MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, November 17, 2011

Vietnam President: Interest In Taking Relationship With US To ‘Next Level’ Chủ tịch nước Việt Nam: quan tâm nâng cao mối quan hệ với Hoa KỳUS President Obama and his wife welcome President Sang and his wife at 2011 APEC summit, Honolulu, Hawaii.

Tổng thống Obama cùng vợ tiếp vợ chồng ông Trương Tấn Sang ở hội nghị thượng đỉnh APEC, Honolulu, Hawaii.

Vietnam President: Interest In Taking Relationship With US To ‘Next Level’

Chủ tịch nước Việt Nam: quan tâm nâng cao mối quan hệ với Hoa Kỳ

Written by: East-West Center

November 13, 2011

East-West Center

November 13/10/2011

U.S. and Vietnamese officials will be meeting this week to discuss how to take the relationship between the two countries “to the next level” and move forward on a strategic bilateral partnership, the president of Vietnam said at the East-West Center.

Viên chức Hoa Kỳ và Việt Nam gặp nhau hôm tuần này để thảo luận làm thế nào để nâng mối quan hệ giữa hai nước lên “cấp cao hơn” và hướng đến một quan hệ đối tác song phương mang tính chiến lược, chủ tịch nước Việt Nam phát biểu tại Trung tâm Đông-Tây.

“We work very well on defense and security cooperation,” said Truong Tan Sang, in Honolulu for the APEC leaders meeting. “Vietnam views the U.S. as a very important partner. If we cooperate, it meets the interest of both countries and brings peace” to the region.

“Chúng tôi làm việc rất tốt về hợp tác an ninh và quốc phòng,” ông Trương Tấn Sang nói ở Honolulu khi đang có hội nghị của các nhà lãnh đạo APEC ở đó. “Việt Nam xem Hoa Kỳ như là một đối tác rất quan trọng. Nếu chúng ta hợp tác, điều này sẽ mang đến những lợi ích cho cả hai nước và mang hoà bình” đến cho khu vực

Officials in the United States and Vietnam “want to take the relationship to the next level and move forward on this strategic partnership,” Sang said.

Viên chức Hoa Kỳ và Việt Nam “muốn nâng mối quan hệ lên cấp cao hơn và hướng đến mối quan hệ đối tác song phương mang tính chiến lược,” theo ông Sang.

Leaders of the 21 economies that belong to the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) are gathering in Honolulu, Hawaii, this week.

Lãnh đạo của 21 nền kinh tế thuộc tổ chức Hợp tác Kinh tế Á châu-Thái Bình Dương (APEC) họp ở Honolulu, tiểu bang Hawaii tuần rồi.

Vietnam and the United States normalized relations in 1995, 20 years after the Vietnam War ended. Vietnam is currently the United States’ 30th largest goods trading partner with $18.6 billion in total (two-way) trade during 2010. The United States is among the top countries bringing foreign direct investment into Vietnam.

Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa mối quan hệ năm 1995, 20 năm sau khi cuộc Chiến tranh Việt Nam chấm dứt. Việt Nam hiện là một đối tác trao đổi hàng hoá lớn thứ 30 của Hoa Kỳ với 18 tỉ 6 đô-la mậu dịch (hai chiều) trong năm 2010. Trong lúc đó, Hoa Kỳ nằm trong những nước hàng đầu mang vốn đầu tư ngoại quốc trực tiếp vào Việt Nam.

Vietnam and the U.S. are partners in the Trans-Pacific Partnership, or TPP, negotiations to develop a regional trade agreement. Officials hope to unveil a TPP framework on the sidelines of this year’s APEC summit.

Việt Nam và Hoa Kỳ cũng là đối tác qua chương trình Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), đang thảo luận để phát triển một sự thỏa thuận mậu dịch trong vùng. Viên chức chính phủ hy vọng là sẽ công bố khung TPP đã đạt được bên lề Hội nghị thượng đỉnh Kinh tế Á châu-Thái Bình Dương lần này.

“Trade will increase sharply in coming years,” Sang said.

“Mậu dịch sẽ gia tăng rất nhiều trong những năm tới đây,” ông Sang nói.

Vietnam’s economy, with 90 million consumers, is growing at 7 percent a year, Sang said. Since the mid-1980s Vietnam has shifted from a highly centralized planned economy to a socialist-oriented market economy.

Nền kinh tế Việt Nam, với 90 triệu người tiêu thụ, phát triển 7 phần trăm năm rồi, ông Sang nói. Kể từ giữa thập niêm 1980, Việt Nam đã chuyển từ nền kinh tế tập trung qua nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

PricewaterhouseCoopers forecasts that Vietnam may be the fastest growing emerging economy by 2025 with a potential growth rate of almost 10 percent a year.

Hãng Pricewaterhouse Coopers dự đoán Việt Nam có lẽ là nền kinh tế phát triển nổi bật và nhanh nhất vào năm 2025 với mức độ phát triển có tiềm năng lên tới 10 phần trăm hằng năm.

Sang said Vietnam’s economic strategy includes restructuring investment and financial markets, developing a social safety net, reducing poverty and corruption, and developing a sustainable economy.

Ông Sang nói chiến lược kinh tế của Việt Nam bao gồm tái cấu trúc thị trường tài chánh và đầu tư, phát triển mạng lưới an ninh xã hội, giảm sự tham nhũng và sự đói nghèo, và phát triển một nền kinh tế bền vững.

People-to-people exchanges between the United States and Vietnam continue to grow, Sang said, with 60,000 Vietnamese students studying in the U.S. and 400,000 Americans a year visiting Vietnam.

Trao đổi giữa người dân giữa hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam ngày càng tăng cao, ông Sang cho hay hiện có khoảng 60.000 sinh viên Việt Nam hiện đang du học ở Hoa Kỳ và khoảng 400.000 người Hoa Kỳ thăm viếng Việt Nam hằng năm.

Pointedly insisting on answering every written question submitted by audience members instead of a selected sampling, Sang thanked the United States for its attention to contentious issues in the South China Sea, where China, the Philippines, Vietnam and other countries claim territory. He said China and ASEAN — the Association of Southeast Asian Nations — have resolved territorial disputes in the past.

Trả lời thẳng bất cứ câu hỏi nào được viết ra bởi thính gỉa thay vì những câu hỏi đã được chọn sẵn, ông Sang cám ơn Hoa Kỳ đã chú ý đến những vấn đề tranh chấp ở vùng biển Nam Hải, nơi mà Trung Quốc, Phi Luật Tân, Việt Nam và các nước khác đều cho mình có chủ quyền lãnh hải. Ông Sang nói Trung Quốc và ASEAN - Hiệp hội các nước Đông Nam Á châu – đã từng giải quyết sự tranh chấp lãnh hải trong quá khứ.

Vietnam believes it’s important to maintain freedom of navigation in the strategic South China Sea for any country’s ships passing through these waters, Sang said.

Việt Nam tin rằng duy trì sự tự do hàng hải ở vùng Biển Đông vốn mang tính chiến lược là quan trọng cho tàu bè của bất cứ nước nào đi ngang qua vùng lãnh hải này, ông Sang cho biết.

About the author:

Về tác giả bài báo

East-West Center

The East-West Center promotes better relations and understanding among the people and nations of the United States, Asia, and the Pacific through cooperative study, research, and dialogue. Established by the U.S. Congress in 1960, the Center serves as a resource for information and analysis on critical issues of common concern, bringing people together to exchange views, build expertise, and develop policy options.

Trung tâm Đông-Tây

Trung tâm Đông-Tây thúc đẩy quan hệ và sự hiểu biết tốt hơn giữa nhân dân và các quốc gia Hoa Kỳ, Châu Á Thái Bình Dương thông qua nghiên cứu hợp tác, nghiên cứu khoa học, và đối thoại. Được thành lập bởi Quốc hội Hoa Kỳ vào năm 1960, Trung tâm hoạt động như một nguồn tài nguyên thông tin và phân tích về các vấn đề quan trọng thuộc mối quan tâm chung, mang mọi người đến với nhau để trao đổi quan điểm, xây dựng chuyên môn, phát triển các lựa chọn chính sách.

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn