MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, November 7, 2011

Strawberries protect the stomach from alcohol Dâu tây bảo vệ dạ dày không bị tác hại do rượu

Strawberries protect the stomach from alcohol


Strawberries protect the stomach from alcohol
Dâu tây bảo vệ dạ dày không bị tác hại do rượu
The positive effects of strawberries are linked to their antioxidant capacity.
Các tác động tích cực của dâu tây là do khả năng chống oxy hóa của chúng.
In an experiment on rats, European researchers have proved that eating strawberries reduces the harm that alcohol can cause to the stomach mucous membrane. Published in the open access journal Plos One, the study may contribute to improving the treatment of stomach ulcers.
Trong một thí nghiệm trên chuột, các nhà nghiên cứu châu Âu đã chứng minh rằng ăn dâu tây làm giảm tác hại mà rượu có thể gây ra niêm mạc dạ dày. Được đăng trong tạp chí truy cập mở Plos One, nghiên cứu này có thể góp phần cải thiện điều trị loét dạ dày.
A team of Italian, Serbian and Spanish researchers has confirmed the protecting effect that strawberries have in a mammal stomach that has been damaged by alcohol. Scientists gave ethanol (ethyl alcohol) to laboratory rats and, according to the study published in the journal Plos One, have thus proved that the stomach mucous membrane of those that had previously eaten strawberry extract suffered less damage.
Một nhóm nghiên cứu của Ý, Serbia và các nhà nghiên cứu Tây Ban Nha đã khẳng định hiệu quả bảo vệ mà dâu tây tạo ra trong dạ dày động vật có vú đã bị thương tổn do dùng rượu. Các nhà khoa học cho chuột thí nghiệm uống ethanol (rượu ê-ty-lic) và, theo nghiên cứu công bố trên tạp chí PLoS One, bằng cách đó đã chứng minh được rằng niêm mạc dạ dày của những con chuột trước đó đã ăn chiết xuất dâu tây bị tổn thương ít hơn.
Sara Tulipani, researcher at the University of Barcelona (UB) and co-author of the study explains that "the positive effects of strawberries are not only linked to their antioxidant capacity and high content of phenolic compounds (anthocyans) but also to the fact that they activate the antioxidant defences and enzymes of the body."
Sara Tulipani, nhà nghiên cứu tại Đại học Barcelona (UB) và đồng tác giả của nghiên cứu này giải thích rằng "tác động tích cực của dâu tây không chỉ liên quan đến khả năng chống oxy hóa và hàm lượng cao các hợp chất phenolic (anthocyans) mà còn do chúng hoạt hóa hàng rào bảo vệ chống oxy hóa và các enzyme của cơ thể. "
The conclusions of the study state that a diet rich in strawberries can have a beneficial effect when it comes to preventing gastric illnesses that are related to the generation of free radicals or other reactive oxygen species. This fruit could slow down the formation of stomach ulcers in humans.
Các kết luận của nghiên cứu cho thấy một chế độ ăn uống nhiều dâu tây có thể có tác dụng có lợi trong việc ngăn ngừa các bệnh dạ dày có liên quan đến việc tạo ra các gốc tự do hoặc các loại ôxy phản ứng khác. Trái cây này có thể làm chậm sự hình thành loét dạ dày ở người.
Gastritis or inflammation of the stomach mucous membrane is related to alcohol consumption but can also be caused by viral infections or by nonsteroidal anti-inflammatory medication (such as aspirin) or medication used to treat against theHelicobacter pylori bacteria.
Viêm dạ dày hoặc viêm niêm mạc dạ dày có liên quan đến uống rượu, nhưng cũng có thể được gây ra bởi nhiễm virus hoặc thuốc chống viêm không steroid (như aspirin) hoặc thuốc được sử dụng để điều trị chống lại vi khuẩn pylori theHelicobacter.
Maurizio Battino, coordinator of the research group at the Marche Polytechnic University (UNIVPM, Italy) suggests that "in these cases, the consumption of strawberries during or after pathology could lessen stomach mucous membrane damage."
Maurizio Battino, điều phối viên của nhóm nghiên cứu tại Đại học Bách khoa Marche (UNIVPM, Italy) cho rằng "trong những trường hợp này, mức tiêu thụ của dâu tây trong hoặc sau khi bị bệnh đều có thể giảm bớt tổn thương niêm mạc dạ dày."
The team found less ulcerations in the stomachs of those rats which had eaten strawberry extract (40 milligrams/day per kilo of weight) for 10 days before being given alcohol.
Nhóm nghiên cứu đã tìm thấy ít vết loét trong dạ dày hơn ở những con chuột đã ăn chiết xuất dâu tây (40 mg / ngày cho mỗi kg trọng lượng) trong 10 ngày trước khi được cho uống rượu.
Battino emphasises that "this study was not conceived as a way of mitigating the effects of getting drunk but rather as a way of discovering molecules in the stomach membrane that protect against the damaging effects of differing agents."
Battino nhấn mạnh rằng nghiên cứu này là không được quan niệm như một cách để giảm nhẹ tác động của việc say rượu mà đúng ra là một cách để phát hiện các phân tử trong niêm mạc dạ dày nhằm bảo vệ chống lại các tác hại của các tác nhân khác nhau".
Treatments for ulcers and other gastric pathologies are currently in need of new protective medicines with antioxidant properties. The compounds found within strawberries could be the answer.
Điều trị viêm loét và các bệnh lý dạ dày khác hiện đang cần các loại thuốc bảo vệ với những đặc tính chống oxy hóa. Các hợp chất tìm thấy trong dâu tây có thể là câu trả lời.


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn