MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN


Saturday, December 3, 2011

Brian Dettmer and paper art works - Brian Dettmer và nghệ thuật khắc trên sách
Dettmer is originally from Chicago. He currently resides in Atlanta, GA.

Dettmer người Chicago. Ông hiện đang cư trú ở Atlanta, GA.

Brian Dettmer is known for his detailed and innovative sculptures with books and other forms of antiquated media. He is currently represented by Kinz + Tillou (New York), Packer Schopf (Chicago), MiTO (Barcelona), Toomey Tourell (San Francisco) and Saltworks (Atlanta).

Brian Dettmer được biết đến với tác phẩm điêu khắc rất tỉ mỉ và đầy sáng tạo với chất lieu là những cuốn sách và các hình thức khác trên chất liệu cổ. Ông hiện đang đại diện bởi Kinz + Tillou (New York), Packer Schopf (Chicago), Mito (Barcelona), Toomey Tourell (San Francisco) và Saltworks (Atlanta).

Dettmer’s work has been exhibited Internationally in several galleries, museums and art centers including the Museum of Arts and Design (NY), Museum of Contemporary Art (GA), the International Museum of Surgical Science (IL), Museum Rijswijh (Netherlands), Wellcome Collection (England), the Bellevue Arts Museum (WA), The Kohler Arts Center (WI), and the Illinois State Museums (IL). His work can be found in several public and private collections throughout the U.S, Latin America, Europe, Australia and Asia.

Tác phẩm của Dettmer đã được triển lãm quốc tế tại nhiều phòng trưng bày, bảo tàng và trung tâm nghệ thuật bao gồm Bảo tàng Nghệ thuật và Thiết kế (NY), Bảo tàng nghệ thuật đương đại (GA), các Bảo tàng quốc tế Khoa học phẫu thuật (IL), Bảo tàng Rijswijh (Hà Lan), Bộ sưu tập Wellcome (Anh), Bảo tàng Nghệ thuật Bellevue (WA), Trung tâm nghệ thuật Kohler (WI), và Viện Bảo Tàng tiểu bang Illinois (IL). Tác phẩm của ông có thể được tìm thấy trong bộ sưu tập công cộng và tư nhân trên khắp Hoa Kỳ, Châu Mỹ La Tinh, Châu Âu, Úc và châu Á.

Dettmer’s work has gained International acclaim through internet bloggers, and traditional media. His work has been featured on the CBS Evening News, The New York Times (US), The Los Angeles Times (US), The Guardian (UK), The Telegraph (UK) Chicago Tribune (US), The Age (AU), Art News, Modern Painters, Wired, The Village Voice, Harper’s, Esquire and National Public Radio among others.

Tác phẩm của Dettmer đã đạt được sự khen ngợi quốc tế thông qua các blogger trên internet, và các phương tiện truyền thông truyền thống. Tác phẩm của ông đã được giới thiệu trên CBS Evening News, The New York Times (Mỹ), The Los Angeles Times (Mỹ), The Guardian (Anh), Telegraph (Anh), Chicago Tribune (Mỹ), The Age (AU), Tin tức Nghệ thuật, Họa sĩ hiện đại, Wired, The Village Voice, Harper, Esquire và Đài phát thanh công cộng quốc gia cùng với những đài báo khác.

In recent years Dettmer has established himself as one of the leading International contemporary artists working with the book today. In 2011 his work was featured on the cover of Book Art (Gestalten Publishers, Berlin) and discussed in a historical context in Bookwork (Stewart, The University of Chicago Press). In 2012 he is scheduled to have solo shows in San Francisco with Toomey Tourell Fine Art and The Jewish Community Center; in Maribor, Slovenia as part of its celebration as the European Cultural Capital of 2012; in Lucca, Italy for Cartasia, a biennale of contemporary paper art; and in Atlanta, GA at the Museum of Contemporary Art of Georgia. His work is also scheduled to be in several group shows including “40 under 40” at the Renwick Gallery of the Smithsonian Institute.

Trong những năm gần đây Dettmer đã xác lập tên tuổi như là một trong những họa sĩ quốc tế đương đại hàng đầu về điêu khắc sách. Năm 2011, tác phẩm của ông đã được giới thiệu trên trang bìa của Art Book (nhà xuất bản Gestalten, Berlin) và thảo luận trong một bối cảnh lịch sử tại Bookwork (Stewart, The University of Chicago Press). Vào năm 2012, ông dự kiến tiến hành triển lãm cá nhân ở San Francisco với Mỹ thuật Toomey Tourell và cộng đồng Trung tâm Do Thái, tại Maribor, Slovenia, như là một phần của kỷ niệm Thủ đô Văn hóa châu Âu năm 2012 tại Lucca, Ý Cartasia, một sự kiện được tổ chức hai năm một lần về nghệ thuật giấy đương đại; và tại Atlanta, GA ở Bảo tàng Nghệ thuật đương đại Georgia. Tác phẩm của ông cũng dự kiến ​​sẽ được triene lãm trong nhóm gồm nhóm "40 dưới 40 tuổi" tại Thư viện Renwick của Viện Smithsonian.

http://briandettmer.com/


Solo Exhibitions: Triển lãm cá nhân

Brian Dettmer, Paper Back, November 4 – 20, 2011, Packer Schopf, 942 W. Lake Street, Chicago, IL

Brian Dettmer, Altered Books, May 19, 2011 – June 11, 2011, Kinz Tillou, 526 West 26th St., Suite 416, New York, NY

New Worlds to Conquer, November 20, 2010 – January 15, 2011, Saltworks, 664 11th Street NW, Atlanta, GA

Ex Libris, May 27 – July 31, 2010, MiTO, Rosselló 193, Barcelona, Spain,

Brian Dettmer- solo show at Impulse, December 3 – 6, 2009, Pulse Art Fair, The Ice Palace, 59 NW 14th Street, Miami, FL

New Mixed Media, September 1 – 30, 2009, Toomey Tourell Fine Art, 49 Geary Street, San Francisco, CA

Adaptations, April 3 – May 9, 2009, Packer Schopf, 942 W. Lake Street, Chicago, IL

Brian Dettmer, May 3 – June 14, 2008, Kinz, Tillou Feigen, 529 W. 20th Street, 11th Floor, New York, NY

The Cemetery of Forgotten Books, January 31 – March 8, 2008, MiTO, Rosselló 193, Barcelona, Spain,

Brian Dettmer, October 23 – November 30, 2007, Elgin College, 1700 Spartan Drive, Elgin, IL

Remixed Media, July 3 -– August 11, 2007, Toomey Tourell Fine Art, 49 Geary Street, San Francisco, CA

Postoperative, February 2 – April 20, 2007, International Museum of Surgical Science, 1524 N. Lake Shore Drive, Chicago, IL

Remnants, January 15 – February 8, 2007, Harper College, 1200 W. Alqonquin Rd., Palatine, IL

Second Nature, November 30, 2006 – January 6, 2007, Art & Idea, 529 W. 20th Street, Floor 7, New York, NY

Altered States, December 9, 2005 – January 14, 2006, Aron Packer Gallery, 118 N. Peoria, Chicago, IL

Book Work, July 15, 2004 – September 15, 2004, Digitas, 111 E. Wacker Drive, Chicago, IL

Book Work, Dissections and Excavations, November 21 – December 27, 2003, Aron Packer Gallery, 118 N. Peoria, Chicago, ILAltered Books by Brian Dettmer


Brian Dettmer <em>Goya</em> 2010 Altered Book Image, Courtesy of the Artist and MiTO Gallery
cassette2

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn