MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, December 12, 2011

Vietnamese surgeon removed both kidneys instead of one Bác sĩ Việt Nam cắt bỏ cả hai quả thận thay vì một


Patient Ho Cam Tu is being treated at Can Tho General Hospital (Photo: DanTri)

Vietnamese surgeon removed both kidneys instead of one

Bệnh nhân Hồ Cẩm Tú đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cần Thơ (Ảnh: Dân trí)

Bác sĩ Việt Nam cắt bỏ cả hai quả thận thay vì một

Commentary: A failed kidney needs to be surgically removed if it is cancerous or infected. I do not have all the medical history of the case to question the judgement call of other surgeons on the necessity of removing the kidney. Surgically removing the left kidney is way far away from the right kidney to possibly to cause accidental bleeding from the right kidney. Furthermore, removing both kidneys and not informing the error to the patient and family is unacceptable because it is immoral and unethical for not informing the mishaps and not arranging the medical treatment (dialysis) regimen to care for the patient’s health. The primordial ethics in medicine is “do no harm.” When harm has been done and some cases cannot be avoided, continuity of care still needs to be followed. The surgeon’s subsequent action following the mishaps is up for everyone to make their own judgement!

Bình luận: Một quả thận hỏng cần được phẫu thuật cắt bỏ trừ khi nó bị ung thư hoặc bị nhiễm trùng. Tôi không có toàn bộ bệnh sử của ca bệnh nầy để xét đoán phán quyết của bác sĩ phẫu thuật về sự cần thiết loại bỏ quả thận. Phẫu thuật cắt thận trái nằm rất xa thận phải nên khó có thể gây chảy máu ngẫu nhiên ở thận phải. Hơn nữa, loại bỏ cả hai thận mà không thông báo lỗi lầm cho bệnh nhân và gia đình là không thể chấp nhận được vì nó là vô đạo đức và thật là thiếu y đức khi không thông báo các rủi ro nghề nghiệp và không bố trí chế độ điều trị thích hợp (lọc máu) để chăm sóc cho sức khỏe của bệnh nhân. Đạo đức hàng đầu trong y học là "không gây hại cho người bệnh." Khi đã gây tác hại và với một số trường hợp không thể tránh được, thì cần phải tiếp tục chăm sóc sau đó. Hành động tiếp theo của bác sĩ phẫu thuật sau khi bị rủi ro như thế tôi xin để tất cả mọi người phán xét!

Doctors in Can Tho City General Hospital wrongly removed both the kidneys of a 37-year-old woman patient on December 6 when only her left kidney needed to be surgically removed.

Các bác sĩ ở thành phố Bệnh viện đa khoa Cần Thơ đã cắt bỏ cả hai thận của một bệnh nhân nữ 37 tuổi vào ngày 06 tháng 12 trong khi chỉ có quả thận bên trái của cô cần phải được phẫu thuật cắt bỏ.

37-year-old Ho Cam Tu was taken by her husband to the Thoi Lai General Hospital for a clinical examination. Doctors in the hospital said that her kidney had failed and that she needed surgery and should be moved to the Can Tho General Hospital for an operation.

Hồ Cẩm Tú, 37 tuổi, được chồng đưa tới Bệnh viện đa khoa Thới Lai để khám bệnh. Các bác sĩ ở bệnh viện nói rằng thận của cô đã suy và cần phẫu thuật và nên cô được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Cần Thơ để thực hiện phẫu thuật.

At Can Tho General Hospital, doctors said that Tu’s right kidney was functioning properly but her left kidney had failed and needed to be removed.

Tại Bệnh viện đa khoa Cần Thơ, các bác sĩ nói rằng thận bên phải của Tu hoạt động tốt nhưng thận trái của cô đã và cần phải được loại bỏ.

On December 6, Dr. Tran Van Nguyen, head of the Kidney Department operated on Tu to remove her left kidney.

Ngày 06 Tháng 12, Tiến sĩ Trần Văn Nguyên, trưởng khoa thận đã mỗ cho cô Tư để loại cắt quả thận bên trái của cô.

Soon after the surgery, Tu’s husband noticed his wife’s health was still not good and decided to take her for an ultrasound test. He was shocked to discover that both her kidneys had been removed and he immediately rushed her to an intensive care unit.

Ngay sau khi phẫu thuật, chồng của Tư nhận thấy sức khỏe của vợ ông vẫn không tốt và quyết định đi kiểm tra siêu âm. Ông đã bị sốc khi phát hiện ra rằng cả hai quả thận của cô đã được cắt bỏ và ngay lập đưa vợ xuống khoa chăm sóc đặc biệt.

Tu’s husband complained to the hospital and on December 8 Dr. Nguyen met Tu’s husband and explained the case.

Chồng cô Tư phàn nàn với bệnh viện và vào ngày 08 tháng 12, bác sĩ Nguyên đã gặp người chồng để giải thích trường hợp này.

Dr. Nguyen explained that during the surgery he had accidentally torn Tu’s right kidney and could not stop the bleeding, so he had to remove both her kidneys. He said that it was important to save the patient from heavy bleeding which was not stopping during the surgery.

Bác sĩ Nguyên giải thích rằng trong khi phẫu thuật, ông đã vô tình làm rách thận phải của Tư và không thể cầm máu được, vì vậy đã phải loại bỏ cả hai thận của cô. Ông nói rằng ông phải làm thế để cứu sống bệnh nhân chảy máu nặng mà không thể cầm được trong khi phẫu thuật.

Dr. Nguyen said that he would pay the overall cost of Tu’s hospital expense as well as cost of dialysis treatment. He also offered to give additional support to the patient.

Bác sĩ Nguyên nói rằng ông sẽ phải trả toàn bộ chi phí bệnh viện cho cô Tư cũng như chi phí điều trị chạy thận. Ông cũng đề nghị hỗ trợ bổ sung cho bệnh nhân.

Tu’s husband told a Sai Gon Giai Phong Newspaper reporter that he has three children and with his wife in such critical condition, she cannot now work for a living. His family will face more difficult times without her help, he said.

Chồng Tư nói với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng rằng ông có ba con và với người vợ của mình trong tình trạng nguy kịch như vậy, bây giờ cô ấy không thể làm việc để kiếm sống. Gia đình ông sẽ phải đối mặt với thời gian khó khăn hơn nếu không có sự giúp đỡ của cô, ông nói.

Le Quang Vo, director of the Can Tho General Hospital confirmed the incident with an SGGP reporter and said he was waiting to gather all information and would then take strict action against the doctors who had conducted the surgery.

Lê Quang Võ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Cần Thơ đã xác nhận sự cố với một phóng viên SGGP và nói rằng ông đang chờ đợi để thu thập tất cả các thông tin và sau đó sẽ có hành động nghiêm khắc đối với các bác sĩ đã tiến hành ca phẫu thuật.

http://www.eyedrd.org/2011/12/vietnamese-surgeon-removed-both-kidneys-instead-of-one.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn