MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, December 23, 2011

Myrtle Corbin, the Four Legged Woman. Myrtle Corbin, người phụ nữ bốn chân


Myrtle Corbin, the Four Legged Woman.

Myrtle Corbin, người phụ nữ bốn chân

While at a glance one could plainly see four legs dangling beyond the hem of her dress – only one pair belonged to her, the other set to her dipygus twin sister. Born in Cleburne, Texan in 1868 – her condition was incredibly rare. The tiny body of her twin was only fully developed from the waist down and even then it was malformed – tiny and possessing only three toes on each foot. Myrtle was able to control the limbs of her sister but was unable to use them for walking and she herself had a difficult time getting around as she was born with a clubbed foot. Technically, the ‘Four-Legged Woman’ only had one good, usable leg.

Thoạt nhìn qua, người ta rõ ràng có thể nhìn thấy bốn cái chân lủng lẳng dưới váy– nhưng chỉ có một đôi chân thuộc về cô, đôi chân kia là của người em sinh đôi ký sinh của cô. Sinh tại Cleburne, Texas vào năm 1868 - tình ttrường hợp của cô là vô cùng hiếm. Cơ thể nhỏ bé sin của cô em sinh đôi chỉ phát triển đầy đủ từ thắt lưng trở xuống và thậm chí sau đó nó cũng bị biến dạng và chỉ có ba ngón chân trên mỗi bàn chân. Myrtle có thể để kiểm soát hai chân của em gái mình nhưng không thể sử dụng chúng để đi bộ và chính cũng gặp khó khăn khi đi lại vì cô được sinh ra với một bàn chân gập vào trong. Trên thực tế, người phụ nữ bốn chân này chỉ có một, chân có thể sử dụng.

Myrtle was a popular attraction with P.T. Barnum, and later with Ringling Bros. and Coney Island. Her popularity was likely linked to her showmanship – she would often dress the extra limbs with socks and shoes matching her own and this gave her a truly surreal appearance. Myrtle was so popular that she was able to earn as much as $450 dollars a week.

Myrtle là một nhân vật hấp dẫn nổi tiếng của công ty P.T. Barnum, và sau đó là Ringling Bros và Coney Island. Cô nổi tiếng có lẽ bởi khả năng trình diễn - cô thường mặc vớ và giày cho hai chân thừa cùng kiểu với hai chân kia của mình và điều này đã cho tạo cho cô một hình ảnh siêu thực. Myrtle có tiếng đến mức cô có thể kiếm được đến $450 đô la một tuần.

At the age of 19 Myrtle married a doctor named Clinton Bicknell. It was then that other aspects of her bizarre anatomy became evident. It seems that her twin sister was also fully sexually formed – thus Myrtle possessed two vaginas. She had four daughters and a son and it has been rumored that three of her children were born from one set of organs and two from the other. Whether this is true or not; it is medically possible. In Anomalies and Curiosities of Medicine by George M. Gould and Walter L. Pyle it was observed that both vaginas menstruated – thus indicating both were possibly sexually functional.

Năm 19 tuổi, Myrtle kết hôn với một bác sĩ tên là Clinton Bicknell. Chính lúc đó các khía cạnh khác về giải phẫu học kỳ lạ của cô mới trở thành hiển nhiên. Có vẻ như người em sinh đôi của cô cũng phát triển hoàn thiện về mặt sinh dục, do đó, Myrtle sở hữu hai âm đạo. Cô có bốn con gái và một con trai và người ta đồn đại rằng ba đứa con được sinh ra từ một âm đạo và hai đứa khác từ âm đạo kia. Cho dù điều này là đúng hay không, thì về mặt y học là có thể. Trong cuốn sách Bất thường và Sự lạ trong Y học George M. Gould và Walter L. Pyle đã quan sát thấy rằng cả hai âm đạo đều có kinh nguyệt – điều đó cho thấy cả hai đều có thể có chức năng sinh dục.

Myrtle passed on May 6, 1928, surrounded by family and friends.

Myrtle qua đời ngày 06 tháng năm 1928, xung quanh là gia đình và bạn bè.Nguoi phu nu bon chan


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn