MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, December 2, 2011

Record Number of Vietnamese Students Studying at U.S. Colleges and Universities Con số kỷ lục sinh viên Việt Nam theo học tại các Trường Cao ĐẳnRecord Number of Vietnamese Students Studying at U.S. Colleges and Universities

Con số kỷ lục sinh viên Việt Nam theo học tại các Trường Cao Đẳng và Đại học Hoa Kỳ

HANOI, November 14, 2011 – According to Open Doors 2011, the annual report on international academic mobility published by the Institute of International Education, with support from the Bureau of Educational and Cultural Affairs of the United States Department of State, the number of Vietnamese students enrolled in U.S. institutions of higher education 2010/11 increased from 13,112 to 14,888, a 14 percent increase. Vietnam now ranks 8th among the leading countries of origin, up from 20th five years ago.

HÀ NỘI, ngày 14 tháng 11 2011 - Theo Open Doors 2011, bản báo cáo hàng năm về vận động giáo dục đại học quốc tế được công bố bởi Viện Giáo dục Quốc tế, với sự hỗ trợ từ Cục giáo dục và văn hóa của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, số sinh viên Việt Nam ghi danh vào đại học Hoa Kỳ năm học 2010/11 tăng từ 13.112 đến 14.888, tăng thêm 14%. Việt Nam hiện nay đứng thứ 8 trong số các nước có số sinh viên cao nhất xét về nguồn gốc, tăng lên gấp 20 lần so với cách đây năm năm.
“This is a very positive sign of the increasingly strong education ties that we share,” said U.S. Ambassador to Vietnam David B. Shear of the report. “And we welcome even more Vietnamese students to come to the U.S., where they can take advantage of the highest quality and most diverse higher education system in the world.”

"Đây là một dấu hiệu rất tích cực của mối quan hệ giáo dục ngày càng mạnh mẽ chúng ta chia sẻ", Đại sứ Mỹ tại Việt Nam David B. Shear cho biết. "Và chúng tôi hoan nghênh có nhiều học sinh Việt Nam hơn nữa đến Mỹ, nơi họ có thể tận dụng lợi thế của thống giáo dục chất lượng cao nhất và đa dạng nhất trên thế giới."Another contributing factor is greater access to comprehensive and accurate information about study in the U.S. through Education USA advising offices in Hanoi and Ho Chi Minh City, and an increased level activity by United States colleges and universities to attract students from Vietnam.

Một yếu tố góp phần khác là việc truy cập thông tin toàn diện và chính xác về học tập tại Mỹ thông qua các văn phòng tư vấn Giáo dục Hoa Kỳ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, và hoạt động với mức độ gia tăng của các trường cao đẳng và đại học Hoa Kỳ nhằm thu hút sinh viên từ Việt Nam.This year’s Open Doors report shows that the total number of international students at colleges and universities in the United States increased by 5 percent to 723,277 during the 2010/11 academic year. This represents a record high number of international students in the United States.

Báo cáo Open Doors năm nay cho thấy rằng tổng số sinh viên quốc tế tại các trường cao đẳng và đại học ở Hoa Kỳ tăng 5% lên 723.277 trong năm học 2010/11. Đây là một con số sinh viên quốc tế cao kỷ lục tại Hoa Kỳ.The Open Doors 2011 report is being release to coincide with International Education Week, an opportunity to recognize the value of international educational exchange in developing mutual understanding and respect around the world. IEW, held the third week of November each year, is a joint initiative of the U.S. Department of State and the U.S. Department of Education. First held in 2000, IEW today is celebrated in more than 100 countries worldwide. This year the U.S. Embassy will hold a series of contests and events to celebrate the benefits of international education and exchange.

Báo cáo của Open Doors 2011 đang được phát hành trùng với Tuần lễ Giáo dục Quốc tế, một cơ hội để nhận ra giá trị trao đổi giáo dục quốc tế trong việc phát triển sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau trên toàn thế giới. IEW, được tổ chức vào tuần thứ ba của tháng mười hằng năm, là một sáng kiến ​​chung của Bộ Ngoại giao và Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ. Lần đầu tiên tổ chức vào năm 2000, IEW ngày nay được tổ chức tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Năm nay, Đại sứ quán Mỹ sẽ tổ chức một loạt các cuộc thi và các sự kiện để chào mừng những lợi ích của giáo dục quốc tế và trao đổi quốc tế quốc tế.http://vietnam.usembassy.gov/pr111511.html


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn