MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, December 2, 2011

World AIDS Day 2011: Leading With Science, Uniting for Action in Vietnam Ngày Thế giới Phòng chống AIDS 2011: Dẫn đầu bằng khoa học, đoàn kết hà


World AIDS Day 2011: Leading With Science, Uniting for Action in Vietnam

Ngày Thế giới Phòng chống AIDS 2011: Dẫn đầu bằng khoa học, đoàn kết hành động ở Việt Nam

by David B. Shear

December 1, 2011

David B. Shear

1/12/2011

Every year on December 1, we commemorate World AIDS Day. It is a day to reflect on lives lost, and lives forever changed, as a result of AIDS. It is also an opportunity to pay tribute to more than 34 million people living with HIV worldwide. Today, we celebrate those lives saved and improved in Vietnam, and recommit to the fight against AIDS.

Hàng năm vào ngày 1/12, chúng ta kỷ niệm Ngày Thế giới phòng chống AIDS. Đó là một ngày để nghĩ đến những người đã mất, và những cuộc đời bị thay đổi mãi mãi, bởi AIDS. Đây cũng là một cơ hội để tỏ lòng kính trọng với hơn 34 triệu người sống chung với HIV trên toàn thế giới. Hôm nay, chúng ta vui mừng về những người được cứu sống và những cuộc đời được cải thiện ở Việt Nam, và tái cam kết đối với cuộc chiến chống AIDS.

While remarkable progress has been made over the last three decades, we must continue to forge ahead. New scientific developments are rapidly changing expectations for the future. Science has given us the tools we need to navigate our efforts in the direction of an AIDS-free generation. Working collectively, we can turn the tide of HIV.

Trong khi đã có những tiến bộ đáng kể trong vòng ba thập kỷ qua, chúng ta phải tiếp tục tiến lên phía trước. Những phát triển khoa học mới đang nhanh chóng thay đổi những kỳ vọng cho tương lai. Khoa học đã cho chúng ta những công cụ chúng ta cần để định hướng các nỗ lực của chúng ta tiến tới một thế hệ không có AIDS. Khi cùng làm việc, chúng ta có thể đảo ngược cơn thuỷ triều HIV.

Science is the way forward. Recent scientific breakthroughs have altered our outlook on the future of AIDS. Of particular importance was a recent study showing that antiretroviral treatment reduces the likelihood of transmission of HIV to an uninfected partner by a remarkable 96%. For the first time, with this and other tools, we have a potential path to eliminate this disease from the global landscape. By using our new knowledge, we can implement more effective programs to provide HIV prevention, treatment, and care to millions of people worldwide, and to thousands of people in communities throughout Vietnam.

Khoa học là con đường tiến về phía trước. Những đột phá khoa học gần đây đã thay đổi quan điểm của chúng ta về tương lai của AIDS. Đặc biệt quan trọng là một nghiên cứu gần đây cho thấy điều trị kháng vi-rút làm giảm đáng kể - tới 96% - khả năng lây truyền HIV sang bạn tình không bị lây nhiễm. Lần đầu tiên, với nghiên cứu này và các công cụ khác, chúng ta có một con đường tiềm năng để loại bỏ căn bệnh này trên toàn cầu. Bằng việc sử dụng kiến thức mới của chúng ta, chúng ta có thể thực hiện các chương trình hiệu quả hơn về dự phòng HIV, điều trị và chăm sóc cho hàng triệu người trên thế giới, và hàng ngàn người trong các cộng đồng trên khắp Việt Nam.

Significant strides have been made across Vietnam and throughout the world. In Vietnam, the United States through the U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) directly supported life-saving antiretroviral treatment for nearly 40,000 men, women and children as of September 2011. PEPFAR has also directly supported 113,000 people most at-risk for HIV in Vietnam with care and support. In Vietnam, HIV/AIDS affects everyone, but those most at-risk for HIV are often stigmatized because of whom they choose to love, their line of work, or their behaviors. Together we can stop the stigma and discrimination, and support our friends, family members and colleagues living with HIV.

Đã có những bước tiến ý nghĩa trên khắp Việt Nam và trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, Hoa Kỳ - thông qua Kế hoạch Cứu trợ AIDS Khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ (PEPFAR) và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành khác nhau của Chính phủ Việt Nam - đang trực tiếp trợ giúp việc điều trị kháng vi-rút cứu mạng sống cho gần 40.000 nam giới, phụ nữ và trẻ em tính đến tháng 9/2011. PEPFAR cũng trực tiếp trợ giúp 113.000 người có nguy cơ nhiễm HIV cao tại Việt Nam thông qua chăm sóc và giúp đỡ cũng như gia tăng tiếp cận với bao cao su. Chúng tôi phấn khởi về tầm nhìn của Chính phủ Việt Nam với mục tiêu đến năm 2015 có 80.000 bệnh nhân được điều trị methadone, và chăm sóc, điều trị chất lượng cho thêm hàng ngàn người Việt Nam chung sống với HIV. Ở Việt Nam, HIV/AIDS ảnh hưởng đến tất cả mọi người, nhưng những người có nguy cơ nhiễm HIV cao thường bị kỳ thị vì những lý do liên quan đến người mà họ chọn làm người yêu, công việc hoặc hành vi của họ. Chúng ta có thể cùng nhau ngăn chặn sự kỳ thị và phân biệt đối xử, và trợ giúp các bạn bè, thành viên trong gia đình và các đồng nghiệp của chúng ta sống chung với HIV.Working with Vietnam, we are embracing smart investments to save more lives. Treatment – both to save the lives of those infected, and to prevent infection of others – is a key evidence-based intervention, along with prevention of mother-to-child transmission, HIV testing and others. In all we do, we are focusing on using our resources as effectively and efficiently as possible to maximize the human impact of our investments and save more lives. President Barack Obama’s Global Health Initiative is using health systems built through PEPFAR to address public health challenges in a more integrated and comprehensive way.

Làm việc với Việt Nam, chúng tôi đang theo đuổi những đầu tư thông minh để cứu được nhiều mạng sống hơn nữa. Điều trị - để đồng thời cứu cuộc sống của những người bị nhiễm, và để ngăn ngừa lây nhiễm sang người khác - là một can thiệp quan trọng có cơ sở, cùng với công tác dự phòng lây truyền từ mẹ sang con, xét nghiệm HIV và những phương pháp khác. Trong tất cả những việc chúng tôi làm, chúng tôi đang tập trung vào sử dụng tài nguyên của mình hiệu quả và hiệu nghiệm nhất có thể để tối đa hóa tác động đối với con người trong các đầu tư của chúng tôi và cứu sống thêm nhiều sinh mệnh nữa. Sáng kiến Y tế Toàn cầu của Tổng thống Barack Obama đang sử dụng các hệ thống y tế được xây dựng thông qua PEPFAR để giải quyết những thách thức y tế công cộng một cách tích hợp và toàn diện hơn.

The United States remains committed to a leadership role in the global AIDS response. Today, we recognize how far we have come in turning the tide against HIV, while acknowledging the lengths we still must travel. On this World AIDS Day, we stand together with Vietnam. With science as the roadmap and in a spirit of shared responsibility through expanded and creative partnerships across Vietnam, let us renew our efforts to reach the goal of an AIDS-free generation.

Hoa Kỳ vẫn cam kết nắm vai trò lãnh đạo trong ứng phó với AIDS trên toàn cầu. Ngày hôm nay, chúng ta ghi nhận chặng đường chúng ta đã đi để chống lại HIV, trong khi cũng thừa nhận còn những chặng đường dài mà chúng ta vẫn phải đi tiếp. Vào Ngày Thế giới Phòng chống AIDS, chúng tôi sát cánh cùng Việt Nam. Với khoa học như bản đồ chỉ dẫn và một tinh thần trách nhiệm chung thông qua quan hệ đối tác mở rộng và sáng tạo trên khắp Việt Nam, chúng ta hãy đổi mới các nỗ lực để đạt được mục tiêu của một thế hệ không có AIDS.

http://vietnam.usembassy.gov/amb-oped120111.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn