MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, January 18, 2011

VALENTINE QUOTATIONS


Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.
- Aristotle

Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.
- Lao Tzu

My bounty is as boundless as the sea, My love as deep; the more I give to thee. The more I have, for both are infinite.
- William Shakespeare, Romeo and Juliet


How do I love thee? Let me count the ways.
- Elizabeth Barrett Browning

Young love is a flame; very pretty, often very hot and fierce, but still only light and flickering. The love of the older and disciplined heart is as coals, deep-burning, unquenchable.
- Henry Ward Beecher

Age does not protect you from love. But love, to some extent, protects you from age.
- Anais Nin

Life has taught us that love does not consist in gazing at each other but in looking outward in the same direction.
- Antoine de Saint-Exupery


Love has no desire but to fulfill itself. But if you love and must needs have desires, let these be your desires: To melt and be like a running brook that sings its melody to the night; To know the pain of too much tenderness; To be wounded by your own understanding of love; And to bleed willingly and joyfully.
- Kahlil Gibran, The Prophet


The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart.
-Helen Keller

Love does not dominate; it cultivates.
- Johann Wolfgang von Goethe

Love makes your soul crawl out from its hiding place.
- Zora Neale Hurston

Love is life. All, everything that I understand, I understand only because I love. Everything is, everything exists, only because I love.
- Leo Tolstoy

Love is like quicksilver in the hand. Leave the fingers open and it stays. Clutch it, and it darts away.
- Dorothy Parker

I have learned not to worry about love; but to honor its coming with all my heart.
- Alice Walker


I love you without knowing how, or when, or from where. I love you straightforwardly, without complexities or pride; so I love you because I know no other way than this: where I does not exist nor you, so close that your hand on my chest is my hand, so close that your eyes close as I fall asleep.
- Pablo Neruda, "Love Sonnet XVII"

Translated by nguyenquangy - 2011

Tình yêu bao gồm một tâm hồn sống trong hai cơ thể.
- Aristotle


Được một người yêu thương sâu sắc cho bạn sức mạnh, trong khi yêu thương sâu sắc một người cho bạn can đảm.
- Lão Tử


Sự trao tặng của tôi bao la như biển cả, tình yêu của tôi cũng sâu như biển. Tôi cảng trao tặng nhiều, tôi có được càng nhiều, bởi cả hai đều là vô hạn.
- William Shakespeare, Romeo và JulietLàm thế nào để ta yêu người? Hãy để ta đếm xem có bao nhiêu cách.
- Elizabeth Barrett Browning

Tình yêu tuổi trẻ là một ngọn lửa, rất đẹp, rất nóng và dữ dội, nhưng vẫn chỉ có ánh sáng bùng phát. Tình yêu của trái tim lớn tuổi và già giặn như là than, cháy âm ỉ, không tắt bao giờ.
- Henry Ward Beecher


Tuổi tác không bảo vệ bạn khỏi tình yêu. Nhưng tình yêu, đến mức độ nào đó, bảo vệ bạn khỏi tuổi tác.
- Anais Nin

Cuộc đời dạy chúng ta rằng yêu nhau không phải là nhìn nhau mà là nhìn ra bên ngoài theo cùng một hướng.
- Antoine de Saint-Exupery


Tình yêu không có khát khao, nhưng để thỏa mãn khát khao. Nhưng nếu bạn yêu và cần phải có khát khao, hãy để những điều sau là khát khao của bạn: tan chảy như một dòng suối róc rách ngân nga giai điệu của mình đến đêm; biết đến nỗi đau của quá nhiều dịu dàng; bị thương tổn bởi chính sự hiểu biết của bạn về tình yêu; và nhỏ máu một cách tự nguyện và vui vẻ.
- Kahlil Gibran, The Prophet


Những điều tốt nhất và đẹp nhất trên thế giới không thể được nhìn thấy hay sờ thấy mà phải được cảm nhận bằng trái tim.
-Helen Keller

Tình yêu không thống trị, nó nuôi dưỡng.
- Johann Wolfgang von Goethe

Tình yêu làm tâm hồn bạn bò ra khỏi nơi ẩn nấp.
- Zora Neale Hurston

Tình yêu là cuộc sống. Tất cả mọi thứ, mà tôi hiểu, tôi hiểu chỉ vì tôi yêu. Mọi thứ hiện hữu, mọi thứ tồn tại, chỉ vì tôi yêu.
- Leo Tolstoy


Tình yêu giống như thủy ngân trong tay. Hãy để mở bàn tay và tình yêu vẫn còn đó. Nấm chặt nó, và nó sẽ bay đi.
- Dorothy Parker

Tôi đã học được không phải lo lắng về tình yêu, nhưng để vinh danh tình yêu đến với mình bẳng cả trái tim.
- Alice Walker

Tôi yêu em mà không biết bằng cách nào, hoặc khi nào, hay từ đâu. Tôi yêu em chân thành, không phức tạp hay kiêu hãnh, vì vậy tôi yêu em vì tôi biết không có cách nào khác hơn thế này: nơi tôi không tồn tại em cũng không có mặt, ta gần gũi nhau tới mức bàn tay em trên ngực tôi là bàn tay tôi, và đôi mắt em khép lại khi tôi buồn ngủ.
- Pablo Neruda, "Love XVII sonnet"

The history of Valentine's Day - 3


The history of Valentine's Day

In Great Britain, Valentine's Day began to be popularly celebrated around the seventeenth century. By the middle of the eighteenth century, it was common for friends and lovers in all social classes to exchange small tokens of affection or handwritten notes. By the end of the century, printed cards began to replace written letters due to improvements in printing technology. Ready-made cards were an easy way for people to express their emotions in a time when direct expression of one's feelings was discouraged. Cheaper postage rates also contributed to an increase in the popularity of sending Valentine's Day greetings. Americans probably began exchanging hand-made valentines in the early 1700s. In the 1840s, Esther A. Howland began to sell the first mass-produced valentines in America.

According to the Greeting Card Association, an estimated one billion valentine cards are sent each year, making Valentine's Day the second largest card-sending holiday of the year. (An estimated 2.6 billion cards are sent for Christmas.)

Approximately 85 percent of all valentines are purchased by women. In addition to the United States, Valentine's Day is celebrated in Canada, Mexico, the United Kingdom, France, and Australia.

Valentine greetings were popular as far back as the Middle Ages (written Valentine's didn't begin to appear until after 1400), and the oldest known Valentine card is on display at the British Museum. The first commercial Valentine's Day greeting cards produced in the U.S. were created in the 1840s by Esther A. Howland. Howland, known as the Mother of the Valentine, made elaborate creations with real lace, ribbons and colorful pictures known as "scrap."

translated by nguyenquangy

Ở Anh, ngày Valentine bắt đầu được kỷ niệm phổ biến vào khoảng thế kỷ XVII. Đến giữa thế kỷ thứ mười tám, thì việc trao đổi những món quà tình cảm, lời nhắn viết tay đã phổ biến trong bạn bè và người yêu ở mọi tầng lớp xã hội. Đến cuối thế kỷ này, thiệp in bắt đầu thay thế thư viết tay do những cải tiến trong công nghệ in ấn. Thiệp in sẵn là một cách dễ dàng để mọi người thể hiện tình cảm của họ trong một thời đại khi việc biểu hiện trực tiếp cảm xúc của mình không được khuyến khích. Mức giá bưu phí rẻ hơn cũng góp phần làm tăng (về) sự phổ biến của việc gửi thiệp mừng Ngày Valentine. Người Mỹ có lẽ đã bắt đầu trao đổi thiệp làm bằng tay đầu những năm 1700. Vào những năm 1840, Esther A. Howland bắt đầu bán những tấm thiệp Valentine sản xuất hàng loạt đầu tiên ở Mỹ.

Theo Hiệp hội làm thiệp, ước tính khoảng một tỷ thiệp Valentine được gửi đi mỗi năm, làm cho Ngày Valentine trở thành ngày lễ gửi thiệp lớn thứ hai trong năm. (Ước tính khoảng 2,6 tỷ thiệp mừng được gửi trao vào dịp Giáng sinh.)

Khoảng 85 phần trăm của tất cả các tấm thiệp được mua bởi phụ nữ. Ngoài Hoa Kỳ ra, Ngày Valentine còn được tổ chức tại Canada, Mexico, Anh, Pháp và Australia.

Lời chào Valentine đã được phổ biến lâu từ thời Trung cổ (lời chào Valentine bằng văn bản viết mãi đến sau 1400 mới bắt đầu xuất hiện), và tấm thiệp Valentine lâu đời nhất được biết đến đang được trưng bày tại Bảo tàng Anh. Thiệp mừng ngày Valentine được thương mại hóa đầu tiên được Esther A. Howland làm ra tại Mỹ trong thập niên 1840. Howland, được biết đến như là mẹ của thiệp Valentine, đã thực hiện công việc sáng tạo với các dải ren, ruy băng thực và những hình ảnh đầy màu sắc được gọi là " scrap."


The history of Valentine's Day - 2


The history of Valentine's Day

Other stories suggest that Valentine may have been killed for attempting to help Christians escape harsh Roman prisons where they were often beaten and tortured.

According to one legend, Valentine actually sent the first "valentine" greeting himself. While in prison, it is believed that Valentine fell in love with a young girl — who may have been his jailor's daughter — who visited him during his confinement. Before his death, it is alleged that he wrote her a letter, which he signed "From your Valentine," an expression that is still in use today. Although the truth behind the Valentine legends is murky, the stories certainly emphasize his appeal as a sympathetic, heroic, and, most importantly, romantic figure. It's no surprise that by the Middle Ages, Valentine was one of the most popular saints in England and France.While some believe that Valentine's Day is celebrated in the middle of February to commemorate the anniversary of Valentine's death or burial — which probably occurred around 270 A.D — others claim that the Christian church may have decided to celebrate Valentine's feast day in the middle of February in an effort to "christianize" celebrations of the pagan Lupercalia festival. In ancient Rome, February was the official beginning of spring and was considered a time for purification. Houses were ritually cleansed by sweeping them out and then sprinkling salt and a type of wheat called spelt throughout their interiors. Lupercalia, which began on February 15, was a fertility festival dedicated to Faunus, the Roman god of agriculture, as well as to the Roman founders Romulus and Remus.

To begin the festival, members of the Luperci, an order of Roman priests, would gather at the sacred cave where the infants Romulus and Remus, the founders of Rome, were believed to have been cared for by a she-wolf or lupa. The priests would then sacrifice a goat, for fertility, and a dog, for purification.The boys then sliced the goat's hide into strips, dipped them in the sacrificial blood and took to the streets, gently slapping both women and fields of crops with the goathide strips. Far from being fearful, Roman women welcomed being touched with the hides because it was believed the strips would make them more fertile in the coming year. Later in the day, according to legend, all the young women in the city would place their names in a big urn. The city's bachelors would then each choose a name out of the urn and become paired for the year with his chosen woman. These matches often ended in marriage. Pope Gelasius declared February 14 St. Valentine's Day around 498 A.D. The Roman "lottery" system for romantic pairing was deemed un-Christian and outlawed. Later, during the Middle Ages, it was commonly believed in France and England that February 14 was the beginning of birds' mating season, which added to the idea that the middle of February — Valentine's Day — should be a day for romance. The oldest known valentine still in existence today was a poem written by Charles, Duke of Orleans to his wife while he was imprisoned in the Tower of London following his capture at the Battle of Agincourt. The greeting, which was written in 1415, is part of the manuscript collection of the British Library in London, England. Several years later, it is believed that King Henry V hired a writer named John Lydgate to compose a valentine note to Catherine of Valois.

Translated by nguyenquangy

Những câu chuyện khác cho rằng Valentine có thể đã bị giết vì đã nỗ lực giúp người Kitô hữu thoát khỏi nhà tù khắc nghiệt La Mã, nơi họ thường bị đánh đập và tra tấn.

Theo truyền thuyết, chính Valentine thực sự gửi lời chúc mừng "valentine" đầu tiên. Trong khi ở trong tù, người ta tin rằng Valentine đã yêu một cô gái trẻ - có thể là con gái của người cai ngục - người đã đến thăm ông trong thời gian bị giam cầm. Trước khi chết, người ta cho rằng rằng ông đã viết một bức thư, mà ông đã ký tên là "Valentine của em," một từ ngữ vẫn còn được sử dụng ngày nay. Mặc dù sự thật đằng sau những truyền thuyết Valentine là bí ẩn, các câu chuyện đều nhấn mạnh sự hấp dẫn của ông như là một nhân vật, đồng cảm, anh hùng, và, quan trọng nhất là lãng mạn. Không có gì ngạc nhiên rằng tới thời Trung Cổ, Valentine là một trong những vị thánh nổi tiếng nhất ở Anh và Pháp.


Trong khi một số người tin rằng Ngày Valentine được tổ chức vào giữa tháng Hai để tưởng niệm ngày mất hay an táng của Valentine - mà có lẽ xảy ra khoảng năm 270 sau CN - những người khác cho rằng nhà thờ Thiên chúa giáo có thể đã quyết định kỷ niệm ngày lễ Valentine vào giữa tháng Hai nhằm "Cơ đốc hóa" việc kỷ niệm lễ hội Lupercalia của dân ngoại đạo. Ở La Mã cổ đại, tháng Hai là sự khởi đầu chính thức của mùa xuân và được coi là thời gian để thanh tẩy. Nhà cửa được tẩy trần theo nghi lễ bằng cách quét hết rác ra và sau đó rắc muối và một loại lúa mì được gọi là spelt khắp bên trong nhà. Lupercalia, mà vốn bắt đầu vào ngày15 tháng 2, là một lễ hội phồn thực dành cho thần Faunus, thần nông nghiệp của La Mã, cũng như người thiết lập nên La Mã là Romulus và Remus.


Để bắt đầu lễ hội, các thành viên của Luperci, một giáo phái của các tu sĩ La Mã, thường tập trung tại một hang động linh thiêng nơi mà hai đứa trẻ sơ sinh Romulus và Remus, những người thiết lập thành Rome, được tin là đã được chăm sóc bởi con sói cái còn gọi là lupa. Các linh mục sau đó sẽ hiến tế một con dê, để cầu mong sinh sôi nảy nở, và một con chó, để thanh tẩy tâm hồn.


Các chàng trai sau đó thái da dê thành từng dải, nhúng chúng vào trong máu con vật hiến tế đi xuống đường, nhẹ nhàng quất vào cả phụ nữ lẫn các cánh đồng trồng cây với các dải da dê. Thay vì sợ hãi, phụ nữ La Mã đón chờ được chạm vào da dê vì người ta tin rằng các dải da sẽ làm cho họ thêm tươi tắn trong năm tới. Sau đó trong ngày, theo truyền thuyết, tất cả các phụ nữ trẻ trong thành phố sẽ đặt tên của họ trong một cái đỉnh lớn. Những chàng độc thân trong thành phố sẽ lựa chọn một tên trong đỉnh và trở thành cặp đôi trong năm với người phụ nữ mình lựa chọn. Các cặp đôi thường kết thúc bằng hôn nhân. Đức giáo hoàng Gelasius tuyên bố ngày 14 tháng 2 St Valentine's khoảng năm 498 sau CN. Hệ thống "xổ số" ghép đôi uyên ương kiểu La Mã được coi là phi-Ki-tô và trái pháp luật. Sau đó, trong thời Trung Cổ, ở Pháp và Anh người ta tin một cách phổ biến rằng ngày 14 tháng 2 là sự khởi đầu mùa chim tìm bạn tình, điều này bổ sung thêm cho ý tưởng rằng vào giữa tháng Hai - ngày Valentine - hẳn là một ngày của tình yêu lãng mạn. Câu chúc valentine cổ xưa nhất được biết còn tồn tại đến ngày nay là một bài thơ được viết bởi Charles, Công tước xứ Orleans gởi vợ mình trong khi ông bị giam trong Tháp London sau bị bắt tại trận đánh Agincourt. Lời chào hỏi, được viết năm 1415, là một phần của bộ sưu tập bản thảo của Thư viện Anh ở London, Anh. Nhiều năm sau, người ta tin rằng vua Henry V đã thuê một nhà văn tên là John Lydgate soạn một lời nhắn valentine để gởi tới Catherine xứ Valois.


The history of Valentine's Day

The history of Valentine's Day — and its patron saint is shrouded in mystery. But we do know that February has long been a month of romance. St. Valentine's Day, as we know it today, contains vestiges of both Christian and ancient Roman tradition. So, who was Saint Valentine and how did he become associated with this ancient rite? Today, the Catholic Church recognizes at least three different saints named Valentine or Valentinus, all of whom were martyred.

One legend contends that Valentine was a priest who served during the third century in Rome. When Emperor Claudius II decided that single men made better soldiers than those with wives and families, he outlawed marriage for young men — his crop of potential soldiers. Valentine, realizing the injustice of the decree, defied Claudius and continued to perform marriages for young lovers in secret. When Valentine's actions were discovered, Claudius ordered that he be put to death.

Lịch sử của ngày lễ tình nhân - vị thánh bảo trợ của nó vẫn bao phủ trong bí ẩn. Nhưng chúng ta biết rằng Tháng Hai từ lâu đã là tháng của tình yêu lãng mạn. Ngày thánh Valentine, như chúng ta biết ngày nay, dấu tích của cả Kitô giáotruyền thống La Mã cổ đại. Vậy thì, Thánh Valentine ai và làm thế nào ông lại liên quan tới nghi lễ cổ xưa này? Ngày nay, Giáo Hội Công Giáo công nhận ít nhất là ba vị thánh khác nhau đều có tên là Valentine hay Valentinus, tất cả đều đã chịu tử đạo.

Một truyền thuyết cho rằng Valentine một linh mục phụng vụ vào thế kỷ thứ ba ở Rome. Khi hoàng đế Claudius II quyết định rằng người đàn ông độc thân làm lính tốt hơn so với những người có vợ gia đình, y cấm hôn nhân đối với đàn ông trẻ - mầm mống binh sĩ tương lai của y. Valentine, nhận ra sự bất công của sắc lệnh này, đã bất chấp Claudius tiếp tục thực hiện hôn nhân/làm lễ thành hôn cho những người yêu trẻ trong bí mật. Khi hành động của Valentine bị phát hiện, Claudius ra lệnh cho ông phải chết.