MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, December 1, 2011

China's leaders break ranks in lead up to new dawn Giới lãnh đạo Trung Quốc mất đoàn kết trước thời kỳ mới


China's leaders break ranks in lead up to new dawn

Giới lãnh đạo Trung Quốc mất đoàn kết trước thời kỳ mới

By Tania Branigan - The Guardian

Tania Branigan - The Guardian

25.11.2011

Chinese leaders learned the importance of preserving a facade of unity after a spilt in senior ranks led to student protests and a subsequent crackdown in Tiananmen Square in 1989.

Lãnh đạo Trung Quốc đã học được tầm quan trọng của bảo về vẻ bề ngoài sự thống nhất sau khi sự chia rẽ trong hàng ngũ cấp cao đã dẫn đến cuộc biểu tình sinh viên và sau đó là một cuộc đàn áp tại quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989.

There is no parliamentary cut-and-thrust; there are no televised debates or florid, adversarial rhetoric. But China's leaders are engaged in a vigorous debate about the country's direction as they jockey for position before next year's transition of power to a new generation. And, in a rare departure from the disciplined displays of unity that characterise the communist elite, they are beginning to air their differences in public.

Không có những tranh luận nảy lửa ở quốc hội; cũng không có những thảo luận được truyền hình hoặc những khẩu hiệu hào nhoáng đanh thép. Nhưng các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang tham gia vào một tranh luận mãnh liệt về hướng đi của đất nước khi họ tranh giành những vị thế trước quá trình chuyển đổi quyền lực cho thế hệ mới vào năm tới. Và, trong một hướng đi trệt khỏi việc phô trương đoàn kết đầy kỷ luật vốn là đặc điểm của giới lãnh đạo cộng sản, họ đang bắt đầu bày tỏ những khác biệt của mình trước công chúng.

"The gap between people holding different opinions is pretty large. It is also evident to the public, which is very rare," said Qiu Feng, a liberal scholar from the Unirule Institute of Economics in Beijing.

“Khoảng cách giữa những người có quan điểm khác nhau thì rất lớn. Nó cũng được thể hiện công khai, một điều rất hiếm,” Qiu Feng, một học giả cấp tiến tại Học viện Kinh tế Unifule tại Bắc Kinh.

"There are differing views. There were before, but they couldn't be seen easily. Now leaders have expressed them in public," said Professor Zhang Ming, of the political science department at Renmin University.

“Có những quan điểm khác biệt. Chúng từng tồn tại trước đây, nhưng chúng không được nhận thấy một cách dễ dàng. Giờ đây những nhà lãnh đạo đã công khai bày tỏ chúng,” Giáo sư Zhang Ming thuộc phân viện khoa học chính trị Đại học Nhân Dân nói.

For more than 20 years, since a split in senior ranks helped to foster the student pro-democracy protests, leaders have striven to preserve a facade of unity.

Trong hơn 20 năm, kể từ việc chia rẽ trong giới lãnh đạo cao cấp giúp tạo ra những cuộc biểu tình của sinh viên ủng hộ dân chủ, các nhà lãnh đạo đã ra sức gìn giữ một vẻ ngoài đoàn kết.

"One of the most important lessons Chinese leaders have learned from the 1989 Tiananmen incident is that they should not reveal their internal conflicts to the public," said Cheng Li, director of research at the Brookings Institution's John L Thornton China Centre.

“Một trong những bài học quan trọng nhất mà giới lãnh đạo Trung Quốc học được từ sự kiện Thiên An Môn năm 1989 là họ không nên hé lộ những mâu thuẫn nội bộ cho công chúng,” Cheng Li, giám đốc nghiên cứu tại Trung Tâm Trung Quốc John L Thornton thuộc Học viện Brooking nói.

That does not mean that the Guangdong model is promoting democracy: it seems to be about a broader sense that the better off are looking at issues beyond their pay packets, such as quality of life and perhaps greater government transparency.

Điều này không có nghĩa là mô hình Quảng Đông đang khuyến khích dân chủ: dường như nó hướng về sự cảm nhận lớn hơn rằng những người khá giả đang quan tâm đến những vấn đề lớn hơn thu nhập ca mình, ví dụ như chất lượng đời sống và có lẽ một chính quyền minh bạch hơn.

Others see the split in more crudely economic terms, with the Chongqing model focusing on lifting up those at the bottom of society, and the Guangdong model suggesting that the benefits of development will help everyone.

Những người khác nhìn thấy sự chia rẽ này theo khía cạnh tàn nhẫn của kinh tế, với mô hình Trùng Khánh chú trọng vào việc nâng đỡ những người ở đáy xã hội , và mô hình Quảng Đông đề xướng rằng lợi ích của việc phát triển sẽ giúp đỡ mọi tầng lớp.

The theoretical discussion is inseparable from the prospects of the men who have promoted these ideas: Bo Xilai and Wang Yang, the party secretaries of Chongqing and Guangdong respectively.

Tranh luận về lý thuyết này thì gắn liền với triển vọng của những nhân vật đang thúc đẩy những chủ thuyết ấy: Bạc Hy Lai, bí thư đảng uỷ Trùng Khánh và Uông Dương, bí thư đảng uỷ Quảng Đông.

It is now assumed that Xi Jinping will become president next year, and Li Keqiang is expected to take over as premier. But other senior figures are manoeuvring for spots on the politburo standing committee.

Hiện nay mọi người cho rằng Tập Cận Bình sẽ trở thành chủ tịch vào năm tới, và Lý Khắc Cường được cho là sẽ giữ chức thủ tướng. Nhưng những nhân vật cao cấp khác cũng đang xoay trở những vị trí trong uỷ ban thường trực bộ chính trị.

"If you read People's Daily [the official Communist party newspaper], you will see indirect campaigning on behalf of the different leaders. You read about Bo Xilai; you read about Wang Yang," said Bo Zhiyue, an expert on Chinese elite politics at the East Asian Institute of the National University of Singapore. "Before the sixth plenum [a meeting of senior leaders which this year focused on culture] there was a major article about Guangdong's cultural development – very timely promotion for Wang," he added.

“Nếu đọc tờ Nhân dân Nhật báo, chúng ta sẽ thấy quá trình vận động gián tiếp đại diện cho những vị lãnh đạo khác nhau. Bạn đọc được bài viết về Bạc Hy Lai, bạn cũng đọc được bài viết về Uông Dương,” Bo Zhiyue, một chuyên gia về giới tinh tuyển chính trị tại Học viện Đông Á thuộc Đại học Quốc Gia Singapore nói. “Trước hội nghị lần 6 [cuộc họp của những lãnh đạo cấp cao, năm nay chú trọng vào vấn đề văn hoá] đã có một bài báo quan trọng về quá trình phát triển văn hoá ở Quảng Đông - một sự cổ suý rất đúng lúc cho ông Dương,” ông nói thêm.

Wang has promoted "Happy Guangdong", a concept that addresses quality of life issues. Bo Xilai has taken an even more striking approach, launching a crackdown on organised crime, followed by a "red culture" campaign with wholesome television programming and the mass singing of revolutionary songs. While they have delighted many in Chongqing, the crackdown's methods and the quasi-Maoist tone of the cultural drive alarmed liberals.

Ông Dương đã khuyến khích khái niệm “Quảng Đông Hạnh Phúc”, nhắm vào những vấn đề về chất lượng đời sống. Bạc Hy Lai cũng đã sử dụng một phương thức nổi bật hơn nữa, ông đề xướng một chiến dịch xóa bỏ tội phạm có tổ chức, tiếp theo bằng một chiến dịch “văn hoá đỏ” với những chương trình truyền hình phong phú và những bài hợp ca cách mạng. Trong khi chúng đã khích lệ tinh thần của nhiều người tại Trùng Khách, những phương pháp thanh trừng và giọng điệu thúc dục văn hoá theo phong cách Mao đã đánh động những người cấp tiến.

Analysts say Bo seems to fear his campaign is struggling: recently, he launched a sudden and unexpected defence of his record.

Các nhà phân tích nói rằng Bạc dường như đang lo ngại chiến dịch của mình đang gặp khó khăn: vừa qua, ông bất thình lình biện hộ cho thành tích của mình.

"Some comrades have misunderstood, feeling that economic development and improving people's livelihoods might be a contradiction," Bo told editors, according to Caixin magazine.

“Một số đồng chí đã hiểu lầm, cảm thấy rằng việc phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân có thể bị mâu thuẫn,” ông Bạc nói với biên tập viên tạp chí Tài Tân.

Bo Zhiyue said: "This is Chinese politics; you are not supposed to stick your neck out … Bo is so high profile and a lot of people are unhappy."

Bo Zhiuye nói: “Đây là chính trị Trung Quốc; anh không nên vươn cổ ra... Vị thế của Bạc quá cao và nhiều người không hài lòng.”

Meanwhile, Wang told a provincial meeting this summer that learning and reviewing party history was more beneficial "than just singing its praises", a comment that some suspected was a dig at Bo's red songs campaign.

Trong khi đó, Dương phát biểu tại một hội nghị cấp tỉnh vào mùa hè vừa qua rằng học hỏi và ôn lại lịch sử đảng thì có lợi “hơn chỉ là hát những bài hát ca tụng”, một nhận xét mà một số người cho rằng là nhắm vào chiến dịch nhạc đỏ của Bạc.

But while Cheng Li believes some of the recent developments "suggest political infighting in the top leadership is getting out of control", others stress that disagreements over people or policies should not be read as outright conflict. Some analysts thought a flurry of publicity for Li Keqiang this year was evidence that he was certain to become premier, while others wondered if his backers felt he needed more promotion.

Nhưng trong khi Cheng Li tin rằng một số tiến triển gần đây “cho thấy việc đấu đá chính trị trong giới lãnh đạo cao cấp đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát,” những người khác lại cho rằng những bất đồng về dân chúng hoặc chính trị không nên được hiểu như là những va chạm thật sự. Một số nhà phân tích cho rằng một loạt những vận động quảng cáo cho Lý Khắc Cường năm nay là bằng chứng rằng ông chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng, trong khi những người khác lại nghi rằng những kẻ ủng hộ ông ta thấy rằng ông cần được quảng cáo nhiều hơn.

In the end, said Bo Zhiyue, the issues will be settled in the usual way: "Collective bargaining among top leaders, mainly among the current members of the standing committee and former leaders, with politburo members also having a say."

Cuối cùng, Bo Zhiuye nói, những vấn đề sẽ được giải quyết theo phương cách thường thấy: “Thoả thuận chung giữa những lãnh đạo tối cao, chủ yếu là trong hàng ngũ những thành viên hiện tại thuộc uỷ ban thường trực và những cựu lãnh đạo, và những thành viên bộ chính trị cũng có ý kiến đóng góp.”

Translated by Dien Vy

http://www.guardian.co.uk/world/2011/nov/25/china-leaders-ranks-new-dawn

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn