MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, January 7, 2011

10 Biggest Misconceptions We Learn in School

10 Biggest Misconceptions We Learn in School - Mười nhầm lẫn lớn mà chúng ta học ở trương phổ thông


1) Einstein got bad grades in school. Anh-xtanh bị điểm kém ở trường

Generations of children have been heartened by the thought that this Nobel Prize winner did badly at school, but they’re sadly mistaken. In fact, he did very well at school, especially in science and maths (unsurprisingly).

Nhiều thế hệ học sinh thuộc nằm lòng rằng nhân vật đoạt giải Nô-ben này học phôe thông rất kém, nhưng chúng bị nhầm lẫn một cách đáng buồn. Thực ra thì, ông học rất gỏi ở trường phổ thông, đặc biệt là về khoa học và toán (chẳng có gì ngạc nhiên)


2) Mice like cheese - Chuột thích pho mát

Mice enjoy food rich in sugar as well as peanut butter and breakfast cereals. So a Snickers bar would go down much better than a lump of Cheddar.

Chuột thích thức ăn giàu đường cũng như bơ lạc và ngũ cốc điểm tâm. Cho nên, một thanh kẹo Snickers hẳn sẽ tốt hơn nhiều so với một miếng bơ Cheddar.

3) Napoleon was short. Na-pô-lê-ông lùn

He was actually around 5ft 7, completely average for the 18th/19th century.

Thực ra ông cao khoảng 5ft 7, chiều cao hoàn toàn trung bình với thế kỷ XVIII-XIX

4) Thomas Edison invented the light bulb. Tô-mát E-đi-xơn phát minh bóng đèn

Edison invented a lot of things – in fact he’s one of the most famous inventors of all times – but the light bulb wasn’t one of them. What he did was develop a light bulb at the same time as the British man, Joseph Swan, who came up with it originally.

Ê-đi-xơn phát minh nhiều thứ - quả thực, ông là một trong những nhà phát minh nổi tiếng của mọi thời đại - thế nhưng bóng điện không phải là một trong những phát minh đó. Điều ông đã làm là phát triển một cái bóng đèn đồng thời với một người Anh, Giô-xép Xơ-Uan, người đã nghĩ ra nó đầu tiên

5) Lemmings throw themselves over cliffs to commit suicide - Chuột lemmut lao mình qua vách đá để tự sát

The poor old things are sometimes so desperate for food that they do, according to the BBC “jump over high ground into water”, but they aren’t committing group suicide.

Những con vật già nua tội nghiệp này thiếu thực phẩm tới mức, theo đài BBC, chúng nhảy qua bờ dốc cao xuống nước" nhưng không phải để tự tử tập thể đâu.

6) Water flushes differently in different hemispheres - nước chảy khác nhau ở Bắc và Nam bán cầu

No it doesn’t. Sorry! Rất tiếc, không phải thế.

Do sự quay của trái đất, các vật thể bị lêch về phía phải ở Bắc bán cầu. Các vật thể bị lêch về phía trái ở Nam bán cầu

7) Humans evolved from apes - Người tiến hóa từ vượn

Darwin didn’t actually say this, but he’s been misreported ever since. What he did say was that we, and apes, and chimpanzees for that matter, had a common ancestor, once, a long, long time ago.

Đác-Uyn thực ra không nói như vậy, nhưng người ta nói lại sai ý ông từ đó đến nay. Điều ông đã nói là chúng ta và vượn và tinh tinh về vấn đề này, có cùng tổ tiên chung, một thời từ lâu lắm rồi.

8 Vikings had horns/helmets with horns. Cướp biển Vai-king có sừng,/đội mũ có sừng

Vikings may have been buried with their helmets and with drinking horns. When they were dug up by the Victorians, they assumed that the helmets had horns.

Cướp biển Vai-king có lẽ đã được an táng với mũ và ly uống làm bằng sừng. Khi chúng được khai quật bởi những người thời Vic-to-ria, người ta cho rằng những cái mũ này có sừng.

9) Columbus believed the earth was flat - Cô-lông-bớt tin rằng trái đất phẳng

He may not have known how big the world was, but he wasn’t worrying about falling off the edge of it.

Có lẽ ông không biết thế giới rộng tới mức nào, nhưng ông không hề lo lắng về việc rơi ra khỏi mép/rìa thế giới.

10) Different parts of the tongue detect different tastes - Các phần khác nhau của lưỡi nhận biết các vị khác nhau.

You do have different taste buds on your tongue and some are more sensitive than others. But they aren’t divided into perfect, easy-to-teach sections.

Bạn có các gai vị giác khác nhau trên lưỡi bạn và một số thì nhạy cảm hơn so với số khác. Nhưng không thể chia chúng ra thành các bộ phận tách biệt hoàn toàn để dễ dạy.


10 Strongest Animals Compared to Body Weight

10 Strongest Animals Compared to Body Weight

Meet the top ten in most extreme strength.

10. Grizzly Bear

Grizzly Bear They are strongest mountain animal, can lift 0,8 times their body weight. Their weight is 1500 pounds and can lift until 1200 pounds.

9. Mussel

zebra-mussel They can hold something two times their body weight. Their shell is very strong, compared to their small body size.

8. Anaconda

anaconda They can squeeze something same as their own body weight to death. Their weight can reach 550 pounds.

7. Ox

ox They can pull and carry something 1,5 times their body weight across rugged terrain. Their weight is 1300 pounds and can pull and carry until 2000 pounds.

6. Tiger

Tiger_panthera_tigris_tigris_Bengal They can carry something two times their own body weight up a ten foot fence. Their weight is 600 pounds and can carry until 1200 pounds.

5. Eagle

Bald_Eagle-Wingspan They are the strongest bird. They can lift something four times their own body weight during flight.

4. Gorilla

gorilla_resize They can lift something over 10 times their body weight. Their weight is 450 pounds and can lift up to 4600 pounds. Mean, they can lift as heavy as 30 adult humans.

3. Leafcutter Ant

3. Leafcutter Ant They can lift something 50 times their own body weight. Imagine a person who can lift a truck.

2. Elephant

021Elephant They are the strongest mammals. Their weight is 12000 pounds and they can carry 20.000 pounds. They can carry as heavy as 130 adult humans.

1. Rhinoceros Beetle

1. Rhinoceros Beetle They are not only the strongest insect but also the strongest animal compared to body weight. They can lift something 850 times their own weight.


TOP NAG GEO-DISCOVERIES - 2009

TOP NAT GEO-DISCOVERIES - 2009 - MƯỜI KHÁM PHÁ HÀNG ĐẦU CỦA HÔI ĐỊA LÝ QUỐC GIA 2009


National Geographic News’s most popular coverage of 2009 scientific finds is swarming with megamouth sharks, giant snakes, a transparent-headed fish, “Jacques Cousteau” clouds , and rare species rescued from obscurity—then eaten.


Tường thuật được biết đến nhiều nhất của tin tức địa lý quốc gia về các phát hiện khoa học năm 2009 bao gồm cá mập miệng khổng lồ, rắn khổng lồ, một loài cá có đầu trong suốt , những đám mây "Jacques Cousteau" , và các loài quý hiếm được cứu thoát từ cõi tối tăm, sau đó bị ăn thịt.

10. Ultra-Rare Megamouth Shark Found, Eaten - Cá mập ngoại hạng với miệng khổng lồ được phát hiện, sau đó bị ăn thịt

megamouth shark eaten Top 10 Nat Geo Discoveries of 2009
In March, the 41st megamouth shark ever found went from swimming in Philippine waters to simmering in coconut milk.

Trong tháng ba, con cá mập có miệng khổng lồ thứ 41 từng được tìm thấy đã đi từ vùng bơi lội trong các thủy vực Philippine vào nồi nấu nước cốt dừa.

9. Ancient Gem-Studded Teeth Show Skill of Early Dentists - Răng gắn ngọc thời cổ đại cho thấy kỹ năng của các nha sĩ thời xưa

jeweled teeth picture big Top 10 Nat Geo Discoveries of 2009
The glittering “grills” of some hip-hop stars aren’t exactly unprecedented. Sophisticated dentistry allowed Native Americans to add bling to their teeth as far back as 2,500 years ago, a May study said.

8. Alien Giant Snakes Threaten to Invade Up to
1/3 of U.S.

giant snakes invasion us Top 10 Nat Geo Discoveries of 2009
Nine giant snakes could be on the verge of causing ecological catastrophe if they establish themselves in the U.S. wild—at least two have already set up shop in Florida—according to an October report.

7. Biggest Snake Discovered; Was Longer Than a Bus

giant snake pictures big Top 10 Nat Geo Discoveries of 2009
The 60-million-year-old reptile was also heavier than a car, scientists said in February, adding that the fossil could shed light on climate change.

6. Gold Rush-Era “Ghost Ship” Wreck Found

gold rush shipwreck big Top 10 Nat Geo Discoveries of 2009
With boots thrown hastily on deck and cooking utensils scattered, the last moments of the crew aboard the gold rush-era paddleboat A.J. Goddard are preserved in the ship’s recently found wreck, archaeologists announced in November.

5. Oldest Skeleton of Human Ancestor Found

oldest human skeleton ardi missing link chimps ardipithecus ramidus big Top 10 Nat Geo Discoveries of 2009
There was never a chimp-like missing link between humans and today’s apes, according to an October fossil-skeleton study that could rewrite human evolutionary history. Said one scientist, “It changes everything.”

4. “Extinct” Bird Seen, Eaten

extinct bird photo big Top 10 Nat Geo Discoveries of 2009
Long believed to be extinct, a rare quail from the Philippines was photographed for the first time ever—then sold at a poultry market, experts said in February.

3. New Cloud Type Discovered?

new type cloud sunset big Top 10 Nat Geo Discoveries of 2009
Nicknamed “Jacques Cousteau” clouds, these “turbulent” seas in the sky could be examples of the first official new cloud type since 1951, experts said in June.

2. Fish With Transparent Head Seen Alive for First Time

fish transparent head barreleye pictures big Top 10 Nat Geo Discoveries of 2009
Perhaps the most bizarre nature discovery of the year—though Stephen Colbert put it a bit less delicately—a Pacific barreleye fish shows off its transparent head and barrel-like eyes in pictures released on February of the first specimen ever found alive.

1. “Missing Link” Found: Fossil Connects Humans, Lemurs?

missing link found big Top 10 Nat Geo Discoveries of 2009
The 47-million-year-old, exceptionally preserved primate fossil “Ida,” unveiled on May 20, was hailed by some as a major discovery in human evolution.
The publicity frenzy made National Geographic News’s brief coverage our most viewed page of the year—and inspired a backlash as some experts, including one here at Nat Geo HQ, suggested Ida was more media event than milestone.

People With Extreme Body Parts


People With Extreme Body Parts

Thanks to our parents, Mother Nature, all of us have our own unique looks and traits. As much as we are alike, we are also quite different, too. Yet there are some of us who are just a little more different than the rest of us. Following are just some of those people who have body parts that are, shall we say, just a little bit more extreme than the rest of us.

Nhờ cha mẹ của chúng ta, nhờ bà mẹ thiên nhiên, tất cả chúng ta có vẻ riêng và đặc điểm độc đáo của mình. Mặc dù chúng ta giống nhau rất nhiều, chúng ta cũng khá khác biệt nhau. Tuy nhiên, có một số người trong chúng ta chỉ có chút khác biệt hơn so với những người khác. Dưới đây là một số trong những người có các bộ phận cơ thể mà, chúng ta phải nói là, hơi cực hơn so với phần còn lại trong chúng ta.

Cathie Jung: World’s Smallest Waist – 15 Inches - Eo nhỏ kỷ lục thế giới 38 cm

At first look it may seem like Miss Jung’s waist has been photoshopped or she’s seriously addicted to wearing Spanx but nope, that’s Cathie Jung’s tiny waist which measures a slight 15in (38cm), making her figure distinctly hourglass.

Thoạt nhìn có vẻ như eo của Jung Hoa đã được chỉnh sửa bằng Photoshop hoặc cô ấy nghiện mặc Spanx quá mức nhưng Không, đó là vòng eo nhỏ cCathie Jung mà chỉ đo được 15 in (38cm), làm cho thân hình cô rõ ràng giống cái đồng hồ cát.


Lee Redmond: World’s Longest Fingernails - Móng tay dài nhất thế giới

Lee Redmond of Utah has not cut her nails since 1979. Hence they grew to a whopping length of 8.65 m (28 ft 4.5 in), and was listed in the Guinness Book of World Records as the world’s longest fingernails.Sadly, on February, 2009, she lost them in a car crash (and every manicurist in Utah was in mourning).

Lee Redmond người bang Utah đã không cắt móng tay của bà từ năm 1979. Do đó chúng đã đạt đến một chiều dài khủng 8,65 m (28 ft 4,5 in), và đã được liệt kê trong Sách kỷ lục Guinness là móng tay dài nhất thế giới. Đáng buồn thay, vào tháng Hai, năm 2009, cô bị mất bộ móng tay trong một tai nạn xe hơi (và tất cả thợ làm móng tay ở Utah vô cùng thương tiếc).
Radhakant Baijpai: World’s Longest Ear Hair - Lông (tóc) tai dài nhất thế giới

Indian grocer Radhakant Baijpai certainly has a goal in life: making sure that he has the longest ear hair in the world. Radhakant was crowned the official Guinness World record holder for the longest ear hair back in 2003, when his aural fronds were an already-impressive 13.2cm long.

Radhakant Baijpai người bán tạp hóa Ấn Độ chắc chắn có một mục tiêu trong cuộc sống: đảm bảo rằng ông có lông tai dài nhất thế giới. Radhakant giữ ngôi kỷ lục Guinness thế giới chính thức về tóc tai dài nhất từ năm 2003, khi những chiếc lá mọc từ tai ông đã đạt chiều dài ấn tượng 13.2cm.

But that didn’t stop him pursuing his goal of ever-longer hair on his ears. After several more years of carefully cultivating and caring for the ear-hair, Radhakant’s tufts now stretch an astonishing 25cm. He is now waiting for Guinness adjudicators to confirm that he has set a new high, hairy bar for his chosen field.

Nhưng điều đó đã không ngăn chặn anh ta theo đuổi mục tiêu của ông về mái tóc tai dài hơn bao giờ hết. Sau nhiều năm nuôi và chăm sóc tóc tai một cách cẩn thận, búi tóc của Radhakant bây giờ kéo dài đến một 25cm, thật đáng kinh ngạc. Ông hiện đang chờ các trọng tài Guinness xác nhận rằng ông đã thiết lập một kỷ lục mới về tóc, lĩnh vực mà ông đã chọn.
Svetlana Pankratova: World’s Longest Legs - Chân dài nhất thế giới

While she is not the world’s tallest woman, her legs are 132 centimetres (4 ft 4 in) long. Because her upper body is of average dimensions, she is 196 centimetres (6 ft 5 in) tall. She has also very large feet, size 13 (US) / 46 (EU), making shopping for shoes difficult.

Trong khi cô không phải là người phụ nữ cao nhất thế giới, chân của cô là 132 cm (4 ft 4 in) dài. Bởi vì phần thân trên của cô có kích thước trung bình, cô cao 196 cm (6 ft 5 in). Cô cũng có bàn chân chân rất lớn, cỡ13 (Mỹ) / 46 (EU), làm cho việc mua sắm giày trở nên khó khăn.

From 1992 to 1995, Pankratova played women’s basketball in the USA, and on 2008 she appeared in Trafalgar Square in London on September 16, 2008 with He Pingping, the smallest man in the world, to promote the 2009 edition of the Guinness World Records.
Từ năm 1992 đến năm 1995, Pankratova chơi bóng rổ cho đội nữ ở Mỹ, và năm 2008 cô xuất hiện tại Quảng trường Trafalgar ở London vào ngày 16 Tháng 9, 2008 với ông Pingping, người đàn ông nhỏ nhất thế giới, để quảng bá bản in 2009 của kỷ lục Guinness thế giới

Photo of Huge (55ft) snake shocks World

Photo of Huge (55ft) snake shocks World

Photograph purporting to show a 55ft snake found in a forest in China has become an internet sensation. It was originally posted in a thread on the website of the People’s Daily, the official Communist Party newspaper in China.

The thread claimed the snake was one of two enormous boas found by workers clearing forest for a new road outside Guping city, Jiangxi province. They apparently woke up the sleeping snakes during attempts to bulldoze a huge mound of earth.

“On the third dig, the operator found there was blood amongst the soil, and with a further dig, a dying snake appeared,” said the post.

“By the time the workers came back, the wounded boa had died, while the other snake had disappeared. The bulldozer operator was so sick that he couldn’t even stand up.”

The post claimed that the digger driver was so traumatised that he suffered a heart attack on his way to hospital and later died.

The dead snake was 55ft (16.7m) long, weighed 300kg and was estimated to be 140 years old, according to the post.Photo of Huge (55ft) snake shocks World

Photograph purporting to show a 55ft snake found in a forest in China has become an internet sensation. It was originally posted in a thread on the website of the People’s Daily, the official Communist Party newspaper in China.

The thread claimed the snake was one of two enormous boas found by workers clearing forest for a new road outside Guping city, Jiangxi province. They apparently woke up the sleeping snakes during attempts to bulldoze a huge mound of earth.

“On the third dig, the operator found there was blood amongst the soil, and with a further dig, a dying snake appeared,” said the post.

“By the time the workers came back, the wounded boa had died, while the other snake had disappeared. The bulldozer operator was so sick that he couldn’t even stand up.”

The post claimed that the digger driver was so traumatised that he suffered a heart attack on his way to hospital and later died.

The dead snake was 55ft (16.7m) long, weighed 300kg and was estimated to be 140 years old, according to the post.

Bức ảnh con rắn lớn (55ft) chấn động thế giới
Ảnh cố ý cho tấy một con rắn dài 55ft được tìm thấy trong một khu rừng ở Trung Quốc đã gây chấn động cư dân mạng. Đầu tiên nó được đăng trong một chủ đề trên trang web của tờ Nhân dân nhật báo, tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Bài đăng này cho rằng con rắn trên là một trong hai trăn khổng lồ được tìm thấy bởi người công nhân giải phóng mặt bằng trong rừng để làm một con đường mới ở bên ngoài thành phố Guping, tỉnh Giang Tây. Họ dường như đã đánh thức những con rắn đang ngủ trong khi ra sức san bằng một gò đất rộng lớn.


"Khi đào lần thứ ba, người vận hành máy thấy có máu lẫn trong đất, và đào thêm một lần nữa thì một con rắn đang hấp hối xuất hiện," bài đăng cho biết.
"Trước khi những người công nhân quay trở lại, thì con trăn bị thương đã chết, trong khi con rắn khác đã biến mất. Người lái xe ủi đã suy sụp tới mức không thể đứng lên được."


Bài đăng này cũng cho nói rằng người công nhân điều khiển máy xúc cũng bị chấn động tới mức anh đã bị một cơn đau tim đột ngột trên đường đến bệnh viện và sau đó đã chết.

Theo bài viết, con rắn đã chết dài 55ft (16.7m), nặng 300kg và được ước tính khoảng 140 năm tuổi,