MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN


Saturday, January 8, 2011

KEYS TO A2 TESTS

KEYS TO A2 TESTS (1-25)
BIO 1 - SB - AUD 1 - AUD 2
BIO 2 - SB - AUD 1 - AUD 2
BIO 3 - SB - AUD 1 - AUD 2
AUDIO A2 - TEST 13: Part 1, Part 2, Part 3, Part 4, Part 5
AUDIO A2 - TEST 14: Part 1, Part2, Part 3, Part 4, Part 5
AUDIO A2 - TEST 15: Part 1Part2Part 3Part 4Part 5
AUDIO A2 - TEST 16: Part 1Part2Part 3Part 4Part 5
AUDIO A2 - TEST 17: Part 1, Part2, Part 3, Part 4, Part 5
AUDIO A2 - TEST 18: Part 1, Part2, Part 3, Part 4, Part 5
AUDIO A2 - TEST 19: Part 1, Part2, Part 3, Part 4, Part 5
AUDIO A2 - TEST 20: Part 1, Part2, Part 3, Part 4, Part 5

A2 LISTENING - KEYS
TEST 1
Listening
1B 2A 3B 4A 5C 6F 7G 8E 9B 10A 11B 12C 13A 14 B 15C
16 ELAINE 17GRAND HOTEL 18 8.30P.M 19FRIEND 20.7245936
21.WARNOCK 22BANK 23.21ST MAY 24.£350 25 BAG

TEST 2
Listening
1.C 2.A 3.C 4.A 5.A 6.H 7.D 8.B 9.E 10.F 11.C 12.C 13.A 14.A 15.B
16.MONDAY 17.JANUARY 18.9.15 19.57 20. STATION
21.9.30 22.4.00 23.SUNDAYS 24.21 25.60PENCE

TEST 3
Listening
1.C 2.B 3.B 4.C 5.A 6.F 7.C 8.D 9.B 10.G 11.B 12.C 13.B 14.A 15.A
16.CITY 17.G8 18.3RD 19.7P.M. 20.MAGAZINE/SOMETHING TO READ
21.BLACK 22.10.30 23.17  24. DOGS 25. RIVER

TEST 4
Listening
1.C 2.A 3.C 4.A 5.C 6.E 7.F 8.B 9.G 10.D 11.B 12.A 13.C 14.B 15.A
16.BRAKES 17.HILL 18.350519 19.2.00P.M. 20.RED
21.CRAIG 22.PARK 23.1984 24.1990 25.587634

TEST 5
Listening
1.B 2.C 3.B 4.B 5.C 6.F 7.F 8.A 9.C 10.G 11.A 12.C 13.A 14.B 15.A
16.HYDE 17.FACTORY 18.11.30 19.21 20.PHOTOGRAPHS
21. 7.30  22. CAR PARK 23.PINK 24.OFFICE 25.JACKET

TEST 6
Listening
lB 2A 3C 4B 5B,6H 7F 8A 9D l0G 11A 12B 13B 14B 15C
16. TWO 17.440 18.EARSLEY  19.5:30 20.MARCH 21.10:45 22.castle 23.8 24.PARK 25.MARKET

TEST 7
Listening
1A 2B 3C 4A 5C 6D 7C 8F 9A l0B 11B 12C 13A 14A 15B
16.Monday 17.15 18.12.99 (pounds) 19.9am. to 1pm 20.GREEN PARK 21.7 22.castle 23.café/lunch 24.beach/lake  25.camera

TEST 8
Listening
lB 2A 3C 4C 5A 6B 7D 8A 9G 10H 11A 12B 13B 14A 15C
16.Friday 17.8:30 18.London Hotel 19. SHINDY (Street) 20.pencil(s) 21. Midnight (Meeting) 22. Thursday 23. 6:45 24.2.80 25.HAUXTON

TEST 9
Listening
1.C 2.A 3.B 4.B 5.A 6.A 7.B 8.H 9.D 10.E 11.B 12.B 13.A 14.A 15.C
16.Graham 17.back(ache) 18. 55 (to) 73 19.Tuesday 20.2.15 21.2nd 22.37 23.2830065 24.South 25.Trinity
TEST 10
Listening
1.C 2.A 3.A 4.B 5.A 6.H 7.F 8.D 9.B 10.A 11.A 12.B 13.A 14.C 15.A
16.7.30 17.bus 18.15.20 19.Monday(s) 20.Stuart 21.793220  22.8.30 (am) 23.Padley's 24.77  25.University
TEST 11
Listening
1.A 2.C 3.B 4.A 5.B 6.E 7.G 8.B 9.C 10.H 11.B 12.B 13.B 14.A 15.C
16.Wednesday 17.7.30 (pm) 18.£5.50 19.Capelle 20.328  21.Film museum 22.8.45 (am) 23.Car park 24.£6.70 25.Pencil(s)
TEST 12
Listening
1.A 2.C 3.B 4.A 5.A 6.F 7.E 8.C 9.B 10.G 11.A 12.C 13.C 14.A 15.B
16.degrees 17.Raincoat 18.Euston 19.£30 20.cheese 21.clothes 22.Spanish 23.December 24.£3.80 25.557642
TEST 13
Listening
1.C 2. B 3.B 4.A 5.B 6.H 7.B 8.D 9.G 10.F 11.B 12.A 13.C 14.A 15.B
16. APRIL (HOTEL) 17. LEITH 18.10:20 19.BOOK  20.TUESDAY 21.7:30 PM  22.NORTH 23. THIRD 24.T-SHIRT 25.12 (pounds)

TEST 14
Listening
1.B 2.B 3.C 4.C 5.A 6.E 7.C 8.H 9.G 10.D 11.A 12.B 13.B 14.C 15.C
16.BRIERLEY 17. 9TH 18.MARCH 19.365 (pounds) 20. TRAIN 21.T-SHIRT 22. DAVEY 23.CINEMA 24.LARGE 25.8.99 (pounds)

TEST 15
Listening
1.C 2.B 3.C 4.A 5.C 6.B 7.F 8.C 9.H 10.G 11.B 12.B 13.A 14.C 15.C
16.CAFE 17. 12 18.5.99 (pounds) 19.SHIRLEY 20.BANK 21.TEALE 22.TRAVEL 23.HALL 24.2:30 25.3.85 (pounds)

TEST 16
Listening
1.C 2.A 3.B 4.C 5.A 6.G 7.H 8.C 9.F 10.D 11.C 12.B 13.C 14.A 15.C
16.September 17. Jarvis 18.78 (pounds) 19.223  20.bookshop 21. 9.30 / 21.30 22. entrance 23.lions
 24.games 25.4.65 (pounds)
TEST 17
Listening
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
TEST 18
Listening
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
TEST 19
Listening
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
TEST 20
Listening
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.A1-2 TEST WRITING 1-20

1. Read the note from your friend Richard. Write a postcard to tell him what he wants to know.
It’s great that you’re coming to see me in England. Tell me when you are coming, how long you want to stay and what you want to do.
Write soon!
Richard
Write 25—35 words.
ANSWER
Dear Richard,
I am going to England next Monday for three months and I would like to do an excursion with you around London.
See you soon,
Lily

2. Read the note from your friend Leslie. Write a note to Leslie and answer his questions.
I’m having a party at my home on Saturday. Can you come? Would you like to bring a friend? What do you like doing at parties?
Leslie.
Write 25—35 words.
ANSWER
Dear Leslie,
Thank you for your letter. I’m very happy, you know, I like a lot of a party and I like listening to music at parties. Yes, I’m going to come with my girlfriend called Judy. You will be happy. She is very nice and friendly. See you on Saturday at 5 o’clock.
David.

3. Read the note from your friend Eric. Write a note to Eric to answer his questions.
I’ll make the meal tonight. Would you like meat or fish? What vegetables do you want? What time will you be home?
Best wishes,
Eric.
Write 25—35 words.
ANSWER
Dear Eric,
Thanks for making the meal tonight. I’d like meat and I want beans. I’ll be home at half past seven.
Best wishes,
Ihino.

4. You cannot be at the railway station when your father arrives there. Your friend is going to meet him for you. Write a note to your friend. Say:
— when your father will arrive
— what he looks like
— what he will be wearing.
Write 25—35 words.

ANSWER
Tomorrow morning at nine o’clock, my father will arrive at Birmingham New Street station.
He is a Japanese. And he is taller than me. He is wearing glasses and he hasn’t got a lot of hair on his head.
Thanks,
Michitaka.

5. Your friend has asked you to go swimming tomorrow evening. You can’t go. Write a note to your friend. Say:
— why you can’t go
— when and where you can meet your friend on another day.
Write 25—35 words. Write your note on the answer sheet.

ANSWER
Dear Lina,
I am sorry I can’t go because I go to the cinema. Can we go to the swimming pool on Sunday at 6.30 in the evening? If you want to go, come to the bus station on Sunday at 6.00 o’clock.
See you later,

Your Shida.


Rebel Leader From Libya Is Expected to Visit China Lãnh đạo lực lượng nổi dậy Libya đến thăm Trung Quốc


Rebel Leader From Libya Is Expected to Visit China

Lãnh đạo lực lượng nổi dậy Libya đến thăm Trung Quốc

BEIJING — The chairman of the Libyan opposition’s executive board, Mahmoud Jibril, will visit Beijing for talks on Tuesday and Wednesday, the Chinese Foreign Ministry announced on Monday, in the latest sign that China is hedging its bet on the survival of Col. Muammar el-Qaddafi’s government in Tripoli.

Bắc Kinh - Bộ ngoại giao Trung Quốc thông báo, Chủ tịch Ủy ban điều hành lực lượng nổi dậy Libya, Mahmoud Jibril, tới thăm Bắc Kinh trong hai ngày, thứ ba và thứ tư. Đây là động thái mới nhất trong việc Trung Quốc từ bỏ ủng hộ sự tồn tại của chính quyền ông Col. Muammar el-Qaddafi ở thủ đô Tripoli.

The Chinese government has criticized NATO’s air campaign in Libya as excessive and called for a cease-fire, although China abstained instead of exercising its veto when the United Nations Security Council voted in March to authorize the NATO action.

Trong bối cảnh Hội đồng An ninh của Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu tín nhiệm thông qua hành động của khối NATO vào hồi tháng ba vừa qua, thì Trung Quốc đã bỏ phiếu trắng thay vì dùng quyền phủ quyết. Tuy nhiên, Chính phủ Trung Quốc vẫn tiếp tục chỉ trích các cuộc không kích liên tiếp vào Libya và kêu gọi ngừng bắn.

China has a record of insisting on international respect for the sovereignty of all countries, including pariah governments in Zimbabwe, Sudan, Myanmar and North Korea, all of which are trading partners for China.

Trung Quốc có thành tích đòi có sự tôn trọng của quốc tế đối với chủ quyền của tất cả cuốc gia, bao gồm cả chính quyền yếu kém như Zimbabwe, Sudan, Myanmar và Triều Tiên, vốn là các đối tác làm ăn với Trung Quốc.

The Chinese government has long resented foreign criticism of its own human rights record, particularly the Tiananmen Square military crackdown in 1989, and generally opposes criticism of what other countries do within their borders as well.

Chính phủ Trung Quốc từ lâu vẫn không bằng lòng về các chỉ trích bên ngoài về các vần đề nhân quyền, đặc biệt là vụ đàn áp của quân đội ở Quảng Trường Thiên An Môn vào năm 1989, và thường kịch liệt phản đối lại các chỉ trích này khi họ đề cập tới các vấn đề nội bộ của Trung Quốc

Chinese official news media have produced a steady drumbeat of reports from Tripoli that give prominence to the government’s claims that NATO warplanes have hit many civilian targets in the city. Other foreign reporters in Tripoli have been skeptical of many of the claims, pointing to signs that some of the damage may have been caused by the Libyan’s own ordnance.

Các kênh truyền hình quốc gia của Trung Quốc đã đưa hàng loạt tin tức từ Tripoli để làm nổi bật các cáo buộc của chính quyến Trung Quốc về việc các máy bay chiến đấu của NATO đã tấn công nhiều mục tiêu dân sự trong thành phố Tripoli. Các phóng viên nước ngoài thì nghi ngờ về nhiều cáo buộc đó, họ đã chỉ ra các dấu hiệu thiệt hại có thể là do chính khí tài của quân Libya gây ra.

Chen Xiaodong, the director general of the West Asian and North African Affairs Department of the Chinese Foreign Ministry, had said on June 9 that China would welcome a visit by Libyan opposition envoys, while China’s ambassador to Qatar, Zhang Zhiliang, met another opposition leader in Doha on June 2.

Chen Xiaodong, Tổng cục trưởng các vấn đề về Tây Á và Đông Phi của Bộ ngoại giao Trung Quốc, cho biết vào ngày 9 tháng 6 Trung Quốc đã đón các đặc phái viên của lực lượng đối lập Libya, trong khi đại sứ ở Quatar, Zhang Zhiliang, đã gặp một thủ lĩnh đối lập khác ở Doha hôm mồng 2 tháng 6.

Source: NYTimes

Translator: htdat

Editor: cuckoo

An unusual visit—the Libyan opposition leader just wrapped up a two-day trip to China. He's the head of the rebel group fighting to overthrow the current Libyan leader, Muammar Gaddafi.

Chinese authorities have confirmed on Tuesday that the head of the Libyan opposition group, Mahmoud Jibril has visited China.

[Hong Lei, Foreign Ministry Spokesperson]:

"Mahmoud Jibril is visiting China from June 21st until 22nd. Jibril is scheduled to meet Chinese Foreign Minister Yang Jiechi during his visit and they will exchange opinions on the situation in Libya."

The Chinese regime has avoided joining the international community calling for the Libyan leader Muammar Gaddafi to step down, since fighting began earlier this year. It has abstained from the U.N. Security Council vote to allow the use of force.

The Chinese regime has criticized NATO bombing operation and support for the rebels. But, recently the Chinese leaders have been meeting with both Gaddafi's officials and the opposition leader, Mahmoud Jibril.

Openly courting the Libyan rebel leader has analysts wondering about the Chinese regime's motives. China expert Associate Professor Patrick Chovanec says that the Chinese regime doesn't want to jeopardize its ties with oil-rich Libya.

[Assoc Prof. Patrick Chovanec, Tsinghua University-Beijing]

"China has interest, primarily economic interests, certainly the eastern part of Libya. That part of the country is under the rebel control... The Chinese don't want to frozen out of dealing with that government."

The Chinese regime is accommodating to the situation.

[Assoc Prof. Patrick Chovanec, Tsinghua University-Beijing]:

"Certainly, the prospect of Gaddafi being removed is very strong. So, right now, one of the two major oil areas is controlled by the rebels...The Chinese Communist Party is just accommodating itself to the reality of this situation."

It could mean collaborating with whoever is in power.

[Assoc Prof. Patrick Chovanec, Tsinghua University-Beijing, China]:

"China's policy of non-interference can be interpreted in many different ways. One of them would be to say that they simply deal with whoever is in power on the ground."

Analysts say energy-hungry China is seeking to cultivate good relations—by presenting itself as a friend to whoever is the upcoming Libyan leader.