MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, December 17, 2011

Jyoti Amge becomes the world’s shortest woman - Jyoti Amge ngượi phụ nữ thấp nhất hành tinhBut -- better than anything. Lives. Yeah. I was out there. It's. I have. It's. Yeah okay. It's it's. Did it. Yeah. Ten minutes -- It's. Up. Yeah. It's. What -- president. Everything. Absolutely no idea right. It's. I it's. Fashion. Okay -- Okay. Okay.

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn