MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, December 5, 2011

America is back in the Pacific and will uphold the rules Mỹ trở lại Thái Bình Dương và bảo vệ luật chơi


America is back in the Pacific and will uphold the rules

Mỹ trở lại Thái Bình Dương và bảo vệ luật chơi

By Tom Donilon

Tom Donilon

Nations must play by the same rules: free and fair trade, protected intellectual property and market-driven currencies, writes Tom Donilon

Các quốc gia phải chơi theo các quy tắc giống nhau: thương mại tự do và công bằng, bảo vệ sở hữu trí tuệ và tiền tệ định hướng thị trường, Tom Donilon viết.

One of the greatest challenges that faces every American president is to ensure that events of the day do not become cascading crises that crowd out the pursuit of our nation’s long-term strategic priorities and interests.

Một trong các thách thức lớn nhất mà mọi Tổng thống Mỹ đều phải đối mặt là đảm bảo rằng các diễn biến hàng ngày không trở thành khủng hoảng và choán hết các ưu tiên và lợi ích chiến lược lâu dài của đất nước.

This has been particularly true over the past three years, when the US has confronted a daunting array of challenges: global financial crises; the wars in Iraq and Afghanistan; terrorist threats; direct challenges to global nuclear non-proliferation regimes; and the still unfolding, events across the Middle East and North Africa.

Điều này đặc biệt đúng trong ba năm trở lại đây, khi Mỹ phải đương đầu với một loạt thách thức lớn: các cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu; các cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan; các mối đe dọa của khủng bố; các thách thức trực tiếp đối với cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu; và các sự kiện đang diễn ra trên khắp khu vực Trung Đông và Bắc Phi.

Even as we have dealt with these dynamics, President Barack Obama has pursued a rebalancing of our foreign policy priorities – and renewed our long-standing alliances, including with Nato – to ensure that our focus and our resources match our nation’s most important strategic interests.

Trong khi Mỹ đối phó với các thách thức này một cách năng động, Tổng thống Barack Obama cũng đã theo đuổi một sự cân bằng trong ưu tiên chính sách đối ngoại - và làm mới lại các quan hệ đồng minh lâu năm, trong đó có quan hệ với NATO - nhằm đảm bảo rằng mục tiêu và các nguồn lực của Mỹ phục vụ cho các lợi ích chiến lược quan trọng nhất của đất nước.

On his recent trip to Asia Pacific, the president made it clear that the centrepiece of this strategy includes an intensified American role in this vital region. The security, prosperity and human dignity that the US and our allies seek in the region requires that the rights and responsibilities of nations are upheld. Nations must play by the same rules.

Trong chuyến công du mới đây tới châu Á - Thái Bình Dương, Tổng thống đã nói rõ rằng trọng tâm chiến lược này bao gồm việc Mỹ tăng cường vai trò trong khu vực đặc biệt quan trọng này. An ninh, thịnh vượng và giá trị con người mà Mỹ và các đồng minh đang tìm kiếm trong khu vực này đòi hỏi quyền và trách nhiệm của các quốc gia phải được gìn giữ. Các quốc gia phải chơi theo cùng một luật.

Security in the region requires that international law and norms be respected, that commerce and freedom of navigation are not impeded, that emerging powers build trust with their neighbours, and that disagreements are resolved peacefully without threats or coercion. In Asia Pacific, this requires that the US maintain and enhance a strong network of allies and partners.

An ninh khu vực đòi hỏi luật pháp và các chuẩn mực quốc tế phải được tôn trọng, thương mại và tự do hàng hải không bị cản trở, các cường quốc mới nổi phải tạo dựng niềm tin đối với các nước láng giềng, và các bất đồng được giải quyết hòa bình, không gây ra mối đe dọa hay sự ép buộc nào. Tại châu Á - Thái Bình Dương, điều này đòi hỏi Mỹ duy trì và củng cố một mạng lưới đồng minh và đối tác.

During his trip this month, the president met leaders from every US treaty ally in Asia, and many of our partners, to reaffirm our unwavering commitment to regional security. At the East Asia Summit in Bali, the US president laid out guiding principles for dealing with challenges such as maritime security, including in the South China Sea.

Trong chuyến công du của mình, Tổng thống đã gặp các lãnh đạo của tất cả các nước đồng minh của Mỹ ở châu Á, và nhiều nước đối tác, để tái khẳng định cam kết kiên định của Mỹ đối với an ninh khu vực. Tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á ở Bali, Tổng thống Mỹ đã đặt ra những nguyên tắc chỉ đạo để giải quyết các thách thức như an ninh hàng hải, đặc biệt tại biển Đông.Most significantly, the president outlined our future defence posture in the region – a presence that is more broadly distributed, more flexible, and more sustainable. The first manifestation of this strategy is the rotational deployment of Marines and aircraft to Australia, which will contribute to the security of sea lines that are vital to the global economy.

Đáng chú ý nhất, Tổng thống đã vạch ra mô hình phòng thủ trong tương lai của Mỹ tại khu vực này - một sự hiện diện được phân bổ rộng rãi hơn, mềm dẻo hơn và bền vững hơn. Thể hiện đầu tiên của chiến lược này là việc điều động luân phiên lực lượng Thủy quân Lục chiến tới Australia, lực lượng sẽ tham gia bảo vệ an ninh cho các hải trình có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu.

It is clear that America will have to make cuts to our defence budget over the next 10 years. Despite this fiscal constraint, the president outlined a strategic decision while in Canberra – reductions in defence spending will not come at the expense of Asia Pacific. There will be no diminution of our military presence or capabilities in the region.

Rõ ràng Mỹ sẽ cắt giảm ngân sách quốc phòng trong 10 năm tới, nhưng bất chấp sự ràng buộc về tài chính này, Tổng thống vẫn đưa ra một quyết định chiến lược trong chuyến thăm Canberra - đó là việc cắt giảm chi tiêu quốc phòng sẽ không ảnh hưởng tới châu Á - Thái Bình Dương. Sự hiện diện quân sự cũng như các năng lực quân sự của Mỹ trong khu vực này sẽ không bị suy giảm.

As it has been for decades, our network of alliances and partners will remain the foundation for the region’s prosperity. As part of an open international economic order, nations must play by the same rules, including trade that is free and fair, level playing fields on which businesses can compete, intellectual property that is protected everywhere and market-driven currencies.

Giống như nhiều thập kỷ qua, mạng lưới đồng minh và đối tác của Mỹ sẽ vẫn là nền tảng cho sự thịnh vượng của khu vực này. Là một phần của trật tự kinh tế quốc tế mở, các quốc gia cần phải chơi theo cùng một luật, trong đó thương mại phải tự do và công bằng, phải tạo sân trong đó các doanh nghiệp có thể cạnh tranh, sở hữu trí tuệ phải được bảo vệ ở mọi nơi và giá trị các đồng tiền phải do thị trường quyết định.

We continue to make progress towards building a seamless regional economy that upholds best-of-class norms and rules, including common principles for market-driven innovation. At the same time, America is working closely with eight regional economies to realise a Trans-Pacific Partnership, an ambitious, high-standard trade agreement. Other nations that seek to share in this model and its benefits will need to meet the same high standards, including on matters of intellectual property, labour and state-owned enterprises.

Mỹ tiếp tục đạt tiến bộ trong việc xây dựng một nền kinh tế khu vực gắn kết, tuân thủ những quy tắc và chuẩn mực tốt nhất, trong đó có các nguyên tắc chung về cải tiến theo hướng thị trường. Đồng thời, Mỹ sẽ phối hợp chặt chẽ với 8 nền kinh tế khu vực để hiện thực hóa thỏa thuận Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), một thỏa thuận tham vọng và với chuẩn mực cao. Các quốc gia khác muốn tham gia mô hình này và hưởng thụ các lợi ích của nó sẽ cần phải đáp ứng cùng chuẩn mực cao đó, trong cả vấn đề sở hữu trí tuệ, lao động và doanh nghiệp nhà nước.

Finally, Asia Pacific will be more secure and prosperous when nations uphold the values that are universal. It is no coincidence that our closest allies in the region are strong democracies. Our common values are a fundamental source of strength, which is why America partners with growing democracies such as Indonesia.

Cuối cùng, châu Á - Thái Bình Dương sẽ được bảo vệ và trở nên thịnh vượng hơn khi các quốc gia cùng theo đuổi các giá trị chung toàn cầu. Không hề ngẫu nhiên khi các đồng minh thân cận nhất của Mỹ trong khu vực lại chính là các nền dân chủ mạnh mẽ. Các giá trị chung của chúng ta là một nguồn cơ bản tạo ra sức mạnh, giải thích tại sao các đối tác của Mỹ lại là các nền dân chủ đang phát triển như Indonesia.

By elevating this dynamic region to one of our top strategic priorities, President Obama is showing his determination not to let our ship of state be pushed off course by prevailing crises. By strengthening the international rules that must be the foundation of our shared future – and by ensuring governments abide by these rules – each of our nations will be more secure and more prosperous.

Bằng cách đưa khu vực năng động này thành một trong các ưu tiên chiến lược chính, Tổng thống Obama đang chứng tỏ sự quyết đoán của mình, không không để cho con tàu nhà nước bị xô đẩy bởi các cuộc khủng hoảng hiện nay. Bằng cách củng cố các quy định quốc tế vốn là nền tảng cho tương lai chung của chúng ta - và đảm bảo rằng các chính phủ tuân thủ các quy định này - mỗi quốc gia trên thế giới sẽ được bảo vệ hơn và thịnh vượng hơn.

The writer is President Barack Obama’s National Security Advisor

Tác giả là Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Barack Obamatuanvietnam.vietnamnet.vn

Translated by Châu Giang

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4f3febac-1761-11e1-b00e-00144feabdc0.html#axzz1fgLxjsLy

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn