MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, December 25, 2011

100th anniversary of International Women's Day Kỷ niệm 100 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ Ngoại trưởng Clinton phát biểu100th anniversary of International Women's Day

Kỷ niệm 100 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ

U.S. Secretary of State Hillary Rodham Clinton delivers a message highlighting the celebration of the 100th anniversary of International Women's Day on March 8, 2011, at the U.S. Department of State in Washington, D.C.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton đọc thông điệp nhấn mạnh việc cử hành kỷ niệm 100 năm ngày Quốc tế Phụ nữ, 8 Tháng 3 năm 2011, tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington, DC

March 8th is the 100th anniversary of International Women's Day. And, as many of you know, this anniversary is important to me. At the 1995 Beijing conference, I was so humbled by the positive response to my message that human rights are women's rights and women's rights are human rights. But 16 years later, women still bear the brunt of poverty, war, disease, and famine. And when it comes to the boardroom meetings, government sessions, peace negotiations, and other assemblies where crucial decisions are made in the world, women are too often absent.

8 tháng 3 là ngày kỷ niệm 100 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ. , như nhiều người trong số bạn biết, kỷ niệm này quan trọng với tôi. Tại hội nghị Bắc Kinh 1995, tôi thấy mình nhỏ bé trước những phản ứng tích cực với thông điệp của tôi rằng quyền con người là quyền của phụ nữ và quyền phụ nữ quyền con người. Nhưng 16 năm sau đó, phụ nữ vẫn chịu đựng gánh nặng của nghèo đói, chiến tranh, bệnh tật, nạn đói. các cuộc đại hội, phiên họp chính phủ, các cuộc đàm phán hòa bình, các hội họp khác nơi có các quyết định quan trọng được thực hiện trên thế giới, thì phụ nữ thường xuyên vắng mặt.It is clear that more work needs to be done—to consolidate our gains and to keep momentum moving forward.

Rõ ràng là nhiều việc cần phải được thực hiện để củng cố thành công của chúng ta giữ được động lực để tiến lên phía trước.

The United States continues to make women a cornerstone of our foreign policy. It's not just the right thing to do. It's the smart thing. Women and girls drive our economies. They build peace and prosperity. Investing in them means investing in global economic progress, political stability, and greater prosperity for everyone—the world over.

Hoa Kỳ tiếp tục lấy phụ nữ làm nền tảng của chính sách đối ngoại. Nó không phải chỉ là điều đúng đắn phải làm. Đó còn là điều thông minh. Phụ nữ và con gái lèo lái nền kinh tế của chúng ta. Họ xây dựng hòa bình và thịnh vượng. Đầu cho họ nghĩa đầu tư vào tiến bộ kinh tế toàn cầu, ổn định chính trị, sự thịnh vượng hơn cho tất cả mọi người trên thế giới.

So let us mark this day by finding ways to ensure women and girls' access to education, healthcare, jobs, and credit, and to protect their right to live free from violence.

vậy, chúng ta hãy đánh dấu ngày này bằng cách tìm cách để đảm bảo phụ nữ con gái tiếp cận giáo dục, y tế, công ăn việc làm, tín dụng, để bảo vệ quyền của chúng ta được sống không có bạo lực.

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn