MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, December 25, 2011

Why Contract Gifts in China Do Not Work Tại sao các dự án thầu ở Trung Quốc không có hiệu quả?Why Contract Gifts in China Do Not Work

Tại sao các dự án thầu ở Trung Quốc không có hiệu quả?

WC

WC

If you read my article earlier this week on the practice of Guanxi in China – then you know that I was left with a very bad taste in my mouth after personally experiencing the behavior.

Nếu bạn đã đọc bài báo hồi đầu tuần của tôi về sự vận hành của các mối quan hệ (guanxi) ở Trung Quốc – thì bạn hẳn biết rằng cá nhân tôi đã từng đắng họng sau một số trải nghiệm cá nhân về chuyện quan hệ này.

In this update, I would like to share a story about a bridge contract in China. It was a contract won by China Railway No. 9 Group…but what happened after the contract was won is something that most people outside of China would likely consider considerably unethical.

Trong bài hôm nay, tôi muốn chia sẻ một câu chuyện về một hợp đồng xây cầu ở Trung Quốc. Hợp đồng này đã về tay Tập đoàn Đường sắt số 9… nhưng điều xảy ra sau khi họ giành được hợp đồng là một điều mà nhiều người nước ngoài chắc chắn sẽ coi là vô đạo đức.

A few years ago, a bridge was needed Jilin, China. The cost of the project was 2.3 billion RMB, or nearly U$360 million. The bridge was lengthy at 74.1 km long, and was to be a crown project for the area. Bids were tendered, and a winner was announced. A bit later, construction began on this “bridge”.

Cách đây vài năm, tỉnh Cát Lâm ở Trung Quốc cần xây một cây cầu. Chi phí cho dự án là 2,3 tỷ nhân dân tệ, tức là gần 360 triệu USD. Cầu dài 74,1km, và sẽ là một dự án lớn của khu vực. Gói thầu được mở, và tên người thắng được công bố. Sau đó một lát, quá trình thi công bắt đầu trên “cây cầu” này.

Up to this point, this story sounds like business as usual, but remember that in China, not all is that it appears to be.

Cho đến tận lúc đó, câu chuyện có vẻ vẫn giống như kinh doanh bình thường. Nhưng xin bạn hãy nhớ là ở Trung Hoa, không phải mọi thứ đều trông thế nào thì sẽ là như thế.


The Bridge Construction Sub-Contractors

Nhà thầu phụ của công trình cầu

Upon winning the bid, China Railway No. 9 Group Company subsequently sub-contracted the work out to various other parties. Per Chinese law, China Railway No. 9 Group Company was responsible for following up with all of the work and the quality of the subcontractors, a thing that they may have forgotten to do.

Ngay khi thắng thầu, Tập đoàn Đường sắt số 9 của Trung Quốc lập tức chuyển công việc ra cho các bên khác. Theo luật Trung Quốc, công ty Đường sắt số 9 chịu trách nhiệm giám sát tất cả quá trình thi công cũng như chất lượng của nhà thầu phụ, một việc mà có lẽ họ đã quên làm.

As the story goes, one of the sub-contractors hired by No. 9 group was Jiangxi Changsha Construction. Unfortunately, the company was not the really “Jiangxi Changsha Construction”, but allegedly a group of “thieves” and con men. And it only gets worse.

Câu chuyện tiếp tục theo hướng, một trong các nhà thầu phụ mà công ty Đường sắt số 9 thuê là Công ty Xây dựng Jiangxi Changsha. Thật không may là hãng này không phải là “Công ty Xây dựng Jiangxi Changsha” thật, mà là một nhóm những tên ăn cắp ăn trộm và bịp bợm. Và nó chỉ tồi thêm mà thôi.

This group of con men allegedly subcontracted the work out to villagers and itinerant laborers with no bridge building experience. One of the leaders of the itinerant group was a man named Lu who was actually a cook by trade.

Nhóm lừa đảo này đã lại chuyển công việc cho những dân làng và người lao động vãng lai, không có chút kinh nghiệm nào về xây cầu. Một trong những người đứng đầu nhóm lao động vãng lai có tên là Lu, nghề chính của anh ta là nấu bếp.

Mr. Lu claimed that although he had no experience, it was not a problem because many sections of the bridge were made by groups of men such as himself. And further investigation bore out this news.

Ông Lu nói rằng mặc dù ông không có kinh nghiệm gì nhưng chuyện đó không thành vấn đề, vì nhiều phần của cây cầu được xây bởi những nhóm nhân công trình độ cũng hệt như ông. Điều tra đã cho thấy tin này là đúng.

According to the locals, they were even paid to fill the “supporting pillars’” with rocks and small stones before a wet sand mixture was applied. The sand and stones were utilized in lieu of concrete, a thing the chef either did not know how to properly use, or could not afford.

Người dân địa phương cho hay, họ thậm chí còn được thuê chèn đá và sỏi vào các “cột trụ”, sau đấy mới trát một hỗn hợp cát ẩm lên. Cát và đá được sử dụng thay cho bê tông. Ông đầu bếp kia không biết dùng bê tông như thế nào mà cũng không mua được bê tông.

Chuyện vỡ lở

The Story Breaks

The Beijing News broke the story and supposedly possesses video of excavators dumping rocks into pillars when the on-site inspectors were off duty. The villagers who saw and took part in the bridge building process stated that they would never ride on any train going over that bridge.

Tờ “Tin Bắc Kinh” (Bejing News) khui câu chuyện ra, nghe nói họ có video máy xúc nhét đá vào các cây cột mỗi khi vắng mặt thanh tra. Dân làng, những người chứng kiến và có tham gia quá trình thi công nói rằng họ không bao giờ dám ngồi trên tàu hỏa đi qua cây cầu đó.

Upon hearing of the mess, China Railway No.9 Group said that they may not have done the appropriate level of due diligence.

Nghe tin phản ánh về vụ việc, Tập đoàn Đường sắt số 9 nói rằng có thể họ đã chưa làm việc với trách nhiệm cao nhất.

They admitted that they did not even verify the qualifications of all the subcontractors, including the one which hired the chef.

Họ thừa nhận mình thậm chí còn chưa thẩm tra trình độ của tất cả các nhà thầu phụ, kể cả nhà thầu đã thuê ông đầu bếp nọ.

Their reason for not scrutinizing the group was that the group was highly recommended by a chief of the railway bureau.

Lý do khiến họ không giám sát kỹ cả nhóm là vì nhóm đó do một ông sếp to của cục đường sắt giới thiệu.

The enormity of this story is beyond belief, and shows the depth and breadth of corruption here.

Sự dã man trong câu chuyện này quả thật không thể tin nổi; nó cho thấy mức độ và quy mô tham nhũng ở nơi đây.

When project contractors are chosen based on how much one can skim off the top, the project is destined to flop or may even be fatal. When so many people have their hands out and so many more willing to fill it with coin, it’s little wonder the quality of Chinese projects is often suspect at best.

Khi các nhà thầu dự án được chọn lựa trên cơ sở người đó có thể hớt váng được bao nhiêu, thì dự án chắc chắn thất bại hoặc thậm chí có thể gây chết người. Khi có bao nhiêu người thò tay ra ngoài và còn nhiều người hơn thế sẵn sàng nhét tiền vào bàn tay thò ra ấy, thì thảo nào mà chất lượng của các dự án ở Trung Quốc lại thường bị nghi ngờ đến thế.

Why Bribery Pays in China

Another way to look at it – just how much of all of the new investments that that the U.S. has paid out to China has deviated from the path of project into the hands of local corrupt officials?

Tại sao ở Trung Quốc, đút lót lại có lợi?

Một cách khác để nhìn nhận sự việc này – là hãy xem bao nhiêu trong số tất cả các dự án đầu tư mới mà Mỹ rót vào Trung Quốc đã bị bóp méo đi so với mục đích ban đầu để rơi vào tay những quan chức sở tại tham nhũng?

I wonder how much of the $30 to $ 40 billion dollars that went into the Olympic projects actually made it to the intended project? In a country like China, no one really knows.

Tôi băn khoăn không biết có bao nhiêu trong số 30-40 tỷ USD rót vào các dự án liên quan đến Thế vận hội (Olympics) quả thật đã được dùng đúng mục đích? Ở một xứ sở như Trung Quốc, chẳng ai thật sự biết câu trả lời.

Perhaps what bribery means in China can best be summed up by the words of Qiu, a friend of mine who works with the Chinese government.

Có lẽ, để nói ở Trung Quốc, đút lót, hối lộ có ý nghĩa như thế nào, tốt nhất là nghe lời tóm tắt của Qiu, một người bạn tôi, cũng làm việc với chính quyền Trung Quốc.

Part of her responsibility is to investigate corruption throughout the countryside. When I asked her about corruption in China, she said, “You can consider this as chances or opportunities…”

Một phần công việc của cô là điều tra tham nhũng ở nông thôn. Khi tôi hỏi về tham nhũng ở Trung Quốc, cô đáp: “Anh có thể coi đó như là cơ hội, là dịp may…”.

Interestingly enough, before finishing this article, I was asked to recommend someone for another project.

Điều thú vị nữa là, trước khi tôi viết xong bài này, có người đề nghị tôi giới thiệu người làm cho một dự án khác.

I did as was asked, and recommended a Chinese company that I knew of. Within moments of appraising them of the new business, they quickly sent me a text stating that if they won the business, they would split the profits 50-50 with me.

Such is business in China.

Tôi giới thiệu một công ty Trung Quốc tôi có quen. Trong lúc tôi đang tán tụng với họ về vụ kinh doanh mới này, họ mau chóng gửi ngay cho tôi một bức thư nói rằng nếu họ giành được thương vụ, họ sẽ chia lợi nhuận cho tôi theo tỷ lệ 50-50.

Kinh doanh ở Trung Quốc là như thế đó

Tham khảo:

(1) Đồ hối lộ có thể là bất cứ thứ gì, từ những món quà nhỏ tới nhà cửa, tiền học cho con cái quan chức. Tôi sẽ thảo luận cái này trong một bài viết khác.

(2) Tạp chí Economist.

(3) Thú vị là em trai của ông Liu đã nhận án treo cho tội ra lệnh sát hại người đã buộc tội ông ta tham nhũng.

References:

(1) Bribes can be anything from small gifts to houses, or payment of tuition for the children of an official. In a subsequent article I will discuss these.
(2) Economist
(3) Interestingly enough Mr Liu’s younger brother received a suspended sentence for ordering the murder of a man who had accused him of being a corrupt official.


Translated by Đỗ Quyên

http://www.topsecretwriters.com/2011/12/contract-gifts-in-china/

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn