MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, December 26, 2011

Prostitution in China – The Elephant in the Room Mãi dâm ở Trung Quốc – Con voi trong phòng


Prostitution in China – The Elephant in the Room

Mãi dâm ở Trung Quốc – Con voi trong phòng

WC

WC

The Chinese government has implemented strike hard campaigns on everything from “overly entertaining (12) TV (3)”, to pornography (4).

Chính phủ Trung Quốc đã thi hành các chiến dịch đánh mạnh vào mọi thứ từ “truyền hình (3) giải trí quá mức(12) “, cho tới sách báo khiêu dâm (4).

The reason is that the party is flexing their muscles is because they choose their successors next year.

Lý do đảng đang phô trương sức mạnh là vì họ đang chọn các lãnh đạo nối nghiệp vào năm tới.

With dissatisfaction with many aspects of the party on the rise, the government is more vigilant then ever. The question is, how effective have the communist party strike-hard campaigns been? What success, if any, have these campaigns had on the behaviour of the people in China?

Với tình trạng bất mãn gia tăng trên mọi mặt của Đảng, chính phủ càng trở nên thận trọng hơn bao giờ hết. Vấn đề là, các chiến dịch đánh mạnh ấy của Đảng Cộng sản hiệu quả như thế nào? Nếu có, các chiến dịch này đã đạt được những thành tựu gì về cách cư xử của người dân Trung Quốc?

Just the other day, a glimpse of a horrible aspect of China’s soul became visible when once again (5) (6), a toddler was run over and lie bleeding in the streets as 18 people passed her by (7).

Một ngày nọ, nhìn thoáng qua một sự kiện khủng khiếp về lương tri của Trung Quốc đã trở nên rõ ràng hơn khi một lần nữa (5) (6), một đứa bé bị xe ô tô cán và bị bỏ mặc nằm trên vũng máu ngoài đường, mặc dù có tới 18 người đi qua (7).

While not an isolated incident, the Chinese leverage such stories to condone their sometimes abusive attitude towards the populace. According to them, incidences such as this prove that China needs to be ruled with an iron hand. To hear the communist party tell it, they are doing the best they can to guide the citizens of China.

Tuy không phải là một vụ việc cá biệt, nhưng người Trung Quốc đã tận dụng những câu chuyện như vậy để tha thứ cho thái độ ngược đãi của họ đối với công chúng. Theo họ, những vụ việc như vậy cho thấy Trung Quốc cần phải được cai trị bằng một bàn tay sắt. Còn theo như Đảng Cộng sản nói về điều này thì họ đang làm những gì tốt nhất có thể để dẫn dắt các công dân Trung Quốc.

In order to shield the Chinese from negative outside influences, they leverage the “Great Firewall of China” to block websites that are harmful and may cause civil unrest, and they even limit the number of foreign movies that can be shown.

Để che chắn cho Trung Quốc khỏi những tác động tiêu cực từ bên ngoài, họ dùng “Vạn Lý Hỏa Thành” chặn các trang web có hại và có thể gây bất ổn dân sự, và thậm chí họ còn hạn chế số lượng phim ảnh nước ngoài có thể được chiếu.

It is their belief that if they control the media and return China to her peaceful roots, the country can once again prosper. The party claims the battle to save the souls of China to be difficult, but they try their best.

Người ta tin rằng nếu họ kiểm soát truyền thông và đưa Trung Quốc trở về nguồn cội yên bình, nước này có thể hưng thịnh trở lại. Đảng tuyên bố cuộc chiến nhằm cứu vớt những linh hồn của Trung Quốc rất gian nan, nhưng họ đang cố gắng hết sức.

What is the Reality in China?

The other day as I strolled along Dawanglu, I considered the duplicity of China. On the one hand, an intolerant government that will squelch free speech in one instant and the next, the benevolent father guiding the the Chinese people to on the path of peace and harmony.

Thực tế ở Trung Quốc là gì?

Một ngày nọ, khi đang tản bộ dọc Dawanglu, tôi nghĩ về tính hai mặt của Trung Quốc. Một mặt, một chính phủ không khoan nhượng sẽ dập tắt các phát biểu tự do ngay lập tức và mặt kia, người cha nhân từ đang dẫn dắt người dân Trung Quốc trên con đường của hòa bình và hài hòa.

While the communist party is keen on cleansing the collective Chinese mind, their methods seem inconsistent. For instance, the crackdown on Internet pornography may be a rousing success, but it has done nothing to stop the prevalence of prostitution in china – the massage parlors and brothels.

Trong khi họ ra sức tẩy não tập thể người dân, các biện pháp của họ lại tỏ ra mâu thuẫn. Chẳng hạn, việc trấn áp nhắm vào các ấn phẩm khiêu dâm trên Internet có thể là một sự thành công lớn nhưng nó lại chẳng làm được gì để ngăn chặn nạn mãi dâm lan tràn ở Trung Quốc, các hiệu mát-xa và nhà thổ.

The other day, I was visiting a fellow American who lives less than two miles from Tienanmen, a place of infamy. By all appearances, his neighborhood is wholesome and is garnished with an abundance of children hustling about as their doting grandparents shepherd them off to English lessons or to play in the communal squares.

Một ngày nọ, tôi đang đi thăm một người bạn Mỹ, sống cách Thiên An Môn, một điểm ô nhục, chưa đầy 3km. Bề ngoài, khu dân cư mà anh đang ở rất lành mạnh, được tô điểm bởi rất nhiều trẻ nhỏ đang vội vã, khi những ông bà thân thương đang trông coi chúng, dẫn chúng tới các lớp tiếng Anh hoặc chơi đùa ở những quảng trường công cộng.

At first blush, his housing complex seems like the ideal place to raise a family. The children laugh with youthful exuberance as they play side-by-side octogenarians in the throes of tai qi and other Chinese art forms, designed to prolong their lives. The reality of China, however, is not what meets the eye, as I was to find out.

Lúc mới nhìn, khu nhà ở của bạn tôi có vẻ giống như một nơi lý tưởng cho một gia đình. Trẻ nhỏ vui cười hớn hở khi chúng chơi bên cạnh những ông già bà lão trong độ tuổi bát tuần, đang mải mê tập thể dục dưỡng sinh và các kiểu nghệ thuật khác của Trung Quốc, được thiết kế để kéo dài tuổi thọ của họ. Tuy nhiên, thực tế ở Trung Quốc không phải là những gì đập vào mắt bạn, khi tôi khám phá ra.

Chinese Pleasure Worker

“Hello,” an attractive younger woman said to me as I was leaving the quaint mom-and-pop shop with goods piled from floor to ceiling.

“Hello,” I responded, taking in her smart outfit.

“I work there,” she said as she nodded toward the end of the complex. Following her glance, past a car park, I spied the spinning barbers polls embraced by an eerie amber florescence – the calling card of a massage parlor.

Người làm nghề mua vui ở Trung Quốc

“Xin chào“, một cô gái trẻ duyên dáng chào tôi khi tôi đang rời một cửa hiệu nhỏ, lạ mắt với hàng hóa chất đầy tới trần nhà.

“Xin chào“, tôi đáp lại, ấn tượng lối ăn diện hợp mốt của cô.

“Tôi làm việc ở đó“, cô gái vừa nói vừa hất đầu về phía cuối khu nhà. Lần theo cái nhìn của cô, qua khỏi bãi đỗ xe, tôi nhận ra các hiệu cắt tóc gội đầu với những ánh đèn màu hổ phách kỳ quái bao bọc – danh thiếp của một hiệu mát-xa.

Far from hidden, it proclaimed the word “Massage” in both English and Chinese.

Wondering just how well the party’s moral campaign was fairing, I decided to find out more.

“Um, what kind of massage place is it?”

Không cần giấu giếm, danh thiếp này ghi rõ từ “Mát-xa” bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung.

Đang thắc mắc không biết chiến dịch đạo đức đang thực hiện công bằng như thế nào, tôi quyết định khám phá thêm.

“À, nơi mát-xa đó là loại gì vậy“?

After wrapping her lips around an oversized straw and slurping ravenously at the brackish liquid in the cup she held, her eyes narrowed in thought. She then rebalanced the boxes of noodles, eggs and vegetables she was holding.

“It is massage, you know?”

“Massage?”

Sau khi ngậm một ống hút quá cỡ và hút sùm sụp như thể chết đói thứ nước lờ lợ từ chiếc cốc trên tay, cô gái nheo mắt suy nghĩ. Rồi cô sắp xếp lại những chiếc hộp gồm mì, trứng và rau mà cô đang cầm.

“Đó là mát-xa, anh biết không“?

“Mát-xa?“

As if weighing the trade off of wasting her time or capturing a new client, she exhaled audibly then proceeded to set down her goods.

“It is massage, you know,” she said, and then kneaded imaginary bread with her slight hands.

Như thể đang cân nhắc giữa việc mất thời gian với việc tóm được một khách hàng mới, cô gái thốt lên rõ từng lời, rồi bắt đầu đặt đồ của mình xuống. Cô nói: “Đó là mát-xa, anh biết đấy“, và sau đó đấm bóp tưởng tượng bằng đôi bàn tay thon gầy của mình.

“Oh, ok its massage. Like foot massage?” I said as she bent to retrieve her packages.

Pensively she lowered her voice. “We do more.”

She then nodded again and glanced at the place as a form appeared in the door.

“You bring friends and visit me. I work with my sister in there. We give good price.”

“So it’s more than foot massage?” I said while kneading the air.

“Of course,” she batted her eyes.

“Oh, ok, mát-xa. Như mát-xa bàn chân”? Tôi nói khi cô này khom người xuống lấy các gói hàng.

Cô gái hạ giọng thì thầm. “Chúng tôi còn làm hơn thế nữa“.

Rồi cô lại gật đầu và liếc về nơi khi mà một hình dáng xuất hiện ở cửa.

“Anh đưa bạn bè đến chỗ tôi. Tôi làm việc ở đó với chị gái. Chúng tôi có giá tốt“.

“Vậy không chỉ mát-xa chân“? Tôi nói trong khi xoa bóp vào không khí.

“Tất nhiên“, cô gái nháy mắt.

And then as if rehearsed, she began to motion to various parts of her body. “Two hundred kuai for this,” she waved a hand across her chest. And then ran a hand along other parts of her body and face, quoting the cost for each.

Và sau đó, như thể trình diễn, cô bắt đầu chuyển động các bộ phận cơ thể. “Hai trăm tệ (8) cho thế này“, cô uốn một tay ngang qua ngực. Và sau đó đưa tay xuống dọc các phần khác của cơ thể và mặt, nêu giá cho mỗi phần.

Here I was, not fifteen minutes from the heart of the leadership of Mao’s communist China, and a woman was explaining the menu plan of sexual services. Fifteen U$ to be touched, add a five and you feel her above the waist, fifteen more to go lower.

Tôi ở đây, không quá 15 phút đi bộ từ trung tâm lãnh đạo, và một phụ nữ đang giải thích danh mục các dịch vụ tình dục. 15 USD để được sờ mó, thêm 5 USD và bạn sờ cô ấy ở trên thắt lưng, và thêm 15 USD nữa để sờ vào chỗ dưới thắt lưng.

“Aren’t you afraid?” I wondered aloud.

She shook her head and said the bosses had it worked out. “Also,” she added, “I only 16, the police cant do much to me.” (9)

“Cô không sợ sao“? Tôi hỏi to.

Cô gái lắc đầu và nói các sếp đã cho phép hoạt động. “Hơn nữa, tôi chỉ 16 tuổi, cảnh sát không thể làm gì hơn đối với tôi“, cô nói thêm (9).

Sixteen? Here is a sixteen year old calling off the price to invade her body as if it were the most common thing in the world.

I began to wonder about a country where a sixteen year old knows the value of every inch of her body to the dollar. While times have changed and sex is more prevalent, one has to wonder about a place where the youth of a child can be monetized in this way.

16 tuổi ư? Ở đây có một thiếu nữ 16 tuổi ra giá để xâm phạm thân thể cô ấy cứ như đó là điều bình thường nhất trên cõi đời này.

Tôi bắt đầu băn khoăn về một đất nước mà một cô gái 16 tuổi biết giá trị của từng centimet cơ thể mình tính theo đồng đôla. Mặc dù thời đại đã thay đổi và tình dục ngày càng phổ biến hơn, người ta hẳn phải kinh ngạc về một nơi mà trẻ nhỏ có thể được đúc thành tiền theo cách này.

What kind of country teaches a girl the value of having her body probed, groped and fondled for the price of a meal at the Olive Garden?

“What about your family? I bet they are worried for you, aren’t they?”

Đất nước kiểu gì dạy một bé gái về giá trị của việc để cho cơ thể mình được khám phá, lần mò và vuốt ve với giá của một bữa ăn tại Vườn Olive?

“Thế còn gia đình cô? Tôi chắc là họ lo lắng cho cô lắm, phải không“?

She glanced to her left and nodded at her work once more. “That is my aunt.”

Again I followed her gaze. My eyes falling upon a squat women with square proportions. A stern grimace graced her lips as she narrowed her eyes in contempt. “Why is she angry?”

Cô gái liếc sang trái và hất đầu về phía chỗ làm của mình lần nữa. “Đó là cô của tôi“.

Tôi nhìn về phía đó. Tôi bắt gặp một phụ nữ mập lùn như hình vuông. Một điệu bộ nhăn nhó lạnh lùng xuất hiện trên đôi môi của bà ta nheo mắt lại một cách khinh miệt. “Tại sao bà ta lại giận dữ thế nhỉ“?

“She runs the massage place. She protects us, but is very strict. She does not like me to waste time. Too many customers to meet. I must hurry.”

“Cô ấy điều hành cơ sở mát-xa này. Cô ấy bảo vệ chúng tôi, nhưng rất nghiêm khắc. Cô ấy không thích tôi mất thì giờ. Có quá nhiều khách hàng cần gặp. Tôi phải khẩn trương“.

Nodding at her, I watched as she bent to retrieve the last of what was to become a family meal of sorts. As if on cue, the woman who was her aunt began to shriek in some unintelligible dialect which I could not discern, but could only assume that she was commanding the girl back to her job.

After all, there was money to be made.

Gật đầu với cô gái, tôi đứng nhìn khi cô cúi xuống lấy phần cuối cùng của những gì sẽ là một bữa ăn gia đình đủ loại. Như thể ra hiệu, người phụ nữ là bà cô của cô gái bắt đầu rít lên một thứ tiếng địa phương khó hiểu mà tôi không phân biệt được, nhưng chỉ có thể hiểu rằng bà ta đang ra lệnh cho cô gái quay trở lại làm việc.

Cuối cùng, chỉ là kiếm tiền.

The Not-So-Illegal Business

After declining the massage, I headed off and wondered about this country.

Although prostitution is far from rare here, it was disturbing nonetheless. The brazen nature of the brothels and their workers seems to mock the illegal nature of the act.

Công việc không quá bất hợp pháp

Sau khi từ chối mát-xa, tôi quay trở ra và ngạc nhiên về đất nước này.

Mặc dù mãi dâm không hề hiếm ở đây, nhưng nó làm xáo trộn. Bản chất trâng tráo của các nhà thổ và các nhân viên của họ dường như nhạo báng sự bất hợp pháp của hoạt động này.

The massage parlor by the small stores is nothing more than a symbol of the new, the reality of China. In a three block radius of the home of my friend, I encountered no less than half a dozen such places.

Phòng mát-xa của các cửa tiệm nhỏ chính là biểu tượng của một Trung Quốc mới, một thực tế về Trung Quốc. Trong phạm vi bán kính 3 block nhà từ nhà của bạn tôi, tôi bắt gặp không dưới nửa tá những cơ sở như vậy.

In what can only be seen as a Chinese reality, toddlers and business people rush by as if unaware, while the women buried deep beneath the maws of brothels perch atop gaudy sofas and tease their hair or munch on seeds, then pile the husks on the heap table in front of them.

At times, the bolder ones will call out, “Handsome foreigner come here,” as they grin.

Điều có thể được xem là thực tế ở Trung Quốc, những bé chập chững và những người làm kinh doanh vội vã đi qua như thể không biết gì, trong khi những người phụ nữ núp sâu bên dưới những lối vào các nhà thổ, nằm trên những chiếc sofa cầu kỳ và đánh tóc rối hoặc ăn những hạt rồi bỏ một đống vỏ trên chiếc bàn trước mặt.

Đôi khi, những người trơ trẽn gọi to: “Chàng nước ngoài đẹp trai lại đây” khi họ cười toe toét.

And more often than not, the car of some communist official, easily identifiable by their license plates, are parked in front of such places.

Perhaps these honorable men and women are giving those’ pleasure workers’ a dressing down, but I have my doubts.

Và thường xuyên, chiếc xe của một quan chức cộng sản nào đó, có thể dễ dàng nhận biết qua biển số xe, đỗ ngay trước những cơ sở như vậy.

Có lẽ những người đàn ông và phụ nữ chính trực này đang la mắng ‘những người hành nghề mãi dâm’ kia một trận, tôi thấy nghi ngờ.

From what I have been told, its often these same party officials, in conjunction with the local police force, that run the houses of prostitution throughout China.

Từ những điều tôi được nghe nói, thường là chính những quan chức đảng này, móc ngoặc với cảnh sát địa phương, điều hành các nhà thổ khắp Trung Quốc.

I meandered off and thought about the latest news, the crackdowns and what I had just seen. I was once told that almost all hotels in China have massage parlors. It was a service that the clientele expected. I then wondered about the communist party and their role, be it implicit or explicit.

Tôi đi dạo và nghĩ về những tin tức gần đây nhất, những cuộc trấn áp và những gì tôi vừa chứng kiến. Tôi được cho biết rằng hầu hết các khách sạn ở Trung Quốc đều có phòng mát-xa. Đó là một dịch vụ mà những khách hàng quen đòi hỏi. Rồi tôi ngạc nhiên về Đảng Cộng sản và vai trò của họ, che giấu hay hiển hiện.

While it looks good to round up illicit pornography, one has to wonder about the net impact on society. One has to wonder whether the rampant use of both men and women in houses of prostitution is not more deleterious to the health of society than adult videos are?

The error of one moment becomes the sorrow of a whole life.

- Chinese proverb

Mặc dù có vẻ tốt khi thu giữ các ấn phẩm khiêu dâm trái phép, nhưng người ta phải ngạc nhiên về tác động thực sự của nó đối với xã hội. Người ta tự hỏi xem liệu việc sử dụng tràn lan cả nam lẫn nữ trong những nhà thổ đó có gây tác hại cho sự lành mạnh của xã hội hơn các video người lớn?

Một phút sai lầm, cả đời ân hận.

- Tục ngữ Trung Quốc

Post script

I recently visited my friends neighborhood and found all of the massage parlors to be shut down.

When I inquired about this, my friend informed me that it is a usual occurrence during this time of year. However, in a few months, the Chinese Lunar New Year will be upon us, and everyone will be looking to make extra cash.

Tái bút

Mới đây tôi tới thăm khu vực các bạn tôi đang ở và thấy tất cả các cơ sở mát-xa đều đã bị đóng cửa. Khi tôi tìm hiểu về điều này, bạn tôi nói với tôi rằng đó là điều thường xuyên xảy ra vào thời điểm này trong năm. Tuy nhiên, trong vài tháng nữa, Tết Âm lịch sẽ đến, ai ai cũng muốn kiếm thêm tiền.

The impact of this, according to friends, is a “shakedown” of the massage parlors by the local police and party officials. In the name of cleaning up the streets, they shutter these massage parlors, which have been operation with impunity for the rest of the year, all in order to exact a pound of flesh, i.e. higher bribes.

Theo các bạn tôi, tác động của thực tế này là một kiểu “làm luật” của cảnh sát địa phương và các quan chức đảng đối với các hiệu mát-xa. Nhân kiểu dọn dẹp đường phố, họ đóng các cửa hiệu xoa bóp này, vốn đã hoạt động thoải mái suốt thời gian còn lại trong năm, tất cả chỉ để bòn rút chút thịt, tức là các khoản đút lót cao hơn.

Upon visiting my friend a while later, I have found that all of the massage houses are once again open. They have apparently paid enough “skin money” to allow full operation into the next year.

Không lâu sau thời gian đến thăm những người bạn, tôi phát hiện ra rằng tất cả các cửa hiệu mát-xa này lại mở cửa. Dường như họ đã trả đủ “tiền hối lộ” để tiếp tục hoạt động thoải mái vào năm tới.


Translated by Trúc An

http://www.topsecretwriters.com/2011/12/prostitution-in-china/

References:

(1) In order to show their sincerity at cleaning up China, the party has gone so far as to limit TV shows that are “emotionally unhealthy”. In the forthcoming months, shows that are overly entertaining will be banned and or limited.

(2) QuickTVShows

(3) China’s Ban on Overly Entertaining TV

(4) Deccan Herald

(5) A similar event occurred last year but the press coverage was limited. In that instance, a man in a BMW ran over a child four times and no one helped nor stopped the man. (see below)

(6) Asia One

(7) The Mirror

(8) Chinese money is called “Qian” pronounced ‘chen’, “kuai” pronounced ‘kwi’, and RMB.

(9) Sixteen is the age of consent in China. Her attitude was that being so young, the police would take it easy on her.

(10) Tibet Sun

(11) Shanghaiist

(12) China Smack

Nguồn tham khảo:

(1) Để thể hiện sự chân thành trong việc làm sạch Trung Quốc, đảng đã đi quá xa như, hạn chế các sô truyền hình mà họ cho là “tình cảm không lành mạnh”. Trong những tháng sắp tới, những sô giải trí đi quá giới hạn sẽ bị cấm hoặc bị hạn chế.

(2) QuickTVShows

(3) China’s Ban on Overly Entertaining TV

(4) Deccan Herald

(5) Một sự kiện tương tự xảy ra năm ngoái, nhưng báo chí bị hạn chế đưa tin. Trường hợp này, một người đàn ông lái xe BMW cán một đứa trẻ tới bốn lần mà không có ai giúp đỡ cũng không có ai bắt người đàn ông đó dừng xe (xem bên dưới).

(6) Asia One

(7) The Mirror

(8) Tiền Trung Quốc được gọi là “Qian” phát âm là “chen”, “kuai” phát âm là ‘kwi’, và nhân dân tệ.

(9) Mười sáu tuổi là tuổi cập kê ở Trung Quốc. Cô gái còn quá trẻ, cảnh sát sẽ dễ dàng hơn đối với cô.

(10) Tibet Sun

(11) Shanghaiist

(12) China Smack

WC is an American citizen living and working in China. He brings TSW readers a wealth of knowledge and experience in international affairs, culture and business. WC has 33 post(s) at Top Secret Writers

Tác giả: WC là công dân Mỹ hiện đang sống và làm việc ở Trung Quốc. Ông cung cấp cho độc giả trang Top Secret Writers (Những người viết về vấn đề tối mật) nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong các vấn đề quốc tế, văn hóa và kinh doanh. Ông có 33 bài viết ở trang này.

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn