MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, December 24, 2011

Malaria’s Achilles’ heel found Đã tìm thấy gót chân Achilles (a-sin) của sốt rétProfessor Christian Doerig


Malaria’s Achilles’ heel found

Đã tìm thấy gót chân Achilles (a-sin) của sốt rét

Professor Christian Doerig

Professor Christian Doerig

Scientists have discovered new ways in which the malarial parasite survives in the bloodstream of its victims, paving the way for the development of novel drugs to treat the deadly disease

Các nhà khoa học vừa khám phá ra các cách thức khác mà kí sinh sốt rét sống sót trong dòng máu của vật chủ, qua đó mở ra hướng phát triển cho các loại thuốc điều trị căn bệnh chết người này.

The research, published today in Nature Communications, was led by Professor Christian Doerig, newly-appointed Head of Monash University’s Department of Microbiology and Professor Andrew Tobin at the University of Leicester in the UK

Nghiên cứu, được công bố hôm nay trên tờ Thông tin Tự nhiên, do Giáo sư Christian Doerig chỉ đạo, ông vừa được bổ nhiệm vào vị trí Trưởng khoa Vi sinh vật thuộc Đại học Monash cùng với Giáo sư Andrew Tobin từ Đại học Leicester, Anh

According to the World Health Organisation, malaria currently infects more then 225 million people worldwide and accounts for nearly 800,000 deaths per year. Most deaths occur in Africa where a child dies every 45 seconds of the disease.

Theo tổ chức Y tế thế giới, hiện nay có khoảng 225 triệu người mắc bệnh sốt rét trên toàn thế giới và gần 800.000 ca tử vong mỗi năm. Phần lớn trường hợp tử vong là ở châu Phi, nơi mà cứ 45 giây lại có một đứa trẻ chết vì căn bệnh này.

Transmission of the malarial parasite, Plasmodium, occurs through the bite of the female Anopheles mosquito.

Kí sinh trùng sốt rét, Plasmodium, lây lan thông qua vết cắn của một con muỗi Anopheles cái.

Professor Doerig conducted the research at the Wellcome Trust Centre for Molecular Parasitology in Glasgow, Scotland and Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland before transferring recently to Monash.

Giáo sư Doerig từng tiến hành nghiên cứu tại trung tâm Ký sinh trùng phân tử Wellcome Trust ở Glasgow, Scotland và Đại học Bách khoa Liên bang Lausanne, Thụy Sĩ trước khi chuyển đến Monash.

“We have shown that a group of enzymes called protein kinases are crucial to the survival of malaria parasites in the human blood stream. If we stop these protein kinases from working then we kill the malaria parasites,” Professor Doerig said.

“Chúng tô nhận thấy rằng một nhóm enzyme gọi là protein kinase là yếu tố quyết định sự tồn tại của kí sinh trùng sốt rét trong dòng máu người. Ta có thể bất hoạt loại protein này rồi tiêu diệt kí sinh trùng sốt rét” – ông nói

“We are now looking for molecules that will prevent the protein kinases from doing their job. These drugs will provide a new way of killing the malaria parasite.”

“Hiện nay, chúng tôi đang tìm kiếm phân tử có khả năng bất hoạt protein kinase. Loại thuốc này sẽ mở ra một phương thức mới để tiêu diệt kí sinh trùng sốt rét.”

Professor Doerig said malaria was difficult to treat because the parasite quickly develops resistance to new drug treatments.

Giáo sư Doerig cho rằng bệnh sốt rét khó chữa bởi vì kí sinh trùng nhanh chóng đề kháng với các loại thuốc chữa trị.

“There is already evidence that the parasite is developing resistance to the most recent front line drugs”.

“Đã có bằng chứng cho thấy kí sinh trùng đang phát triển khả năng kháng lại các loại thuốc gần đây.”

Professor Tobin said the research would help counter the adaptability of the parasite.

Giáo sư Tobin nói rằng nghiên cứu này sẽ giúp chống lại khả năng lờn thuốc của kí sinh trùng.

“This certainly is a big moment in our fight against this terrible disease that mainly affects the world’s poorest people,” Professor Tobin said.

“Đây chính là thời điểm quan trọng trong cuộc chiến chống lại căn bệnh tồi tệ ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người nghèo trên thế giới,” Giáo sư Tobin nói.”

“To avoid the catastrophic effects of widespread resistance to anti-malarial treatments, we need a continued pipeline of new anti-malaria drugs. Our discovery provides one avenue towards populating such a pipeline.”

“Để tránh được kết quả xấu từ sự đề kháng lan rộng đối với thuốc chữa sốt rét, chúng ta cần tiếp tục chuẩn bị tạo ra các loại kháng sốt rét mới. Phát hiện của chúng tôi mở đường cho việc chế tạo đó .”

Collaborators included scientists at the University of Leicester in the UK and a team from the French Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm) working at the Wellcome Trust Centre for Molecular Parasitology in Glasgow and the Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Switzerland.

Các cộng tác viên gồm các nhà khoa học đến từ Đại học Leicester Anh quốc và nhóm nghiên cứu từ Viện Y tế và Nghiên cứ Y học Pháp làm việc tại trung tâm Ký sinh trùng phân tử Wellcome Trust ở Glasgow, và Trung tâm EPFL, Thụy Sĩ

The research was funded by The Wellcome Trust, the European Commission, Inserm and EPFL.

Nghiên cứu được tài trợ bởi The Wellcome Trust, Ủy Ban Châu Âu, Inserm và EPFL

Translated by tran huyen tran - huyentran.1101@gmail.comNo comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn