MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN


Thursday, December 1, 2011

Children of the Revolution Con em Cách mạng

Bo Xilai, with his son, at a memorial ceremony held for his father in Beijing, in 2007.

Bạc Hy Lai, với con trai của ông, tại một buổi lễ tưởng niệm được tổ chức cho cha mình ở Bắc Kinh, năm 2007.

Children of the Revolution

Con em Cách mạng

By JEREMY PAGE

Jeremy Page – WSJ

26.11.2011

China's 'princelings,' the offspring of the communist party elite, are embracing the trappings of wealth and privilege—raising uncomfortable questions for their elders.

Các quý tộc Trung Quốc, con đẻ của những đảng viên cộng sản ưu tú, đang ôm lấy những cái bẫy của sự giàu có và đặc quyền – làm dấy lên câu hỏi khó chịu đối với những bề trên của họ.

One evening early this year, a red Ferrari pulled up at the U.S. ambassador's residence in Beijing, and the son of one of China's top leaders stepped out, dressed in a tuxedo. rehabilitated.

Buổi tối đầu năm nay, một chiếc Ferrari màu đỏ ngừng lại trước nơi cư trú của Đại sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh, bước ra khỏi xe trong bộ dạ phục là con trai của một trong những nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc.

Bo Guagua, 23, was expected. He had a dinner appointment with a daughter of the then-ambassador, Jon Huntsman.

Ngươì khách được mời đến: Bạc Qua Qua (Bo Guagua) 23 tuổi. Anh có hẹn ăn tối với cô con gái của Jon Huntsman, người khi ấy là đại sứ Mỹ tại Trung Quốc.

Son, Bo Guagua — Graduate student at Harvard's Kennedy School of Government.


Father, Bo Xilai — Party secretary of Chongqing and Politburo member, likely to rise to the Politburo standing committee in 2012.


Grandfather, Bo Yibo — Helped lead Mao's forces to victory, only to be purged in the 1966-76 Cultural Revolution. Subsequently


The car, though, was a surprise. The driver's father, Bo Xilai, was in the midst of a controversial campaign to revive the spirit of Mao Zedong through mass renditions of old revolutionary anthems, known as "red singing." He had ordered students and officials to work stints on farms to reconnect with the countryside. His son, meanwhile, was driving a car worth hundreds of thousands of dollars and as red as the Chinese flag, in a country where the average household income last year was about $3,300.

Dẫu sao, chiếc xe ấy cũng là một điều ngạc nhiên. Vì Bạc Hy Lai, cha của người cầm lái đang ở giữa một chiến dịch gây tranh cãi, muốn làm sống lại tinh thần Mao Trạch Đông thông qua hàng loạt các khúc ca cách mạng, thường được gọi là những bài "nhạc đỏ". Ông ra lệnh cho các sinh viên và cán bộ đang làm việc ở các trang trại phải kết gắn bó với các vùng nông thôn. Trong khi đó, con trai ông, lại đã lái một chiếc xe màu đỏ cờ Trung Quốc trị giá hàng trăm ngàn đô la, trong một đất nước có các hộ gia đình thu nhập trung bình năm ngoái vào khoảng 3.300 USD.

The episode, related by several people familiar with it, is symptomatic of a challenge facing the Chinese Communist Party as it tries to maintain its legitimacy in an increasingly diverse, well-informed and demanding society. The offspring of party leaders, often called "princelings," are becoming more conspicuous, through both their expanding business interests and their evident appetite for luxury, at a time when public anger is rising over reports of official corruption and abuse of power.

Tấn tuồng này, có liên quan đến nhiều người quen thuộc với nó, là triệu chứng của một thách thức đang đối mặt với Đảng Cộng sản Trung Quốc khi họ đang cố gắng duy trì tính hợp pháp của mình trong một xã hội đầy đủ thông tin và yêu cầu ngày càng đa dạng. Con cái của các lãnh đạo đảng, thường được gọi là "giới con ông cháu cha" ngày càng trở dễ bị chú ý hơn, thông qua các quyền lợi kinh doanh mở rộng của họ và sự thèm khát đến các thị hiếu sang trọng, vào thời điểm mà mối giận dữ của công chúng đang gia tăng vì các báo cáo về quan chức tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

State-controlled media portray China's leaders as living by the austere Communist values they publicly espouse. But as scions of the political aristocracy carve out lucrative roles in business and embrace the trappings of wealth, their increasingly high profile is raising uncomfortable questions for a party that justifies its monopoly on power by pointing to its origins as a movement of workers and peasants.

Các phương tiện truyền thông nhà nước miêu tả giới lãnh đạo Trung Quốc sống với các giá trị cộng sản khắc khổ mà họ từng công khai tán thành. Tuy nhiên, khi con cháu của tầng lớp quý tộc chính trị này đục khoét được những vai trò hấp dẫn trong kinh doanh và rơi vào những cái bẫy của sự sang giàu, thì hình ảnh ngày càng lộ diện của họ nâng cao các câu hỏi khó chịu cho một đảng biện minh cho độc quyền quyền lực của mình bằng cách cứ chỉ đến nguồn gốc là một phong trào mang tính công nông của mình.

Their visibility has particular resonance as the country approaches a once-a-decade leadership change next year, when several older princelings are expected to take the Communist Party's top positions. That prospect has led some in Chinese business and political circles to wonder whether the party will be dominated for the next decade by a group of elite families who already control large chunks of the world's second-biggest economy and wield considerable influence in the military.

Tầm nhìn của giới trẻ này có sự cộng hưởng đặc biệt với việc đất nước đi gần đến một sự thay đổi lãnh đạo mười năm mới có một lần vào năm tới, khi một số cô cậu con ông cháu cha lớn tuổi đang được dự kiến sẽ đảm nhiệm các vị trí hàng đầu của Đảng Cộng sản. Tiềm năng đó đã khiến một số doanh nghiệp Trung Quốc và giới chính trị phải tự hỏi phải chăng là trong thâp kỷ tới đảng sẽ được thống trị bởi một nhóm các gia đình ưu tú,những người kiểm soát phần lớn nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và vận dụng được một ảnh hưởng đáng kể trong quân đội.

"There's no ambiguity—the trend has become so clear," said Cheng Li, an expert on Chinese elite politics at the Brookings Institution in Washington. "Princelings were never popular, but now they've become so politically powerful, there's some serious concern about the legitimacy of the 'Red Nobility.' The Chinese public is particularly resentful about the princelings' control of both political power and economic wealth."

"Không còn mập mờ nữa, xu hướng ấy đã trở nên rõ ràng" ông Cheng Li, một chuyên gia về giới ưu tú chính trị của Trung Quốc tại Viện Brookings ở Washington nói. "Nhiều người chưa bao giờ từng biết về giới con ông cháu cha này, nhưng hiện nay họ đã trở nên hết sức thế lực về chính trị , có một số mối lo lắng nghiêm trọng về tính hợp pháp của các nhà "quý tộc đỏ". Công chúng Trung Quốc đặc biệt bực bội về sự kiểm soát quyền lực chính trị và của cải kinh tế của giới con ông cháu cha này".

The current leadership includes some princelings, but they are counterbalanced by a rival nonhereditary group that includes President Hu Jintao, also the party chief, and Premier Wen Jiabao. Mr. Hu's successor, however, is expected to be Xi Jinping, the current vice president, who is the son of a revolutionary hero and would be the first princeling to take the country's top jobs. Many experts on Chinese politics believe that he has forged an informal alliance with several other princelings who are candidates for promotion.

Các nhà lãnh đạo hiện tại bao gồm một số con ông cháu cha, nhưng họ được cân bằng bởi một nhóm đối thủ không cha truyền con nối bao gồm Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, chủ tịch đảng và Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Tuy nhiên, người kế nhiệm ông Hồ Cẩm Đào, dự kiến sẽ là Tập Cận Bình, người phó chủ tịch hiện tại, vốn là con trai của một anh hùng cách mạng, và sẽ là bậc vương hầu đầu tiên nằm được chức vụ hàng đầu của đất nước. Nhiều chuyên gia về chính trị Trung Quốc tin rằng ông đã tạo dựng được một liên minh không chính thức với các cô cậu con ông cháu cha từng là các ứng cử viên cho việc thăng thưởng.

Among them is the senior Mr. Bo, who is also the son of a revolutionary leader. He often speaks of his close ties to the Xi family, according to two people who regularly meet him. Mr. Xi's daughter is currently an undergraduate at Harvard, where Mr. Bo's son is a graduate student at the Kennedy School of Government. “Princelings were never popular, but now ... there's some serious concern about the legitimacy of the 'Red Nobility.”

Trong số đó liên minh đó là ông Bạc lớn, người cũng là con trai của một nhà lãnh đạo cách mạng. Theo những người thường xuyên tiếp xúc với ông, ông thường nói về những mối quan hệ thân thiết của mình với gia đình ông Tập. Con gái Tập Cận Bình hiện đang là một sinh viên tại đại học Harvard, nơi con trai của ông Bạc là một sinh viên tốt nghiệp tại Kennedy Shcool of Government.

Already in the 25-member Politburo, Bo Xilai is a front-runner for promotion to its top decision-making body, the Standing Committee. He didn't respond to a request for comment through his office, and his son didn't respond to requests via email and friends.

Bạc Hy Lai, đã là một trong 25 thành viên Bộ Chính trị, là người về đầu để được thăng tiến đến Uỷ ban Thường Vụ, bộ phận tạo quyết định cao nhất. Ông đã không trả lời yêu cầu bình phẩm và con trai của ông cũng không hồi đáp những câu hỏi qua email và bạn bè.

The antics of some officials' children have become a hot topic on the Internet in China, especially among users of Twitter-like micro-blogs, which are harder for Web censors to monitor and block because they move so fast. In September, Internet users revealed that the 15-year-old son of a general was one of two young men who crashed a BMW into another car in Beijing and then beat up its occupants, warning onlookers not to call police.

Trò lố của con em một số quan chức đã trở thành một chủ đề nóng trên Internet ở Trung Quốc, đặc biệt trong những người dùng micro-blogs giống như Twitter, vốn khó khăn hơn cho việc kiểm duyệt, theo dõi ngăn chặn trên Web bởi vì thông tin ấy di chuyển rất nhanh. Vào tháng Chín, người sử dụng Internet nhìn thấy rằng cậu con trai 15 tuổi của một vị tướng là một trong hai thanh niên trẻ đã đâm chiếc BMW của mình vào một chiếc xe hơi khác ở Bắc Kinh, sau đó còn đánh người lái xe và cảnh cáo người xem không được gọi cảnh sát.

An uproar ensued, and the general's son has now been sent to a police correctional facility for a year, state media report.

Một cuộc náo động đã xảy ra sau đó, và cậu con vị tướng đó đã bị gửi đến một cơ sở cải huấn trong một năm, theo như báo cáo từ phương tiện truyền thông nhà nước.

Top Chinese leaders aren't supposed to have either inherited wealth or business careers to supplement their modest salaries, thought to be around 140,000 yuan ($22,000) a year for a minister. Their relatives are allowed to conduct business as long as they don't profit from their political connections. In practice, the origins of the families' riches are often impossible to trace.

Lẽ ra các nhà lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc không được hưởng sự giàu có và cả các kinh doanh để bổ sung thêm vào tiền lương khiêm tốn của mình, được cho là vào khoảng 140.000 nhân dân tệ (22.000 USD) một năm cho một bộ trưởng. Thân nhân của họ được phép làm kinh doanh miễn là họ không được lợi nhuận từ các kết nối chính trị của mình. Tuy nhiên, trong thực tế, nguồn gốc giàu có của các gia đình thường không thể để theo dõi được.

Last year, Chinese learned via the Internet that the son of a former vice president of the country—and the grandson of a former Red Army commander—had purchased a $32.4 million harbor-front mansion in Australia. He applied for a permit to tear down the century-old mansion and to build a new villa, featuring two swimming pools connected by a waterfall. (See related article.)

Năm ngoái, qua internet người Trung Quốc biết được rằng con trai của cựu phó chủ tịch của đất nước và là cháu nội của một cựu chỉ huy Hồng quân đã mua một ngôi biệt thự trước bến cảng trị giá 32.4 triệu ở Úc. Anh ta đã đệ đơn xin giấy phép phá bỏ ngôi biệt thự cổ đó để xây dựng một biệt thự mới, với hai hồ bơi kết nối qua một cái thác nước.

BO XILAI waves a Chinese flag during a concert with revolutionary songs in Chongqing on June 29.

Bạc Hy Lai vẫy một lá cờ Trung Quốc trong một buổi hòa nhạc với những bài hát cách mạng ở Trùng Khánh vào ngày 29 tháng 6.

Many princelings engage in legitimate business, but there is a widespread perception in China that they have an unfair advantage in an economic system that, despite the country's embrace of capitalism, is still dominated by the state and allows no meaningful public scrutiny of decision making.

Nhiều cô cậu con ông cháu cha tham gia kinh doanh hợp pháp, nhưng ở Trung Quốc ai cũng biết rằng họ hưởng được các lợi thế bất công trong một hệ thống kinh tế mặc dù theo đuổi chủ nghĩa tư bản nhưng vẫn do nhà nước thống trị và không hề cho phép công chúng giám sát những quyết định quan trọng.

The state owns all urban land and strategic industries, as well as banks, which dole out loans overwhelmingly to state-run companies. The big spoils thus go to political insiders who can leverage personal connections and family prestige to secure resources, and then mobilize the same networks to protect them.

Nhà nước sở hữu tất cả các ngành công nghiệp chiến lược đất đai và đô thị, cũng như các ngân hàng, vốn đã chia các khoản vay cực lớn cho các công ty nhà nước. Trong chính trị, các chiến lợi phẩm lớn ấy có thể tận dụng những quan hệ kết nối cá nhân và uy tín gia đình để bảo đảm nguồn tài nguyên, sau đó huy động được các mạng lưới tương tự để bảo vệ chúng.The People's Daily, the party mouthpiece, acknowledged the issue last year, with a poll showing that 91% of respondents believed all rich families in China had political backgrounds. A former Chinese auditor general, Li Jinhua, wrote in an online forum that the wealth of officials' family members "is what the public is most dissatisfied about."

Năm ngoái, Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng đã thừa nhận vấn đề này với một cuộc thăm dò cho thấy 91% số người được hỏi tin rằng tất cả các gia đình giàu có ở Trung Quốc đều có nguồn từ chính trị. Li Kim Hoa, một cựu kiểm toán viên, đã viết trên một diễn đàn trực tuyến rằng sự giàu có của thành viên các gia đình quan chức "là những gì công chúng mà công chúng bất mãn nhất".

One princeling disputes the notion that she and her peers benefit from their "red" backgrounds. "Being from a famous government family doesn't get me cheaper rent or special bank financing or any government contracts," Ye Mingzi, a 32-year-old fashion designer and granddaughter of a Red Army founder, said in an email. "In reality," she said, "the children of major government families get very high scrutiny. Most are very careful to avoid even the appearance of improper favoritism."

Một vương hầu tranh cãi lại quan niệm cho rằng, cô và các bạn đồng trang lứa được hưởng lợi từ nguồn gốc "đỏ". "Là con em từ một gia đình chính phủ nổi tiếng không hề giúp tôi được thuê nhà rẻ hơn hoặc hưởng được ưu đãi tài chính gì từ các ngân hàng hoặc bất kỳ hợp đồng nào của chính phủ", Ye Mingzi, một nhà thiết kế thời trang 32 tuổi và là cháu gái của người sáng lập Hồng quân, cho biết trong một email. "Sự thực" cô nói, "con em các gia đình chính phủ chủ yếu bị giám sát rất khe khắt. Hầu hết đều rất cẩn thận để tránh cả đến việc thể hiện một sự thiên vị không đúng chỗ".

For the first few decades after Mao's 1949 revolution, the children of Communist chieftains were largely out of sight, growing up in walled compounds and attending elite schools such as the Beijing No. 4 Boys' High School, where the elder Mr. Bo and several other current leaders studied.

Trong vài thập kỷ đầu tiên sau cuộc cách mạng 1949 của Mao, đa số con em các lãnh tụ Cộng sản đều không lộ diện, lớn lên trong các khu nhà tường cao che phủ và tham dự trường Nam trung học ưu tú Bắc Kinh số 4, nơi các bậc cha anh như ông Bạc và một số các nhà lãnh đạo hiện hành khác từng theo học.

In the 1980s and '90s, many princelings went abroad for postgraduate studies, then often joined Chinese state companies, government bodies or foreign investment banks. But they mostly maintained a very low profile.

Trong những năm 1980 và 90, các vương hầu đi ra nước ngoài để theo học bậc hậu đại học, sau đó thường tham gia vào các công ty nhà nước, cơ quan chính phủ hoặc ngân hàng đầu tư nước ngoài ở Trung Quốc. Nhưng chủ yếu họ đều duy trì một sự xuất hiện rất kín đáo trước công chúng.

Now, families of China's leaders send their offspring overseas ever younger, often to top private schools in the U.S., Britain and Switzerland, to make sure they can later enter the best Western universities.

Hiện nay, gia đình các nhà lãnh đạo Trung Quốc gửi con cái của họ ra nước ngoài ở độ tuổi còn trẻ hơn thế, và thường cho theo học các trường tư hàng đầu ở Mỹ, Anh, Thụy Sĩ để đảm bảo rằng sau đó chúng có thể nhập học các trường đại học tốt nhất của phương Tây.

Princelings in their 20s, 30s and 40s increasingly take prominent positions in commerce, especially in private equity, which allows them to maximize their profits and also brings them into regular contact with the Chinese and international business elite.

Các Cô Cậu trong độ tuổi 20, 30 và 40 ngày càng chiếm những vị trí nổi bật trong thương mại, đặc biệt là trong cổ phần tư nhân, cho phép họ tối đa hóa lợi nhuận của mình và cũng cho họ được tiếp xúc thường xuyên với các tầng lớp doanh nghiệp Trung Quốc và quốc tế.

In 2008, Bo Guagua invited Jackie Chan to lecture at Oxford—and sang with him on stage.

Năm 2008, Bo Guagua mời Jackie Chan giảng dạy tại Oxford-và hát với anh ấy trên sân khấu..

Younger princelings are often seen among the models, actors and sports stars who gather at a strip of nightclubs by the Workers' Stadium in Beijing to show off Ferraris, Lamborghinis and Maseratis. Others have been spotted talking business over cigars and vintage Chinese liquor in exclusive venues such as the Maotai Club, in a historic house near the Forbidden City.

Các cô cậu con ông cháu cha trẻ tuổi thường được nhìn thấy giữa đám người mẫu, diễn viên và các ngôi sao thể thao, giới thường tập trung tại một dọc các night clubs cạnh sân vận động Công nhân ở Bắc Kinh để khoe chiếc những chiếc Ferrari, Lamborghini và Maserati. Những cô cậu khác đã được phát hiện đang nói chuyện kinh doanh với xì gà và rượu cổ Trung Quốc ở những địa điểm độc quyền như Mao Đài Club, trong một ngôi nhà lịch sử gần Tử Cấm Thành.

On a recent afternoon at a new polo club on Beijing's outskirts, opened by a grandson of a former vice premier, Argentine players on imported ponies put on an exhibition match for prospective members.

Vào một buổi chiều gần đây tại một câu lạc bộ đánh khúc côn cầu mới ở ngoại ô Bắc Kinh, do cháu nội của một Phó Thủ tướng trước đây lập nên, các cầu thủ Argentina cưỡi trên lưng ngựa nhập khẩu được mang ra trong một cuộc tranh tài triển lãm cho các thành viên tiềm năng xem.

"We're bringing polo to the public. Well, not exactly the public," said one staff member. "That man over there is the son of an army general. That one's grandfather was mayor of Beijing."

"Chúng tôi đang mang khúc côn cầu giới thiệu với công chúng, đúng ra không chính xác là cho công chúng" một nhân viên nói. "Người đàn ông đàng kia là con trai của một vị tướng quân đội Còn ông nội của cậu kia là thị trưởng thành phố Bắc Kinh".

Princelings also are becoming increasingly visible abroad. Ms. Ye, the fashion designer, was featured in a recent edition of Vogue magazine alongside Wan Baobao, a jewelry designer who is the granddaughter of a former vice premier.

Các cô các cậu cũng đang trở nên ngày càng được nhìn thấy ở nước ngoài. Cô Ye, nhà thiết kế thời trang, được lên trang trong một ấn bản gần đây của tạp chí Vogue cùng với Wan Baobao, một nhà thiết kế đồ trang sức là cháu gái của một cựu Phó Thủ tướng.

But it is Bo Guagua who stands out among the younger princelings. No other child of a serving Politburo member has ever had such a high profile, both at home and abroad.

Nhưng chỉ Bạc Qua Qua là nhân vật nổi bật giữa các cô cậu trẻ. Không một cô cậu nào của một thành viên Bộ Chính trị đang tại chức từng có một hình ảnh ồn ào cả ở trong và ngoài nước như thế.

His family's status dates back to Bo Yibo, who helped lead Mao's forces to victory, only to be purged in the 1966-76 Cultural Revolution. Bo Yibo was eventually rehabilitated, and his son, Bo Xilai, was a rising star in the party by 1987, when Bo Guagua was born.

Uy thế gia đình của anh có từ thời Bạc Nhất Ba, người đã giúp lực lượng của Mao Trạch Đông giành chiến thắng, để rồi đã bị thanh lọc trong cuộc Cách mạng Văn hóa 1966-1976. Cuối cùng Bo Yibo đã được phục hồi, và con trai của ông, Bạc Hy Lai, là một ngôi sao đang lên trong đảng năm 1987 khi Bo Guagua được sinh ra.

The boy grew up in a rarefied environment—closeted in guarded compounds, ferried around in chauffeur-driven cars, schooled partly by tutors and partly at the prestigious Jingshan school in Beijing, according to friends.

Theo các bạn bè cho biết, cậu bé lớn lên trong một môi trường riêng biệt - khép kín sau các khu rào kín có người canh gác, di chuyển đây đó có tài xế lái, ăn học một phần từ các giáo viên kèm riêng và một phần tại trường Jingshan uy tín ở Bắc Kinh.

In 2000, his father, by then mayor of the northeastern city of Dalian, sent his 12-year-old son to a British prep school called Papplewick, which according to its website currently charges £22,425 (about $35,000) a year.

Năm 2000, cha của anh, khi ấy là thị trưởng thành phố phía đông bắc của Đại Liên, đã gửi cậu con trai 12 tuổi của mình đến một trường học ở Anh quốc nang tên Papplewick, theo trang web của trường này thì hiện nay chi phí học là 22.425 Bảng Anh (khoảng 35,000 USD) một năm.

About a year later, the boy became the first person from mainland China to attend Harrow, one of Britain's most exclusive private schools, which according to its website currently charges £30,930 annually.

Khoảng một năm sau đó, cậu bé trở thành người đầu tiên từ Trung Quốc đại lục theo học trường Harrow, một trường học tư nhân độc nhất của nước Anh, mà theo trang web của trường, học phí hiện nay là 30,930 Bảng mỗi năm.

In 2006, by which time his father was China's commerce minister, Mr. Bo went to Oxford University to study philosophy, politics and economics. The current cost of that is about £26,000 a year. His current studies at Harvard's Kennedy School cost about $70,000 a year.

Vào năm 2006, khi cha là Bộ trưởng thương mại Trung Quốc, anh Bạc đã đến Đại học Oxford để theo học về triết học, chính trị và kinh tế. Chi phí hiện tại vào khoảng 26.000 bảng Anh một năm. Chương trình học hiện nay của anh tại Trường Harvard Kennedy có chi phí khoảng 70.000 USD một năm.

A question raised by this prestigious overseas education, worth a total of almost $600,000 at today's prices, is how it was paid for. Friends said that they didn't know, though one suggested that Mr. Bo's mother paid with the earnings of her legal career. Her law firm declined to comment.

Với một nền giáo dục uy tín như thế này tại nước ngoài, với tổng chi phí vào khoảng 600000 USD vào thời giá hiện tại, một câu hỏi đã được nêu lên là làm thế nào anh đã trả nổi tiền học. Giới bạn bè cho biết rằng họ không biết, mặc dù cho rằng mẹ của anh Bạc đã trả với là nhờ các khoản thu nhập từ sự nghiệp pháp lý của mình. Tuy nhiên, công ty luật của bà từ chối bình luận chi tiết.

Bo Guagua has been quoted in the Chinese media as saying that he won full scholarships from age 16 onward. Harrow, Oxford and the Kennedy School said that they couldn't comment on an individual student.

Trong các phương tiên truyền thông Trung Quốc, Bạc Qua Qua đã được trích dẫn rằng anh đã giành được học bổng toàn phần từ năm 16 tuổi trở đi. Các trường Harrow, Oxford và Kennedy nói rằng họ không thể nhận xét gì về các nhân của một sinh viên.

The cost of education is a particularly hot topic among members of China's middle class, many of whom are unhappy with the quality of schooling in China. But only the relatively rich can send their children abroad to study.

Chi phí ăn học là một chủ đề nóng giữa các thành viên của tầng lớp trung lưu Trung Quốc, nhiều người trong số họ không hài lòng với chất lượng của các trường ở Trung Quốc. Nhưng chỉ những người tương đối giàu có mới có thể gửi con cái của họ ở nước ngoài để đi học.

For others, it is Bo Guagua's freewheeling lifestyle that is controversial. Photos of him at Oxford social events—in one case bare-chested, other times in a tuxedo or fancy dress—have been widely circulated online.

Đối với những người khác, lối sống buông thả của Bạc Qua Qua là đáng tranh cãi. Những hình ảnh của anh ta tại các sự kiệ xã hội ở Oxford - trong một trường hợp anh để ngực trần, dịp khác lại trong một bộ dạ phục hay kiểu cách cầu kỳ đã được lưu hành rộng rãi trực tuyến.

In 2008, Mr. Bo helped to organize something called the Silk Road Ball, which included a performance by martial-arts monks from China's Shaolin temple, according to friends. He also invited Jackie Chan, the Chinese kung fu movie star, to lecture at Oxford, singing with him on stage at one point.

Theo bạn bè của anh cho biết, trong năm 2008, Bạc đã giúp tổ chức cái được gọi là Buổi Khiêu vũ Đường tơ lụa, trong đó bao gồm một pha trình diễn bởi các nhà sư võ thuật từ ngôi chùa Thiếu Lâm Trung Quốc. Anh cũng mời cả Jackie Chan, ngôi sao điện ảnh kung fu Trung Quốc, đến nói chuyện tại Oxford và có lúc ca hát với anh ta trên sân khấu.

The following year, Mr. Bo was honored in London by a group called the British Chinese Youth Federation as one of "Ten Outstanding Young Chinese Persons." He was also an adviser to Oxford Emerging Markets, a firm set up by Oxford undergraduates to explore "investment and career prospects in emerging markets," according to its website.

Năm sau, Bạc đã được vinh danh là "Một trong Mười Nhân vật trẻ Nổi bật nhất Trung Quốc" ở London bởi một nhóm mang tên là Liên đoàn Thanh niên Trung Quốc. Anh cũng là cố vấn cho Oxford Emerging Markets, một công ty được thành lập bởi các sinh viên tốt nghiệp đại học Oxford để khám phá "đầu tư và triển vọng nghề nghiệp tại các thị trường mới nổi", theo như thông tin từ trang web của công ty này.

This year, photos circulated online of Mr. Bo on a holiday in Tibet with another princeling, Chen Xiaodan, a young woman whose father heads the China Development Bank and whose grandfather was a renowned revolutionary. The result was a flurry of gossip, as well as criticism on the Internet of the two for evidently traveling with a police escort. Ms. Chen didn't respond to requests for comment via email and Facebook.

Năm nay, hình ảnh lưu trên trực tuyến của anh Bạc là một kỳ nghỉ ở Tây Tạng với vương tử Trần Hiểu Đan, một phụ nữ trẻ có cha đứng đầu Ngân hàng Phát triển Trung Quốc và là một nhà cách mạng nổi tiếng. Các hình ảnh ấy dẫn đến kết quả là một loạt các tin đồn dồn dập, cùng những lời chỉ trích trên Internet về việc cả hai cô cậu rõ ràng đi du lịch với một công an hộ tống. Cô Trần đã không trả lời các yêu cầu bình luận qua email và Facebook.

Asked about his son's apparent romance at a news conference during this year's parliament meeting, Bo Xilai replied, enigmatically, "I think the business of the third generation—aren't we talking about democracy now?"

Khi được hỏi về chuyện tình lãng mạn rõ ràng của con trai mình tại một cuộc họp báo trong cuộc họp quốc hội năm nay, Bạc Hy Lai trả lời một cách bí ẩn: "Tôi nghĩ rằng đó là chuyện của thế hệ thứ ba - thế chẳng phải là hiện nay chúng ta đang nói về dân chủ hay sao?"

Friends say that the younger Mr. Bo recently considered, but finally decided against, leaving Harvard to work on an Internet start-up called guagua.com. The domain is registered to an address in Beijing. Staff members there declined to reveal anything about the business. "It's a secret," said a young man who answered the door.

Các bạn bè nói rằng gần đây anh Bạc trẻ từng cân nhắc nhưng cuối cùng đã quyết định từ bỏ việc rời trường Harvard để làm việc trong một mạng web mới khởi động trên internet mang tên guagua.com. Tên miền này được đăng ký một địa chỉ ở Bắc Kinh. Nhân viên tại địa chỉ đó đã từ chối không tiết lộ bất cứ điều gì về doanh nghiệp này. "Đó là một bí mật," một người đàn ông trẻ giữ cửa đã trả lời.

It is unclear what Mr. Bo will do after graduating and whether he will be able to maintain such a high profile if his father is promoted, according to friends. He said during a speech at Peking University in 2009 that he wanted to "serve the people" in culture and education, according to a Chinese newspaper, Southern Weekend.

Theo giới bạn bè, không rõ là anh Bạc sẽ làm sau khi tốt nghiệp và liệu anh có thể để duy trì một vị trí cao nếu cha mình thúc đẩy. Anh ta đã nói trong một bài phát biểu tại Đại học Bắc Kinh trong năm 2009 rằng anh muốn "phục vụ nhân dân" trong lãnh vực văn hóa và giáo dục, theo Tờ Tin Cuối tuần Phương Nam, một tờ báo tại Trung Quốc.

He ruled out a political career but showed some of his father's charisma and contradictions in answering students' questions, according to the newspaper. Asked about the pictures of him partying at Oxford, he quoted Chairman Mao as saying "you should have a serious side and a lively side," and went on to discuss what it meant to be one of China's new nobility.

Tờ báo cho biết, anh từ bỏ một sự nghiệp chính trị nhưng trong việc trả lời các câu hỏi của sinh viên đã cho thấy một số uy tín và mâu thuẫn của cha mình. Khi được hỏi về những hình ảnh tiệc tùng của mình tại Oxford, anh đã trích dẫn lời Chủ tịch Mao nói rằng "bạn cần phải có một đời nghiêm túc và một đời sống động" và đã tiếp tục thảo luận về việc là một thành phần quý tộc mới của Trung Quốc có ý nghĩa như thế nào.

"Things like driving a sports car, I know British aristocrats are not that arrogant," he said. "Real aristocrats absolutely don't do that, but are relatively low-key."

"Những việc như lái một chiếc xe thể thao chẳng hạn, tôi biết quý tộc Anh không chảnh như thế" anh nói. "Các quý tộc thực sự tuyệt đối không làm điều đó, nhưng đấy là những chuyện không quan trọng".


Translated by Le Quoc Tuan

http://online.wsj.com/article/SB10001424053111904491704576572552793150470.html?mod=WSJ_hp_mostpop_read

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn