MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, December 3, 2011

China gameplan in question as Obama pivots to Asia Bước chuyển đến châu Á của Obama đặt chiến lược của Trung Quốc vào sự hoài nghi


US President Barack Obama delivers remarks on the American Jobs Act at Manchester High School Central in Manchester, New Hampshire November 22, 2011. REUTERS/Kevin Lamarque

Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu về Luật Việc làm Mỹ tại Trung học Manchester, New Hampshire ngày 22 tháng 11 2011. REUTERS / Kevin Lamarque

China gameplan in question as Obama pivots to Asia

Bước chuyển đến châu Á của Obama đặt chiến lược của Trung Quốc vào sự hoài nghi

By Chris Buckley - Intellasia – Reuters

Chris Buckley

25/Nov/2011

25/11/2011

China's leaders, upstaged by President Barack Obama's "pivot" to Asia, may hope they end up resembling famed basketball player Yao Ming, who while not as nimble as his rivals, smothered them with his size and doggedness.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc, bị chú ý bởi bước chuyển của Tổng thống Barack Obama đến châu Á, hy vọng họ sẽ có thể đi đến một loại kết thúc như anh chàng cầu thủ bóng rổ nổi tiếng Yao Ming, người không được nhanh nhẹn như đối thủ nhưng cầm cự được bằng kích thước và sự lì lợm của mình.

During a trip to Asia last week, Obama said the United States was "here to stay", reached a deal to put a de facto military base in northern Australia and chided China for refusing to discuss its South China Sea disputes at regional forums.

Trong chuyến đi đến châu Á tuần trước, Obama cho biết Hoa Kỳ "ở lại tại đây", đạt được một thỏa thuận để đặt một căn cứ quân sự mặc nhiên ở miền bắc Australia và khiển trách Trung Quốc từ chối thảo luận về các tranh chấp trên vùng Biển Đông của mình tại các diễn đàn khu vực.

Before the East Asia Summit in Bali, China wagered it could keep the South China Sea off the agenda, but Premier Wen Jiabao bowed to pressure from Asian governments and begrudgingly addressed the maritime territorial disputes.

Trước Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á tại Bali, Trung Quốc tưởng chắc rằng mình có thể giữ vấn đề Biển Đông ở bên ngoài chương trình nghị sự, nhưng Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã phải cúi đầu trước áp lực từ các chính phủ châu Á và phải nhắc đến các tranh chấp lãnh hải một cách miễn cưỡng.

China's public reaction to all this has been mild. But in private, Chinese observers say their government had the initiative in Asian diplomacy snatched from its fingers.

Phản ứng công khai của Trung Quốc với tất cả những điều này rất nhẹ nhàng. Nhưng trong nội bộ, các nhà quan sát Trung Quốc nói rằng chính phủ đã để sự chủ động ngoại giao ở châu Á bị tuột mất khỏi tay họ.

"They have been giving us trouble over and over again," said one source with ties to China's top leaders, referring to the United States.

"Họ đã lại mang rắc rối đến cho chúng ta nữa", một nguồn có quan hệ với các nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc đã đề cập đến Hoa Kỳ như vậy.

"But we will not overreact. We do not want to become entangled in any debate over how to deal with China during the (2012 US presidential) elections," said the source, who declined to be identified due to the sensitivity of elite dealings.

"Nhưng chúng tôi sẽ không phản ứng thái quá. Chúng tôi không muốn bị vướng vào bất kỳ cuộc tranh cãi phải đối phó với Trung Quốc như thế nào trong các cuộc bầu cử (tổng thống Mỹ năm 2012)," nguồn tin cho biết, người yêu cầu được dấu tên vì sự nhạy cảm của các quan hệ với giới lãnh đạo.

STABILITY ABOVE ALL

Ổn định là trên hết

Considering the range of forces that argue for a mild response - from the US elections to China's own leadership transition next year - the lack of a backlash from Beijing should come as little surprise.

Nhìn hàng ngũ các lực lượng từng thuyết phục cho một phản ứng mềm mỏng - từ các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ đến quá trình chuyển đổi lãnh đạo của Trung Quốc vào năm tới - sự thiếu vắng phản ứng dữ dội từ Bắc Kinh là một điều hơi ngạc nhiên.

"China will take time to assess what all this means. But for (President) Hu Jintao it's bringing unprecedented pressure on foreign policy," said Zhu Feng, a professor of international relations at Peking University who specialises in China-US relations.

"Trung Quốc sẽ mất thời gian để hiểu được ý nghĩa của tất cả những điều này. Nhưng đối với (Chủ tịch) Hồ Cẩm Đào, điều này mang lại một áp lực chưa từng có về chính sách nước ngoài", ông Zhu Feng, một giáo sư về quan hệ quốc tế chuyên về Trung Quốc-Hoa Kỳ tại đại học Bắc Kinh cho biết.

In foreign policy, China plays differently. Any policy rethink is likely to take weeks or months, if not longer, to emerge, said Zhu.

Trung Quốc xử lý khác trong chính sách đối ngoại. Bất kỳ sự tái thẩm định nào về chính sách có thể phải mất vài tuần hoặc vài tháng, có khi còn lâu hơn thế để có thể xuất hiện, Zhu nói.

Beijing is still licking its wounds from last year, when loud maritime disputes with Japan, Vietnam, the Philippines and other neighbours fanned suspicions about China's intentions.

Bắc Kinh vẫn còn đang liếm vết thương của mình kể từ năm ngoái, khi các tranh chấp hàng hải lớn với Nhật Bản, Việt Nam, Việt Nam và các nước láng giềng khác từng thổi lên những nghi ngờ về ý định của Trung Quốc.

For China's leaders, those arguments had an unintended consequence, one they hope to reverse: "It pushed those countries over to the United States' side," said the source close to China's leaders.

Đối với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, những lập luận ấy có một hậu quả ngoài ý muốn, một loại mà họ từng hy vọng điều ngược lại: đó là "Nó đã đẩy các nước về phía Hoa Kỳ" nguồn tin thân cận với các nhà lãnh đạo của Trung Quốc cho biết.

A convergence of other factors also suggests China won't respond forcefully to Obama's overtures in Asia.

Một hội tụ của các yếu tố khác cũng cho thấy Trung Quốc sẽ không đáp ứng mạnh với lời đề nghị của Obama ở châu Á.

China prizes stable ties with the United States, especially as it faces a Communist Party leadership succession in late 2012, when external crises would be a damaging distraction. Nor does Beijing want to become a focus of campaigning during next year's US presidential race, even if its currency and trade strength has already become a lightening rod for some.

Trung Quốc đánh giá cao mối quan hệ ổn định với Hoa Kỳ, đặc biệt là khi phải đối mặt với cuộc chuyển đổi lãnh đạo của Đảng Cộng sản vào cuối năm 2012, khi cuộc khủng hoảng bên ngoài có thể là một sự mất tập trung gây ra thiệt hại. Bắc Kinh cũng không muốn trở thành một trọng tâm của chiến dịch tranh cử trong cuộc tranh cử tổng thống vào năm tới của Mỹ, ngay cả khi đồng tiền và sức mạnh thương mại của mình đã trở thành một loại cột thu lôi cho một số bên tranh cử.

Chinese vice Premier Xi Jinping, who is most likely to succeed Hu as top leader, is due to visit the United States early next year, burnishing his leadership credentials and adding further reason to keep ties on track.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Tập cận Bình, người có thể kế nhiệm Hồ Cẩm Đào là lãnh đạo cao nhất, sắp đến kỳ viếng thăm Hoa Kỳ vào đầu năm tới để đánh bóng uy tín lãnh đạo của ông và đặt thêm các lý do để mối quan hệ được tốt hơn.

Also, China's top-down decision making would demand an abrupt shift from President Hu himself to recast policy - a damaging admission that he had set a wrong course. That will mean any adjustments to policy take time.

Ngoài ra, đường lối quyết định từ trên xuống của Trung Quốc sẽ đòi hỏi một sự thay đổi đột ngột từ chính Chủ tịch Hồ Cẩm Đào - một lời thú nhận nguy hại rằng ông đã thiết lập một tiến trình sai - để có thể viết lại chính sách. Điều đó sẽ có nghĩa là bất kỳ điều chỉnh chính sách nào sẽ phải mất một thời gian.

"I expect they will seek to counter what they see as US moves to divide China from its neighbours by appealing to those countries' interests in preserving good ties with China, not by seeking to persuade them to weaken their ties with the US, which would be counterproductive," said Bonnie Glaser, an expert on Chinese foreign policy at the centre for Strategic and International Studies in Washington D.C.

"Tôi hy vọng họ sẽ tìm cách chống lại những gì họ thấy khi Mỹ di chuyển để phân cách Trung Quốc khỏi các nước láng giềng bằng cách thu hút các nước có quyền lợi trong việc giữ gìn các mối quan hệ tốt với Trung Quốc, không phải bằng cách thuyết phục họ làm suy yếu mối quan hệ của với Mỹ, vì hành động như thế sẽ là một sự phản tác dụng", ông Bonnie Glaser, một chuyên gia về chính sách đối ngoại của Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington DC nói.

ACTIONS AIMED AT CHINA?

Hành động nhằm vào Trung Quốc?

Still, some in China suspect the United States is seizing an opportune moment to advance its own interests at China's expense.

Tuy nhiên, một số người ở Trung Quốc nghi ngờ rằng Hoa Kỳ đang nắm lấy một thời điểm thuận lợi để thúc đẩy những lợi ích riêng của mình bằng tổn phí của Trung Quốc.

"We don't want to put aside all considerations of face, but the US mentality and attitude are different," said a second source close to China's leaders, arguing Washington is taking advantage of Beijing's reluctance to sour ties.

"Chúng tôi không muốn bỏ qua một bên tất cả các cân nhắc về sĩ diện, nhưng tâm lý và thái độ của Mỹ thì khác", một nguồn gần gũi thứ hai với các nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết, lập luận rằng Washington đang lợi dụng sự do dự của Bắc Kinh để làm hỏng các quan hệ.

Despite the Beijing leadership's buttoned-down public reaction to Obama's diplomatic push, there are constituencies in China likely to demand a harder response to US overtures across the region and pressure over sea disputes.

Bất chấp phản ứng công khai hết sức bảo thủ của giới lãnh đạo Bắc Kinh về thúc đẩy ngoại giao của Obama, có những khu vực ở Trung Quốc như muốn đòi hỏi một phản ứng cứng rắn hơn đến khúc dạo đầu trong khu vực và áp lực trong các tranh chấp trên biển của Mỹ.

Last year, pundit-scholars of the People's Liberation Army demanded a hawkish response to US pressure, and some scholars and commentators continue to espouse that line, warning that Beijing is entering treacherous geopolitical waters.

Năm ngoái, các học giả đạo mạo của Quân đội Giải phóng Nhân dân yêu cầu một phản ứng cứng rắn đến sức ép của Mỹ cùng một số học giả và nhà bình luận tiếp tục theo đuổi phương cách ấy đã cảnh báo rằng Bắc Kinh đang bước vào vùng biển nguy hiểm về địa chính trị.

But in second half of last year, President Hu made clear that he could ill-afford another round of regional tensions that could sour ties with Washington ahead of 2012, a legacy-building year for him that coincides with the US presidential race.

Tuy nhiên, trong nửa cuối năm ngoái, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói rõ rằng ông đã không thể kham nổi một đợt căng thẳng khác trong khu vực khiến có thể làm hỏng mối quan hệ với Washington trước năm 2012, một năm xây dựng di sản của ông vốn lại trùng hợp với cuộc tranh cử tổng thống Mỹ.

Hu also admonished the military for letting officers speak loudly on sensitive disputes, such as the South China Sea and tensions between the two Koreas, said a scholar familiar with official discussions who spoke on condition of anonymity.

Hồ Cẩm Đào cũng đã cảnh cáo giới quân đội để cho cán bộ nói chuyện lớn tiếng về các tranh chấp nhạy cảm, chẳng hạn như ở vùng Biển Đông và căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên, một học giả quen thuộc với các cuộc bàn cãi của các giới chức, người đã cho biết với điều kiện giấu tên.

China is not giving ground on the key disputes with its neighbours, including sea territory quarrels with Japan and with Southeast Asian nations, but nor is it bristling for confrontation, said analysts.

Trung Quốc không nhường nhịn trong những tranh chấp quan trọng với các nước láng giềng của mình, bao gồm cả các cuộc tranh cãi về lãnh hải với Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á, nhưng cũng không dương oai diễu võ đối đầu, các nhà phân tích cho biết.

"We understand that the United States wants to show it has returned to the Asia-Pacific as a priority, and so wants to strengthen ties with allies and so on, but US conduct seems to have gone a bit far," said Yuan Peng, director of American studies at the China Institutes for Contemporary International Relations, a state-run think-tank in Beijing.

"Chúng tôi hiểu rằng Hoa Kỳ muốn cho thấy mình đã trở lại khu vực châu Á-Thái Bình Dương như một ưu tiên, do đó họ muốn tăng cường quan hệ với các đồng minh và tương tự, nhưng sự tiến hành của Mỹ dường như đã đi hơi quá một chút", ông Yuan Peng, Giám đốc nghiên cứu Mỹ tại Viện Quan hệ Quốc tế đương đại Trung Quốc, một cơ quan tư vấn nhà nước ở Bắc Kinh, cho biết.

"These actions could be seen as aimed at China, especially when so often they are accompanied by commentary to that effect, and then we'd have concerns."

"Những hành động này có thể được coi là nhằm vào Trung Quốc, đặc biệt là khi họ thường đi kèm theo những lời bình luận về hiệu quả ấy, và từ đó chúng tôi đã có những quan tâm".

Many governments in the region - and indeed quite a few analysts inside China - think that it will be extraordinarily difficult for Beijing to expand its power and interests without generating conflict, willfully or not.

Nhiều chính phủ trong khu vực - và khá nhiều nhà phân tích bên trong Trung Quốc - nghĩ rằng dù cố ý hay không, sẽ là cực kỳ khó khăn cho Bắc Kinh để mở rộng quyền lực và lợi ích của mình mà không tạo ra xung đột.

"At the moment, we lose, but in ten years, the US will lose," said Shen Dingli, a professor at the centre of American Studies at Fudan University in Shanghai.

"We can be more patient than a US administration." -By Chris Buckley

"Tại thời điểm này, chúng tôi thua, nhưng trong mười năm, Mỹ sẽ thua", ông Shen Dingli, một giáo sư tại trung tâm Nghiên cứu về Hoa Kỳ tại Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải nói.

"Chúng tôi có thể kiên nhẫn hơn so với chính quyền Mỹ".


Translated by Lê Quốc Tuấnhttp://www.intellasia.net/news/articles/regional/111348707.shtml

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn