MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, December 3, 2011

Civilization Is the West History - Văn Minh là Lịch Sử Phương Tây


Civilization Is the West History -

Văn Minh là Lịch Sử của Phương Tây

Summary:

Niall Ferguson asks why it was that Western civilization, from inauspicious roots in the 15th century, came to dominate the rest of the world; and if the West is about to be overtaken by the rest.

Tóm tắt:

Niall Ferguson hỏi lý do tại sao nền văn minh phương Tây, từ nguồn gốc vốn chẳng có gì tốt đẹp trong thế kỷ 15, đã thống trị phần còn lại của thế giới, và liệu phương Tây có sắp bị vượt qua bởi phần còn lại của thế giới không.

Ferguson reveals the 'killer apps' of the West's success - competition, science, the property owning democracy, modern medicine, the consumer society and the Protestant work ethic - the real explanation of how, for five centuries, a clear minority of mankind managed to secure the lion's share of the earth's resources.

Ferguson tiết lộ 6 "ứng dụng sát thủ” cho sự thành công của của phương Tây - cạnh tranh, khoa học, nền dân chủ tư hữu, y học hiện đại, xã hội tiêu dùng và đạo đức làm việc của người Tin lành – là những lời giải thích thực sự cho việc bằng cách nào mà trong năm thế kỷ, một nhóm rõ ràng là thiểu số của nhân loại đã có thể chiếm lĩnh phần khổng lồ trong nguồn tài nguyên của trái đất.

Ferguson's conclusions are surprising and provocative. He reveals that while the killer apps have finally been downloaded by the rest, in the process Western civilization has lost faith in itself. And it is that loss of self-belief that poses the biggest threat to its continued predominance.

Kết luận của Ferguson gây ngạc nhiên và khiêu khích. Ông tiết lộ rằng trong khi các “ứng dụng sát thủ” rốt cục đã được bị phần còn lại tải về, thì trong quá trình đó nền văn minh phương Tây đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Và chính sự mất niềm tin vào bản than đã đặt ra mối đe dọa lớn nhất đối với việc tiếp tục thống trị.

1. Competition - a decentralisation of both political and economic life, which created the launch-pad for capitalism;

1. Cạnh tranh – sự phân cấp của sinh hoạt chính trị và kinh tế, tạo bệ phóng cho chủ nghĩa tư bản;

2. Science - a way of studying, understanding and ultimately changing the natural world, which gave the West (among other things) a major military advantage over the Rest;

2. Khoa học – cách thức học tập, tìm hiểu và cuối cùng là thay đổi thế giới tự nhiên, tạo cho phương Tây (trong số những thứ khác) một lợi thế quân sự trội hơn phần thế giới còn lại;

3. Property/ The Rule of Law - a cumulative model for peacefully resolving disputes between individuals over property which formed the basis for the most stable form of representative government;

3. Tư hữu / Pháp trị - mô hình tích lũy để giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp giữa các cá nhân đối với tài sản đã hình thành cơ sở cho hình thức ổn định nhất của chính phủ dân chủ đại diện;

4. Medicine - a branch of science which allowed a major improvement in health and life expectancy, beginning in Western societies, but also in their colonies;

4. Y học - một nhánh của khoa học cho phép cải thiện đáng kể về sức khỏe và tuổi thọ, bắt đầu trong các xã hội phương Tây, và còn ở các thuộc địa của họ;

5. Consumerism/ The Consumer Society - a mode of material living in which the production and purchase plays a central economic role, without which the Industrial Revolution would have been unsustainable;

5. Tiêu thụ / xã hội tiêu dùng – mô hình đời sống vật chất trong đó sản xuất và mua bán đóng vai trò kinh tế trung tâm, mà nếu không có nó cuộc cách mạng công nghiệp sẽ có được không bền vững được;

6. The Work Ethic - a moral framework and mode of activity derived from Protestant Christianity that provides the glue for the dynamic and potentially unstable society created by apps 1 to 5, above.

6. Đạo đức trong công việc - khuôn khổ đạo đức và phương thức hoạt động bắt nguồn từ Thiên Chúa giáo Tin Lành cung cấp chất keo dán cho một xã hội năng động và có khả năng không ổn định được tạo ra bởi các ứng dụng từ 1 đến 5 đã nói ở trên

Civilization Is the West History – Part 1

Nền văn minh là Lịch sử Tây – Phần 1

Episode 1: Competition


"The first programme in the series begins in 1420 when Ming China had a credible claim to be the most advanced civilization in the world: 'All Under Heaven'. England on the eve of the Wars of the Roses would have seemed quite primitive by contrast.

Nhân tố 1: Cạnh tranh


"Chương trình đầu tiên trong chuỗi bắt đầu từ năm 1420 khi nhà Minh Trung Quốc đã có một tuyên bố đáng tin cậy
rằng họ là nền văn minh tiên tiến nhất trên thế giới:" “Thế Thiên Hành Đạo”. Ngược lại, nước Anh vào đêm trước của cuộc chiến tranh Hoa Hồng có vẻ như khá nguyên thủy bằng.

Yet the lead that China had established in technology was not to be translated into sustained economic growth. In China a monolithic empire stifled colonial expansion and economic innovation. In Europe political division bred competition.

Tuy nhiên, sự dẫn đầu mà Trung Quốc đã thiết lập về công nghệ không được chuyển đổi sang tăng trưởng kinh tế bền vững. Ở Trung Quốc, một đế chế độc đoán đã làm tắt việc bành trướng thuộc địa và đổi mới kinh tế. Tại châu Âu phân chia chính trị đẻ ra cạnh tranh.

The question for our own time is whether or not we have lost that competitive edge to a rapidly ascending Asia"

Câu hỏi đặt ra cho thời đại chúng ta là có hay không, chúng tôi đã đánh mất lợi thế cạnh tranh vào tay một châu Á nhanh chóng đi lên"

Civilization Is the West History – Part 2

Nền văn minh là Lịch sử Tây – Phần 2

Episode 2: Science


"In 1683 the Ottoman army laid siege to Vienna, the capital of Europe's most powerful empire. Domination of West by East was an alarmingly plausible scenario. But Islam was defeated: not so much by firepower as by science.Nhân tố 2: Khoa học

"Năm 1683, quân đội Ottoman bao vây Vienna, thủ đô của đế quốc hùng mạnh nhất châu Âu Việc phương Tây bị phương Đông thống trị là một kịch bản đáng báo động. Nhưng Hồi giáo đã bị đánh bại: không bởi quá nhiều hỏa lực mà bởi khoa học là chủ yếu.


Niall Ferguson asks why the Islamic world didn't participate in the Scientific Revolution and the Enlightenment, and if the West is still capable of maintaining its scientific lead at a time when educational attainment in science subjects is declining."

Niall Ferguson hỏi do tại sao thế giới Hồi giáo đã không tham gia vào cuộc cách mạng khoa học và Khai sáng, liệu phương Tây vẫn còn khả năng duy trì dẫn đầu khoa học lúc mà thành tích học tập trong các môn học khoa học đang suy giảm. "

Civilization Is the West History - Part 3

Nền văn minh là Lịch sử Tây – Phần 3

Episode 3: Property/ The Rule of Law

Nhân tố 3: Tư hữu / Pháp trị

Professor Ferguson asks why North America succeeded while South America for so many centuries lagged behind.

Giáo Ferguson hỏi lý do tại sao Bắc Mỹ đã thành công trong khi Nam Mỹ tụt lại phía sau trong nhiều thế kỷ qua.

The two had much in common (not least the subjugation of indigenous peoples and the use of slavery by European immigrants), but they differed profoundly on individual property rights, the rule of law and representative government.

Cả hai đã có nhiều điểm chung (nhất là chinh phục người dân bản địa và chế độ nô lệ được áp dụng bởi người nhập cư châu Âu), nhưng họ khác biệt sâu sắc về quyền sở hữu cá nhân, pháp trị và chính phủ đại diện.

There were two revolutions against royal rule between 1776 and 1820, yet Simón Bolívar was never able to be George Washington, and Latin America remained politically fragmented, socially divided and economically backward even as the United States rose to global primacy.

Đã hai cuộc cách mạng chống lại sự cai trị của hoàng gia từ năm 1776 và 1820, nhưng Simón Bolívar đã không bao giờ có thể George Washington, và Mỹ Latinh vẫn còn bị phân mảnh về chính trị, chia rẽ về xã hội lạc hậu về kinh tế ngay cả khi Hoa Kỳ đạt đến mức độ ưu việt toàn cầu.

However, Niall Ferguson asks whether North and South are converging today, linguistically and economically."

Tuy nhiên, Niall Ferguson hỏi liệu Bắc và Nam hiện nayđang hội tụ hay không, về ngôn ngữ và về kinh tế.

Civilization Is the West History - Part4

Nền văn minh Lịch sử của Phương Tây Phần 4

Episode 4: Medicine


"Niall Ferguson looks at how late 19th-century advances in modern medicine made it possible to export Western civilization to the 'Dark Continent': Africa.

Nhân tố 4: Y học

"Niall Ferguson nhìn lại cách thức tiến bộ y học hiện đại vào cuối thế kỷ 19 đã khiến nó có thể xuất khẩu nền văn minh phương Tây sang lục địa Đen: Châu Phi.

The French Empire consciously set out to civilize West Africa by improving public health as well as building a modern infrastructure. Yet in other European empires - notably Germany's in southwest Africa - colonial rule led to genocide. What was the link from medical science to racial pseudo-science?

Đế quốc Pháp có ý thức khai hóa văn minh cho Tây Phi bằng cách cải thiện sức khỏe cộng đồng cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại. Tuy nhiên, với các đế quốc châu Âu khác như Đức ở phía Tây Nam châu Phi - chế độ thực dân đã dẫn đến diệt chủng. Mối liên hệ giữa khoa học y tế và ngụy khoa học phân biệt chủng tộc là gì?

The imperialists talked of their civilizing mission, but their rivalry ultimately caused world wars that endangered the West's global dominance.

Các đế quốc đã nói về sứ mệnh văn minh của họ, nhưng sự cạnh tranh của họ cuối cùng gây ra cuộc chiến tranh thế giới mà đã đe dọa sự thống trị toàn cầu của phương Tây.

Today, have Western aid agencies learned lessons from the past? Or is China in the process of building a new African empire?

Ngày nay, các cơ quan viện trợ phương Tây đã học được bài học từ quá khứ? Hoặc là Trung Quốc đang trong quá trình xây dựng một đế chế mới châu Phi? "

Civilization Is the West History – Part 5

Nền văn minh Lịch sử của Phương Tây Phần 5
Episode 5: Consumerism

Nhân tố 5: Chủ nghĩa tiêu thụ

Today the world is becoming more homogeneous and, with increasingly few exceptions, big-name brands dominate main streets, high streets and shopping malls all over the globe.

Ngày nay thế giới đang ngày càng trở nên đồng nhất, với những trường hợp ngoại lệ ngày càng ít, các nhãn hiệu tên tuổi lớn thống trị các đường phố chính, đường phố lớn và trung tâm mua sắm trên toàn thế giới.

We dress the same; we want the same latest technological kit; we drive the same cars. But where did this uniformity come from? The answer is the combination of the industrial revolution and the consumer society.

Chúng ta ăn mặc giống nhau, chúng ta muốn sắm cùng một bộ đồ công nghệ mới nhất, chúng tôi lái cùng loại xe hơi. Tuy nhiên, tính đồng nhất này đến từ đâu? Câu trả lời là sự kết hợp của cuộc cách mạng công nghiệp và xã hội tiêu dùng.

Originating in Britain but flourishing most spectacularly in America, the advent of mass consumption has changed the way the world worked. Led by the Japanese, one non-Western society after another has adopted the same model, embracing the Western way of manufacturing and consuming.

Có nguồn gốc ở Anh nhưng phát triển ngoạn mục nhất ở Mỹ, sự ra đời của việc tiêu thụ hàng loạt đã thay đổi cách thế giới làm việc. Dẫn đầu bởi người Nhật, các xã hội không thuộc phương Tây khác đã lần lượt áp dụng cùng một mô hình, chấp nhận cách thức phương Tây sản xuất và tiêu thụ.

Only the Muslim world has resisted. But how long can the burkha hold out against Levis?

Chỉ có thế giới Hồi giáo đã phản đối. Nhưng làm thế nào burkha có thể tổ chức chống lại Levis?

Niall Ferguson examines whether we are now seeing the first effective challenge to the global dominance of Western consumerism"

Niall Ferguson xem xét liệu chúng ta đang nhìn thấy thách thức có hiệu quả đầu tiên đối với sự thống trị toàn cầu của chủ nghĩa tiêu dùng phương TâyCivilization Is the West History – Part 6

Nền văn minh Lịch sử của Phương Tây Phần 6

Episode 6: Work

Nhân tố 6: Làm việc

"The sixth element that enabled the West to dominate the rest was the work ethic. Max Weber famously linked it to Protestantism, but the reality is that any culture, regardless of religion, is capable of embracing the spirit of capitalism by working hard, saving, and accumulating capital.

"Yếu tố thứ sáu cho phép phương Tây thống trị phần còn lại là đức tính làm việc Max Weber nổi tiếng liên kết nó với đạo Tin lành, nhưng thực tế là bất kỳ nền văn hóa nào, không phân biệt tôn giáo, đều có khả năng nắm lấy tinh thần của chủ nghĩa tư bản bằng cách làm việc chăm chỉ, tiết kiệm , và tích lũy vốn.

The question is why that ethic seems now to be fading in the West. Europeans no longer work long hours, and Americans have almost given up saving completely. The real workers and savers in the world are now the heirs of Confucius, not Calvin.

Câu hỏi đặt ra là tại sao đạo đức này dường như bây giờ bị phai nhạt ở phương Tây. Châu Âu không còn làm việc nhiều giờ, và người Mỹ đã gần như hoàn toàn bỏ tiết kiệm. Các công nhân siêng năng thực sự và tiết kiệm thực sự trên thế giới hiện nay là những người thừa kế của Khổng Tử, chứ không Calvin.

Perhaps, ironically, the biggest threat to Western civilization could turn out to be this Westernization of the world, if the consequence of Asian economic growth is to change the global climate for the worse.

Có lẽ, trớ trêu thay, mối đe dọa lớn nhất đối với nền văn minh phương Tây hóa ra là phương Tây hóa thế giới này, nếu hậu quả của tăng trưởng kinh tế châu Á khiến cho biến đổi khí hậu toàn cầu trở nên tồi tệ hơn.

Yet these fears may underestimate the ability of Western civilization to solve the world's problems.

Tuy nhiên, những nỗi sợ này có thể đánh giá thấp khả năng của nền văn minh phương Tây trong việc giải quyết các vấn đề của thế giới.

Niall Ferguson argues that the real threat to our survival is our loss of faith not in religion but in ourselves"

Niall Ferguson lập luận rằng mối đe dọa thực sự cho sự tồn tại của chúng ta là sự mất mát đức tin của chúng ta không phải trong tôn giáo trong chính bản thân chúng ta "


Translated by nguyenquang

http://www.thephilosopherscafe.net/civilization2011.htmVIDEO LINKS

Download:

http://www.filesonic.com/file/203777103/Channel.4.-.Civilization.-.Is.The.West.History-S01E01.2011.DVDRip.XviD-DMZ.part1.rar
http://www.filesonic.com/file/203798053/Channel.4.-.Civilization.-.Is.The.West.History-S01E01.2011.DVDRip.XviD-DMZ.part2.rar
http://www.filesonic.com/file/203694993/Channel.4.-.Civilization.-.Is.The.West.History-S01E01.2011.DVDRip.XviD-DMZ.part3.rar
http://www.filesonic.com/file/203813073/Channel.4.-.Civilization.-.Is.The.West.History-S01E01.2011.DVDRip.XviD-DMZ.part4.rar
http://www.filesonic.com/file/203841043/Channel.4.-.Civilization.-.Is.The.West.History-S01E01.2011.DVDRip.XviD-DMZ.part5.rar
http://www.filesonic.com/file/203761643/Channel.4.-.Civilization.-.Is.The.West.History-S01E01.2011.DVDRip.XviD-DMZ.part6.rar

Mirror 1:

http://bitshare.com/files/wwrn1kwl/Channel.4.-.Civilization.-.Is.The.West.History-S01E01.2011.DVDRip.XviD-DMZ.part1.rar.html
http://bitshare.com/files/fawlkkiy/Channel.4.-.Civilization.-.Is.The.West.History-S01E01.2011.DVDRip.XviD-DMZ.part2.rar.html
http://bitshare.com/files/4xo8zvxz/Channel.4.-.Civilization.-.Is.The.West.History-S01E01.2011.DVDRip.XviD-DMZ.part3.rar.html
http://bitshare.com/files/bddiuevi/Channel.4.-.Civilization.-.Is.The.West.History-S01E01.2011.DVDRip.XviD-DMZ.part4.rar.html
http://bitshare.com/files/p42429x0/Channel.4.-.Civilization.-.Is.The.West.History-S01E01.2011.DVDRip.XviD-DMZ.part5.rar.html
http://bitshare.com/files/8z5a1mmp/Channel.4.-.Civilization.-.Is.The.West.History-S01E01.2011.DVDRip.XviD-DMZ.part6.rar.html

Mirror 2:

http://www.fileserve.com/file/NzpSeGD/Channel.4.-.Civilization.-.Is.The.West.History-S01E01.2011.DVDRip.XviD-DMZ.part1.rar
http://www.fileserve.com/file/xXufwcP/Channel.4.-.Civilization.-.Is.The.West.History-S01E01.2011.DVDRip.XviD-DMZ.part2.rar
http://www.fileserve.com/file/swpvvkc/Channel.4.-.Civilization.-.Is.The.West.History-S01E01.2011.DVDRip.XviD-DMZ.part3.rar
http://www.fileserve.com/file/FPbm4cA/Channel.4.-.Civilization.-.Is.The.West.History-S01E01.2011.DVDRip.XviD-DMZ.part4.rar
http://www.fileserve.com/file/qxYA7fG/Channel.4.-.Civilization.-.Is.The.West.History-S01E01.2011.DVDRip.XviD-DMZ.part5.rar
http://www.fileserve.com/file/R2eV2BC/Channel.4.-.Civilization.-.Is.The.West.History-S01E01.2011.DVDRip.XviD-DMZ.part6.rar

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn