MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, November 21, 2011

Rome clashes mar global day of protests Các cuộc đụng độ ở Rome trong ngày biểu tình toàn cầu

Rome clashes mar global day of protests

Các cuộc đụng độ ở Rome trong ngày biểu tình toàn cầu

Protesters torched cars, smashed up banks and set fire to a military building in Rome on Saturday in the worst violence of worldwide demonstrations against corporate greed and government cutbacks.

Những người biểu tình đốt xe, đập vỡ các ngân hàng và đốt cháy một tòa nhà quân sự ở Rome vào ngày thứ Bảy trong vụ bạo lực tồi tệ nhất của cuộc biểu tình trên toàn thế giới chống lại sự tham lam của công ty và cắt giảm chi tiêu chính phủ.

Tens of thousands took to the streets of the Italian capital for a march that turned violent and equal numbers rallied in Madrid and Lisbon while Wikileaks founder Julian Assange joined angry demonstrators in London.

Hàng chục ngàn người đã xuống các đường phố của thủ đô Italia biểu tình đã trở thành bạo lực và lượng người tương tự cũng tập hợp tại Madrid và Lisbon trong khi người sáng lập Wikileaks Julian Assange tham gia biểu tình trong giận dữ ở London.

The protests were inspired by the "Occupy Wall Street" movement in the United States and the "Indignants" in Spain, targeting 951 cities in 82 countries across the planet in Asia, Europe, Africa and the Americas.

Các cuộc biểu tình được lấy cảm hứng từ "Chiếm Phố Uôn" chuyển động ở Hoa Kỳ và "Indignants" ở Tây Ban Nha, nhắm mục tiêu đến 951 thành phố ở 82 quốc gia trên khắp hành tinh ở châu Á, châu Âu, châu Phi và châu Mỹ.

"I think it is very moving that the movement that was born here has extended throughout the world. It was about time for people to rise up," said 24-year-old Carmen Martin as she marched towards Puerta del Sol.

"Tôi nghĩ rằng nó là rất cảm động rằng phong trào đã được sinh ra ở đây đã mở rộng trên toàn thế giới. Đó là khoảng thời gian cho người dân nổi dậy", Carmen Martin 24 tuổi, khi cô hành quân về phía Puerta del Sol.

In the Portuguese capital, where some 50,000 rallied, Mathieu Rego, 25, said: "We are victims of financial speculation and this austerity programme is going to ruin us. We have to change this rotten system."

Tại thủ đô Bồ Đào Nha, nơi có khoảng 50.000 người tập trung, Mathieu Rego, 25 tuổi, cho biết: "Chúng tôi là nạn nhân của đầu cơ tài chính và chương trình thắt lưng buộc bụng sẽ làm tổn hại chúng tôi Chúng tôi phải thay đổi hệ thống thối nát này."

The protests received unexpected support from Italian central bank governor Mario Draghi.

"Young people are right to be indignant," Draghi was reported as saying on the sidelines of talks among G20 financial powers in Paris.

Các cuộc biểu tình đã nhận được sự hỗ trợ bất ngờ từ ngân hàng trung ương Ý Mario Draghi

"Giới trẻ đúng khi phẫn nộ," Draghi đã nói bên lề các cuộc đàm phán giữa các quyền hạn tài chính G20 tại Paris.

"They're angry against the world of finance. I understand them," he added, though expressing regrets at reports of violence.

More protests were staged in Amsterdam, Athens, Brussels, Geneva, Paris, Sarajevo and Zurich. Thousands also rallied across Canada and in New York and Washington, where they protested outside the White House and the US Treasury.

"Họ đang giận dữ chống lại thế giới tài chính, tôi hiểu họ.," Ông nói thêm, mặc dù bày tỏ hối tiếc tại báo cáo của bạo lực.

Nhiều cuộc biểu tình hơn được tổ chức tại Amsterdam, Athens, Brussels, Geneva, Paris, Sarajevo và Zurich. Hàng ngàn người cũng tăng mạnh trên khắp Canada và New York và Washington, nơi họ biểu tình bên ngoài Nhà Trắng và Bộ Tài chính Mỹ.

Scuffles broke out in London, where about 800 people rallied in the financial district by St Paul's Cathedral, raising banners saying: "Strike back!" "No cuts!" and "Goldman Sachs is the work of the devil!"

Ẩu đả nổ ra tại London, nơi khoảng 800 người tập hợp trong khu tài chính của nhà thờ St Paul, nâng cao các biểu ngữ nói rằng: "Strike trở lại" "Không cắt giảm!" "Goldman Sachs là công việc của ma quỷ!"

Five people were arrested, three for assaulting police officers and two for public order offences, Scotland Yard said.

Năm người đã bị bắt, ba người vì tấn công sĩ quan cảnh sát và hai đối với vi phạm trật tự công cộng, Scotland Yard cho biết.

"One of the reasons why we support what is happening here in 'Occupy London' is because the banking system in London is the recipient of corrupt money," Assange said from the steps of St Paul's, flanked by bodyguards.

"Một trong những lý do tại sao chúng tôi hỗ trợ những gì đang xảy ra ở đây 'Chiếm London’ là bởi vì hệ thống ngân hàng ở London là người nhận tiền tham nhũng", Assange nói bên thềm của tòa thánh St Paul, hai bên có vệ sĩ.

"I believe a revolution is happening," said 30-year-old Annabell Chapa, who brought her one-year-old son Jaydn along in a stroller.

"Tôi tin rằng một cuộc cách mạng đang xảy ra", ông 30 tuổi Annabell Chapa, người đã đưa Jaydn con trai một tuổi của mình cùng một xe đẩy.

The European Union also became a target for anger as the eurozone debt crisis continues, with some 9,000 protesters marching to the EU's headquarters in Brussels and rallying outside the ECB's headquarters in Frankfurt.

Liên minh châu Âu cũng trở thành một mục tiêu cho sự giận dữ khi cuộc khủng hoảng nợ khu vực đồng euro tiếp tục, với một số 9.000 người biểu tình diễu hành đến trụ sở của EU tại Brussels và tập hợp bên ngoài trụ sở chính của ECB tại Frankfurt.

In Rome, the march quickly degenerated into running street battles between groups of hooded protesters and riot police who fired tear gas and water jets into the crowd amid a security lockdown in the Italian capital.

Tại Rome, diễu hành một cách nhanh chóng biến thành chạy các trận chiến đường phố giữa các nhóm người biểu tình đội mũ trùm đầu và cảnh sát chống bạo động đã bắn hơi cay và vòi phun nước vào đám đông trong bối cảnh một lockdown an ninh ở thủ đô Ý.

"Today is only the beginning. We hope to move forward with a global movement. There are many of us and we want the same things," said one protester, Andrea Muraro, a 24-year-old engineering student from Padua.

"Hôm nay chỉ là khởi đầu Chúng tôi hy vọng để di chuyển về phía trước với một phong trào toàn cầu… Có rất nhiều người trong chúng ta và chúng tôi muốn những điều tương tự," một người biểu tình, Andrea Muraro, một sinh viên 24 tuổi, kỹ thuật từ Padua.

"Only One Solution: Revolution!" read a placard. One group carried a cardboard coffin with Italian Prime Minister Silvio Berlusconi's name on it.

"Chỉ có Giải pháp: Cách mạng!" đọc báo hiệu nguy hiểm. Một nhóm thực hiện một quan tài tông với tên của Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi vào nó.

Berlusconi later condemned the "incredible level of violence" at the march.

Berlusconi sau đó đã lên án "mức độ bạo lực đáng kinh ngạc của" diễu hành.

He said the clashes were "a very worrying signal for civil coexistence."

Ông nói rằng các vụ đụng độ "một tín hiệu rất đáng lo ngại cho sự chung sống dân sự."

Translated by Nguyễn Xuân Khoa

http://www.heraldsun.com.au/news/world/rome-clashes-mar-global-day-of-protests/story-e6frf7lf-1226167681547

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn