MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, December 5, 2011

Most Expensive Cars in the World - Xe hơi đắt nhất thế giới


Most of the People consider BMW, AUDI etc, but there were many other companies that have launched the Cars at mind blowing price. Lets Check out the List of Most Expensive Cars in the World.

Cool Sundays : 5 Most Expensive Cars in the World

#1. Koenigsegg Trevita (Price – $2.21 million)

Koenigsegg Trevita Cool Sundays : 5 Most Expensive Cars in the World

Koenigsegg Trevita is one of the most expensive cars in the world, in fact its the Most Expensive Car in the World costs over $2.21 millions.

#2. Pagani Zonda Cinque Roadster (Price – $1.8 million)

Pagani Zonda Cinque Roadster Cool Sundays : 5 Most Expensive Cars in the World

Pagani Zonda Cinque Roadster is one of the most expensive cars in the world worth over $1.80 millions.

#3. Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport (Price – $1.67 million)

Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Cool Sundays : 5 Most Expensive Cars in the World

Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport is one of the most expensive cars in the world worth over $1.67 millions.

#4. Lamborghini Reventón Roadster (Price – $1.56 million)

Lamborghini Reventón Roadster Cool Sundays : 5 Most Expensive Cars in the World

Lamborghini Reventón Roadster is the 4th most expensive cars in the world with stunning looks.

#5. Maybach Landaulet (Price – $1.4 million)

Maybach Landaulet Cool Sundays : 5 Most Expensive Cars in the World

This is our Last Cool Sunday’s article, read it if you are not satisfied with this

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn