuộc sống của nhau cũng như để nhắc nhở nhau về tình cảm của mình.

Typical of their relationship, they wrote to each other whenever circumstances kept them apart on June 28th, the anniversary of their marriage. Often they even wrote these anniversary notes when they were together, hand-delivering the letters to each other. These anniversary letters changed little over time, showing the same devotion after decades of marriage that they had shown from the beginning of their union.

Điển hình cho mối quan hệ của họ là, họ viết thư cho nhau bất cứ khi nào hoàn cảnh khiến họ ở xa nhau vào ngày 28 tháng 6, lễ kỷ niệm ngày cưới của họ. Thậm chí họ thường ghi chép về những lễ kỷ niệm này khi họ ở cùng nhau, tận tay trao thư cho nhau. Những bức thư về lễ kỷ niệm này thay đổi rất ít theo thời gian, thể hiện cùng một lòng sùng mộ nhau sau nhiều thập niên hôn nhân mà họ đã thể hiện từ đầu hôn ước của mình.