MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, December 5, 2011

Hiroshima And Detroit Then And Now Hiroshima Và Detroit Ngày ấy và Bây giờ

Hiroshima And Detroit Then And Now

Hiroshima Và Detroit Ngày ấy và Bây giờ

Hiroshima and Nagasaki were bombed at 08.15 on 6 August 1945 in the most important warfare in the 20th century. Hiroshima was proclaimed a City of Peace by the Japanese parliament in 1949 and now is the largest city in the Chūgoku region of western Honshū, the largest island of Japan. For 64 years, the development of Hiroshima is breathtaking and these pictures will make us wonder… who won the war?

Hiroshima và Nagasaki đã bị đánh bom trong lúc 08 giờ 15 ngày 06 tháng 8 năm 1945 trong cuộc chiến tranh quan trọng nhất của thế kỷ 20. Hiroshima được quốc hội Nhật Bản công bố là thành phố Hòa bình vào năm 1949 và bây giờ là thành phố lớn nhất ở vùng Chūgoku của Tây Honshū, hòn đảo lớn nhất Nhật Bản. Trong 64 năm, sự phát triển của Hiroshima thật là ngoạn mục và những hình ảnh này sẽ khiến chúng ta tự hỏi ... Ai là người chiến thắng?

Hiroshima then:

Hiroshima ngày đó:

hiroshima then01 Hiroshima And Detroit Then And Now

hiroshima then03 Hiroshima And Detroit Then And Now

hiroshima then04 Hiroshima And Detroit Then And Now

hiroshima then05 Hiroshima And Detroit Then And Now

hiroshima then06 Hiroshima And Detroit Then And Now

hiroshima then07 Hiroshima And Detroit Then And Now

hiroshima then08 Hiroshima And Detroit Then And Now

hiroshima then09 Hiroshima And Detroit Then And Now

hiroshima then10 Hiroshima And Detroit Then And Now

hiroshima then11 Hiroshima And Detroit Then And Now

Hiroshima now:

Hiroshima ngày nay:

hiroshima now01 Hiroshima And Detroit Then And Now

hiroshima now02 Hiroshima And Detroit Then And Now

hiroshima now03 Hiroshima And Detroit Then And Now

hiroshima now04 Hiroshima And Detroit Then And Now

hiroshima now05 Hiroshima And Detroit Then And Now

hiroshima now06 Hiroshima And Detroit Then And Now

hiroshima now07 Hiroshima And Detroit Then And Now

hiroshima now08 Hiroshima And Detroit Then And Now

hiroshima now09 Hiroshima And Detroit Then And Now

hiroshima now10 Hiroshima And Detroit Then And Now

hiroshima now11 Hiroshima And Detroit Then And Now

Some of Detroit buildings then and now: Một số tòa nhà ở

Detroit ngày ấy và bây giờ

detroit01 Hiroshima And Detroit Then And Now

detroit02 Hiroshima And Detroit Then And Now

detroit03 Hiroshima And Detroit Then And Now

detroit04 Hiroshima And Detroit Then And Now

detroit05 Hiroshima And Detroit Then And Now

detroit06 Hiroshima And Detroit Then And Now

detroit07 Hiroshima And Detroit Then And Now

detroit08 Hiroshima And Detroit Then And Now

detroit09 Hiroshima And Detroit Then And Now


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn