MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, December 9, 2011

KET 1&2: KEYS


KET1: KEYS

1. B 2. A 3. B 4. A 5. C

6. F 7. G 8. E 9. B 10.A

11.B 12.C 13.A 14.A 15.C

16. ELAINE

17. GRAND HOTEL

18. 8.30 p.m.

19. FRIEND

20. 7245936

21. 98 WARNOCK

22. the BANK

23. 21st MAY

24. £ 350 (or more)

25. travel BAG

KET2: KEYS

KEYS:

1C 2C 3A 4B 5C

6E 7H 8C 9B 10F

11A 12B 13C 14C 15A

16-TUESDAY

17-11:30

18-40

19-SANDWICH

20-MALLET

21-GARDEN

22-CLOCK

23-CLOTHES

24-175

25-5:30


GOOD SUCCESS TO ALL OF YOU!

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn