MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, December 3, 2011

Obama and Asian Leaders Confront China’s Premier Obama và các nhà lãnh đạo châu Á đối chất với thủ tướng Trung Quốc


President Obama met with Premier Wen Jiabao of China, right, on Saturday in Indonesia on the sidelines of an Asian forum.

Tổng thống Obama gặp gỡ với Thủ tướng Ôn Gia Bảo của Trung Quốc, phải, vào hôm thứ Bảy tại Indonesia bên lề một diễn đàn châu Á.

Obama and Asian Leaders Confront China’s Premier

Obama và các nhà lãnh đạo châu Á đối chất với thủ tướng Trung Quốc

By Jackie Calmes/The New York Times

Jackie Calmes/The New York Times

November 19, 2011

11/20/2011

ABOARD AIR FORCE ONE — President Obama and nearly all the leaders at an Asian summit directly confronted China on Saturday for its expansive claims to the resource-rich South China Sea, putting the Chinese premier on the defensive in the long-festering dispute, according to Obama administration officials.

Tin từ máy bay AIR FORCE ONE - Theo lời các viên chức trong chính quyền Obama, hôm thứ Bảy, Tổng thống Obama và gần như tất cả các nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh châu Á đã trực tiếp đối chất Trung Quốc về các đòi hỏi thái quá của đất nước này trong vùng Biển Đông giàu tài nguyên, dồn Thủ tướng Trung Quốc vào thế phải chống đỡ trong một cuộc tranh chấp mưng mủ kéo dài.

Premier Wen Jiabao was by turns “grouchy” and constructive as he responded to the concerns aired by almost all of the leaders attending the East Asia Summit, said one of the administration officials, who spoke to reporters aboard Air Force One as Mr. Obama returned from an eight-day diplomatic swing around the Pacific Rim.

Nói chuyện với các phóng viên trên chiếc Air Force One khi Obama trở về sau 8 ngày đi quanh vòng đai Thaí Bình Dương, viên chức cho biết, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã trở nên "cáu kỉnh" và bóng gió khi trả lời những quan tâm được nêu lên từ tất cả - trừ hai người - trong các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á.

The meeting, at the end of the summit, capped a week during which Mr. Obama moved quickly, and on several fronts, to restore the influence of the United States in the Asia-Pacific region after years of preoccupation in Iraq and Afghanistan. He announced that 2,500 Marines would be stationed in Australia; opened the door to restored ties with Myanmar, a Chinese ally; and gained support for a regional free-trade bloc that so far omits Beijing.

Cuộc họp, diễn ra vào ngày cuối hội nghị thượng đỉnh, đúc kết một tuần lễ ông Obama đã di chuyển nhanh chóng, trên nhiều mặt trận để khôi phục lại ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương sau một thập kỷ bận tâm ở Trung Đông. Ông tuyên bố rằng 2.500 binh sĩ Thủy quân Lục chiến sẽ đóng quân ở Úc; mở ra cánh cửa phục hồi quan hệ với Myanmar, một đồng minh của Trung Quốc và đên nay đã đạt được sự ủng hộ cho một khối mậu dịch tự do khu vực vốn bỏ qua Bắc Kinh.

The announcements appeared to startle Chinese leaders, who issued a series of warnings that claimed the United States was seeking to destabilize the region.

Công bố ấy dường như đã khiến giới lãnh đạo Trung Quốc giật mình, phải đưa ra một loạt những lời cảnh cáo cho rằng Hoa Kỳ đang tìm cách làm mất ổn định khu vực.

Despite the rapid-fire diplomatic challenges, Mr. Obama did make time to speak with Mr. Wen on Saturday morning after the Chinese leader asked if they could meet. And Thomas E. Donilon, the national security adviser, described the meeting as “a good engagement.” A report in Xinhua, the official Chinese government news service, backed up the administration’s suggestion that Mr. Wen had been put in an uncomfortable position by the focus on the South China Sea, especially because the country has long insisted that the issue should not be discussed in multinational forums.

Mặc dù với bận rộn với các thách thức ngoại giao liên tục, ông Obama vẫn tạo được thời gian để nói chuyện với ông Ôn Gia Bảo vào sáng thứ Bảy sau khi nhà lãnh đạo Trung Quốc yêu cầu gặp gỡ. Và Thomas E. Donilon, cố vấn an ninh quốc gia, đã mô tả cuộc họp như "một buổi giao ước tốt". Một bài tường thuật trên Tân Hoa Xã, dịch vụ thông tin chính thức của chính phủ Trung Quốc hỗ trợ nhận xét của chính quyền (Obama) rằng ông Ôn Gia Bảo đã bị đặt trong một vị trí không thoải mái vì bị tập trung dồn vào vùng Biển Đông, đặc biệt là bởi vì đất nước này từ lâu đã từng nhấn mạnh rằng vấn đề không nên được thảo luận trong các diễn đàn đa quốc gia.

At an Asian regional meeting last year in Hanoi, at which Secretary of State Hillary Rodham Clinton bluntly warned China to curb its aggressiveness in its territorial claims, the Chinese foreign minister walked out enraged, according to officials who were there.

Theo một quan chức có mặt, tại một cuộc họp khu vực châu Á vào năm ngoái ở Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Hillary Rodham Clinton thẳng thừng cảnh báo Trung Quốc phải hạn chế sự gây hấn của mình trong các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ khiến Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc tức giận rời bỏ buổi họp.

On Saturday, Mr. Wen acknowledged that he did not want to discuss the issue at the summit, but added that it would be “impolite” not to answer the concerns of his country’s neighbors, according to Xinhua. He then defended China’s stance on the sea, according to the news service and an Obama administration official who briefed reporters on the condition of anonymity.

Còn trong trường hợp này, ông Ôn Gia Bảo thừa nhận rằng ông không muốn thảo luận về vấn đề này tại hội nghị thượng đỉnh, nhưng theo Tân Hoa Xã, ông nói thêm rằng sẽ là "bất lịch sự" nếu không trả lời những mối quan tâm từ các nước láng giềng của mình. Sau đó, theo hãng tin và một viên chức chính phủ của Obama, tiếp xúc với báo chí trong điều kiện ẩn danh, ông đã bảo vệ quan điểm trên biển của Trung Quốc.

The fact that Mr. Wen spoke at all, however, represented a tactical defeat in a struggle that has become a focal point in the larger tug-of-war with the United States over influence in the region.

Tuy nhiên, thực tế của việc ông Ôn Gia Bảo phát biểu ở một chừng mực nào đó, đã tiêu biểu cho một sự thất bại về chiến thuật trong một cuộc đấu tranh đã trở thành tiêu điểm trong cuộc giằng co với Hoa Kỳ về ảnh hưởng trong khu vực.

The United States, with an eye toward strengthening ties with China’s smaller neighbors, has backed their preference for multinational talks, rather than one-on-one negotiations in which China would have the advantage.

Hoa Kỳ, với tầm nhìn hướng tới việc tăng cường quan hệ với các nước láng giềng nhỏ hơn của Trung Quốc, đã ủng hộ lựa chọn đàm phán đa phương, vốn là thuận lợi hơn của các nước này, chứ không phải loại những loại đàn phán đơn phương một chọi một mà Trung Quốc sẽ có lợi thế.

The administration official’s account of the nearly two-hour session suggested a more dramatic exchange than is typical of such gatherings. Of the 18 nations represented at the East Asia Summit, only the leaders of Cambodia and Myanmar did not raise the issue of maritime security as the presidents and prime ministers took turns speaking, the administration official said.

Mô tả của viên chức chính quyền về cuộc họp gần hai giờ cho thấy đó là một cuộc trao đổi ấn tượng hơn là một cuộc họp điển hình. Khi Tổng thống (Obama) và Thủ tướng (Ôn gia Bảo) phát biểu, trong 18 đại diện quốc gia tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á luân phiên phát biểu, chỉ có các nhà lãnh đạo Cam-pu-chia và Mi-an-ma không chất vấn về vấn đề an ninh hàng hải, viên chức chính phủ cho biết.

Unlike an initial session of the summit, where the leaders met in a large ballroom with retinues of aides on issues of trade, education and multilateral responses to natural disasters, the session Saturday included only the 18 leaders and one adviser each in a smaller room — suggesting a relative intimacy that likely facilitated more candor.

Không giống như trong một phiên họp căn bản của hội nghị thượng đỉnh, nơi các nhà lãnh đạo hội họp trong một sảnh đường lớn với các tùy tùng, trợ lý về các vấn đề giáo dục, thương mại và các giải đáp đa phương về các thảm họa tự nhiên, buổi họp hôm thứ Bảy chỉ có 18 nhà lãnh đạo và một cố vấn của mình trong một căn phòng nhỏ hơn - cho thấy một không gian khá gần gũi có khả năng tạo điều kiện thuận lợi cho sự thẳng thắn hơn.

The official said that Mr. Obama, who was the first American president to attend the East Asia Summit, “did not lobby” the other leaders to speak up.

Viên chức này nói rằng ông Obama, tổng thống Mỹ, người đầu tiên tham dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á đã "không vận động" các nhà lãnh đạo khác phát biểu.

The first to speak up, the administration official said, were the leaders of Singapore, the Philippines and Vietnam — among whom tensions with China run highest — followed by representatives of Malaysia, Thailand, Australia, India, Russia and Indonesia, the summit host.

Người đầu tiên phát biểu, viên chức chính phủ cho biết, là các nhà lãnh đạo của Singapore, Philippines và Việt Nam - nhũng nước có căng thẳng cao nhất với Trung Quốc - tiếp theo là đại diện của Malaysia, Thái Lan, Úc, Ấn Độ, Nga và Indonesia, nước chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh.

The leaders reiterated their insistence on a “multilateral resolution of the conflicting territorial claims,” the official said.

Các nhà lãnh đạo khẳng định lại sự kiên quyết của mình về một "giải quyết đa phương về các tuyên bố lãnh hải xung đột", viên chức này nói.

Only after other leaders had spoken did Mr. Obama express his agreement with them, the official said.

Chỉ sau khi các nhà lãnh đạo khác phát biểu, ông Obama mới bày tỏ sự đồng thuận của mình với họ, viên chức này cho biết.

Mr. Obama argued that, “while we are not a claimant in the South China Sea dispute, and while we do not take sides, we have a powerful stake in maritime security in general, and in the resolution of the South China Sea issue specifically — as a resident Pacific power, as a maritime nation, as a trading nation and as a guarantor of security in the Asia Pacific region.”

Ông Obama lập luận rằng, "trong khi chúng tôi không phải là một bên tham gia tranh chấp Biển Đông, và trong khi chúng tôi không bênh vực bên nào, chúng tôi có một cổ phần lớn mạnh trong an ninh hàng hải nói chung, và đặc biệt trong việc giải quyết vấn đề biển Nam Trung Hoa - như một cường quốc thường trú trong Thái Bình Dương, như một quốc gia hàng hải, một quốc gia giao thương và như là một bảo đảm cho an ninh trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương".

Then Mr. Wen replied.

The administration official described his response as “positive in the sense that he was not on a tirade, and he did not use many of the more assertive formulas that we frequently hear from the Chinese, particularly in public.”

Sau đó, ông Ôn Gia Bảo đã trả lời.

Viên chức chính phủ mô tả phản ứng của ông là "tích cực trong ý nghĩa rằng ông đã không đả kích, và đã không sử dụng nhiều đến các công thức quyết đoán mà chúng ta thường nghe được, đặc biệt là công khai từ Trung Quốc".

Instead, the official said, Mr. Wen simply countered that the East Asia Summit was not the place to discuss the issue, and asserted “that China goes to great pains to ensure that the shipping lanes are safe and free.”

Thay vào đó, viên chức này cho biết, ông Ôn Gia Bảo chỉ đơn giản phản đối rằng Hội nghị thượng đỉnh Đông Á không phải là nơi để thảo luận về vấn đề này và khẳng định rằng Trung Quốc đã trải qua nhiều công sức để đảm bảo rằng các tuyến đường vận chuyển là an toàn và tự do".

“I would describe the overall discussion as constructive,” and not acrimonious, the official added. “The leaders were not equivocating; they were not speaking ambiguously.”

"Tôi cho rằng về tổng thể, cuộc thảo luận là có tính xây dựng", viên chức nói thêm: và không gay gắt. "Các nhà lãnh đạo không nước đôi, họ không nói mù mờ".

What was interesting, the official said, was not what Mr. Wen said, but what he did not. For instance, he did not repeat the notion that the disputes should be resolved bilaterally. But a report in Xinhua said the prime minister “reaffirmed” China’s position, perhaps indicating that his omission did not mean any real change in thinking.

Điều thú vị, viên chức này nói, không phải là những gì ông Ôn Gia Bảo nói, nhưng là những gì ông không nói. Ví dụ, ông đã không lặp lại quan điểm cho rằng các tranh chấp nên được giải quyết song phương. Tuy nhiên, một báo cáo từ Tân Hoa Xã cho biết Thủ tướng "tái khẳng định" lập trường của Trung Quốc, có lẽ để chỉ ra rằng thiếu sót không nhắc đến của ông không có nghĩa là có thay đổi thực sự gì trong suy nghĩ.

Despite the prickly response by Chinese leaders throughout the week, the backlash has been relatively muted, at least compared to the past when such moves would have generated more critical statements and sometimes blistering commentaries in the state-run media.

Mặc dù với những phản ứng gai góc của giới lãnh đạo Trung Quốc trong suốt cả tuần, các phản ứng tương đối là lăng yên, ít nhất là so với quá khứ khi các động thái như thế có thể tạo nên những lời tuyên bố ngiêm trọng hơn và đôi khi cã những bình luận bưng mủ trong các phương tiện truyền thông nhà nước.

Bonnie Glaser, a senior fellow in China studies at the Washington-based Center for Strategic and International Studies, attributed the Chinese response to possible confusion over Mr. Obama’s intentions as he approaches a difficult presidential election.

Bonnie Glaser, một thành viên cao cấp về Nghiên cứu Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Washington, cho rằng phản ứng của Trung Quốc có thể là do nhầm lẫn về ý định của Obama khi ông tiếp cận đến một cuộc bầu cử tổng thống khó khăn.

“They’re probably not too sure how much of it to attribute to the political campaign, and how much to attribute to a shift in U.S. strategy,” Ms. Glaser said.

"Có lẽ họ không chắc chắn đưọc là cuộc bầu cử tổng thống ấy ảnh hưởng đến chiến dịch chính trị ra sao, và ảnh hưởng đến sự thay đổi trong chiến lược Mỹ đến đâu", bà Glaser nhận xét.

The New York Times

Translated by Le Quoc Tuan

http://www.nytimes.com/2011/11/20/world/asia/wen-jiabao-chinese-leader-shows-flexibility-after-meeting-obama.html?pagewanted=2&_r=1

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn